mrt 012005
 

H. Zijlstra

Het was al langere tijd een wens van mij om de index van het dagboek van Catharina Schrader online te krijgen. Met de hulp van Tom Zijlstra en Reinder Tolsma uit Oosternijkerk is het gelukt om de getypte versie van de index uit 1958 van Van Kammen digitaal te maken.
Schrader schreef haar dagboek in een soort fonetische mengelmoes van Duits en oud-Nederlands, met veel bijnamen en verbasteringen. Daarnaast heeft Van Kammen in de transcriptie ook de nodige lees-/typfouten gemaakt. Op deze pagina heb ik met behulp van online bronnen (Sneuper site, sites van Dokkumer families + Tresoar) en de uitgegeven boekversie en Genealogysk Jierboek 1993 een eerste aanzet gemaakt om de gegevens van de correcte ouderparen en kinderen te voorzien. Bedenk daarbij wel dat lang niet alle kinderen (direct) werden gedoopt, omdat ze snel overleden of bijvoorbeeld doopsgezind waren. De onderstaande gegevens zullen in de loop der tijd regelmatig worden aangevuld. De nummers tussen haakjes aan het begin van sommige regels zijn dezelfde als de nummers die in de boekversie vermeld worden. Interessant is verder nog het voorkomen van diverse Groenlandvaarders (walvisvaarders op Groenland) en trekschippers in deze bron.

Oene Ramsneus

In het Memoryboeck van vroedvrouw Catharina Schrader (zie ook onze rubriek Boeken) komen niet alleen vele beschrijvingen van bevallingen voor maar ook de nodige bijnamen. Een van de meest opvallende voorbeelden in het boek dat in 1984 met ca 20% van de transcripties werd uitgegeven is Oene Ramsneus. In de schrijfwijze van vrouw Schrader ‘Une Ramsnös’, vanwege haar Duitse achtergrond een begrijpelijke.
Op pagina 209 staat het volgende:
(2404) het jaar 1729 den 26 augustus een serrsyer, Une Ramsnös in de wandelinge geheeten. Wirrt ick bij haar geroepen, nae dat Trintie haar moeder dy ock een vroetvrouw was van Rennsmageest, 2 daagen met haar dochter hadde gemarrtelt. Gaf sij het over. En bedorv[en] werrck gemackt. Qwam met het errsie vor de geborrte. Een harrde baarmoeder. Ick kreeg de voeten, doch seer beswarlick. Het kint met de moeder waaren well. Doch het kint storf dyn sellven daag.
Hoewel deze rijke bron ogenschijnlijk weinig directe informatie over de correcte namen van man en vrouw geeft is deze met andere bronnen vrij gemakkelijk aan te vullen.
Zo word in de DTB boeken vaak ook het beroep van de vader genoemd en is deze bron via www.tresoar.nl online snel en makkelijk te raadplegen. In het geval van Dokkum is tevens het belastingkohier van 1703 online op onze site aanwezig in de rubriek Indexen. Naast namen van gezinshoofden worden daarin vaak een beroep en tevens de straat waarin men toen woonde genoemd. Van de gezinnen die in het kohier van 1703 vermeld worden heeft de meerderheid ooit een beroep op Vrouw Schrader gedaan ! Daarnaast zijn van vele van deze inwoners ook nog eens burgerwapens beschreven in het Genealogysk Jierboekje 1993 !
Zoeken in de online DTB van Dokkum en omgeving op ‘Oene’ en ‘Trijntje’ levert al snel resultaat: op 25 juli 1728 huwt te Dokkum Oene Sjoerds, van beroep cherger, met Trijntje Johannis van Rinsumageest.

Sijtse Jochums

Een ander voorbeeld: op pagina 89 staat:
(72a) 1696 den 22 juny bij Zitze wagemacker sin wif Jancke. War een meyster een predikant present. Doch is noch met de hulpe van Godt dor mij verlost. Doch seer hart dat men alle twifelde vor de muder ent kint. Doch beyde wel.
(72b) 1696 dingesdag den 22 juny ben ick gehalt bij Zitse wagemacker bij sijn wif Jancke bij de drogerspipe. En har dor de hulpe van mijn Godt-anders war het onmogelick gewest- van een jonge son verlost. Ginck ser beswarlick dar domene Schregardus ock bij war met noch een meyster Pitter Vanij. Mar hebe, Godt lof, de saeke selves geredt. Lag het kyndt in de rechter side, ser wonderlick. 3-0
In het kohier van 1703 vinden we Bij de Dragers Piep deze Sijtse Jochums, een wagenmaker.
Toevallig had ik nog aantekeningen uit de Protocolboeken Nedergerecht Oostdongeradeel waarin onder inv.nr. 103 (vroeger M7) Sijtse Jochums, in Altena, als verkoper van een huisinge, wagenmakerij en gereedschap staat vermeld. In 1713 verkoopt hij dit aan Jan Jochums, van Bornwird, en Saapke Ijsbrants (fol. 107). In DTB nr: 194, 1681 – 1700 vinden we de vermelding: Bevestiging huwelijk van 15 september 1695, Dokkum, Sijtse Jochums, Hantum en Jancke Martens, Holwerd.
Met ‘meyster Pitter Vanij’ wordt de chirurgijn Pieter (Pijtter) Alma uit Ee (1648-1721) bedoeld. Dit blijkt uit aantekeningen van de oud-bezitter van het Schrader manuscript, de vroed- en heelmeester Jan Jans Kiestra uit Ee.
Dominee Schregardus was de bekende Henricus Schregardus (ca. 1636-1702), die tevens medisch doctor was. Het moet er dus ernstig hebben uitgezien.

Pytter Lieuwma

1699 den 4 ocktober ben geropen bij de stadtsroper Pitter Ludema sijn vrouw Hiltie. Een sware geborte en seer wonderlick. Qwam gedurig met sijn oogen vor de gebort. In een moment weer in een ander gestalte, dan recht dan terstont weer qwalick. Het was of het vlogt int ligam, dat mij noyt so een geborte is vorgekom(e)n. Dar bij was de vrouw seer onverduldig. Ick most har dry mal op het hooft setten om het so van achteren te keeren. Als sey dan weer op haar platz sat, was het alweer verkerrt. Most ick het kint al stande vorover het so van achteren uyt haalen. Hade schir nit gedacht dat het kint konde levendig gebleven heben, mar Godes werrcken sijn ondergrondelick. Het kint en de moeder frys en wel. Ick gaf het over, mar wilden mij nit missen. Hylen de dör int sloet en most well. O Heere, bewar alle menssen.
Het betreft hier een kind van stadsomroeper Pytter Lieuwma, die blijkens de website van Fred Boer over de familie Lieuwma (zie rubriek Links) Dieuke moet zijn. Ze werd 4 dagen na de geboorte gedoopt: Dieuke Pytters LIEUWMA, gedoopt(nh) te Dokkum 8-10-1699. Pytter Lieuwma trouwde te Dokkum op 6-11-1687 met Hiltje Jacobs SYTSMA, gedoopt te Dokkum 27-3-1664, dr. Jacob Auckes en Rinske Folkerts. In 1703 woonden ze in de Koningstraat.

Ate Sjolles

Op pagina 121:
(1734) den 27 dito (1710) bij Aate Schoyeles brouwer sijn wiff. En har dor des Heeren seegen 2 dochters gehalt. Het erste qwam sittende met sijn ersin vor. Brack het waater van het ander vort. Presenterde hem met sijn rugge. Most nae de voote sooken. Kreg dy met grotte muyt. Doch dor des Heeren gutheit ginck noch well vor muder en kint. Het betreft hier de brouwer Ate Sjolles, van wie in het Genealogysk Jierboekje 1993 ook een wapen staat afgebeeld.Burgerwapen Ate Sjolles
In 1703 woont hij met zijn gezin in Dokkum maar hij trouwt in Metslawier met Antje Jackles op 3 januari 1697, omdat beide ook afkomstig zijn van Metslawier.

Jelte Ages

Den 9 desember (1709) bij Jelte Aages brouwer sijn wiff Janke. Een soon, nae datt 2 dagen het waater all weeg war. En ginck don heel geluckig en wel.
Aages Ielte-brouwer-1709 Ianke 205 234. In de DTB vinden we:
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1709 DTB nr: 195, 1700 – 1722
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 10 februari 1709, Dokkum. Man: Jelte Ages, geboren te Harlingen. Vrouw: Janke Sipkes
Gestandaardiseerde namen: JELTE AGES en JANKE SIPKES

1726 den 3 augustus butten de Alsemport Reyner de smit sijn wijff Antie. Haar 2 soonen gehalt. Het erste qwam well, het twede konde het dicke waater vlys schir nit brecken, so dick. Kreg en sogt de voeten, kerde met grotte moyte, de hackies na boven. Kreg het met groete moyte noch levendig. Ser grotte sware kinders. Met een groet vloet. De naegebort vast. Mar alles noch wel vor de moeder. 3-11
Dit moet wel de doop van de tweeling zijn, maar vreemd genoeg heet de vader Pier (Reyner zal dus een transcriptiefout zijn)!
Oostdongeradeel, doopjaar 1726. Aalsum en Wetsens, Doop Herv. gem. 1680-1811. DTB: 527. Dopeling: Dirk. Gedoopt op 4 augustus 1726 in Aalsum. Kind van Pier Hessels en niet genoemde moeder. Opm.: Mr.smid buiten de Aalsumerpoort; tweeling.
Oostdongeradeel, doopjaar 1726. Aalsum en Wetsens, Doop Herv. gem. 1680-1811. DTB: 527. Dopeling: Johannes. Gedoopt op 4 augustus 1726 in Aalsum. Kind van Pier Hessels en niet genoemde moeder. Opm.: Mr.smid buiten de Aalsumerpoort; tweeling.
Trouwregister Hervormde gemeente Ternaard, 1713. DTB nr: 762, 1612 – 1811. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 26 november 1713, Ternaard. Man: Pier Hessels, Ternaard. Vrouw: Antje Salves, Ternaard.

(1a) Anni 1693 den 9 januwary morgens ten 5 uren ben ick bij Jan Wobbes vrauw gehalt, Pitie. En heb har dor Goedes genaede enn hulpe van een jonge son verlost, twelck met syn angesicht nae boven qwam em de naegeborte vast saet. Hebbe dy losgepelt en is alles vor moeder en kynt geluckig ofgelopen. De naeme des Heeren sij geloft enn gedanckt. 2-2
(1b) 1693 den 9 januwar op de myden tot Hallum gehalt bij Jan Wobbes vrouw Pit.
Ferwerderadeel, doopjaar 1693. Hallum, Doop Herv. gem. 1750-1811. DTB: 234. Dopeling: Ype. Gedoopt op 15 januari 1693 in Hallum. Kind van Jan Wobbes en niet genoemde moeder.
Trouwregister Hervormde gemeente Hallum, 1690. DTB nr: 235, 1617 – 1699. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 4 mei 1690, Hallum. Man: Jan Wobbes, Hallum. Vrouw: Pyttie Sypts, Hallum.

1693 den 14 mey morgens ten 3 uren ben ick tot Merum gehalt bij Ebbe Wagemackers vrauw. Enn hebbe har morgens ten fief uren onder den segen des Allemachtigen verlost van een kyndt van seven manden. Halde wel een halve emmer waetter bij har. Doch is ales, Goedt lof, geluckig afgelopen. Godt allene de ehre. 3-6
Ferwerderadeel, doopjaar 1693. Marrum en Westernijkerk, Doop Herv. gem. 1639-1811. DTB: 239. Dopeling: Jeppe. Gedoopt op 14 mei 1693. Zoon van Abe Hotses en niet genoemde moeder.

(11) 1693 den 8 september ben ick tussen Sunt Anna Progigi enn Vrauwenkerk gehalt bij Affken Hermen Romkes sijn vrauw enn har een jonge dochter gehalt. Mar war het erste all besturt. Is als well. De Herre sij van mij gedanckt enn gepressen. 4-19
Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie, 1686. DTB nr: 127, 1597 – 1725. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 27 maart 1686, Vrouwenparochie. Man: Harmen Romckes, Vrouwenparochie. Vrouw: Aafke Scheltes, Vrouwenparochie.

(2360) 1729 den 25 januwary dengesdag bij Teirck Jans Backer sijn wiff Catharina. Een soon met een dochter, bijde onrechtverdig. Kerde se beyd hastig en hallde se. En alles wel. 4-
Dokkum, doopjaar 1729. Dokkum, Doop Herv. gem. 1674-1730. DTB: 186. Dopeling: Fedrick. Gedoopt op 26 januari 1729. Zoon van Tjerk Jans en niet genoemde moeder.

(2380) 1729 den 14 mert gehalt des nachtes tot Hantum bij domene Brugmans vrouw Pitternelletie. Bevont dat het waatter all weg war int bett. Tallemde noch tot nae de midags ten twe uren. Ginck int lest noch heel swar. Een grot swar kint. Een soon. Alles well. 7-10
Westdongeradeel, geboortejaar 1729, doopjaar 1729 Hantum, Hantumhuizen en Hantumeruitburen, Doop Herv. gem. 1710-1811. DTB: 753. Dopeling: Georg. Geboren op 14 maart 1729 in Hantum. Gedoopt op 27 maart 1729 in Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen. Zoon van Pibo Brugmans en Petronella Wiersma. Opm.: Vader: Predikant.
Het grote zware kind, Georgius Brugmans, werd later medisch doctor en burgemeester en komt voor in de Civiele Sententies in 1780 en 1790.

Vreemd genoeg vermeldde vrouw Schrader de volgende bevalling 2 maal, met enige verschillen:
(2626) 1732 den 6 merrt bij Cornelis Jans herrbergir, sijn wiff Grittie Minnes. Bevont dat het waater all weg war. Satt met sijn schamelheit vor de geborrte. En war seer prickolös om het kint te redden. Doch met veel omsigtigheit holp het eyndelick uyt de geborrte. Schickte het met sijn billeties vor. Kreg het dubelt. Ick brack een twede waater en halde vort nog een twede kint. 2 Brave soonen. Alles well.
(2626) 1732 den 6 merrt dondag bij Cornelis Jans stovenkoper schutemacker sijn Grittie Minnes […]ne Sibes dochter. Bevont dat het waater al weg was ent kint met sijn ersie op de sijde. Schickte het tot de geborrte, mar sijn sackie satt lange in de geborte. Hade dar veel muyte mee. Qwam noch reedelick well. Een soon. Het twede brrack ick het waater. En qwam het twede hastig en recht tot de gebort. 2 Brave jonges. 4-4.
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1731. DTB nr: 196, 1722 – 1743. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 22 april 1731, Dokkum. Man: Cornelis Jans, Joure. Vrouw: Grijttje Minnes Donga, Dokkum.

(2821) 1734 den 6 september bij Zirrick Ydes Gronlandsvarder, sijn wif Antie. Hadde een seer sware verlosinge, omdat het kint een seer swaar hooft en breet van schouwders war. Konde nit schir geboren worden. De Heere gaf mij meer alls gemene chragten, so dat het dor Godes wonderwerrck nog geluckte. Alles well vor moeder en kint.
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1724. DTB nr: 196, 1722 – 1743. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 25 juni 1724, Dokkum. Man: Sierk IJdes, Dokkum. Vrouw: Antje Hansen, Dokkum.
Tussen 1726 en 1735 staan 7 dopen van kinderen van dit echtpaar in Dokkum geregistreerd, echter geen in 1734. Dit doet vermoeden dat het kind toch snel overleed.

(2809) 1734 den 21 april bij Anderis, schlagter op de Streek, Hinne Faaber haar dochter Catharina. Bevont een scheeve baarmoeder. Sat het kint in de sijde seer vast ingedrongen. En hade het swaar met de baarende er ick het los kreg. En most ick boven mijn natuer arrbeyden. En seer schrickelicke baaringe. Doch alles nog geluckig vor moeder en kint. O Heer, lof en danck.
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1732. DTB nr: 196, 1722 – 1743. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 9 maart 1732, Dokkum. Man: Andrijs Johannes, op de streek even buiten Dokkum. Vrouw: Catrina Haijes Faber, Dokkum.

(2594) 1731 den 13 frijdag aven ben ick gehalt bij Jan Lambers schuytevarder sijn Bauwkie. En hebbe met haar doende tot maandags morgens gewest en alle middelen angewent, mar was nit te helpen. En durde 3 etmal. Most eyndelick met de haack dor Frans Berrgen gehalt worden, dy dar seer veel werrck me hadde. Konde het schir niet magtig worden. Sat vast met de ellebog achter het ysben. Most de arrem brecken en het hooft openen en soo grotte vorsse doen om het magtig te worden. Een grootte doode dochter. De vrouw vart well. O Heer, bewar mij doch in tokomende vor sulcke ontmoetinge. 6-
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1730. DTB nr: 196, 1722 – 1743. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 19 november 1730, Dokkum. Man: Jan Lammerts, Dokkum. Vrouw: Baukjen Bartels, Dokkum.
Met Frans Berrgen wordt chirurgijn Johan Fransbergen of Fransberger bedoeld die tot 1737 in Dokkum leefde. Hij werd rond 1682 geboren in Baden-Württemberg, Duitsland.

(2596) 1731 den 18 ocktober bij Pitter Derckx varensgesell, sijn wif Rickst. Bevont dat het een scheeve baarmoeder en vast gesloeten baarmoeder [was]. Ick vorsag een sware verlosinge. Ick most met mijn vingers tot het leste to rumte maeken. En ginck seer swar to. En hade dar een schrick van arrbeit me, tot het lesste to. Een groot swar kint. De Heere sij gedanckt. Moeder en kint sijn beyde wel.
Dokkum, doopjaar 1731. Dokkum, Doop Herv. gem. 1727-1772. DTB: 190. Dopeling: Yttje. Gedoopt op 28 oktober 1731. Dochter van Pytter Dirks en niet genoemde moeder. Opm.: scheepstimm.
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1731. DTB nr: 196, 1722 – 1743. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 28 januari 1731, Dokkum. Man: Pijtter Dirks, Dokkum. Vrouw: Rigtsje Roelofs, Dokkum. Gestandaardiseerde namen: PIETER DIRKS en RIKSTJE ROELOFS.

(2653) 1732 maandag avent [26 mei] ben butten de Hansporrte gehal[d] bij Woopke Mellis een schuytemacker sijn wiff Cey. Bevont het met sijn rugie scheef, met het eene bill vor de geborrte qwam. Brocht het met de voeten vor. Hadde ick en sij het swar, will het hofft swar, volgde. Doch alles well. Een soon.
Dokkum, doopjaar 1732. Dokkum, Doop Herv. gem. 1730-1772. DTB: 187. Dopeling: Jacob. Gedoopt op 2 juni 1732. Zoon van Wopke Melles en niet genoemde moeder.
Trouwregister Hervormde gemeente Aalsum Wetsens, 1720. DTB nr: 528, 1680 – 1811. Vermelding: Huwelijksbevestiging elders van 20 mei 1720. Man: Wopke Mellis, Sibrandahuis. Vrouw: Froukje Clasis, Aalsum. Gestandaardiseerde namen: WOPKE MELLES en FROUKJE KLASES.

(2978) 1740 den lesten feberwary Vastelavens avent tot Betterwerrt gehalt bij Binne Martens boer sijn wijf Titzke. Bevont datse well een weeck sullcken rijdinge met sulcken schudinge [had] dat men verbaast stont. En het vorrderde nit en wyrde nae elcke vlaag weer opgetrokken, tot het eyndelyck luckte. En was het kint so wonderbaar bestrengt, de arrmen enn beenen an mallkander gestrickt in een ronde kloet doen om de ruge geslinger om de hals. Nae de verlossinge ginck de hu[v]eringe en bevinge over. Een soon. En moeder en kint well. Van haar 5 gul[den]. Van Ietke Moy 22 stu[iv]er. 6-2
Trouwregister Hervormde gemeente Akkerwoude-Murmerwoude, 1724. DTB nr: 158, 1706 – 1810. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 9 januari 1724, Murmerwoude. Man: Benne Martens, Murmerwoude. Vrouw: Tjietske Baukes, Betterwird. Gestandaardiseerde namen: BINNE MARTENS en TJITSKE BAUKES. Binne Martens was een rijke doopsgezinde boer. En dan te bedenken dat vroedvrouw Schrader in 1740 al 84 jaar oud was !

Voorbeelden uit de index, die niet allemaal in de boekversie beschreven staan:

Adema Piter Schurt, bakker 1702- Gertruij 100. Het betreft hier het volgende echtpaar:
Trouwregister Hervormde gemeente Metslawier Niawier, 1699 DTB nr: 538, 1658 – 1723
Vermelding: Attestatie afgegeven 23 november 1699, Metslawier Niawier. Man: Pytter Sioerds Adema, Leeuwarden. Vrouw: Geertruit Christianus Vetter, Schiermonnikoog NB: getrouwd te Dokkum
Gestandaardiseerde namen: PIETER SJOERDS en GEERTRUIDA CHRISTIAANS

Aales Sacke Bornwerd 1706- Pittie(Tittie)116 196 222. Een vermelding in de DTB:
Trouwregister Hervormde gemeente Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen, 1684 DTB nr: 752, 1643 – 1710
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 23 maart 1684, Hantum. Man: Saecke Ales, Tietjerk. Vrouw: Pytje Douwes, Brantgum. NB: Beide waren voorheen woonachtig te Hantumeruitburen
Gestandaardiseerde namen: SAKE ALLES en PIETJE DOUWES. De datum van trouwen en geboorte liggen wel wat ver uit elkaar dus blijft er nog wel enige twijfel over de juistheid bestaan.

Abol groenlandsvaarder 1731- Trintie 392
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1724 DTB nr: 196, 1722 – 1743. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 13 februari 1724, Dokkum Man: Abel IJpes, Dokkum Vrouw: Trijntje Gaitsses, Dokkum. Gestandaardiseerde namen: ABEL IEPES en TRIJNTJE GATSES

Aadama Piter-advocaat 1705- Altie 151 180 220 250
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1704. DTB nr: 195, 1700 – 1722. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 26 oktober 1704, Dokkum. Man: Petrus Adama, Dokkum. Vrouw: Aaltje Minses Wieringa, Dokkum. Gestandaardiseerde namen: PETRUS en AALTJE MINSES. NB: hij is Procureur Postelant voor het Gerecht der stad.

Aates Tiallinck schoenmaker 1700- Claske 63 88 112 135 163 184 214 254 323
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1699. DTB nr: 194, 1681 – 1700. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 1 januari 1699, Dokkum. Man: Tjalling Ates, Dokkum. Vrouw: Claaske Thijssen, Franeker. Gestandaardiseerde namen: TJALLING ATES en KLAASKE TIJSES.

Aate op de lijnbaan 1736- Schurtie”mag lekker beetjes” – dochter van Antiemelk 499
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1731. DTB nr: 196, 1722 – 1743. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 7 oktober 1731, Dokkum. Man: Ate Willems, Dokkum. Vrouw: Sjoerdje Hendriks, Dokkum. Gestandaardiseerde namen: ATE WILLEMS en SJOERDJE HENDRIKS.

Aarens Ian korfmaker 1732- Rimke(Rikst)dochter van “Blauwe Aagt” 410 426 509
Ondertrouwregister Gerecht Dokkum, 1731 DTB nr: 177, 1730 – 1760. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 23 september 1731, Dokkum Man: Jan Arents, Dokkum Vrouw: Rixtje Dirx, Dokkum. NB: beroep bruidegom: meester korfmaker. Gestandaardiseerde namen: JAN ARENDS en RIKSTJE DIRKS.

Adels Ian,kousenbreier-wolkammer 1702- Mencke 97 (zelfde als Adelf?)
Adelf,wolkammer 1706- Mencke 154.
Burgerwapen Jan Adels, wolkammer
In Genealogysk Jierboek 1993 wordt bij zijn burgerwapen gemeld dat hij ook burger luitenant was. Woonde in 1699 bij de Waag in Dokkum. Hertrouwde op 18 feb 1722 met Grietje Jelles uit Oosternijkerk.
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1694. DTB nr: 194, 1681 – 1700. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 30 september 1694, Dokkum. Man: Jan Arelts, Riemers (Oost Friesland). Vrouw: Mincke Minnes, Dokkum.

Aarijan Foudgum 1700- Titie 72
Trouwregister Hervormde gemeente Foudgum Raard, 1688 DTB nr: 751, 1663 – 1808. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 1 januari 1688, Raard. Man: Arjen Henricks Tamson, Dokkum. Vrouw: Tytje Seerps, Foudgum.

Alte vroedsman 1730- Wipkie(d.v.Piter Doma) 361
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1729. DTB nr: 196, 1722 – 1743. Vermelding: Derde proclamatie van 1 januari 1729, Dokkum. Man: Sybren Klaasen Alta. Vrouw: Wijbrigje Doma. NB: hij is schoenmaker.

Annes Eelke houtkoper en burgemeester 1727- IJtie 307
Dit moet de op 18 mei 1727 te Dokkum gedoopte Anne zijn.
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1713. DTB nr: 195, 1700 – 1722. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 16 juli 1713, Dokkum. Man: Eelke Annes, Dokkum. Vrouw: Ytje Binnes, Dokkum. Gestandaardiseerde namen: EELKE ANNES en IETJE BINNES. NB: hij is houtkoper.

Anne houtkoper 1701- Seske 78
Dit moet de op 13 maart 1701 te Dokkum gedoopte Rienk zijn.
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1697. DTB nr: 194, 1681 – 1700. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 1 september 1697, Dokkum. Man: Anne Eelckes, Metslawier. Vrouw: Seeske Bootes, Holwerd. Gestandaardiseerde namen: ANNE EELKES en SEESKE BOTES NB: weduwe van Jan Fetses
Van houtkoper Anne Eelkes is overigens een testament bewaard gebleven. Hij trouwde maar liefst 5 maal ! R.S. Roarda gaf een transcriptie (gedeeltelijk in het Fries) in Nammen fan Dokkumers ut earder tiid (1954). De kinderen van Anne Eelkes en zijn zoon Eelke Annes (Houterus) komen voor op de genealogische website van ons lid Klaas Jansen.

Apelonia schippersknecht 1711- 225 252
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1710 DTB nr: 195, 1700 – 1722 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 1 juni 1710, Dokkum Man: Dirk Gosses, geboren te Wartena Vrouw: Appellonia Jakobs, geboren te Dokkum .Gestandaardiseerde namen: DIRK GOSSES en APOLLONIA JAKOBS.
of:
Trouwregister Hervormde gemeente Anjum, 1707 DTB nr: 532, 1693 – 1810 Vermelding: Ondertrouw van 19 november 1707, Anjum Man: Gerben Jakobs, Anjum Vrouw: Aplonia Wouters, Leeuwarden. Gestandaardiseerde namen: GERBEN JAKOBS en APOLLONIA WOUTERS

Auwke Henderick hovenier van mijnheer Etsema 1704- Margarite 123 130 144 156
Trouwregister Hervormde gemeente Anjum, 1700. DTB nr: 532, 1693 – 1810. Vermelding: Ondertrouw van 30 november 1700, Anjum. Man: Hendrik Aukes, Anjum. Vrouw: Grietje Jans, Anjum. Gestandaardiseerde namen: HENDRIK AUKES en GRIETJE JANS.

Balling boer Wetsens 1739- zijn vrouw d.v. schoolmeester Gerben Benedictus 518 540
Trouwregister Hervormde gemeente Metslawier Niawier, 1733 DTB nr: 539, 1724 – 1810. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 13 december 1733, Niawier. Man: Balling Klaases, Niawier. Vrouw: Hiltje Gerbens, Niawier. Gestandaardiseerde namen: BALLING KLASES en HILTJE GERBENS.
Oostdongeradeel, doopjaar 1739. Aalsum en Wetsens, Doop Herv. gem. 1680-1811. DTB: 527. Dopeling: Klaas. Gedoopt op 3 mei 1739 in Wetzens. Zoon van Balling Klases en niet genoemde moeder. Dat de moeder Hiltje echt een dochter van Gerben Benedictus is bewijst deze doopakte:
Oostdongeradeel, doopjaar 1713. Aalsum en Wetsens, Doop Herv. gem. 1680-1811. DTB: 527. Dopeling: Hiltie. Gedoopt op 5 maart 1713 in Aalsum, Wetzens. Dochter van Gerben Benedictus en niet genoemde moeder.

Aijluwa, Hessel Douwe van -, Grietman van Oostdongeradeel 1730
Bouwina van Bormania 330 367 415 434 493 .Holwerd: 507
Trouwregister Hervormde gemeente Ternaard, 1729. DTB nr: 762, 1612 – 1811. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 8 mei 1729, Ternaard. Man: Hessel Douwe Ernst van Aylva. Vrouw: Bauwynia van Burmania, Groningen. NB: hij is grietman van Westdongeradeel en mede-gecommiteerde van de Provinciale Rekenkamer van Friesland, zij is freule.

Banga burgemeester 1698- Derckie 40
Banga, Henderick Sapes -, burgemeester 1701- Henderickie 75
Ondertrouwregister Gerecht Dokkum, 1682. DTB nr: 174, 1667 – 1686. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 6 augustus 1682, Dokkum. Man: Hendrick Sapes Banga, Dokkum. Vrouw: Hendrickje Dircks Broersma, Sneek. NB: burger vaandrig.

Basun Egbert organist-boekverkoper 1696- Rolina 12 32 61 80 119 (Egbert Basunik ondertrouw te Groningen 17 juni 1693 met Roelina Konings, zie Genealogysk Jierboekje 1993)Burgerwapen Egbert Basunik

Becker Gerit sersier 1730- Sara(d.v. Ian Caspers) 359 387
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1728. DTB nr: 196, 1722 – 1743. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 19 december 1728, Dokkum. Man: Gerrit Bekker, Dokkum. Vrouw: Sara Jans Dijkstra, Dokkum. NB: hij is chercher op het Gemaal.

Benedictus Gerben schoolmeester Wetsens(zie Balling) 1711- Ianke 225
Trouwregister Hervormde gemeente Metslawier Niawier, 1697 DTB nr: 538, 1658 – 1723. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 23 mei 1697, Metslawier. Man: Gerben Benedictus, Niawier. Vrouw: Gryetie Pytters, Niawier. Gestandaardiseerde namen: GERBEN BENEDICTUS en GRIETJE PIETERS.
Deze in 1711 geboren dochter overleed snel, waarna in 1713 wederom een Hiltje Gerbens werd gedoopt (zie hierboven !)
Oostdongeradeel, doopjaar 1711. Aalsum en Wetsens, Doop Herv. gem. 1680-1811. DTB: 527. Dopeling: Hiltie. Gedoopt op 29 maart 1711 in Aalsum, Wetzens. Dochter van Gerben Benedictus en niet genoemde moeder. Opm.: kind overleden.

Boltie lan Gosse scheepstimmerman 1728- Elske 339
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1717. DTB nr: 195, 1700 – 1722. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 21 februari 1717, Dokkum. Man: Jan Gosses Boltje, Dokkum. Vrouw: Elske Goitses, Dokkum.

Douwe brouwer aan de Bonte brug 1704- Gertie 134 180
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1703. DTB nr: 195, 1700 – 1722. Vermelding: Attestatie afgegeven 18 november 1703, Dokkum. Man: Douwe Kornelis, geboren te Harlingen. Vrouw: Gertje Reitses, geboren te Ee. Gestandaardiseerde namen: DOUWE KORNELIS en GEERTJE REITSES.

Douwes Willem brouwer en burgerluitenant 1724- Trintie 269
Douwes Willem brouwer en hopman 1727- Ninke Pirs 303
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1723. DTB nr: 196, 1722 – 1743. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 19 december 1723, Dokkum. Man: Willem Douwes, Dokkum. Vrouw: Trijntje Piers Hoornsma, Dokkum. Gestandaardiseerde namen: WILLEM DOUWES en TRIJNTJE PIERS.
Dokkum, doopjaar 1724. Dokkum, Doop Herv. gem. 1674-1730. DTB: 186. Dopeling: Douwe. Gedoopt op 31 mei 1724. Zoon van Willem Douwes en niet genoemde moeder. Opm.: vroetsman.

Duckele (Doekele Zwaanhals) Groenlandsvaarder 1730- Gertie 366 404
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1728. DTB nr: 196, 1722 – 1743. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 14 november 1728, Dokkum. Man: Doeke Sijtses, Dokkum. Vrouw: Gertje Pijtters, Dokkum.

Douwes Liwe schoenmaker 1704- IJnke(Intie) 110 166 140 187 209 231-a 256
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1702. DTB nr: 195, 1700 – 1722. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 8 januari 1702, Dokkum. Man: Lieuwe Douwes, Dokkum. Vrouw: IJmke Romkes, Stiens. Gestandaardiseerde namen: LIEUWE DOUWES en IEMKJE ROMKES.

Douwes Reitze menistenpreker 1701- Siw 86
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1689. DTB nr: 194, 1681 – 1700. Vermelding: Derde proclamatie van 21 juli 1689, Dokkum. Man: Reijtse Douwes, Dokkum. Vrouw: Sjuwke Wijtses, Bornwerd. Gestandaardiseerde namen: REITSE DOUWES en SIEUWKE WIETSES.

(2135) 1725 den 24 maart tot Aalsem bij domene Colomba sijn vrouw Veetie gewest en haar een dochter gehaalt. Heel spoedig. 9-:
Aalsum en Wetsens, Doop Herv. gem. 1680-1811. DTB: 527. Dopeling: Trijntje. Gedoopt op 25 maart 1725 in Aalsum. Dochter van Joannes Columba.
Trouwregister Hervormde gemeente Aalsum Wetsens, 1722. DTB nr: 528, 1680 – 1811 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 5 juli 1722, Aalsum. Man: Joannes Columba, Aalsum – Wetsens. Vrouw: Fettje Ynia, Dokkum. NB: ds.

(2177) 17 november bij Laas Torfmeeter sijn wijf Gebke Vinck. Den 18 dito 2 soonen gehalt. Beyde recht, doch een sware geborte. 2-10: Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1722 DTB nr: 195, 1700 – 1722. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 19 februari 1722, Dokkum Man: Laas Sijtses, Dokkum. Vrouw: Gepke Klaasen Vink, Dokkum. NB: beroep bruidegom: turfmeter.

(2180) 1725 den 13 desember donderdag bij Aryen lertouwer sijnde Jan Stap of Antie Moys son in de houwtwinkel sijn wif Hyck. Har een dochter gehalt. Qwam met de vooeten. 2-10: Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1725 DTB nr: 196, 1722 – 1743 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 18 februari 1725, Dokkum. Man: Arjen Hendriks, Dokkum. Vrouw: Hijlkje Huiberts, Dokkum. NB: beroep bruidegom: leertouwer.

(2198) 1726 den 23 donderdags bij Derrck Hanye, sijnde een sersier, sijn wijf Antie Born. Een dochter. Was den uterus seer gevorseert. : Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1725 DTB nr: 196, 1722 – 1743. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 15 juli 1725, Dokkum. Man: Dirk Hanja, Dokkum. Vrouw: Antje Born, Dokkum. NB: beroep bruidegom: havencherger.

Anderis Pir trekschipper 1730- Angenit 361
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1729. DTB nr: 196, 1722 – 1743. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 3 augustus 1729, Dokkum. Man: Pier Andries Hillema, Dokkum. Vrouw: Angenieta Sijtses, Dokkum. Gestandaardiseerde namen: PIER ANDRIES en AGNIETJE SIETSES. NB: hij is timmerman.

Berryhover Antonis koopman in vlas kousen wol 1732- Margaritie Brant 399
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1729. DTB nr: 196, 1722 – 1743. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 19 juli 1729, Dokkum. Man: Antonij Berkhouwer, Leeuwarden. Vrouw: Margarieta Brands, Dokkum. Gestandaardiseerde namen: ANTONIUS en MARGARETA BRANDS. NB: hij is koopman.

Douwes Anderis trekschipper 1698- Hanna 43
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1694. DTB nr: 194, 1681 – 1700. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 18 maart 1694, Dokkum. Man: Andries Douwes, Morra. Vrouw: Johanna Johannis, Dokkum.

(3052) 1743 den 6 augustus dinges daags ben gehalt bij Clas Smeedam teekoper en ijsercramer sijn vrouw Anna Margreta Willeman.: Trouwregister Hervormde gemeente Paesens, 1742 DTB nr: 544, 1712 – 1810 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 28 oktober 1742, Paesens. Man: Claas Smedema, Dokkum. Vrouw: Anna Margaretha Wilman, Paesens.
Anna verloor bij de bevalling het leven, waarna Claas hertrouwde:
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1745 DTB nr: 197, 1743 – 1755 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 21 maart 1745, Dokkum. Man: Claas Smedema, Dokkum. Vrouw: Sara Halbertsma, Dokkum. NB: beroep bruidegom: koopman.

(1831) 1711 den 16 jully tot Wetsens gehalt bij Chlas Jans sijn wijf, dar Teyrtie de vroetvrouw gewest war. En haar verlost vant kint. Ick wirde gehaalt en visenterde haar. Bevont dat den endeldarrem seer gevorsert, swart en onstecken den utterus. En haalde met mijn hannt verscheyden stucken van de naegeborte. De vrouw was als in doodlicke nooet en ofse baaren nooet hade. Don ick haar van het naegeblevene verlost hadde, settede met mijn hannt van bynnen, bracht de baarmoeder op sijn platz en spoytede de vrouw met tincktur van Franse wijn, darin gestotten mirre en aaluwe was. En vortz een cataplasma. En hylt don de pine daadelick op. De vrouw gesont en wel herrstelt.

(1250) 17006 den 1 augustus ben geropen bij Pybe Jans metselar sijn wif Lisken, dy vorof vir mal een ser groete vloet gehat hadde. De virde mal. Ondersogt har. Bevont de naegeborrt vastgegroyt vor het kint. De vrouw was butten kennise ter doodt flauw. Ick ordenerde dat de vrouw verlost most worden, mar ick willde een dockter bij mij hebben. Sij hadde gen arrbeyt. De dockter seyde hey souw haar wat ingeven om aarbeit te macken. Ick seyde, dat most nit weesen, dardor souw de vloet nog swarder worden; ick souw haar sonder arrbeit verlossen. Het welck den dockter wonderlick scheen. Ick seyde, het kint waar doodt. Hey hyl stande dat het levede. Ick schickt de naegeborrte naedat ick se losgemackt hade an eene kant, sogt nae de voeten en haalde het terstont tot beschaminge van dockter Eysma, dy vast staande hylt dat het kynt levede. En het was al geheel ant rotten. Het fell ginck over all of. Dat ick haar so sonder arrbeit konde verlossen komt soo in soo een geleegentheit soo bennen dy parrtien dor de lange durende vloet heel slutz en handelbaar, het wellck anders nit souwde konnen geschieden. En moet dan sonder uytstel de vrouw verlost worden. De doodt is dan naebij. Indin ick dit nit an dese vrouw gedan hadde, sey souw gen hallef ur meer geleft hebben, dar sij nog wel 30 jaar darna geleft heft. Sij lag wel een daag met een nacht sonder kennise. De dockter gaff haar een hertsterkinge in en kreg mettertit haar chragten weer. In Dockum, Godt allene de ehre.
Burgerwapen Piebe Jans, metselaar
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1696. DTB nr: 194, 1681 – 1700 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 1 maart 1696, Dokkum. Man: Pijbe Jans, Dokkum. Vrouw: Liefke Michiels, Dokkum.

Ebes Clas Betterwird 1700- Hijltie 65 105 118 160 183 245
Trouwregister Hervormde gemeente Hiaure Bornwird, 1693. DTB nr: 754, 1666 – 1772. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 16 november 1693, Bornwird. Man: Claas Aebes, Betterwird. Vrouw: Hiltia Sypts, Raard.

Ebbes schoolmeester Oude Zijl 1693- Martie 1
Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie, 1684. DTB nr: 127, 1597 – 1725. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 7 december 1684, Vrouwenparochie. Man: Aebe Auckes, Oudebildtzijl. Vrouw: Maertie Gerryts, Oudebildtzijl. NB: Hij is schoolmeester; geboren te Sint Jacobiparochie.

Edse schipper 1703- Zitske 112
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1691 DTB nr: 194, 1681 – 1700. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 8 februari 1691, Dokkum. Man: Edse Harmens, Leek. Vrouw: Sytske Alberts, Dokkum.
Dit betreft de volgende geboorte: Dokkum, doopjaar 1703. Dokkum, Doop Herv. gem. 1682-1727. DTB: 189. Dopeling: Sijtske. Gedoopt op 18 april 1703 in Dokkum. Dochter van Edse Harmens en niet genoemde moeder.

Egbert visser(“Egbert Klungel”)op de singel 1729- Bar de Beer 357
Vermoedelijk: Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1725. DTB nr: 196, 1722 – 1743. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 1 april 1725, Dokkum. Man: Egbert Beerns, Dokkum. Vrouw: Barber Rinderts, Dokkum.

Egeles Fede Oostrum 1704- Nin 129
Trouwregister Hervormde gemeente Hiaure Bornwird, 1692. DTB nr: 754, 1666 – 1772. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 1692, Hiaure. Man: Fedde Igles, Hiaure. Vrouw: Jans, Metslawier. NB: gegevens deels weggesleten.

Egeles Iackop Foudgum boer 1741- Antie 531 543
Trouwregister Hervormde gemeente Foudgum Raard, 1738. DTB nr: 751, 1663 – 1808. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 16 maart 1738, Foudgum. Man: Jacob Igles, Foudgum. Vrouw: Antje Cornelis, Ternaard.

Eijsma Cornelis dokter 1701- Tiamke 84 97 128 231 Burgerwapen Cornelis Eisma, dokter
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1700. DTB nr: 195, 1700 – 1722. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 29 september 1700, Dokkum. Man: Kornelius Eisma, Dokkum. Vrouw: Tjamke Boukes Unia, Stiens.

Feicke over de Ee 1697- Hittie 37 Trouwregister Hervormde gemeente Ternaard, 1690
DTB nr: 762, 1612 – 1811. Vermelding: Derde proclamatie van 23 februari 1690, Ternaard. Man: Feike Ites, Ternaard. Vrouw: Hittje Bokkes, Ternaard. NB: Hij is mr. Smid; met attestatie naar Ee.

Feijcke(“Kleine Feicke”) buiten de Hanspoort 1696- Trintie 10 18. Trouwregister Hervormde gemeente Waaksens Brantgum, 1688. DTB nr: 764, 1654 – 1810. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 6 mei 1688, Brantgum. Man: Feicke Joannis, Brantgum. Vrouw: Trijntie Jouws, Ferwerd.

Filander executeur 1727- 308: Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1715 DTB nr: 195, 1700 – 1722 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 28 juli 1715, Dokkum. Man: Filander de Baron, Dokkum. Vrouw: Trijntje Popkes Posthuma, Dokkum.
Quotisatiekohieren 1749: wed. Philander Baron, Dokkum. Wijk: Klein Breedstraatster espel. Omschrijving: executeurs weduwe. Gezin volw: 2. Aanslag: 11-9-0. Bron: Dokkum, fol. 38.
In de bijlagen van de Civiele Sententies, door de onvolprezen R.S. Roorda verzameld, wordt Filander op 43 jarige leeftijd in 1730 genoemd in portefeuille/dossier 551-23.
Philander de Baron was van Indonesische afkomst en staat afgebeeld als bediende op een schilderij van G. Wigmana uit 1697 in het stadhuis van Dokkum. Hij moet dan ca. 10 jaar oud zijn geweest. Op het schilderij zou ook tsaar Peter de Grote staan afgebeeld.
Detail schilderij met Filander de Baron<

Jans Gerit koopman-grootschipper op Hamburg 1725- Maijke 280 294 331 383 422 501 519: Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1723 DTB nr: 196, 1722 – 1743. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 17 januari 1723, Dokkum. Man: Gerrit Jansen Tal, Dokkum. Vrouw: Maike Isaaks, Dokkum (zie ook Gen.Jierboekje 1993). Ze kregen in 1727 een drieling (!) waarvan echter maar 1 levend ter wereld kwam: (2292) 1727 den 8 september maandag ben gehalt bij Gerrit Jans grotschiper sijn wif Mayke Isackx. En haar 3 kinderen gehalt. Het erste qwam met sijn rugie vor. Kerde het hastig. Halde het bij de vooeten. Het twede qwam wer qwalick. Kerde het anstons. Was all ant rotten. En was een meysie. Het twede een jongetie en levede. Het errste was ock ant rotten. De orsack sall wesen om dat de moeder een weck a 3 sware koorsen hadde gehat een doodelicke benauwtheden hadde uytgestan. Mar een geluckige verlosinge en vortz een gesonde cram. O Heere, Uwen naam sij dar vor lof en danck geseit.

Clasen Aale wortelkoper Ternaard 1711- Antie 232 464
Trouwregister Hervormde gemeente Ternaard, 1709 DTB nr: 762, 1612 – 1811. Vermelding: Derde proclamatie van 28 april 1709, Ternaard. Man: Ale Klaases, Ternaard. Vrouw: Antie Tjipkes, Ferwerd. NB: Gehuwd te Ferwerd Gestandaardiseerde namen: ALLE KLASES en ANTJE TJEPKES.

Iogem-schoenlapper 1696- Renske 10: Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1696 DTB nr: 194, 1681 – 1700. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 12 januari 1696, Dokkum. Man: Jochem Dircks, Hallum. Vrouw: Rinske Swegers, Leeuwarden.

Gelluf varensgezel z.v. Louw Pompes, niet thuis”doch naar Groenland” 1727- Antie 316 362: Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1726. DTB nr: 196, 1722 – 1743. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 27 januari 1726, Dokkum. Man: Gerlof Lourens, Dokkum. Vrouw: Antje Lieuwes, Dokkum.

(492) 1700 den 2 Pasdag bij Gerrit vorman sijn wif Ullck. Durde lange. Ginck met schlupende waetter. Doch qwam eyndelick noch ten besten. Een docht[er]
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1691. DTB nr: 194, 1681 – 1700. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 20 september 1691, Dokkum. Man: Gerrijt Tieerds, Damwoude. Vrouw: Uilckien Clases, Dokkum.

(2286) den 29 jully een varensgesel en rogemeters sijn wiff Gesske Reyner Aayckes docher. Een soon. Seer swaar.: Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1726 DTB nr: 196, 1722 – 1743. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 15 september 1726, Dokkum. Man: Goijke Johannis, Dokkum. Vrouw: Geeske Reiners, Dokkum.

Hijronimus 1701- Hiltie 83 zie Ieronimus: Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1697 DTB nr: 194, 1681 – 1700. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 28 november 1697, Dokkum. Man: Jeronimus Fransen, Dokkum. Vrouw: Hiltje Antonius, Dokkum.

Harmen (“Harmen rokjager”) 1706- Stintie 165: Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1705. DTB nr: 195, 1700 – 1722. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 18 januari 1705, Dokkum. Man: Harmen Jans, Birdaard of Bredaal. Vrouw: Stijntje Harmens, Dokkum.

Isack “Pickhoren”dekenwever 1731- Dutie 390: Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1729 DTB nr: 196, 1722 – 1743. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 16 oktober 1729, Dokkum. Man: Ysaak Martien Alting, Dokkum. Vrouw: Doetje Jans, Dokkum.

Hessman Gerit verver-schilder 1703- Bauwkie Snip 117 154; 1707- Antie 180 194 237 243
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1702. DTB nr: 195, 1700 – 1722. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 17 april 1702, Dokkum. Man: Gerrit Hesman, geboren te Dokkum. Vrouw: Bauckjen Snip, geboren te Dokkum.
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1707. DTB nr: 195, 1700 – 1722. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 13 februari 1707, Dokkum. Man: Gerrit Hesman, geboren te Dokkum. Vrouw: Antje Jakobs, geboren te Dokkum.

HesseIs Gerit buiten Hanspoort 1725- Siwke 279 347
Trouwregister Hervormde gemeente Hiaure Bornwird, 1709. DTB nr: 754, 1666 – 1772. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 19 juli 1709, Bornwird. Man: Gerryt Hessels, Bornwird. Vrouw: Sjucke Jans, Bornwird. Gestandaardiseerde namen: GERRIT HESSELS en SIEUWKE JANS.

Hette wolkammer op de Fetze 1701- Gritie 77
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1700. DTB nr: 195, 1700 – 1722. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 24 maart 1700, Dokkum. Man: Hette Jans, Aalsum. Vrouw: Grietje Tjommes, Metslawier.

Holdinga meester-zilversmid 1707- Feikjen Schregardus 170 186 200 227 250
Burgerwapen Jan Holdinga, zilversmid
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1705. DTB nr: 195, 1700 – 1722. Vermelding: Attestatie afgegeven 27 december 1705, Dokkum. Man: Jan Holdinga, geboren te Dokkum. Vrouw: Feikje Schregardus, geboren te Dokkum.

Hogacker Teijrck lakenkoper-vlaswinkel 1735- Tetzke 437
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1732. DTB nr: 196, 1722 – 1743. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 21 december 1732, Dokkum. Man: Tjerk Jans Hoogacker, Dokkum. Vrouw: Teetske Douwes Rijmersma, Dokkum.

Iackops Asmes schipper op Schiermonnikoog 1726- Trintie 294 390 510
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1725. DTB nr: 196, 1722 – 1743. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 19 augustus 1725, Dokkum. Man: Asmus Jakobs, Dokkum. Vrouw: Trijntje Harmens, Dokkum. Gestandaardiseerde namen: ERASMUS JAKOBS en TRIJNTJE HARMENS.

Ialkes Reitze schoenmaker 1723- Beitske(Bijts) 265 270 299 345 417
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1722. DTB nr: 196, 1722 – 1743. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 2 oktober 1722, Dokkum. Man: Reitse Jalkes, Dokkum. Vrouw: Beitske Dirks, Dokkum. Gestandaardiseerde namen: REITSE JALKES en BEITSKE DIRKS. NB: hij is mr. schoenmaker.

(“Jakob danser”) 1701- Gebke 80: Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1699 DTB nr: 194, 1681 – 1700. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 29 september 1699, Dokkum. Man: Jacob de Rook (Roeck), Leeuwarden. Vrouw: Gepke Klaasen, Dokkum NB: soldaat.

Ian–meester-wagenmaker 1742- Trintie 536
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1740. DTB nr: 196, 1722 – 1743. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 21 augustus 1740, Dokkum. Man: Jan Tjalles, Dokkum. Vrouw: Trijntje Jacobs Minnema, Franeker. Gestandaardiseerde namen: JAN TJALLINGS en TRIJNTJE JAKOBS. NB: hij is mr. wagenmaker.

Ian–stads-tromslager(“Jan tamboer”) 1732- Beitske 412
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1730. DTB nr: 196, 1722 – 1743. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 5 februari 1730, Dokkum. Man: Jan Jakobs Overhart, Dokkum. Vrouw: Beitske Schieringa, Dokkum. Gestandaardiseerde namen: JAN JAKOBS en BEITSKE. NB: hij is stads tamboer.

(2627) 1732 den 7 merrt gehalt bij Frerick beesemmacker sijn wiff Trintie. Haar een grotte soon gehalt. 2-2.
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1724. DTB nr: 196, 1722 – 1743. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 10 december 1724, Dokkum. Man: Freerk Jans, Leeuwarden. Vrouw: Trijntje Jans, Dokkum. NB: hij is bezemmaker.

(2641) 1732 frijdag den 18 april bij Danyel meyster knopmacker sijn wijf Ant[ie]. Een swar reys. Een scheeve baarmoder. Durde de geheele nacht. Een dochter. Alles well. 1-8
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1731. DTB nr: 196, 1722 – 1743. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 27 mei 1731, Dokkum. Man: Daniel Jurjens Gromberg, Dokkum. Vrouw: Antje Bottes, Dokkum. NB: hij is meester-knoopmaker.

-1724- Orseltie Schuring 275: Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1714 DTB nr: 195, 1700 – 1722 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 1 juli 1714, Dokkum. Man: Jochem Jans, Dokkum. Vrouw: Orseltje Schuiring, Dokkum.

Ielkes Iepe bierdrager 1700- Antie 62 101 133 Marijke 192
Burgerwapen Jeppe Jelkes (de Jongh), bierdrager
In Genealogysk Jierboek 1993 wordt bij zijn burgerwapen gemeld dat hij op 24 februari 1695 te Dokkum trouwde met Antje Berends, van Dokkum. Ze kochten in 1702 een huis aan de Koningstraat te Dokkum.

Hijronimus 1701- Hiltie 83 zie Ieronimus
Ieronimus 1698- Hiltie visvrouw 44 104 zie Hironimus
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1697. DTB nr: 194, 1681 – 1700. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 28 november 1697, Dokkum. Man: Jeronimus Fransen, Dokkum. Vrouw: Hiltje Antonius, Dokkum.

Iogems (Jochums) Oude Zijl 1694- Trintie 4
Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie, 1682. DTB nr: 127, 1597 – 1725. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 10 december 1682, Vrouwenparochie. Man: Cornelis Jans, Hallum. Vrouw: Trintie Jochems, Oudebildtzijl.
In het dagboek wordt regelmatig Oude Zijl/Ouwe Ziel genoemd. Hiermee wordt Oudebildtzijl bedoeld.

Ionas ruiter 1730- Lisbit 360 398: Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1728. DTB nr: 196, 1722 – 1743. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 14 november 1728, Dokkum. Man: Jonas Jansen, Dokkum. Vrouw: Lijsbet Willems, Dokkum.

Johannes Eelke schoolmeester-trekschipper-steentjesverkoper 1701- Cornelia Jans van der Borgh 78 156
Burgerwapen Eelke Johannes, trekschipper etc.
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1694. DTB nr: 194, 1681 – 1700. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 26 december 1694, Dokkum. Man: Eelke Johannis, Dokkum. Vrouw: Cornelia Jans van der Burgh, Harlingen. Gestandaardiseerde namen: EELKE JOHANNES en KORNELISKE JANS. NB: burger luitenant.

Ioost “temsger” 1710- Catarina 216: Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1705 DTB nr: 195, 1700 – 1722. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 10 mei 1705, Dokkum. Man: Joost Harmen Bontridder, geboren te Groningen. Vrouw: Catarina Semkes, geboren te Dokkum.

Cantus Willem koopman 1706- Iosine 155
Burgerwapen Willem Kantes, koopman
In Genealogysk Jierboek 1993 wordt bij zijn burgerwapen gemeld dat hij afkomstig is van Rowanen (Rouen, Fr.?). Werd op 14 feb 1691 burger van Dokkum. Tussen 1694 en 1706 liet hij met zijn vrouw Josine de kinderen Martijntje, Jacobus, Marten, Magdalena en Jan dopen.

(1935) 1712 den 25 (februari) dy nacht dat onsen pryns Frysio begraven wirt op Sunte Mathis bij de waagemeyster Krans sijn wiff Rensken. Een soon.: Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1704 DTB nr: 195, 1700 – 1722. Vermelding: Attestatie afgegeven 19 oktober 1704, Dokkum. Man: Justus Krans, Dokkum. Vrouw: Rinske Schuiringa, Aalsum. NB: beroep bruidegom: waagmeester.

Maar liefst 13 keer verleende Vrouw Schrader bijstand aan Grietje Jans, de vrouw van kordewercker Johannes Lieuwes, in 1703 wonend in de Koningstraat. Tussen 1699 en 1712 werden alleen de eerste 3 kinderen, twee jongens en een meisje levend geboren. De verklaring ligt volgens de medici in een Rhesussensibilisatie.
Liwes—Iohannes koordwerker 1699- Gritie 57 135 145 171 188 200 218 228 237 243 453: Ondertrouwregister Gerecht Dokkum, 1699 DTB nr: 175, 1686 – 1707. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 7 mei 1699, Dokkum. Man: Johannes Lieuwes, Dokkum. Vrouw: Grietie Jans, Rinsumageest.

(2263) 1727 den 19 april bij Karel Yel har sons wif Sitzeke Jogem torfdragers dochter. Het kint qwam met de schouwderen vor. Was doodt. Kerde het. Halde het met veel muyte met de voeten. Seer swar. De vrouw is well. Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1718 DTB nr: 195, 1700 – 1722. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 15 mei 1718, Dokkum. Man: Rintje Karels, Dokkum. Vrouw: Sijtske Jochems, Dokkum.
De ouders van Karel (wiens moeder blijkbaar Jel heette) zijn waarschijnlijk: Trouwregister Hervormde gemeente Aalsum Wetsens, 1693. DTB nr: 528, 1680 – 1811. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 19 februari 1693, Aalsum Wetsens. Man: Carel Jacobs, Hiaure. Vrouw: Jeltie Rinties, Aalsum.

(2067) 1723 den 15 feberwary mandags avens bij Meelis fisofslager sijn wif Knelyske. Een dochter gehalt. Fris en alles well. 3-: Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1712 DTB nr: 195, 1700 – 1722. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 17 januari 1712, Dokkum Man: Melus Ubles, Dokkum. Vrouw: Korneliske Jans, Dokkum.

Piter —koetsier Ternaard 1725- (met de slee gehaald!!) Iohanna 289: Trouwregister Hervormde gemeente Ternaard, 1725, DTB nr: 762, 1612 – 1811. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 13 mei 1725, Ternaard. Man: Piter Goitsens, Ternaard. Vrouw: Johanna Hendriks, Ternaard.

Piter Pohe(pore-) koopman winkelier-“temsger” 1707- Sofeicken 171 189 218 248: Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1703. DTB nr: 195, 1700 – 1722. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 28 oktober 1703, Dokkum. Man: Pijtter Pive, geboren te Coutense (Normandie). Vrouw: Sophia Hetsing.

Pon, Ian de -, brouwer 1729- Gritie Basun 355: Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1728. DTB nr: 196, 1722 – 1743. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 19 december 1728, Dokkum. Man: Jan du Pon, Dokkum. Vrouw: Grijtje Basuink, Dokkum .

Reindert Streek 1699- Auwk 49: Trouwregister Hervormde gemeente Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen, 1697. DTB nr: 752, 1643 – 1710. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 7 februari 1697, Hantum. Man: Reyner Pytters. Vrouw: Auck Tiepkes

Salves Westersinge 1696- Henderickie 18 66: Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1686. DTB nr: 194, 1681 – 1700. Vermelding: Derde proclamatie van 26 december 1686, Dokkum. Man: Salvus Salvissen, Leeuwarden. Vrouw: Hendrikjen Jans, Dokkum. Gestandaardiseerde namen: SALVES SALVES en HENDRIKJE JANS.
Dokkum, doopjaar 1696. Dokkum, Doop Herv. gem. 1682-1727. DTB: 189. Dopeling: Geertje. Gedoopt op 11 oktober 1696. Dochter van Salvus Salvus en niet genoemde moeder. Ze woonden in 1696 waarschijnlijk aan de Westersingel te Dokkum.

Sara “vishilck” soldatenvrouw 1706- 160: Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1705. DTB nr: 195, 1700 – 1722. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 1 maart 1705, Dokkum. Man: Sijbe Staverius ( Stavorinus ?). Vrouw: Sara Jans. NB: beroep bruidegom: soldaat.
Dokkum, doopjaar 1706. Dokkum, Doop Herv. gem. 1682-1727. DTB: 189. Dopeling: Hilkjen. Gedoopt op 15 september 1706. Dochter van Sybe Staverinus en niet genoemde moeder.

Scheirp schuitmaker-turfschipper buiten Hanspoort 1701- Gritie(vlaster) 90 115 149 200 226: Trouwregister Hervormde gemeente Aalsum Wetsens, 1701. DTB nr: 528, 1680 – 1811. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 10 april 1701, Aalsum Wetsens. Man: Sjerp Ates, Warga. Vrouw: Grietie Hayes, Aalsum.

Sibran –turfdrager 1732- Tetske Rus 400 519: Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1724. DTB nr: 196, 1722 – 1743. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 5 november 1724, Dokkum. Man: Sijbren Jans, Dokkum. Vrouw: Teetske Jans, Dokkum.

Sibrans Clas meester-schoenmaker 1701- Clasken Canters 87 102 156 123 140 192 235: Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1695. DTB nr: 194, 1681 – 1700. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 10 februari 1695, Dokkum. Man: Claas Sijbrens, Dokkum. Vrouw: Claeske Canter, Harlingen.

(2707) 1733 den 31 januwary gehalt [..] Spandouw, conreckter vant Latinse Schol, sijn vrouw Renske Adema. Hade een seer sware reyss. Noch alles wel nae den tit. Een brave soon. (5- Dukat).
Dokkum, doopjaar 1733. Dokkum, Doop Herv. gem. 1730-1772. DTB: 187. Dopeling: Georgius Ubbo. Gedoopt op 1 februari 1733 in Dokkum. Zoon van Lucas Johannes Spandau en niet genoemde moeder.
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1732. DTB nr: 196, 1722 – 1743. Vermelding: Attestatie afgegeven 4 mei 1732, Dokkum. Man: Lucas Johannes Spandau, Dokkum. Vrouw: Rinske Adama, Rinsumageest. NB: hij is Conrector der Latijnse School te Dokkum

Tamson –Henderick Arijan bakker 1726- Vettie Haijes 294: Eerder huwelijk (?): Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1723. DTB nr: 196, 1722 – 1743. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 21 februari 1723, Dokkum. Man: Arjen Hendriks Tamson, onder Aa. Vrouw: Wijtske Bloemmeijer, Dokkum. NB: bruid is weduwe van Johannis Wygman

Teirts –Henderick koopman 1739- Abeltie Vockeda 519 484 522: Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1738. DTB nr: 196, 1722 – 1743 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 7 september 1738, Dokkum. Man: Hendrik Tjeerds, Dokkum. Vrouw: Habeltje Foekerda, Dokkum.

Tissen Wouwter zoutbrander Zoutkeet 1702- Lisbit 104 128 157 184 219
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1699. DTB nr: 194, 1681 – 1700. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 1 oktober 1699, Dokkum. Man: Wouter Thijssen de Haan, Franeker. Vrouw: Lijsbet Johannes van der Leij, Dokkum.

Tomas bakker 1725- Betzke 278 334
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1722. DTB nr: 195, 1700 – 1722. Vermelding: Derde proclamatie van 5 april 1722, Dokkum. Man: Tomas Gosses, Dokkum. Vrouw: Betske Koops, Dokkum.

Tonis -Ian houtkoper 1702- Marijken 101 117 148 184 223
Ondertrouwregister Gerecht Dokkum, 1701. DTB nr: 175, 1686 – 1707. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 25 november 1701, Dokkum. Man: Jan Theunis, Dokkum. Vrouw: Maria Rients Baerda, geboren te Holwerd. NB: hij is houtkoper.
Vermoedelijk zijn eerdere huwelijk: Tonis Ian houtkoper Legeweg 1697- Ianke 19 57 146
Ondertrouwregister Gerecht Bolsward, 1689. DTB nr: 131, 1656 – 1696. Vermelding: Ondertrouw van 30 december 1689. Man: Jan Teunis, Dokkum. Vrouw: Jancke Jans, Bolsward. NB: jongeman en jongedochter, aangegeven door Jan Jansen, voor het gerecht te proclameren.

Tran Ian wolkammer 1706- Ianke 165: Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1706 DTB nr: 195, 1700 – 1722. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 14 februari 1706, Dokkum. Man: Jan Jansen Traan, geboren te Dokkum. Vrouw: Janke Jans, geboren te Wouterswoude.

Ubele -molenaar Oude Zijl 1700- Betske 66: Trouwregister Hervormde gemeente Hallum, 1699. DTB nr: 236, 1699 – 1811. Vermelding: Attestatie afgegeven 31 augustus 1699, Hallum. Man: Uble Sipkes, Rinsumageest. Vrouw: Betske Johannis, Hallum

Vonck Piter voerman(“wagenaar”) 1729- Auwkie 351 416: later huwelijk: Trouwregister Hervormde gemeente Garijp Suameer Eernewoude, 1739. DTB nr: 708, 1635 – 1771. Vermelding: Attestatie afgegeven 25 oktober 1739, Garijp – Suameer – Eernewoude. Man: Pytter Tomes Vonck, Dokkum. Vrouw: Aafke Jans, Garijp. NB: Vonck is voerman.

Vos, Lambert de -, Harlinger-Kollumer trekschipper, verver 1727-Rigel Basun 302 355 406: Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1722 DTB nr: 195, 1700 – 1722. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 18 januari 1722, Dokkum. Man: Lambertus Vos, Forstennau. Vrouw: Reggelina Basuink, Dokkum.
Ondertrouwregister Gerecht Dokkum, 1722 DTB nr: 176, 1707 – 1730. Vermelding: Ondertrouw van 3 januari 1722, Dokkum. Man: Lambartus Vos, Furstenau. Vrouw: Richgelina Basuink, Dokkum.

Vurhtzus venderick 1727- Saar IJnie 304: Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1726. DTB nr: 196, 1722 – 1743. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 15 september 1726, Dokkum. Man: Jan Willem Verruci, Dokkum. Vrouw: Sara Inia, Dokkum. NB: beroep bruidegom: vaandrig. Overigens zijn beide begraven in de Grote Kerk te Dokkum (graf 164).: (2256) 1727 sondagemorgen den 23 merrt bij de venderick Vuritzus Saar Ynie. Een dochter gehalt, nae datze een hallef jar getrouwt war.
Vader Jan Willem werd zelf in 1704 geboren: Dokkum, doopjaar 1704. Dokkum, Doop Herv. gem. 1674-1730. DTB: 186. Dopeling: Jan Willem. Gedoopt op 7 oktober 1704. Zoon van Willem Verruisius en niet genoemde moeder. Opm.: konvoymr.

Voritzius Harmen “Convooimeester” vroedsman 1710- Klaske Suderban 213 313 349 388: Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1726 DTB nr: 196, 1722 – 1743. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 10 november 1726, Dokkum. Man: Harmen Rudolph Verruci, Dokkum. Vrouw: Klaaske Suiderbaan, Dokkum. NB: beroep bruidegom: convooimeester; getuige van de bruid: …. Suiderbaan.
Jan Willem en Harmen Rudolph waren mogelijk (klein-)zoons van majoor Geerlach Verruci, die rond 1675 te Bedum (Groningen) de borgen Alma en Schultinga kocht. Hij was getrouwd met Dorothea van Walta en ligt begraven in de Grote Kerk te Leeuwarden. Dorothea van Walta is gedoopt op donderdag 31 augustus 1645 te Leeuwarden (FR). Dorothea trouwde in 1664 te Bedum op 19-jarige leeftijd met Gerlach Petrusses Verrutius (=Verruci). Een wapen Verrutius is afgebeeld op de herenbank in de kerk van Hogebeintum. Harmen Rudolph was in 1748 samen met oa Douwe Snip burgemeester van Dokkum.

Verhoeck Ian (“Jan broek”) wolkammer 1741- Dutie 532: Ondertrouwregister Gerecht Dokkum, 1728. DTB nr: 176, 1707 – 1730. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 29 augustus 1728, Dokkum. Man: Jan Jakobs Voorhoek, Dokkum. Vrouw: Doedje Pijtters, Dokkum. NB: beroep bruidegom: mr. wolkammer.

Vinck Auwke turfschipper-turfdrager 1709- Elske 198 227 316 362 418: Ondertrouwregister Gerecht Dokkum, 1708. DTB nr: 176, 1707 – 1730. Vermelding: Ondertrouw van 12 mei 1708, Dokkum. Man: Auke Hendrix Fink, geboren te Dokkum. Vrouw: Elske Daniels, Dokkum.

Wibran –meester-bakker 1708- Renske 186 200 229: Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1707. DTB nr: 195, 1700 – 1722. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 17 juli 1707, Dokkum. Man: Wijbren Romkes, Dokkum. Vrouw: Rinske Klaasen, Dokkum.

Willem –“kivit”(zie Kivit) metselaar 1702- Magtel 97 188
Burgerwapen Willem Kievit, metselaar
In Genealogysk Jierboek 1993 wordt bij zijn burgerwapen gemeld dat hijzelf op 23 juli 1684 geboren werd als zoon van Hendrik Willems Kievit, soldaat, en Trijntje Jans. Magteld Paran was dochter van Johan Beerns Paran, adelborst en Antie Thomas Hansman. Willem werd op 6 mei 1701 ingeschreven als burger. In 1703 kochten ze een huis aan de Lange Oosterstraat.
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1700 DTB nr: 195, 1700 – 1722. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 23 juni 1700, Dokkum Man: Willem Hendriks, Dokkum. Vrouw: Magteld Paran (Parman), Dokkum.
Eerder huwelijk: Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1713 DTB nr: 195, 1700 – 1722 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 23 juli 1713, Dokkum. Man: Willem Hendriks Kivit, Dokkum. Vrouw: Grietje Hendriks Sipma, Dokkum. NB: beroep bruidegom: mr. Metselaar. Zie burgerwapen Ki(e)vit in Genealogysk Jierboekje 1993.

Willems Hessel Sprins bij Raard 1707- Hincke 177: mogelijk Trouwregister Hervormde gemeente Foudgum Raard, 1698. DTB nr: 751, 1663 – 1808. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 20 maart 1698, Foudgum. Man: Hessel Willems. Vrouw: Rienscke Dirks.

Wisse turfdrager 1699- Trin 49: mogelijk Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1682 DTB nr: 194, 1681 – 1700 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 28 mei 1682, Dokkum Man: Wisse Bartels, Dokkum. Vrouw: Trijntie Geerts, Dokkum.

Witze noordvaarder-grootschipper 1727- Trintie de Bole 317 403: Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1724. DTB nr: 196, 1722 – 1743 Vermelding: Attestatie afgegeven 27 februari 1724, Dokkum. Man: Wijtse Dirks, Anjum. Vrouw: Trijntje Pijtters Bul, Dokkum.

Zirkes Kurt meester-schoenmaker 1725- Anna “mijnheer” 282 382 417 438: Ondertrouwregister Gerecht Dokkum, 1723 DTB nr: 176, 1707 – 1730 Vermelding: Ondertrouw van 13 november 1723, Dokkum. Man: Coert Sierks, Dokkum. Vrouw: Anna Fokkes, Dokkum. NB: beroep bruidegom: mr. schoenmaker

Zitske -d.v. Gosse Boltie 1726- 295 Trouwregister Hervormde gemeente Holwerd, 1724 DTB nr: 757, 1656 – 1811. Vermelding: Ondertrouw van 9 december 1724, Holwerd. Man: Tjepke Sydses. Vrouw: Sytske Gosses, Holwerd NB: Gehuwd te Holwerd.

Welmoet 1729- 343
Trouwregister Hervormde gemeente Holwerd, 1728 DTB nr: 757, 1656 – 1811. Vermelding: Ondertrouw van 25 april 1728, Holwerd. Man: Haje Jelderts, Holwerd. Vrouw: Welmoed Roelofs, Holwerd. NB: Gehuwd te Holwerd. Gestandaardiseerde namen: HAIE JILLERTS en WELMOED ROELOFS.

—Lodewick Groenlandsvaarder-turfdrager 1699- Liskie 71 93 125 156 179: Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1695 DTB nr: 194, 1681 – 1700. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 10 februari 1695, Dokkum. Man: Lodewijk Coenraedts, Dokkum. Vrouw: Liskien Roelofs, Kollum. NB: met consent.

Lodewick z.v. Krussen Anneken pannebakker 1707- Antie 178 207
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1707. DTB nr: 195, 1700 – 1722. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 6 februari 1707, Dokkum. Man: Lodewijk Klaasen, Dokkum. Vrouw: Antje Eilerts, geboren te Borsum (Oost-Friesland). Gestandaardiseerde namen: LODEWIJK KLASES en ANTJE EILERTS.

Liwes Piter (“poep-schipper”?) 1711- Acke Piters 231: Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1706 DTB nr: 195, 1700 – 1722.Vermelding: Bevestiging huwelijk van 9 mei 1706, Dokkum. Man: Pijtter Lieuwes, Dokkum. Vrouw: Aukje Pijtters, Joure.

Lolke koopman bij Altena 1699- Geske d.v. Haije Smits 55: Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1698. DTB nr: 194, 1681 – 1700. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 20 maart 1698, Dokkum. Man: Lolke Walles Faber, Huizum. Vrouw: Geeske Jans, Oosterwerff. NB: weduwe van Haije Pieters Hamerstein, gemeensman.

Henderick linnenwever-arbeider-koopman 1708- Gebke d.v. Krusse Dercks 190 234 236
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1707 DTB nr: 195, 1700 – 1722. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 27 november 1707, Dokkum. Man: Hendrik Geerts Bosman, geboren te Welbergen (Munsterland). Vrouw: Gepke Dirx, geboren te Dokkum. Gestandaardiseerde namen: HENDRIK GEERTS en GEPKJE DIRKS.

Hanses Casper Groenlandsvaarder 1703- Antie 123 159
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1695 DTB nr: 193, 1660 – 1681 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 20 oktober 1695, Dokkum Man: Casper Hansen, Dokkum Vrouw: Antje Antonius, Dokkum Gestandaardiseerde namen: KASPER HANSES en ANTJE ANTONIUS

Gertsen Iogem AaIsum 1707- Iudit 182 223
Trouwregister Hervormde gemeente Waaksens Brantgum, 1698. DTB nr: 764, 1654 – 1810. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 7 oktober 1698, Brantgum. Man: Jochem Gertsens, Brantgum. Vrouw: Judith Rijswijk, Birdaard.

Monte de bode 1697- Gritie Westermans 28 82: Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1696. DTB nr: 194, 1681 – 1700. Vermelding: Attestatie afgegeven 23 augustus 1696, Dokkum. Man: Monte Tjebbes, Dokkum. Vrouw: Grietje Westerman, Dokkum.

Nanne pompmaker 1699- Elske 60: Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1692. DTB nr: 194, 1681 – 1700. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 20 februari 1692, Dokkum. Man: Nanne Gerlofs, Dokkum. Vrouw: Elske Hendrix Lindeman, Leeuwarden. NB: blokmaker.

Nannes Piter kerkedienaar(hounegiseler), “veltscher”, pruikmaker “baardscheerder” 1730- Eva 361 402 436 504: Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1729. DTB nr: 196, 1722 – 1743. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 22 mei 1729, Dokkum. Man: Pijtter Nannings, Leeuwarden. Vrouw: Eva Wijnands, Dokkum.

Rellinck Adolg tinnengieter-vroedsman 1700- Gritie 44 62: Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1673. DTB nr: 194, 1681 – 1700. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 13 november 1673, Dokkum. Man: Adolf Hendrick Redelingh, Bremen. Vrouw: Grietie Botes Brantgum, Dokkum. NB: meester tinnegieter.

Tammes Wijtse tiggelbaas-“hounegiseler”-“comesaris” 1698- Lisbit 37 80 189: Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1691 DTB nr: 194, 1681 – 1700 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 28 juni 1691, Dokkum. Man: Wijtse Tammes, Dokkum. Vrouw: Lijsbet Haanties, Ee. Woonden in 1703 aan de Lege wegh te Dokkum. (zie genealogie Vormsma/ Formsma in onze rubriek Links).
Voor meer info over het beroep hounegiseler klik hier. Overigens werd in de rest van Nederland dit beroep ‘hondeslager’ genoemd. Meestal ging het erom de kerk vrij van honden te houden.

Tertz Arijan pachter-herbergier 1731- Trintie 386 425: Trouwregister Hervormde gemeente Anjum, 1721. DTB nr: 532, 1693 – 1810. Vermelding: Ondertrouw van 3 mei 1721, Anjum. Man: Arjen Tjaeaerds, Anjum. Vrouw: Trijntje Andries, Anjum.

Tones schuitmaker 1696- Antie (“Antje sop-en-bonen”) 11 52: mogelijk: Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1687 DTB nr: 194, 1681 – 1700 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 25 september 1687, Dokkum. Man: Theunis Pijtters, Groningen. Vrouw: Antie Ennes, Dokkum.

Al met al een prachtige bron om de genealogie mee aan te vullen. Een papieren exemplaar van de index en transcriptie kunt u op het Streekarchivariaat te Dokkum inzien.

Voor een beschrijving van het boek, klik hier.
Voor de online index op de transcriptie van het manuscript (aanwezig in Streekarchivariaat Dokkum), klik hier.

H. Zijlstra (reacties zijn welkom via email)

 Posted by at 22:45

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.