jan 012005
 

Alleen leden kunnen emailadressen opvragen via de redactie (per email, telefoon of brief). 

VOORWOORD

In 1999 hield het bestuur van de vereniging van archiefonderzoekers te Dokkum een korte enquête onder haar leden.
De bedoeling was om een aantal gegevens van de leden los te krijgen. Naast de mening van de leden over lidmaatschap, het contactblad De Sneuper, het werken met computers, enz werd ook gevraagd naar het Onderwerp van Onderzoek van de leden.
De bedoeling daarvan was het verzamelen van gegevens over in de vereniging aanwezige expertise (te gebruiken als er vragen aan de vereniging worden gesteld om hulp bij onderzoek) en om de contacten tussen de leden zo effectief mogelijk te maken, een van de doelstellingen van de vereniging.
Het n.a.v. de ingestuurde enquêteformulieren in maart 2000 verschenen boekwerkje “Onderwerp van Onderzoek van de leden van de Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum” is intussen uitverkocht.
Het aantal leden van toen (175) is ook drastisch omhoog gegaan (300+). Dit alles is voor bestuur en redactie van de Vereniging aanleiding geweest om een geheel herziene en aan-merkelijk uitgebreide herdruk van “Onderwerp van Onderzoek” samen te stellen ter gelegenheid van de Ledendag op 13 april 2002.

Het boekwerkje bestaat uit twee delen:
1. Lidnummers en bijbehorende namen (bl. 2 t/m 7)
2. Onderwerpen van onderzoek, gekoppeld aan lidnummers
Als u een onderwerp vindt waarnaar u zelf ook onderzoek doet of waarover u wat meer wilt weten, kunt u contact opnemen met het betreffende lid. Dat is dus niet het werk van redactie of bestuur. De genealogische gegevens zijn ook niet in bezit van de vereniging. U zult echt zelf contact moeten zoeken en uw medelid vragen om inlichtingen welke hij/zij gerechtigd is om wél of niét te geven. Daarin is elk lid natuurlijk autonoom. Wel hoopt het bestuur dat op deze manier vele uitwisselingen zullen volgen, zodat het uitgeven van “Onderwerp van Onderzoek, tweede editie” de moeite waard is geweest.

Bestuur en redactie


UPDATE FEBRUARI 2005
Database met onderwerpen van onderzoek leden Historische Vereniging Noordoost Friesland

Alleen leden kunnen emailadressen opvragen via emailadres van de vereniging !

LEDENLIJST per 1-9-2002

1	Aartsma, H.
2	Bakker, A.
4	Boer, J. de
5	Boer, J. de
6	Boersma, H.
8	Bouma, G.
11	Damsma, G.
13	Dijk, J. v.
14	Dijkstra, J.
15	Douma, D.
17	Haan, Ad. C.
18	Olivier, D.
19	Vries, W. de
20	Houwaart, F.D.
21	Heeringa, J.S.
22	Herrema, G.
23	Hiddema-Knol, T.
26	Jager, D.J. de
30	Meerema, L.
31	Klokman, D.
32	Hietkamp, J.J.
34	Kooi, H. van der
35	Linschoten, J.A.
38	Ludema, J.B.
39	Mast, G.
40	Meems, J.
43	Cuperus, J.
44	Schoorstra, P.
46	Bosgraaf-Veenstra, G.
47	Smits, E.
48	Smits, E.
50	Spanjer, L.B.
51	D. Buursma
52	Tiesma, S.H.
54	Tolsma, R.
55	Dijkstra, A.
58	Viersen, O.Y.
59	Visser, F.F.
60	Visser, M.K.
61	Vos, O.F.
63	Weger, G.M.J. de
64	Werff, D. v.d.
65	Boer, K. de
66	Dantuma, J.
69	Wijbenga, J
70	Wüst, Th.F.
71	Zwart, D.A.
73	Ploeg-v.d. Werf, A. v.d.
75	Vries-de J, G. de
78	Vroom-Schmeltz, J. de
79	Elzinga-Bosma, J.
80	Postma, R.H.
81	Holwerda, M
82	Visser, S.A.
83	Dijkstra, P.
86	Bijker, S.
88	Zijlstra, T.
89	Velink, Th.D.
91	Witteveen, A.G.
93	Zijlstra, R.B.
94	Elzenga, M.
96	Koster, R.
97	Ronner, H.
99	Haan, P. de
101	Speelman, N.W.J.
105	D. Kooistra
112	Wagen, G. v.d.
114	Zijlstra, H.
116	Kooi, J. v.d.
118	Tamminga, M.
119	Douwma-Toornstra, T.
121	H. Robroch
123	J. Kampen
124	Walda, J.
126	Roosma, J.
130	Beckers, A.J.
135	Idsardi, J.F.
136	Kooistra, F.
138	Vellema, F.
139	Posthumus, W.
143	Beckers, G.B.
145	Visser, P.F.
146   Jellema, M.
148	V. Schaafstra
149	Rouing, P.
150	Gamber, D.
152	Klimstra, J
153	Jansen, K.
154	Kamminga, K.C.
156	Hofstede, I.
157	Kamstra, R.
159	Goslings, H.
161	Bij, L.A. van der
162	Wildeboer, D.R.
163	Vellema, R.W.
166	Kooistra, A
168	Postma, K
170	Terpstra, P.
172	Tijtsma-Tjeerdsma, C.
173	Geertsma, G.T.
174	Crans, A.
175	Schenk-v.d.Werff, M.A.N.
176	Gardenier, D.
177	Hijum, P. van
178	Mellema, T.A.
179	Yntema, G.
180	Steeg, J. Th. van der
181	Kragten, B.
182	Westra, R.L.
183	Veldhuis, K.
184	Haaima, J.
185	Holdinga, I.
186	Buwalda, B.
187	Talma, C.E.
188	Haijema, M.
190	Torenstra, W.
191	Westra, A.
192	Boomsma, F.
193	Eelkema-Datema, A.
197	Westerhof, T.
198	Stuut, J.G.
199	Banda-Veenstra, J.
201	Barends, A.
202	Blom, F.H.
203	Barends, P.G.
204	Meijer, J.
205	Visser, R.
206	Smiesing-Steenhuizen, B.L.G.
207	Vries-Posthuma, G. de
208	Walle, H. de
209	Kempenaar, G.
210	Zweers, G.H.
211	Kooy, T.
212	Kramer, M.
213	Joustra, J.J.
214	Dijkstra, F.
215	Damsma, F.
216	Zijlstra, K.
217	Wierstra, S.
218	Dam, A.
219	Zijlstra, S.
220	Ruiter, P. de
221	Postma, G.A.
222	Wijma, T.
223	Hovinga, W.
224	Jousma, J.
225	Bouma, J.
226	Weistra, J.H.
227	Visscher-Jousma, W.
228	Metz, A.
229	Lepelaar, W.
230	Talma, H.
231	Meer, Fam. van der
232	Terpstra, J.
233	Idsardi, P.
234	Leistra, W.
235	Banga, W.
236	Ploeg, C.M. van der
237	Wijbenga, H.
238	Elsinga, S.
239	Jansen, Dr. D.
240	Toornstra, G.
241	Tacoma-Doornbos, T.
242	Craig-Brouwer, D.
243	Vries, B. de
244	Combs, A.C.H.
245	Donkerbroek, N.R.
246	Maanen, R.H.C. van
248	Vliet, H.J. van
250	Torenstra, J.R.
251	Wilde, J. de
254	Sevinga-Toornstra, L.
255	Vries, M. de
256	Varkevisser, R.
257	Bary, E.H.
258	Jong, H. de
259	Bruin, D. de
260	Woude, M. van der
261	Klaarbergen, J. van
262	Sträter, C.T.
263	Dekker, J.
264	Spanninga, H.
265	Nutma, Sj.
266	Mei, T. van der
267	Posthuma, E.
268	Schriemer, P.J.
269	Jager, J. de
270	Leij, T. van der
271	Wierstra, T.
272	Stavorinus, R.
273	Halie, J.A.M.S.
274	Hoogenbosch, R.
275	Jonkman, A.
276	Loonstra, R.
277	Sloot, E.
278	Mellink, J.
279	Dijkstra, S.
280	Hoop, W. de
281	Dijkstra, T.P.N.
282	Kooistra, F.D.
283	Poerink, W.
284	Schaafsma, A.
285	Elzinga, R.G.
286   Wüst, G.B.J.
287	W. Visser
288	Gelder, C. van
289	Rosier, A.
291	Wüst, J.B.J.
292	Heeringa, K.
293	Jongsma,
294	Hartman, T.-vd Meulen
295	A.K.Visser
296	A.Glas
297	F.Sijtsma
298	G.Helder
299 	A.Oosterhof
300   R.Cazemier
301   H.E.Boonstra,
302	E.Posthuma
303	A.J.G.Müller
304	D.Riddersma
305	R.A.Blom
306	B.Boltjes
307	H.Gouma
308	F. de Klein
309	H.J.Zijlstra
310	N.Boersma
311	A.T.E. Wijnstra,
312	K.H.Beintema-Meijer
313	J.Hoek
314	J.A.Paasman
315	P. Hoeksma
316	Schoonbeek-Oegema
317   A. Klooster
318   P. N. Streekstra
319   B. Morrema
321   H.Terpstra
322   A. Broekema
323   B. Boersma
324   H. Schripsema
325   C. Smits
326   R. Teeninga
327   A.A. Spakman-Bakker
328   A. Postmus
329   E.A. Meindersma
331   R. Kloetstra
332   L. Edens-Waaksma
333   D.J. Deuzeman
334   M. Hamstra
335   J. Hamstra
336   H. van Olderen
337   J.H. Beens
338   H. Leichtenberg
339   A.R. van Belkum
340   Kl. Sierksma
341   H. Postma - Heringa
342   J.L. Kuiperi
343   K.H. Lijzenga
344   P. Hania - Faber
345   I. Smit
346   Tj. de Jong
348   A. Dijkstra, L. Sijtsma en G. van Lingen, Hallum en Waling Dijkstra.
349   H.J. Keegstra, Keegstra en de dorpen Ee en Burum.
350   A.J.A. de Vries, Hoogterp, van der Bij
351   H. de Vries, Halbesma, de Vries, Boonstra uit Dantumadeel.
353   W. Hellinga-Veenstra, Hellinga, Warnswerd.
354   C. F. van der Lugt,
355   A. de Waard, de Waard (Waardt, Waart, van Waart, via Westerkwartier naar Kollumerland en Achtkarspelen.
357   Sj. Boersma, Wijnsma-Veenwouden, Boersma-Twijzel.
358   M. van Leeuwen, Meindertsma, Paesens
359   T. Veenstra, Veenstra, Booisma, Riemersma, de Haan, van Lune
360   A. Schelwald, Schelwald, Struik uit de Blesse.
362   D. Feitsma, Feitsma en Feitsmastate te Kollum, Eeuwe Ennes Wiersma, Kollumer Oproer.
363   S. Rutten, dorpen, huizen, oude gebouwen, algemeen
364   T.D. Beijaard,
365   G.B.A. Veltman, Emigratie naar Argentinië.
366   G. Rosier, Rosier in Dokkum en Ferwerderadeel.
367   A.J.M. Hofman, Hofman en Visser uit Dokkum
368   G.E. van Essen-Van der Meulen,
369   D. Halbesma
370   B. Dijkstra-Bakker Bakker, Drost, Bergsma, Dijkstra (Het Bildt)
371   J. Terpstra, Terpstra, Van der Meulen
372   M. de Jong-Visser, Boersma (Ee), Dijkstra (Zwaagwesteinde), Hiemstra (Buitenpost), Van der Zwaag
373   B.H.A. Huizenga,
374   Zuiderbaan- Van Soomeren
375   A. van der Wal
376   W. Raap, Raap
377   L. Elzinga, Jousma, Elzinga
378   A.J. Douwes-Sybesma, Historie Dokkum, Dantumadeel, Kollumerland
379   H. Smit-Brouwer, Feddema, Damstra, Brouwer, Hoekstra
380   P. Donga, Donga
381   R.R. van der Ploeg, van der Ploeg te Holwerd, Elzinga te Hantumhuizen, geschiedenis van Holwerd en de Dongeradelen.
382   H. Veenstra, Eekkerk, geschiedenis Veenwouden en Hogebeintum
383   D.W. van der Schaaf, Alef Tjeerds van der Schaaf (1697-1713) Kollum
384   C. Smedema, Smedema
385   H. Kapinga,
386   D. Veersma-Dijkstra, Sijtsma, Van Lingen, Dijkstra, dorpen Foudgum en Hallum
387   P. Moes-de Vos
388   M.A. Harder
389   J. Wijnands, Wijnands, Hem(p)kes, Dokkum en oude beroepen
390   S.F. Riemersma, Riemersma Kollum, Brouwer Buitenpost
391   R. Terpstra, Terpstra en Beitschat

Hierna volgt de lijst van onderwerpen waarnaar onze leden onderzoek doen.
Het eerste nummer is het lidnummer (op te zoeken in bovenstaande lijst) en daarna
volgt het onderwerp, verdeeld over drie categorieën:

A. Familienamen
B. Historische onderwerpen
C. Geografische namen				

A. FAMILIENAMEN

21	Aalsma
20	Aar, v.d., in Alphen a/d Rhijn;
1	Aartsma in Engwierum/Ee
288	Abes te Holwerd
172	Adema in Dongeradelen
322   Adema
227	Alberda
69   Alberda in Oostdongeradeel
312	Alberda in Engwierum
242	Algra
8	Alle inwoners in Minnertsga e.o.
80	Allema in Kollumerland
63	Anders in Gouda/Friesland;
118	Andreae in Ferwerderadeel
78	Anema in Tzummarum, Arum, Bolsward, enz.
283	Anna Zachariasdr en Heinrich Huber
75	Annema
280	Annema
89	Annema in Dantumadeel
216	Antje Sybes te Wetzens
268	Assen, van
88	Bakker in Gauw
199	Banda
268	Bandsma
114	Banus in Hoogezand-Sappemeer;
201	Barends
203	Barends
257	Bary
279   Basteleur, Janke te Paesens
311	Basteleur
257	Becker
244	Beckers
143	Beckers, G.B.	Beckers in Dokkum
130   Beckers in Driesum/Dokkum
326   Beekma
312	Beintema
26	Bergmans in Westdongeradeel
282	Bergsma
191	Bersée
191	Biegel
161	Bij, van der in Akkerwoude;
75	Bij, van der, in Dantumadeel
86	Bijker
273	Bijlsma
263	Bleeker uit Dokkum
202	Blom uit de Dongeradelen
244	Blumers
244	Boek
267	Boekhout
207	Boekhout, Lolkje Arjens
99	Boelens in Oostdongeradeel;
326   Boelens
5	Boer, de
262	Boer, de
65	Boer, de (vanuit) Lioessens
4    Boer, de, in Kollumerland
311	Boer, de
6	Boersma
323   Boersma (Keimpe Ouwes en Trijntje Jarigs)
225   Bolhuis
306	Boltjes
268	Bontekoe
52	Boonstra in Wouterswoude
192	Boomsma,
86	Borger
268	Bos
75	Bos en Bosch in Dantumadeel/ Tietjerksteradeel/Dongeradeel
46	Bosgra (beperkt)
46	Bosgraaf
40	Boskma in Dokkumer Wâlden
188	Bosma
268	Bosma
79	Bosma in Kollumerland;
227	Botma
89	Bottinga in Westdongeradeel/Leeuwarden
275	Bouma
225	Bouma uit Holwerd
274	Bouma, Gaasterland
256	Braak
20	Braakman in Noordwijk (Z.H.);
277	Braaksma, in Ee, Anjum, Paesens, Lioessens
126	Brandsma
244	Breedenbach
63	Brehm in Naarden;
242	Brouwer
191	Brouwer uit Veenwouden
259	Bruin, de
89	Brunia in Oost-Westdongeradeel
26	Brunia in Westdongeradeel
244	Bruning
256	Buursma
51	Buursma, Minse Douwes, in Ferwert
186	Buwalda
268	Buwalda
260	Buwalda in Oostdongeradeel
294	Claaske Jans en Gerryt Hendriks x 1755 Dokkum
288	Co(o)istra
274	Coldewaaier, Gaasterland
174	Crans in Oostdongeradeel
43	Cuperus
262	Cuperus
205	Cuperus, Oosternijkerk
79	Dalman in Achtkarspelen;
218	Dam uit Ternaard
215	Damsma, F.	Damsma uit Dokkum
205	Damsma, Genum
11	Damsma, Hendrik Geerts, in Dokkum
275	Dantuma
66	Dantuma in heel Nederland
130	Daûwe in Rinsumageest
263	Dekker uit Veendam
20	Diem, v.
236	Dijkman
197	Dijkstra
242	Dijkstra
268	Dijkstra
281	Dijkstra - Sonnema, Tjomme en Adriaantje
14	Dijkstra in Dongeradeel
145	Dijkstra in NO-Friesland;
83	Dijkstra in Oenkerk, Wanswerd, Hallum
281	Dijkstra in Oostdongeradeel
82	Dijkstra in Oosternijkerk
60	Dijkstra in Paesens/Moddergat
153	Dijkstra uit Dongeradeel
214	Dijkstra uit NOF
293	Dijkstra, Froukje Deddes en J.J. van der Werff
55   Dijkstra's in Nes, Oos-/Westdongeradeel
297   Dijkstra in Dongeradeel
312	Dijkstra in Westergeest
229	Dokkum
275	Dokkum
198	Donga
268	Donga
241	Doornbos
227	Douma
168	Douma in Dantumadeel
260	Douma in Oostdongeradeel
79	Douma in Schtkarspelen
15	Douma's in Dongeradeel
256	Dreijer
244	Driesum, van
268	Eck, van
40	Eck, van, in Damwâld/Tiel
63	Edel, Den, in Gouda e.o.;
193	Eelkema
26	Eilander in Dokkum
21	Elgersma
227	Elgersma
238	Elsinga
238   Elzenga
297	Elzinga in Dongeradeel
94	Elzenga in Oostdongeradeel;
238	Elzinga
79	Elzinga in Oostdongeradeel;
154	Emmenes, van, in Leeuwarden;
89	Feenstra in Oost-/Westdongeradeel
267   Ferwerda
302	Ferwerda
64	Feugen in Nederland
38	Flapper
80	Fogelsagh in Friesland
114	Frankes in Rottevalle;
268	Fransbergen
176   Gardenier
307	Gauma
173	Geertsma c.s.
288	Gelder, Van
69	Germs in Dantumadeel
70	Gerritsma in Bolsward e.o.
294   Gerryt Hendriks en Claaske Jans x 1755 Dokkum
296	Glas
266	Gorter
265	Gorter in Dokkum
159   Goslings in Dongeadelen / Dokkum;
307	Gouma
26	Graaf, de, in Westdongeradeel
275	Graafstra
63	Groen in Dongeradelen;
172	Groenia in Damwoude
55	Grommé in Nes, Amsterdam
331   Gulmans
184	Haaima, J.	Haaima
231	Haaima, Oost- en Westdongeradeel
273	Haan, de
99	Haan, de, in Holwerd;
60	Haan, de, in Paesens/Moddergat
218	Haan, de, uit Kollumerland
181	Haanstra
188	Haijema
73	Haima in Dongeradelen
273	Halbesma
280	Halbesma
273	Halie
61   Hamminga
311	Hania
326   Hannema
268	Hansma
327   Hansma
292	Heeringa in de Dongeradelen
79	Heeringa in Oostdongeradeel;
21	Heeringa's in Friesland c.q. Nederland
218	Heide, van der, uit Gerkesklooster
83	Heidema in Oudkerk, Wanswerd, Hallum
71   Helder, Pieter Jans ("Panwurk" Aalsum)
298	Helder
118	Hellinga in Ferwerderadeel en Dantumadeel
150	Hemminga
271	Herberg, van der
275	Herberg, van der
292	Herberg, van der
22	Herrema in Friesland;
135	Hiddema vanaf 1700
89	Hiemstra in Oost-/Westdongeradeel
80	Hiemstra in Oostdongeradeel/Amerika
265	Hiemstra in Tietjerksteradeel
55	Hiemstra in Wierum
134	Hiemstra in Wierum
205	Hiemstra, Wierum
32	Hietkamp in Friesland
177	Hijum, van
38	Hobbema
48	Hoek, v.d., in Damwoude;
168	Hoek, v.d., in Dantumadeel
26   Hoek, van der, in Oostdongeradeel
315   Hoek, van der; in Achtkarspelen
315	Hoeksma in Dantumadeel
43	Hoekstra
242	Hoekstra
86	Hoekstra
89	Hoekstra in Dantumadeel
79	Hoekstra in Dongeradeel / Dantumadeel
60	Hoekstra in Paesens/Moddergat
218	Hoekstra uit Buitenpost
26	Hofman in Oostdongeradeel
326   Hofman
86	Hogendijk
185	Holdinga
268	Holwerda
292	Holwerda
81	Holwerda (algemeen) in Oostdongeradeel,
 Westdongeradeel, Ferwerderadeel, Groningen,
 Dantumadeel, Leeuwarderadeel;
81	Holwerda in Dongeradeel;
268	Hoog, de
199	Hoogeboom
80	Hooghiem in Oostdongeradeel/Canada
152	Hoogterp
244	Hoop, de
280	Hoop, de
274	Hornstra, Gaasterland
64	Houtman in Dokkum/Friesland
20	Houwaart in Nederland;
223	Hovinga/Hovenga
283	Huber, Heinrich en Anna Zachariasdr.
283	Huber, Zacharias
149	Huls(t), ten, in Dokkum
227	Humalda
242	Hupperts
198	Idsardi
233	Idsardi
135	Idsardi vanaf 1640
268	Inia
269	Jager, de uit Dantumadeel
269	Jager, de uit Tietjerksteradeel
75	Jager, de, in Dantumadeel/Canada
26	Jager, de, in Dantumadeel/Westdongeradeel
198	Jan Goslings
268	Jannema
19	Janson in Eindhoven;
146	Jellema in Amerika
146	Jellema in Dantumadeel
283	Jensma, Siouck en Zacharias Huber
75	Jilderda in Dantumadeel/prov. Groningen
244	Johannes Beerns en Hendrikje Johannes
244	Jong, de
259	Jong, de
268	Jong, de
86	Jong, de
258	Jong, de uit Dokkum
258	Jong, de uit Dongeradeel
118	Jong, de, in Ferwerderadeel
209	Jong, de, uit Ameland
228	Jong, de, van Ameland
50	Jong, Wytze de
274	Jongstra, Frans Anne te Bakhuizen
257	Jorna
227	Jousma
224	Jousma uit NOF
91	Joustra in Sneek
213	Joustra uit Dokkum
209	Joustra, Ameland/Dantumadeel
118	Kalma in Noord-Friesland
126	Kammen, van, in Dantumadeel
154	Kamminga - fam.
154	Kamminga, Claas, in Leeuwarden 1749;
154	Kamminga, Simon Hendrik, in Leeuwarden/Dokkum
211	Kampen uit NOF
170	Kampstra(parenteel) in Ternaard/Ned./Amerika;
157	Kamstra
218	Kamstra uit Kollumerland
114	Kappelhof, Oost-Groningen
275   Katsma
298	Keegstra
156	Keekstra in Engwierum
86	Kempenaar
209   Kempenaar in NOF
316	Kempenaar
280   Keuning
324   Kiestra
298	Kingma
55	Kingma in Nes, Oost-/Westdongeradeel
209	Kingma in NOF
51	Kingma, Johannes Sasses, in Birdaard
51	Kingma, Lieuwe Thomas, in Birdaard
261	Klaarbergen, van
114   Klaaske Pytters, getrouwd met Geert Jochems
296	Klaver in Dongeradeel, Dokkum en Dantumadeel.
273   Kleffens, van
312	Kleffens, van
130	Klei, v.d., in Bolsward
152	Klimstra
31	Klokman in Haarlem
170	Kloosterman
268	Kloosterman
205	Kloostra, Oosternijkerk
191	Knobbe
250	Koen
217	Kooi, Kooy, Tietjerksteradeel
116	Kooi, v.d.
34	Kooi, v.d., in Oostdongeradeel
61	Kooistra
199	Kooistra
282	Kooistra
166	Kooistra in Ferwerderadeel/Leeuwarderadeel
136	Kooistra in Nes;
288	Koolstra
99	Koopmans in Tietjerksteradeel;
205	Koopmans uit Wierum
86	Kootstra
211	Kooy uit NOF
60	Koudenburg in Paesens/Moddergat
20	Kramer in Amsterdam;
212	Kramer uit Dokkum
326   Kramerus
267	Krijgel
146	Krol, Jan Sybes, in Dongeradeel
130	Kuhlmann in Dokkum/Leeuwarden
225	Kuik uit NOF
116	Kuiken, van
274	Kuiper van der Werf te Bakhuizen
31	Kuitert in Dokkum
265	Lageveen in Dokkum
54	Lamminga
80	Leegstra
270   Leij, van der
287	Levi uit Zwaagwesteinde
89	Linde, van der, in Dongeradeel/Birdaard
326   Linkerhand
276	Loonstra
280	Loonstra
168	Loonstra in Dantumadeel
209	Loonstra, Ameland/Dantumadeel
38	Ludema
39	Mast in Friesland;
64	Meekeren, van, in Friesland
83	Meekeren, van, in Hindeloopen, Drachten
282	Meekma
266	Mei, van der te Dokkum
204	Meijer
172	Meindersma in Dongeradelen
326   Meindersma
198	Meindertsma
26	Meintsma in Dokkum
175	Melis
178	Mellema
242	Merkus
228	Metz van Ameland
225	Meulen, van der
231	Meulen, van der, Oost- en Westdongeradeel
331   Meulenaar
153	Miedema
198	Minne Sybes
280	Minnema
61	Molen, v.d.
130	Monsma in Bolsward
319   Morrema
229	Mossel, van der, uit Oostdongeradeel
153	Mullender
274	Nagelhout, Gaasterland
191	Nieuwenhuis
80	Nijenhuis, Te, in Friesland
81	Nijenhuis, te, in Gelderland en Drente;
65	Noorderwerf (vanuit) ZW-Friesland
20	Noordwijk
20	Noordwijk, van den
170	Nutma in Dongeradeel
265   Nutma in Dongeradeel
316	Oegema
287	Oink uit Zwaagwesteinde
126	Olgers
58	Oostenbrug in de hele wereld;
268	Oosterman
39	Oppenoorth in Nederland;
126	Osinga
267	Osinga
48	Osinga's in NO-Friesland
256	Papma
218	Piersma uit Kollumerland
244	Pijper
149	Pivé in Dokkum
20	Plas, v.d., in Noordwijk (Z.H.);
268	Ploeg, van der
73	Ploeg, van der in Dongeradelen
267	Poelstra
123	Post
172	Post in Moddergat
279	Post in Moddergat en Nes
60   Post in Paesens/Moddergat
295	Post te Paesens en Moddergat.
279   Post, Aant te Paesens
311	Post
302	Posthuma
139	Posthumus in Ternaard
89	Posthumus in Westdongeradeel
139	Posthumus, Corn. Corn., geb. 1705 in Visbuurt (Ternaard)
267	Postma
69	Postma in Dantumadeel
168	Postma in dantumadeel;
80	Postma in Kollumerland
244	Postma,
51	Postma, Jilles Sierds, in Blije / Ferwert
207	Postma, Pieter
207	Postma/Posthuma/Posthumus
168	Pranger in Dantumadeel
248	Prins
191	Procee
206	Pytter Dirks uit Oudwoude
257	Raadsma
267	Reiziger
145   Reneman in Friesland;
304	Riddersma
99	Riedstra in Trynwâlden;
270	Riemersma in Burum
20	Rijnsburg
208	Rintjema
324   Rispens
121	Robroch
268	Roersma
267	Romkema
97	Ronner en aanverwante families in Dokkum e.o.
26	Ronner in Dokkum
126	Roosma
145	Rosier in Friesland;
289	Rosier, Arjen en Aaltje Veenstra, Dongeradeel/ Dantumadeel
149	Rouing in Dokkum
86	Ruisch
40	Ruisch / Ruysch in Fryslân/Utert
220	Ruiter, de, uit Ferwerderadeel
220	Ruiter, de, uit Westdongeradeel
43	Russchen
54	Sannes
284	Schaaf, van der
209	Schaaf, van der, in NOF
284   Schaafsma
148	Schaafstra
188	Schepen, van
268	Schieringa
78	Schmeltz in Elzas, Duitsland, Dokkum, Bolsward;
244   Schoffelmeer
305	Schoffelmeer te Dokkum/Zwaagwesteinde
44	Schoorstra
48	Schoorstra in Dongeradeel;
153	Schregardus
145   Schregardus in Nederland;
311	Schregardus
48   Seepma in Dongeradeel;
297	Sijtsma
236	Sijtsma
245	Sijtsma
26	Sijtsma in West- en Oostdongeradeel
262	Sijtsma, Oostdongeradeel
280	Sikkema
218	Sikkens uit Kollumerland
38	Sikkes
208	Sinia
266	Sinia
79	Sipma in Kollumerland / Dantumadeel
268	Slagter
277	Sloot, in Ee, Anjum, Lioessens en Paesens
227	Smits
325   Smits
48	Smits in N- en Z-Holland;
73	Soepboer in Dongeradelen
272	Stavorinus
180	Steeg, van der
116	Steen
168	Stellema in Dantumadeel
242	Stienstra
14	Streekstra in Dongeradeel
318   Streekstra gehuwd met Antje Hobbes Zijlstra
256	Swart
216	Symen Daniëls, boer Wetzens
241	Tacoma
268	Tadema
187	Talma
280	Talsma
118	Tamminga in Ferwerderadeel
61	Tania
324   Teenstra
170	Teitsma in Dongeradeel
321   Terpstra uit Westdongeradeel, Doeke Douwes, doopsgezind.
232	Terpstra
170	Terpstra (parenteel) in Ternaard/Ned./Amerika
51	Terpstra, Ouwe Hylkes, in Lichtaard
234	Terpstra, Taeke Wigbolts
327   Tibma
80	Tibstra in Oostdongeradeel/Amerika
172	Tijtsma in heel Nederland, afkomstig van Paesens
89	Timmermans in Wanswerd/Dandumadeel
172	Tjeerdsma in Oudega (Sm)
54	Tolsma
262	Tolsma
240	Toornstra
250	Toornstra
254	Toornstra
254	Torenstra
190	Torenstra, Toornstra
80	Tuin, v.d., in Kollumerland/Amerika/Argentinië
54	Tuinstra
5	Turkstra
52	Tysma/Tiesma in Ferwerderadeel
281   Uitterdijk
302	Veldtkamp
40	Veen, v.d., in Feanwâlden
270	Veen, van der
211   Veen, van der, uit NOF
287	Veen, van der; uit Zwaagwesteinde
199	Veenstra
289	Veenstra, Aaltje en Arjen Rosier
211	Veer, van der, uit NOF
188	Velda
43	Velde, van de
227	Velde, van der
211	Velde, van der, uit NOF
267	Veldkamp
89	Velink in Dokkum/Dongeradeel
26	Velink in Westdongeradeel
138	Vellema
163	Vellema (oorsprong in Blija/Holwerd) in Nederland, Zuid-Afrika, VS;
149	Velt in Dokkum
58	Viersen in de hele wereld;
322   Viersen
54	Visser
149	Visser (R.K.) in Dokkum
31	Visser in Anjum
136	Visser in Anjum;
82	Visser in Dantumadeel
145	Visser in Kollumerland en Dongeradeel;
59	Visser in Lioessens
209	Visser in NOF
60   Visser in Paesens/Moddergat
295	Visser in Paesens en Moddergat.
210	Visser uit Wierum
205   Visser, Wierum
287	Visser, Wijbe
211	Vokkert uit NOF
267	Vonk
283	Voort, Maria van en Zacharias Huber
243	Vries, Bode Jacobs de
61	Vries, de
153	Vries, de
242	Vries, de
153	Vries, de uit Oudwoude
191	Vries, de uit Sneek
69	Vries, de, in Dantumadeel
168	Vries, de, in Dantumadeel
19	Vries, de, in Dordrecht;
35	Vries, de, in Hantum/Hantumhuizen
75	Vries, de, in Makkum/Dantumawoude
210	Vries, de, uit Wierum
19	Vries, Hylke Oenses de, in Anjum;
243	Vries, Jacob Bodes de
217	Vries, Tjerk Hiddes de (het nageslacht van)
78	Vroom, de, in Zeeland;
231	Waaksma, Oost- en Westdongeradeel
332   Waaksma
268	Wagen, van der
172	Wagenaar uit Blija/Anjum
326   Wal, van der
211	Wal, van der, uit NOF
274   Wal, van der; Gaasterland
313	Wal, van der; in Veenwouden en Dantumadeel.
175	Walle
208	Walle, H. de	Walle, de
55	Walsma in Nes
237	Walstra
191	Waterschoot
63	Weger, de, in Gouda/Friesland;
268	Weidenaar
226	Weistra
73	Werf, v.d., in Tietjerksteradeel
275	Werf, van der
274	Werf, van der; Gaasterland
293	Werff, Johannes Jacobus van der
168	Werff, v.d., in Dantumadeel
179	Werff, van der
52	Werff, van der, in Dokkum
175	Werff, van der, in Dokkum
64	Werff, van der,in Dokkum/Friesland
276	Westerlaan
280	Westerlaan
182	Westra
188	Westra
191	Westra
268	Westra
229	Westra, Oostdongeradeel
280	Wiegersma
211	Wielinga uit NOF
205	Wieren, van, uit Genum
255	Wieringa
134	Wieringa in Nes/Moddergat
50	Wieringa, Martzen
324   Wiersma
54	Wiersma
199	Wiersma
245	Wiersma
268	Wiersma
271	Wierstra in Oostdongeradeel
217	Wierstra, Menaldumadeel
237	Wijbenga
31	Wijbenga in Zwaagwesteinde
161	Wijga in Harlingen / Dongeradeel
222	Wijma's uit Friesland
31	Wijmenga in Garijp
209	Wijnberg, Ameland
88	Wijngaarden, van, in Gauw
237	Wijnsma
251	Wilde, de
26	Wilde, de, in Westdongeradeel
231	Wilde, de, Oost en Westdongeradeel
91	Witteveen in Friesland (Herv. tak)
73   Woudwijk in Dongeradelen
148	Woudwijk
70	Wüst in Dokkum
291	Wüst te Dokkum
286	Wüst, koopmansfamilie te Dokkum
43	Wybenga
268	Wybenga
69	Wybenga in Dantumadeel
79	Wybenga in Dantumadeel;
40	Wybenga in De Westerein/Harns
211	Wybenga uit NOF
242	Wynards
4	Wynia in Wonseradeel
211	Zandbergen uit NOF
268	Zee, van der
205	Zee, van der, uit Wierum
227	Zijlstra
31	Zijlstra in Kollum
88	Zijlstra in Oppenhuizen
216	Zijlstra uit NOF
219	Zijlstra uit NOF
114   Zijlstra, Geert Jochems, in Ee, Ezumazijl, Anjum;
309	Zijlstra, Geert Jochems, in Ee, Ezumazijl, Anjum;
93	Zijlstra
324   Zijlstra
244	Zondervan
292	Zoutman
64	Zuidema in Ferwerderadeel
20	Zuylen, van
268	Zwaag, van der
244	Zwart
191	Zwart uit Dongeradeel

B. Historische Onderwerpen

162	Achtkarspelen
211	Achtkarspelen, geschiedenis van
47	Admiraliteit, Friese
114	Anjum, geschiedenis van
63	Archeologie drinkwaterputten
124	Bakkerijen / bakkers
35	beroepen: gardenier
105	Bevolking Oostdongeradeel
284	Birdaard, geschiedenis van
58   Blad De Sneuper
303	Boerderijen
54	Brandweer, Oosternijkerk
54	Burenplichten, Oosternijkerk
105	Christelijk gereformeerde kerk te Lioessens/ Oostdongeradeel
266	Christopher tot Oldehove leen
32	Criminele Sententies
226	Damwoude, doopsgezinde gemeente te
211	Dantumadeel, geschiedenis van
177	Dokkum, bewoners
225	Dokkum, geschiedenis van
291	Dokkum, geschiedenis van
235	Dokkum, historie
197	Dokkum, historie
230	Dokkumer Wouden
114	Dokkums zilver
123	Dongeradeel, algemeen
183	Dongeradeel, algemeen
235	Dongeradeel, de verdwenen molens van
20	Dongeradelen (genealogie)
226	Doopsgezinde gemeente te Damwoude
126	Doopsgezinde gemeenten in Friesland
275	Drogeham, geschiedenis
114	Ee, geschiedenis van
219	Ee, geschiedenis van
34	Eendenkooien
264	Elite-onderzoek
275	Emigranten Noord- en Zuid-Amerika
168	Emigranten uit Dantumadeel in VS/Canada Simmer 2000
54	Emigratie te Oosternijkerk vanaf 1840
219	Engwierum, geschiedenis van
54	Evacué's in 1914-1918 en in 1944-1945, Oosternijkerk
114	Ezumazijl, geschiedenis van
201	Familienamen algemeen
178	Ferwerderadeel
54   Franse Tijd, milities, soldaten, oranjeklanten, Oosternijkerk e.o.
314	Franse tijd en (Friese) soldaten in het leger van Napoleon.
39	Friese - Nederlandse - Duitse - Deense en Engelse eendenkooien
39	Friese eendenkooien, kooikers en vangsten
264	Friese geschiedenis
86	Friese Wouden (Noorden) / NO-Friesland: genealogie / historie
206	Friesland, geschiedenis van
208	Friesland, geschiedenis van
136	Gardeniers
206	Genealogie in Friesland
221	Genealogie in Friesland
208	Genealogie Noordoost Fryslân
114	Genealogie: internetbronnen
54	Geneesheren te Oosternijkerk
239	Geschiedenis, algemeen
278	Geschiedenis, algemeen
285	Geschiedenis, algemeen
30	Gezondheidszorg in Dokkum 1600-1900
20	Heraldiek
40	Heraldyk: grutte samling wapens
246	Jeneverstokerijen in Nederland
54	Kadaster
105	Kadaster
89	Kadastraal onderzoek
239	Kerkgeschiedenis
257	Kerkgeschiedenis
124	Kloosters
276	Kollum, geschiedenis
270	Kollumerland, geschiedenis van
136	Kooikers
20	kooplieden
52	Lager Onderwijs in N.O.-Friesland omstreeks 1850
135	landbouw
149	Linnenwevers
130	linnenwevers rond Dokkum
244	Linnenwevers van 1700-1850
105	Lioessens en Morra
54	Lollum in de geschiedenis
257	Middeleeuws Friesland
235	Molens
54	Molens, Oosternijkerk en Lioessens
105	Morra en Lioessens
22	N.H. kerk (gemeente) Holwerd
20	Naamkunde
114	Niawier, geschiedenis van
1	NOF-Vervoersbedrijf,
177	Noordoost Fryslân
230	Noordoost Fryslân
285	Noordoost Fryslân, geschiedenis van
181	Noordoost Fryslân: Sociale en culturele geschiedenis
54	Onderwijs, te Oosternijkerk
54	Oostdongeradeel, algemeen
225	Oostdongeradeel, geschiedenis van
105	Oostdongeradeel, opbouw der bevolking rond 1900
54	Oostdongeradeel, proclamatieboeken, notarissen, enz.
54	Oosternijkerk, algemeen
135	oude fotoboeken met familieportretten
123	Paesens, algemeen
279	Paesens, ramp te
54	Pastorieën te Oosternijkerk
175	pelmolenaar
149	R.K. families in Noordoost-Friesland
263   Regionale geschiedenis
304	Riddersmastate te Kollum
282	Rinsumageest, geschiedenis van
114	Schoenmakers in Ee
124	Scholen / onderwijzers
257	Stadsgeschiedenis
266	Stichting Sinia-Gorter
221	Streekgeschiedenis (Littenseradiel??)
183	Ternaard, geschiedenis
35	terp Hiaure
54	Terpen te Lollum, e.o.
211	Tietjerksteradeel, geschiedenis van
230	Tolhuizen
54	Tolhuizen, o.a. Huilkenstein en Kingmatille
244	Toponiem: Goddeloos Tolhuis
54	Toponiemen, Oosternijkerk
130	Trek van Duitsers in 19e eeuw naar Friesland
17	Uitgeverij Kamminga
60	Visserij
114	Voermannen
54	Voetpaden, oude, lang verdwenen, tsjerkepaden
20	wagenmakers
285	Wereldoorlog II
54	Wereldoorlog, Tweede, Oosternijkerk
225	Westdongeradeel, geschiedenis van
283	Westdongeradeel, secretaris van: Zacharias Huber
205	Wierum, de geschiedenis van
275	Wouterswoude, geschiedenis

C. PLAATSNAMEN

71	Aalsum - "Panwurk"
179	Aalsum/Dokkum
5	Aalsum: Armhuis
80	Aldwâld
19	Anjum
136	Anjum tot 1950
8	Barradeel, (oude) gemeente
138	Blija
234	Brantgum
245	Brantgum, Nes, Wierum
54	Burgwerd
168	Dantumadeel
259	Dantumadeel
66	Dantumadeel (Dokkumer Wouden)
96	Dokkum
119	Dokkum
130	Dokkum
192	Dokkum
198	Dokkum
250	Dokkum
61	Dokkum (verkoop huizen)
47	Dokkum, binnenstad, gevels/straatwanden
159	Dokkum, i.v.m. genealogie
48	Dokkum, kadaster, binnen de bolwerken
47	Dokkum. binnenstad, huisnummering
181	Dokkum/Dongeradeel
182	Dokkum/Dongeradeel
186	Dokkum/Dongeradelen
114	Dokkum: foto's, oude kaarten
124	Dongeradeel / NO-Friesland
48	Dongeradeel algemeen
23	Dongeradelen
58	Dongeradelen, genealogie
58	Dongeradelen, historie
5	Dongeradelen: Personen en verkopen (advertenties)
32	Drachten: Geref. kerk
130	Driesum
66	Driesum
114	Ee
198	Ee
71	Ee + omgeving / boerderijen
159	Ee, i.v.m. genealogie
13	Ferwerd
178	Foudgum
54	Franeker
54	Gaast
63	Gemeente Broek en Tuyl nabij Gouda
13	Genum
80	Gorredijk
35	Hantum
89	Hantum
146	Hantumeruitburen: boerderij Stapland
89	Hantumhuizen
4	Hantumhuizen: boerderijen
54	Harlingen
13	Hogebeintum
138	Holwerd
135   Holwerd: boerderijen met hun bewoners
301	Holwerd en oude ansichtkaarten.
80	Ie
13	Janum
13	Jislum
54	Kootstertille
13	Lichtaard
15	Lioessens
152	Ljussens
15	Metslawier
138	Metslawier
8	Minnertsga
60	Moddergat
15	Morra
136	Nes/Wierum tot 1950
55	Nes: kadastrale gegevens
124	Niawier: huizen en hun bewoners
251	NOF
193	Oost- en Westdongeradeel
243	Oost- en Westdongeradeel
89	Oostdongeradeel
197	Oostdongeradeel
15	Oostdongeradeel, alle plaatsen
54	Oosterlittens
54	Oosternijkerk
88	Oosternijkerk
71	Oostrum - steenfabriek
61	Opsterland - veengebied
60	Paesens
123	Paesens
63	Paesens/Moddergat
13	Reitsum
130	Rinsumageest
17	Schiermonnikoog
89	Ternaard
48	Ternaard algemeen
139	Ternaard: boerderijen "Ekema" en "Helbada"
69	Veenwouden
89	Westdongeradeel
124   Wetsens: huizen en hun bewoners
310	Wetsens
248	Wierum, Dokkum
55	Wierum: algemeen
54	Witmarsum
66	Wouterswoude
69	Zwaagwesteinde

Een uitgave van:
September 2002
 Posted by at 22:46

  One Response to “Onderwerpenlijst leden Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum”

 1. Ben op zoek naar de link tussen fam. Ynzonides en Margaretha Geertruida Zelle (Mata Hari), dochter van Antje van der Meulen (210-04-1842 / 09-05-1891) en Adam Cornelus Zelle.
  Is het mogelijk dat van der Meulen omgezet is naar Van der Molen?
  Gerben Ynzonides en zijn dochter Wilhelmina Simonetta Ynzonides zouden in online stamboom Stamboom van der Molen voorkomen.
  Gerben Ynzonides (02-08-1847 / 19-05-1913) was gehuwd met Simontje (Symentje?) Leeman (28-12-1852 / 23-11-1899), en was arts in Buitenpost.

  Met vriendelijke groet,
  Janny Franssens

   

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.