feb 012001
 

(Streekarchivariaat Noordoost Friesland, BBG 1)

R. Postma

Burgemeesters, Heren ende Raeden der steede Doccum doen condt, certificeeren ende verclaeren mitt desen Naevolgende occulare interpertie bij onse Collegen de Edel Edele Fopcke Sydses ende Rourd Siourdtssoon gedaen ende gehoort hebbende hun rapport, de samentlijcken brouwers binnen Doccum geconsenteert ende geapprobeert te hebben de naevolgende articulen nopende ’t vercoopen van hunnen bieren ende andersins.

1. Eerstelijcken dat geen brouwers sullen vermogen eenige bieren te tappen, te vercoopen als met een maet ofte kanne van anderhalven Fries Mingelen groot, met die halve maete naer advenant.
2. Dat bij de brouwers voor ’t achtgulders bier niet meer noch min voor soodanigen kanne sal worden genoten als een stuijver, acht penningen ende deselve naer advenant.
3. Dat ’t vijfgulders bier soodanige kanne niet hooger noch minder sal werden gegeven ofte uijtgesloten, als voor een stuijver ende dieselve nae advenant.
4. Dat het dunne ofte driegulders bier niet hooger noch geringer sal werden levert als soodanige maet voor acht penningen ende deselve nae advenant.
5. Dat geen brouwers sullen vermogen eenigh bier, ’t sij soo ’t sij, in vaeten, suijpvaten ofte andere kannen ende kruijcken uijt te setten ende vercoopen sonder de voorgemelte maete te gebruijcken ende alles daermeede te meeten in voegen vooren in gestelt is, dat soodanighe vaeten vrij souden meeten van een yegelijcken brouwer, welcke met hun eijgen merck ende letters aen yder boom zijn geteijckent, sullen mogen werden uutgeset ende bij vaeten naer advenant voort, doch niet minder wesen sal als van een goede tonne.
6. Dat een yegelijck brouwer sal geholden zijn tot onderholdt ende ophoudinge van de fonteijne en dus en die (…) dobbe van yeder lastmondt ofte andere grams, die sij sullen geraecken te verbrouwen, te betaelen twee stuijvers alles soo wel tot opslattinge, schoonmaeckinge van de fonteijne als tot dienste inde gemeente burgerije ende ingeseetenen deeser steede.
7. Dat van nu voortaen geen brouwer binnen de stadt comende sal vermogen ’t verschreven handtwerck te becomen binnen deesen steede te volvoeren sonder sich eerst ende alvorens deese articulen gesubmitteert te hebben ende daerboven aen de brouwers ofte bewindhebbers te betaelen ses caroliguldens waervan die eene helfte ten profijte van de magistraat ende die andere helfte tot profijte van de brouwers sullen worden geconventeert.
8. Dat om de brouwers gemeene saecken te besturen twee brouwers sullen worden gestemt bij pluraliteijt van stemmen welcken allen ten overstaen van de praesident brugemeester sullen verrichten ende decideeren. Voorts is geprecauceert dat de twee gecommitteerden van de brouwers voort eerste jaar uijt hun tweeën sullen loeten die afgaen sal, in welckers plaets bij pluraliteijt van stemmen een ander sal werden vercooren.(…) Alle jaeren van haer administratie sullen doen, reckeninge bereijt ende reliqua ten overstaen van vooren.
9. Dat allen ende een yegelijck brouwer deese articulen ontredende, sullen vervallen inde pane (=boete) ende breucke van twee caroliguldens voor de eerste reijs, ende soveel ende vaeck ymandt bevonden werde overtreden te hebben, sal ’t echtens dubbelt betaelen, ’t sij dan dat die verraed bij de brouwers ofte hunnen boden werden begaen.
10. Dat allen dengeenen die deese articulen sullen geraecken te overtreden, sullen gehouden sijn de breucken faito te betaelen tot judicature van de praesiderende burgemeesteren ende gecommitteerde brouwers, alles bij pane van vealie paecatie excecutie, sonder eenige figuer van recht te gebruijcken eerdat de faultio van een geloofwaerden persoon sal werden bewesen.
11. Dat den brouwers sullen gehouden sijn hun stemminge te doen alle jaeren van nu voortaen op Sinte Bonifatijdach, ende wien alsdan niet compareert alsmede op andere bijeenkomsten nae gedaene aensegginge, sal telckens verbeuren vier stuijvers.
12. Voorts belasten wij burgemeesteren ende raeden voorschreven alle brouwers binnen de steede om haere poinctuele nae de bovenstaende articulen ende poincten volcomentlijck te reguleeren ende achtereenvolgens op saemen voorschreven verhaelt. Doch alles bij provise ende revocatie van ons burgemeesteren voorschreven ooirconde hebben wij onder deesen doen hangen onsen grootsten stadszegel ad causas ende bevestent met onsen secretaris handt tot onser ordanne doen bevestigen.

Actum Doccum op onsen raedthuijse, de 6den aprilis 1648.
Fopcke Sydses, Eijnt Goffes (?)

(In de marge en tussen regel 7 en 8 is later wat bijgeschreven, dat is hier niet overgenomen).


 Posted by at 23:48

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.