nov 192000
 

H. Aartsma

Ten geleide

Enkele jaren geleden, in oktober 1988, publiceerde Henk Aartsma een “Overzicht” waarin alle inventarissen, klappers, DTB’s, kranten enz. die op het Streekarchivariaat aanwezig waren, systematisch stonden vermeld. Dit overzicht is veel gebruikt door beginnende onderzoekers of mensen die voor het eerst het Streekarchivariaat te Dokkum bezochten. Het viel Aartsma toen op dat verreweg de meeste bezoekers op zoek waren naar genealogische gegevens. Daardoor vatte hij het plan op om alle genealogische gegevens die al op het Streek-archivariaat aanwezig waren eveneens in een “Overzicht” op te nemen. Dit om te voorkomen dat mensen, die soms van ver komen waardoor tijd toch al kostbaar is, werk doen dat reeds door anderen is gedaan. Door thuis het “Overzicht” te bestuderen, kan op het Streekarchivariaat veel gerichter en sneller gewerkt worden. Het leek de redaktie van De Sneuper, Orgaan van de Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum, een heel goed idee toe en zo ontstond de voorliggende uitgave. Wij danken Henk Aartsma voor het vele werk dat hij voor deze uitgave heeft verricht en hopen dat de tientallen uren die hij eraan heeft besteed, terugverdiend kunnen worden door vele gebruikers. De Redaktie

Verantwoording

Bij de samenstelling van dit overzicht ben ik van twee criteria uitgegaan: 1. de genealogische gegevens moeten betrekking hebben op de regio Dokkum, 2. de gegevens moeten meerdere generaties bestrijken. Het eerste punt heeft te maken met de doelstelling van de vereniging en het tweede met de (on)eindigheid van het toch al vele werk. De overzichten lijken mij voor de hand te liggen. Op het alfabet staan de familienamen vermeld. Per naam is het oudste gegeven dat uit de genoemde bron gehaald kan worden, vermeld. Een nummer verwijst naar de vindplaats. Voor de vindplaats op de studiezaal of in de kluis kan het personeel op het Streekarchivariaat van dienst zijn. Ik spreek de hoop uit dat dit “Overzicht” in een behoefte voorziet en dat het veel geraadpleegd zal worden. Tom Zijlstra dank ik voor het vele typewerk. Henk Aartsma

INHOUDSOPGAVE

1. Ten geleide
Verantwoording
2. Archief van de vereniging van Archiefonderzoekers
5. Genealogyske Jierboekjes
11. De Sneuper
17. Genealogische Verzameling
23. Genealogische Correspondentie
32. Bibliotheek
50. Gens Nostra

PAADWIZER

De onderstaande gegevens heb ik verzameld uit de op het Streekarchivariaat aanwezige correspondentie betreffende inlichtingen voor familieonderzoek. Deze correspondentie is ontstaan door de beantwoording van verzoeken om inlichtingen; éên exemplaar van het antwoord bleef op het Streekarchivariaat. Ik heb alleen die correspondentie opgenomen die gegevens van minstens drie generaties bevatten. Op de studiezaal is de algehele index op de correspondentie aanwezig waar ook verzoeken om éên gegeven of één fotocopie in is verwerkt. Tevens bevinden zich hierin stukken die ontstaan zijn n.a.v. een vraag om andere historische inlichtingen (huizen, instellingen, enz.) Via de studiezaalmedewerker is hieruit informatie te verkrijgen. Adressen worden niet verstrekt met het oog op de privacy.

In onderstaande lijst zijn de volgende gegevens opgenomen:
Kolom 1 – de betreffende familie
Kolom 2 – korte omschrijving van de oudst genoemde personen
Kolom 3 – het correspondentienummer

 

FAMILIENAAM	GEGEVENS	NUM
Aalzum, van---------- Pijtter Lieuwes en	569
	Aafke Gerrijts
Aartsma	Folkert Dircks gehuwd 20-11-1669	706
	Ee met Sepk Tieerdts
	Folkert Dircks hertrouwde op 10-4-1676
	te Ee met Saackjen Pijtters
Adema	Eesge Andries gehuwd met	702
	Antje Pieters
Adema	Oege Willems geb. 1784 t	661
	Hantumeruitburen, ovl. 1849 te Holwerd,
	gehuwd 1808 te Holwerd met
	Aaltje Jans Sipma, geb. 1789 te Ternaard,
	ovl. 1867 te Holwerd
Bandstra	Jan Jans Bandstra geb. 2-10-1846 te			301
	Anjum, ovl. 31-7-1942 te Anjum
gehuwd 16-5-1873 met Lieuwkje Wijma
geb. 7-8-1849 te Nes, ovl. 31-10-1923 te Anjum.
Barends	Joseph Barend	                   684
en Rijkje Arents Draeijer
Beer, de	Poppe de Beer geb. Ca. 1750       		 680
	gehuwd met Eelkje Gerrits de Vries 			 419
Beer, de	Gerrit Poppe de Beer geb. 12-9-1776			 492
	ovl. 9-12-1840, gehuwd met Romkje
Gosses geb. Ca. 1776, ovl. 11-6-1823
Bleeker	Jacob Pieters Bleeker geb. Ca.     		 554
	1782 te Dokkum, ovl. 16-11-1857 te Dokkum,
	gehuwd 1-6-1806 te Dokkum met Elske Klases van der Schaaf, geb. Ca. 1780 te Dokkum
Boersma	Douwe Freerks Boersma geb. 29-3-1732			 688 gehuwd met Grietje Jacobs
Bokma	Auke Jan                  		 735
	gehuwd met Japke Jacobs
Boorsma	Jacob Nanning               		 595
	gehuwd met Froukje Lieuwes
Bosklopper	Harmen Bosklopper geb. 20-4-1826 te			 339 Marum, ovl.8-4-1917 te Nes (WD) gehuwd met
	Dieuke de Vries geb. 4-2-1825 te Marum,
	ovl. 19-3-1917 te Nes
Botma	Ype Kornelis Botma geb. 18-9-1795   		 592 te Ee, ovl. 7-1-1884 te Dokkum, gehuwd 6-6-1818 te Kollum met Aaltje Jans Helder geb. 20-2-1793 te Westergeest,
ovl. 9-8-1868 te Hantum
Braak, de	Jarig Jurjen de Braak geb. 8-11-1838			 263 ovl. 9-7-1919, gehuwd met Hiltje D.
Sijtsma geb. 21-1-1839. ovl. 26-1-1924
Braaksma	Lubbert Roelofs, gehuwd met Goiskje			 582 Geerts, in leven echtelieden te Lippenhuizen
	in de gemeente Opsterland
Calsbeek	Robertus Anthony Calsbeek, gehuwd   		 451 1641 te Sneek met Tryntje Hotses
Cleiterp	Jan Luitjen Cleiterp, gehuwd      		 353 met Ocke Piers
Crans	Jan Crans geb. 14-10-1777 te Frane			 580 ker, gehuwd 10-1-1802 te Morra met
	Dieuke Folkerts Botma, 2e huwelijk Lijsbet
	Ypes Humalda 10-2-1811 te Morra
Cupery	Klaas Ypes Cupery, gehuwd        		 323 met Gerrit Sipkes Sipkes
Dees	Pieter Dees, gehuwd           		 466 met Catharina Alvarez
Donga	Jan (Minnes?) Donga, gehuwd       		 275 met Trijntje Minnes, geb. 1758
Douma	Hendrik Lazes Douma geb. Ca. 1796	596
te Lemmer, gehuwd met Sybrigje Heres
Kampstra geb. Ca. 1797 te Brantgum
Douma	Sible Sijbrens Douma	542
	en Mentha Carolina Sluiterman
Dijkstra	Andries Andries Dijkstra geb.1799	557
	gehuwd met Riemke Simons de Jong,
	geb. 1800
Dijkstra	Gerrit Walings Dijkstra geb.	667
	20-10-1791 te Vrouwenparochie, ovl.
	15-4-1833 te Spannum, gehuwd met
	Antje Keimpes Koopmans geb. 1-4-1791
	te St. Annaparochie, ovl. 27-2-1859
	te Franeker
Dijkstra	Willem Dijkstra, gehuwd 1865 te	317
	Metslawier met Sijke Terpstra, ovl.
	24-2-1916 te Anjum. Sijke Terpstra
	hertrouwt met Jan Botes Bandstra
Eisenga/Eizenga	Jacob Klazes gehuwd	282
van	met Gertje Geerts
Elzinga	Geert Elzinga geb. 6-5-1867	714
	ovl. 1942, gehuwd met Harmke
	Broeksma 1867-1953
Gleijstra	Albert Gleijstra gehuwd	433
	met Antje Symens
Gorter	Klaas Lous Gorter gehuwd 26-1-1749	563
	te Kollum met Tjitske Romkes,
	ged. 16-5-1728 te Kollum
Haima	Jacob Jacobs van Sexbierum gehuwd	291
	met Trijntje Gerlofs Jansma
Hannema	Johan Gosses geb. te Brantgum	291
	gehuwd met Antje Willems
Hattinga	Thiaerdt Krijnsz. gehuwd met	479
	Remck Hittziedr. Zij hertrouwde
	later met Jelle Sybesz.
Heeringa	Jacob Gosses Heeringa geb. 10-1-1804	304
	te Dokkum, gehuwd 4-6-1840 te Dokkum
	met Martha Land geb. Ca. 1809 te
	Leeuwarden
Hekstra	Ebele Wiebes Hekstra	294
	en Taetske de Jong
Helder	Jan Jans Helder gehuwd	312
	met Grietje Wepkes Wiersma
Hermanides	Johannes Hermanides geb. 1798 te	313
	Dokkum, ovl. 11-1-1888 te Dokkum,
	gehuwd met Marijke Veltkamp
	geb. 1793 te Ziegenwoud,
	ovl. 13-2-1865 te Dokkum
Hiemstra	Jan Martens Hiemstra	552
	en Trijntje Jans
Hoekstra	Gerlof Foppes Hoekstra geb. Ca.	702
	1755 te Onder Nes, ovl. 19-2-1840 te
	Onder Nes, gehuwd met Aafke Nuttes
	Visser geb. Ca. 1757 te Paesens
	ovl. 5-5-1835 te Onder Nes
Holwerda	Hans Jacobs gehuwd 1-6-1732 t	713
	Paesens met Minke Jans
Holwerda	Jan Saake	300
	en Lysbet Kornelis
Holwerda	Marten Dirks Holwerd	623
	en Sjoerdtje Louws de Wal
Hoogstra	Pieter Jantjes Hoogstra geb. Ca.	695
	1804 te Hiaure, ovl. 18-1-1848 te
	Aalzum, gehuwd 5-6-1830 te Metslawier
	met Tryntje Wytzes Talsma geb. Ca.
	1807 onder Oostrum, ovl. 4-9-1837 te
	Metslawier. Pieter Jantjes Hoogstra
	hertrouwt op 4-5-1839 te Metslawier
	met Sijtske Pieters Reitsma geb.
	28-2-1804 te 0.Nijkerk, ovl.18-2-1875
	te 0.Nijkerk
Houtman	Harke Sipkes Houtma	662
	en Rixtje Gerbens Lautenbach
Huizinga	Jildert Theunis Huizinga geb.	701
	7-3-1783 te 0.Nijkerk, ovl. 22-3-1844
	te 0.Nijkerk, gehuwd 7-5-1812 te
	Metslawier met Johanna Oenes Bottema
	geb. 15-11-1791 te Oudkerk, ovl.
	13-7-1853 te 0.Nijkerk
Huizinga	Sij vert Jans geb. ca. 1730	440
	gehuwd met Evertje Jans
Jansma	Jan Harmen	654
	en Eelkje Douwes
Jong, de	Sipke Freerks	702
	en Doetje Thijssens
Joustra	Jan Joustra geb. 1809 te Aalzum	317
	gehuwd 7-3-1886 te Dokkum met Uilkje
	Viersen geb. 21-11-1816 te Hantum,
	ovl. 24-6-1909 te Dokkum
Kampstra	Rense Jans Kampstra geb. Ca. 1799	567
	te Ternaard, ovl. 26-3-1863 te Ternaard
	gehuwd 9-5-1822 te Ternaard met Foekje
	Tjallings Koopmans geb. Ca. 1803 te
	Onder Holwerd, ovl. 11-8-1825 te Ter-
	naard. 2e huwelijk 8-5-1827 te Ter-
	naard met Wytske Gerks Huizinga geb.
Ca. 1807 te Ternaard/Hantum, ovl.
	8-2-1879 te Ternaard.
Kempenaar	Gerben Heines Kempenaar gehuwd	348
	met Grijttje Jacobs
Kienstra	Frans Kienstra	626
	en Barbara Flierl
Klaasesz.	Jan Klazes geb. 1775 te Holwerd	350
	gehuwd met Rinske Boekhout,
	geb. ca. 1789 te Dokkum
Knijff, van	Petrus Jaeobus van Knijff	355
	geb. 1796 te Ferwerd, gehuwd met
	Sietske de Cock, geb. 1801 te Kollum
Koerkamp	Feije Claesen getrouwd ca. 1720	356
	met Geertruida Remts
Koopman	Harmen Tjerks	686
	en Geertje Sybouts
Koopman	Sieds Harmens	674
	en Trijntje Hendriks
Kortrijk	Hieltje Germens Kortrijk	626
	en Jelske Mins Berima
Koster	Siebe Lourens Koster gehuwd	694
	met Dieuke Willems van Wiggen
Kreeft	Johannes Bonifacius Kreeft gehuwd	631
	met Metje Nammens Osinga
Kruizinga	Wege Cruysingha ovl. voor 1597	360
	gehuwd met Luppo Iwema
Kuitert	Martinus Jans Kuitert	649
	geb. 15-6-1797 te Eernewoude,
	gehuwd met Martje Simons de Boer
Kuperis	Marten Kuperis geb. 8-8-1839	676
	gehuwd met Klaaske Wester geb.
	20-2-1836. 2e huwelijk met Antje
	Dykstra geb. 25-6-1871. Antje Dykstra
	hertrouwde met Pieter de Braak geb.
	11-4-1870 te Lioessens
Laar, van	Johannes Wouters van Laar geb .	362
	4-1-1786 te Dokkum, gehuwd 30-5-1822
	te Schiermonnikoog met Aaltje Wopkes
	Donema geb. 2-7-1794 te Schiermonnikoog
Leeuw, de	Abraham Dirks de Leeuw ovl. voor	340
	1851, gehuwd met Elisabeth Eeuwes
Leopold	Lubbartus Leopold geb. 8-3-1778 te 	687
	Winschoten, ovl. 18-1-1855 te Winscho-
	ten, gehuwd 12-8-1808 te Veendam met
	Harmke Poppes Nieboer ged. 4-10-1778
te Veendam, ovl.29-4-1854 te Winschoten
Leij	Gerben Pijters Leij geb. te	339
Veenwouden, ovl. voor 1817 te Paesens,
gehuwd met Antje Martens
Loot	Willem Loot gehuwd met An( t )je	99
	Hendriks, beiden wonende te Midwolde
Marcus	Levi Marcus geb. 12-1-1821 te	334
	Dokkum, ovl. 24-4-1886 te Dokkum,
	gehuwd met Aaltje de Vries
Meindertsma	Pieter Meinderts Meindertsma gehuwd	669
	1791 te Ee met Swaantje Jans Donga
Melgers	Melcher Geerts gehuwd 9 Martii 1684	337
	te Jelsum met Aefke Ballinghs
Memerda	Marten Lammerts gehuwd met	709
	Lijsbert Hendriks geb. Ca. 1741 te
	Brantgum, ovl. 5-1-1825 te Hiaure
Meij, van der	Harmen Thomas van der Meij	714
	gehuwd met Hiltje Gerrits Willemsen
Minnema	Sioerd Freerks geb. Ca. 1740	305
	gehuwd met Antje Douwes
Minnen, van	Engelke Coertsz. gehuwd te	332
	Berkoop met Antie Beerntsdr.
Mokma	Jan Gerbens Mokma	623
	en Durkjen Wijbes Hamstra
Muhlslegel	Theodorus Jacobs Muhlslegel geb.	699
	Ca. 1794 te Sneek, ovl. 20-6-1834 te
	Aalzum, gehuwd met Engeltje de Weerdt
Nobel	Arjen Arjens Nobel geb. Ca. 1753,	340
	ovl. na 1823, gehuwd met Beatrix
	Willems
Nijhuis	Christiaan Nijhuis geb. Ca. 1759	576
	waarschijnlijk te Dokkum, ovl. 13-12-
	1814 te Dokkum, gehuwd 5-12-1790 te
	Dokkum met Johanna Hes geb. Ca. 1765
	te Dokkum, ovl. 18-11-1838 te Dokkum
Oegema	Theunis Hilles en Gertje Johannes	330
	gehuwd 21-10-1725 te Murmerwoude.
	N.B. Uitgebreide informatie in de
	kwartaaluitgave “Oegema-nijs”
Olivier	Martinus Olivier gehuwd	329
	met Franske Alefs
Ornia	Gerbrant Gosse(ns) Ornia geb. 1537	327
	ovl. 1618-1621, gehuwd met Titia
	Douwes Tritsum geb. 1560, ovl. na 1604
Osinga	Nammert Lammerts Osinga geb. Ca.	640
	1780 te Damwoude, ovl. 14-3-1839 te
	Dokkum, gehuwd voor 1811 met Ymkie van
	Prins geb. Ca. 1781, ovl. 7-12-1836 te
	Dokkum
Paesens	Jan Jacobs Paesens geb. Ca. 1710	632
	gehuwd 1737 te Paesens met Hittje Aukes
Plieger	Christiaan Plieger geb. Ca. 1750    	  428
ovl. 26-1-1820 te Dokkum, gehuwd 9-1- 1787
met Hiltje Harmens Bock geb. 29-9-1756
te Dokkum, ovl. 7-12-1833 te Dokkum
Plutschouw	Jan Houttuin Plutschouw geb. 19-10-			326 1796 te Harlingen, gehuwd 28-11-1824 te
	Harlingen met Sipkje Hendrikus Kleemens geb.
	21-12-1795 te Harlingen
Post	Marten Jitzes geb. Ca. 1730       		457 gehuwd met Trijntje
Posthuma	Reinder Aarts Posthuma ged. 4-5-1760			323  te Aalsum, gehuwd 17-5-1787 te Metsla
	- wier met Wytske Marcus Rispens
Postmus	Wieger Jan                 		582  en Jeltje Jelles
Prins	Theunis Prins geb. 7-9-1862 te Raard			592 ovl. 22-3-1929 te De Knipe, gehuwd 22-7-1887
	te Ternaard met Aaltje Botma geb. 19-12-1864 te Hantumhuizen, ovl. 17-6-1913 te Bolsward
Reenen, van	Berent M. v. Reenen ovl. 1804     		385 Kollum, gehuwd met Grietje Jans geb. Ca. 1763
	te Engwierum, ovl. 28-7-1826 te Kollum
Reis	Hendrik Reis geb. Ca. 1767 te Dokkum			727 ovl. 15-3-1813 te Dokkum, gehuwd met Gerritje
	Jans Bekker geb. Ca. 1773 te Dokkum, ovl.
	10-1-1848 te Dokkum
Renzema	Marten llarmens gehuwd          		456 met Martje Harmens
Riederis	Jelle Gerrits Riederis geb. 9-11    		386 1829 te Oosterend, gehuwd met Jantje
Jochums Bakker geb. 24-1-1838 te Nes
Riemersma	Ebbele Geerts Riemersma ovl. voor   		387 1811, gehuwd met Leitske Meinderts
geb. Ca. 1756, ovl. 19-2-1814
Rispens	Johannes Gerlofs Rispens gehuwd    		389 met Trijntie Jelles Bonnema
Ritsema	Willem Jans Ritsema geb. Ca. 1675   		391 gehuwd 10-4-1701 te Dokkum met
Hielk Gerbens van Wirdum
Rosema	Sjoerd Rosema geb. 12-11-1823     		567 Dokkum, ovl. 19-12-1871 te Dokkum, gehuwd
	6-6-1857 te Metslawier met Jantje Daniëls
	Wiersma geb. 5-12-1823 te Lioessens, ovl.
	31-7-1906 te Dokkum
Rosier	Jacob Nuttes gehuwd ca. 1763 met	392
Trijntje Klazes, weduwe Foeke Pijtters
Rijs, van	Benedictus Freerks geb. voor 1729	394
gehuwd met Rinske Sytzes
Schelwald	Johannes Schelwald geb. 1590 ovl.   		398  ca. 1660 te Honnefeld, gehuwd met
	Maria Elisabeth Honnefeld
Schrader	Friedrich Schrader gehuwd        		399 met Gertrud Nibberig
Siccama	Douwe Siccama gehuwd           		400 met Riemke Rypma
Sinia	Gerrit Lieuwes Sinia geb. 30-12-1753			481  te Dokkum, gehuwd 25-7-1779 te
Dokkum met Sjoukje Fontein
Smids	Folkert Harkes gehuwd          		403 met Hiltje Pieters
Spreuwer	Leendert Speuwer gehuwd 15-11-1795 			404  te Dokkum met Antje Backer ged. 29-9-1766
	te Dokkum, ovl. 15-1-1810	te Dokkum
Stelwagen	Dirk Hendriks Stelwagen en       		409 Grietje Hessels Schumacher
Stiemsma	Klaas Jacobs Stiemsma gehuwd      		584 met Doetje Siebrens Stiemsma
Stuut	Jan Oites Stuut geb. ca. 1797 te    		653 Pekela, ovl. 27-2-1887 te Nes(A), gehuwd
	met Eelkje Heeres Schols geb. ca. 1798-1795
	te Nes(A), ovl. 29-1-1848 te Nes(A)
Swart	Simon Jans Swart gehuwd         		451 met Maaike Teakeles
Teerling	Jakob Peters Teerling geb. 15-9-1819			543  te Borkum, ovl.21-8-1879 te Oostmahorn gehuwd
	24-3-1843 te Warffum met Bijfke Jans Helder
	geb. 10-9-1819 te Warffum, ovl. 16-12-1898
	te Oostmahorn
Tilkema	Claes Symens gehuwd           		382 met Tyttje Piters
Velde, van der	Martinus Kornelis van der Velde		586 gehuwd met Froukje Jacobs Schepper
Veltkamp	Lubbert Ennes Veltkamp gehuwd      		377 27-4-1748 met Tiampke Jacobs
Viersen	Jan Ypes en                		375 Jelske Heerkes
Viersen	Jelle Durks Viersen gehuwd       		527 met Saapke Hendriks
Visser	Cornelis Tjeerds Visser gehuwd     		374 met Gratia Suzanna Stachouwer
Visser	Dirk Douwe	702
en Maaike Cornelis
Visser	Jacob Durks Visser geb. Ca. 1780	673
	te onder Nes(WD), ovl. 13-6-1825 te
onder Nes, gehuwd 8-7-1804 te W.D.
met Baukje Tjerks de Jong geb. Ca. 1781
te Nes, ovl.16-4-1856 te Nes.
Visser	 Jan Jacobs Visser gehuwd	373
	 met Trijntje Benedictus
Visser	 Jan Oenes gehuwd 17-1-1692 te	707
	 Hantumhuizen met Antje Aukes. Jan
	 Oenes hertrouwde op 2-11-1712 te
	 Holwerd met Wytske Geerts
Weezel, van	 George Samuel Rabé van Weezel geb.	384
	 Ca. 1773, gehuwd met Johanna Jacoba
	 van Seppenwolde geb. 1764
Weide, van der	 Kier van der Weide	638
	 en Aaltje Kniphorst
Weidenaar	 W. Dirk Hessels geb. Ca. 1766 te	390
	 Nijkerk, ovl. 30-1-1832 te Paesens,
	 gehuwd met Doetje Jans
Wenning	 Heerke Wenning geb. 22-1-1786 te	569
	 Kollum, ovl.9-4-1860 te Dokkum, gehuwd
	 met Trijntje Ferwerda geb. Ca. 1789 te
	 Sneek, ovl. 23-1-1846 te Dokkum.
	 En Sepkje Elsma.
Werff, van der	 Frans Franses ged. 5-1-1744 te	660
Aalsum ovl. voor 1812, gehuwd 12-10- 1765
te Aalsum met Hayke Lleuwes ged.
	27-10-1743 te Dokkum
Werff, van der	Wietse van der Werff geb. voor 1811			460  te 0.D., gehuwd met Trijntje Romkes
van der Meulen
Winsemius	Jan Douwes geb. Ca. 1670, ovl	277
	1619/1628, gehuwd met Sara
	wellicht ov. 1614 te Dokkum
Ypeij	Ype Abels geb. Ca. 1570, ovl.	451
	18-4-1619 te St. Annaparochie, gehuwd
	met le Ca. 1595 Saeck N. te St. Anna-
	parochie, 2e 17-2-1611 Doed Jans te
	St. Annaparochle
Zijlstra	Douwe Jaspers Zijlstra	541
	en Jacoba Aant Bosch
Zijlstra	lijst met namen	575

BIBLIOTHEEK
(nieuw)
NB Er is intussen een nieuwe nummering tot stand gekomen, boeken zijn op te vragen via de computer op het Streekarchivariaat)

H. AARTSMA

Acronius	Bodis Gerbens Acronius, geb. 18-5-1852 te Holwerd, ovl. 7-10-1915 te Randolph (Wisconsin), gehuwd 6-5-1880 te Westdongeradeel
met Renske Jans Westra, geb. 24-2-1854 te Blija, ovl. 17-2-1936 te Friesland (Wisconsin).
NR 515.
Bakker	Hendrik Tjebbes, geb. 1680 te Kollum,
gehuwd met Aaltje Pieters, geb. 1680
te Kollum.
NR 870.
Bakker	Jan Clasen Bakker, gehuwd met Trijn Baukes.
NR 870.
Bandstra	Jan Klaazes, gehuwd met Trijntje Botes.
NR 1009.
Bergsma	Wybe Cornelis, afk. van NoorderDragten, gehuwd 7-4-1749 te Dragten met Janke Pieters, afk. van NoorderDragten. NR 603.
Bernard	Pieter Lyckles, geb. 1642 te Blessum, ovl. 1714 te Hylaard, gehuwd 19-4-1660 te Jorwerd met Wytske Tiedes, geb.te Blessum. NR 6000.
Beute	Harmen Harmens, ovl. te Kolderveen, gehuwd 10-6-1719 te Dinxterveen met Annigje Hendriks.
NR 6000.
Blok	Jan Oden Blok, gehuwd met Dirkjen Pieters.
NR 870.
Bloos	Cornelis Baukes, geb. 1695, gehuwd met Itie Harms, geb. 1695.
NR 870.
Boer, de	Auke Thomas, geb. 1762 te Giekerk, ovl. 17-12-1838 te S’ oog, gehuwd 9-9-1791 te S oog met Anneke Jans Oden, ged. 28-6-1767 te S’oog,
ovl. 6-2-1844 te S’oog.
NR 870.
Boer, de	Geert (Gerrit) Roelofs, geb. 1735, gehuwd met Gratie Eltjes, geb. 1735.
NR 870.
Boer, de	Tijmen Derks, geb. 1755 te Anjurn, ovl. 1797, gehuwd 6-5-1781 te Schiermonnikoog met Aaltje Cornelis, geb. 1755 te Burum, ovl. 15-6-1838 te Schiermonnikoog.
NR 870.
Boonstra	Ritske Berends Boonstra, geb. 10-5-1810 te Veenwouden, ovl. 24-9-1876 te Dam- woude, gehuwd 12-5-1845 te Dantumadeel met Froukje Jans Haisma,
geb. 10-5-1819 te Akkerwoude, ovl. 2-5-1904 te Veenwouden.
NR 603.
Boonstra	Rommert Popes, geb. Ca. 1726, gehuwd 30-6-1748 te Suameer met Ytje Eelkes, geb. Ca. 1726 te Garijp.
NR 603.
Borst	Claas Teensen Borst, gehuwd met Zijtske Ales.
NR 870.
Bos, van der	Pieter Freerks, geb. Ca. 1750, gehuwd 17-7-1774	met Antje Atzes, ged. 23-5-1751	te Wierum.
NR 2000.
Bosgraaf	Freerk Bosgraaf, gehuwd 12-11-1693 met Maria Eechmans.
NR 2000.
Bouma	Jan Gelts, 1726-1800, gehuwd 1753 met Lijsbeth Meinderts, geb. 1733.
NR 7500.
Buurmans	Coert Meinderts, geb. 1700, gehuwd 13-11-1723	te S’oog met Wijgel Teunis, geb. 1700.
NR 870.
Buwalda	HistorisCh overzicht van de Buwaldageslachten Ca. 1500-1843 met naam- en adreslijst uit het jaar 1941.
W 39.
Buwalda	Abbe Gerckes, gehuwd Ca. 1500 met Tryn Harinxma.
NR 893.
Buwalda	Ulbe Tjaards van Buwalda, geb. Ca. 1550-1555, ovl. voor 1623, gehuwd voor 1580 met Bauck Hanses Stapert.
	W 39.
Cahais	Samuel Cahais, geb. voor 1686 te Villiers-le-bel, ovl. 24-7-1724 te Leeuwarden, gehuwd 16-7-1713 te Leeuwarden met Susanne Ragouin, ged. 3-10-1688
te Leeuwarden, ovl. 2-4-1723 te Leeuwarden.
	NR 807.
Carst	Jan Jacob Carst, gehuwd met Ytie Rijkerts.
	NR 870.
Carst	Pieter Jans Carst, gehuwd met Anneke Thijssens.
	NR 870.
Coldewey	Harmannus Coldewey, geb. 1675 te Ezinge, gehuwd met Geertruid Simons, geb. 1675.
	NR 870.
Colle	Frerik Jans Colle, gehuwd met Grietje Pieters.
	NR 870.
Cuperij	Klaas Cuperij, geb. ca. 1740, ovl. 1808 te Dokkum, gehuwd Ca. 1770 met Gerritje Sipkes.
NR 515 + 515.1.
Dam, van	Jan Tietes, gehuwd met Grietje Ypes. N.B. Groep 2.
	NR 2010.
Damstra	Court Asmus, geb. 1725 te Dokkum, gehuwd 5-12-1756 te Dokkum met Imke Jans Carst, ged. 20-5-1725 te S’oog.
	NR 870.
Danhof	Jan Fritzes, geb. 1725, gehuwd met Martjen Jacobs, geb. 1725.
	NR 870.
Dapperheid	Claas Reinders, geb. 1700, gehuwd 26-1-1726	te S’oog met Elisabeth Jansen Hitman, geb. 1700.
	NR 870.
Dobbenga	Meindert Reinks, geb. 1760 te Middelstum ovl. voor 23-8-1801, gehuwd 21-7-1793 te S’oog met Ake Jans Engelsman, ged. 28-10-1759 te S’oog,
ovl. 26-9-1831 te S’oog.
N.B.	Ake huwt op 23-8-1801 met Johannes Cremer.
	NR 870.
Docter	Jurjen Jans, geb. 1700 te Kollum, gehuwd 31-5-1728	te S’oog met Geertuid Livius Dubblinga, geb. 1700.
NR 870.
Draayer	Harmen Lamberts, geb. 1680 te Oldenhove, gehuwd met
le Onbekend
2e 26-10-1725 te S’oog met Aaltje Jans, geb. 1690 te Warfum, ovl. voor 1769.
NR 870.
Dubblinga	Ambrosius Livius Dubblinga, geb. 1700, gehuwd 4-3-1723 te S’oog met Janke Coldewey, geb. 1700.
NR 870.
Dijkstra	Riemer Keimpes Dijkstra, geb. 24-8-1807 te Lekkum, gehuwd 30-12-1838 te Dantuma- deel met Wijpkje Sjoerds van der Wal, geb. 6-9-1817 te Birdaard.
NR 603.
Dykma	Bouwe Tjommes Dykma, geb. 24-3-1870 te Hantumeruitburen, ovl. 8-12-1942 te Wetzens, gehuwd 1905 te Metslawier met Sjoerdje Douwes Minnema,
geb. 30-7-1870 te Niawier,
ovl. 27-9-1939 te Niawier.
NR 515.1.
Eibert	Egbert (Eibert) Johannes, geb. 1690, gehuwd met Anke Ottes, geb. 1690.
NR 870.
Ekama	Jan Douwes, geb. 1705, gehuwd 16-12-1731 te S’oog met Remk Pieters, geb. 1705.
NR 870.
Elema/Elama	Abel Elama, geb. Ca. 1415, ovl. na 1448, gehuwd Ca. 1435 met NN.
NR 1185.
Elles	Jan Jansen, geb. 1690, ovl. voor 1743, gehuwd met Jacobien Reinders, geb. 1690.
NR 870.
Engelsman	Jan Jansen, geb. 1700 te Hiens, gehuwd 26-4-1721 te S’oog met Aagje Elles, geb. 1700 te Warfum.
NR 870.
Eppinga	Lubbert Arends Eppinga, gehuwd met Aaltje Dirks.
NR 870.
Faber	Jacob Geerts, geb. 1695 te Oldenhove, gehuwd met Jantien Leenders, geb. 1695 te Oldenhove.
NR 870.
Fenenga	Douwe Ruhrds, geb. 1665 te Kortehemmen, ovl. voor 1722, gehuwd met Geeske Douwes, geb. 1665 te Smalle Ee.
	NR 870.
Feyes	Feye Clasen, geb. 1695, ovl. tussen 1754-1763, gehuwd met Geertruid Remts, geb. 1695, ovl. 30-11-1770 te S’oog.
	NR 870.
Fokkes	Fokke Daniels, geb. 1705, ovl. voor 1737, gehuwd 23-1-1728 te S’oog met Aafke Jacobs, geb. 1705 te Paesens.
	NR 870.
Foppes	Foppe Hessels, geb. 1700, gehuwd 27-1-1730	te S’oog met Tietje Jans Carst, geb. 1705.
	NR 870.
Gabbes	Cornelis Jans, geb. 1680, gehuwd met Gesien Remts, geb. 1680.
	NR 870.
Gosma	Gosse Arjens Gosma, geb. 7-2-1841 te Akkerwoude, ovl. 10-2-1917 te Wierum, gehuwd 1-11-1860 te Dantumadeel met
Ankje Annes Smits, geb. 30-5-1839 te Aalzum, ovl. 31-3-1901 te Wierum.
	NR 2000.
Grasma	Jan Jans Grasma, gehuwd met Renske Kornelis van der Wal. N.B. groep 3.
	NR 2010.
Grilk	Jacob Tjipkes, geb. 1715, gehuwd 1-3-1739	te S’ oog met Reintje Roelofs, geb. 1715.
	NR 870.
Groen	Klaas Botes, ovl. voor 1744, gehuwd 25-12-1711 te Nes/Wierum met Orseltje Jacobs, ovl. voor 1744.
	NR 1577.
Groot, de	Jellert Jans, geb. 1680, ovl. voor 1731, gehuwd met Trijn Sjoerds, geb. 1680, ovl. tussen 1743-1763.
	NR 870.
Groot, de	Minne Minnes, ovl. 8-3-1721 te Akker- woude, gehuwd
le 31-3-1663 met Beitske Gerbens, ovl. 20-8-1673	te Akkerwoude, 2e met Antie Roods.
	NR 5500.
Hacquebord	Pierre (Pieter) Hacquebord, ovl. mel 1766 te Leeuwarden, gehuwd 16-1-1698 te Leeuwarden met Geertruijd Swalue. N.B. Betreft Nederlands geslacht.
	NR 724.
Hacquebord	Richard Hacquebord, ovl. voor 1622, gehuwd met Catherine Ozanne.
	NR 724.
Halbertsma	Scipio Halbertsma, geb. Ca. 1645 te Kollum, ovl. Ca. 1700 te Ternaard, gehuwd 18-4-1669 te Dokkum met Catharina Joostes Rinia Stinstra,
ovl. na 15-12-1693te Ternaard.
	NR 365.
Heeringa	Gerrit Gosses, geb. 1615, ovl. 1687, gehuwd met Bauck Peitersdr. ovl. 1680.
	NR 899.
Heidema	Meint Andries Heidema, geb. 16-4-1792 te Buitenpost, ovl. 1-7-1829 te Oudkerk, le gehuwd 14-7-1812 met Aaltje Hendriks Hoekstra, geb. 3-11-1784 te Oudkerk,
ovl.. 27-11-1827 te Oudkerk,
2e gehuwd met Romkje Syes Laverman.
	NR 603.
Herberg, van der	Taeke Pieters van der Herberg, ged. 14-11-1762 te Anjum, ovl. 16-5-1838 te Anjum, gehuwd 20-5-1792 te Anjum met Riemkjen Jans Bergmans,
geb. 17-4-1770 te Holwerd, ovl. 1-7-1828 te Anjum.
NR 1575, blz. 247.
Hesseling	Hessel Idzes, gehuwd met Trijntje Jans.
	NR 2010.
Hesseling	Hessel Jans Hesseling, gehuwd met Ytske Lieuwes Wiersma. N.B. Groep 6, 8 en 9.
	NR 2010.
Hessels	Jan Jans Hessels, geb. 15-3-1782 te Ternaard, ovl. 25-7-1826 te Hallum, gehuwd 2-9-1804 te Ternaard met Aaltje Sijmons Sipma, geb. 1787 te Ternaard,
ovl. 8-7-1870 te Hallum. N.B. Groep 10.
	NR 2010.
Hiemstra	Sjoerd Tjeerds, geb. Ca. 1724, gehuwd Ca. 1749 met Aafke Thomas, geb. Ca. 1726 NR 2000.
Hoeksma	Jan Hendriks, geb. 1720 te Visvliet? gehuwd met Nieske Eltjes, geb. 1720 te Visvliet?
	NR 870.
Hoekstra	Gerrit Gerrits, geb. 1710, gehuwd 27-1-1732	te S’oog met Ointje Martens Donema, geb. 1710.
	NR 870.
Hoekstra	Jan Gelts, 1726-1800, gehuwd 1753 met Lijsbeth Meinderts, 1733.
	NR 7500.
Holwerda	Thomas Hendriks, geb. Ca. 1665 te Bergum gehuwd 18-8-1690 te Garijp met Trijntje Tjeerds, geb. Ca. 1678 te Garijp.
	NR 1018.
Jaarsma	Lauw Mennes, geb. 1750 te Anjum? gehuwd met Tijtje Folkerts.
	NR 870.
Jaski	Christiaan Jans, geb. 1700, gehuwd met Johanna Miggeels, geb. 1700.
	NR 870.
Jong, de	Andries Nuttes, ged. 21-2-1706 te Nes, gehuwd 4-2-1730 te Nes met Lysbeth Jans.
	NR 855.
Jong, de	Jochum Willems, ovl. voor 8-7-1700 te Dantumawoude,
le gehuwd 1-2-1665 met JOUCk Minnes, ovl. Ca. 1675 te Dantumawoude, 2e gehuwd met Hiltje Clases.
	NR 5500.
Jong, de	Sjoert (Siewert) Thijssen, geb. 1720, gehuwd 17-1-1745 te S’oog met Hantsjen Jelkes, geb. 1720.
	NR 870.
Jong, de	Tjalling de Jong, geb. 1775 te Sneek, ovl. 1820 te Sneek, gehuwd met Janke Sjierks Sillaard.
	NR 870.
Jong, de	Wytze de Jong, geb. 28-8-1853 te Nes, gehuwd 13-9-1879 te Ternaard met Martzen Wieringa, geb. 7-1-1856 te Nes. NR 743.
Jongeling	Sijbe Tjeerds, geb. Ca. 1750, ovl. 15-8-1829	te Wierum, gehuwd 21-5-1775 te Wierum met Engeltje Jans, ged. 15-1-1750	te Wierum.
	NR 2000.
Jonker	Bouwe Sjoerts, geb. 1695, ovl. voor 1743 gehuwd met Trijn Tjeerdsen, geb. 1695.
	NR 870.
Kamma	Jacob Pieters, gehuwd met Aafke Freerks.
	NR 2000.
Kamma	Kornelis Piers, gehuwd met Aaltje Rienks.
	NR 2000.
Kerkstra	Louw Theunis, geb. 1725 te Munnikezijl, gehuwd met Hettje Fokkes, geb. 1725.
	NR 870.
Kievit	Foppe Harms (Alles), geb. 1665, ovl. voor 1737, gehuwd met le Trijnke Clasen, geb. 1665, ovl. voor 17-5-1701,
2e huwelijk na 17-5-1701 met Taitje Pieters, geb. 1670, cvi. na 1753.
	NR 870.
Klaasesz	Jan Klaasesz, gehuwd met Renske Boekhout. N.B. Groep 4.
	NR 2010.
Klontje	Lammert Drieuws, geb. 1710, gehuwd 28-10-1736	te S’oog met Trijntje Maria Draayer, geb. 1710, cvi. 16-1-1766 te S’oog.
	NR 870.
Koezema	Kornelis Koezema, geb. 7-5-1899 te Ee, ovl. 13-9-1979 te Hardegarijp, gehuwd 14-5-1925	te Metslawier met Tietje Durks Minnema, geb. 19-5-1899 te Aalsum,
ovl. 30-3-1978 te Hardegarijp.
NR 515.1.
Konter	Tjeerd Gerrits, geb.. 1705, gehuwd 30-6-1730 te S’oog met Tjeet Botes, geb. 1705.
	NR 870.
Kooi(ij),van der	Stichting Famiiie van der Keoi(ij), Noordelijke Werkgroep, Vlaslaan 119, 9244 BZ, Beetsterzwaag, tel. 05126-3354.
	NR 7000.
Koei(ij),van der	Overzicht van Friese genealogieen. N.B. Met alfabetische lijst van aangehuwden (m/v), met verwijzing naar familie en bladzijde.
	NR 7000.
Kooi, van der	Gerrit Feppes van der Kooi, geb. Ca. 1749, gehuwd 6-6-1774 te Anjum met Tjetske Johannes.
	NR 7000.
Kooi, van der	Pieter Lieuwes, gehuwd met Akke Lieuwes.
	NR 7000.
Kooi, van der	Reinder van der Kooi, gehuwd 15-5-1862 te Oostdongeradeel met Janke Terpstra.
	NR 7000.
Kooi, van der	Sipke Folkerts, gehuwd 14-9-1758 te Holwerd met Catharina Pyters, geb. 3-11-1738	te Holwerd.
	NR. 7000.
Kooiker	Foppe Jans, geb. 1700, gehuwd 1-9-1725 te S’oog met Janneke Remkes, geb. 1700. NR 870.
Kooiker	Derk Reinders, geb. 1725 te Nes, gehuwd 22-11-1750 te Anjum met Trijntje Tijmons, geb. 1725 te Nes.
	NR 870.
Koopman		Gerben Hijltjes Koopmans, gehuwd met Dieuwke Klazes. N.B. Groep 7.
		NR 2010.
Koster	Geert Willems, geb. 1670, ovl. voor 30-5-1731,gehuwd met Ointje Freriks, geb. 1670.
	NR 870.
Koster	Tjipke Teens, geb. 17-11-1718 te S’oog, ovl. 25-2-1783 te S’oog, gehuwd met Aukje Freerks, geb. 15-8-1725 te S’oog, ovl. 25-11-1806 te St 00g.
	NR 870.
Kreeft	Hendrik Poulusz Creeft en Anna Wiebes.
	NR 1014.
Kruizinga	Tjebbe Cruysinga, geb. 1590, gehuwd met le Renske Seyes, geb. 1590, 2e Trijntje Gerrits 12-6-1636 te Sappemeer.
	NR 870.
Kuiper	Foeke Thomas, geb. 1700, gehuwd le 22-7-1731 te S’oog met Aafke Martens Donama, geb. 1700, 2e 15-5-1735 te S’oog met Antje Jans, geb. 1700 te Oldenhove(Gr.).
	NR 870.
Laverman	Jochum Willems, ovl. voor 8-7-1700 te Dantumawoude,
le gehuwd 1-2-1665 met Jouck Minnes, ovl. Ca. 1675 te Dantumawoude, 2e gehuwd met Hiltje Clases.
	NR 5500.
Logterman	Kornelis Rienks Logterman, geb. 26-10-1810 te Ternaard, ovl. 27-10-1847 te Wierum, gehuwd 27-5-1834 te Ternaard met Doutje Ages Vanger, geb. 4-1-1804 te Paesens,
ovl. 11-2-1884 te Wierum. NR 2000.
Lootsman	Willem Teensen, geb. 1710, gehuwd 9-11-1738	te S’oog met Grietje Taakes, geb. 1710.
NR 870.
Marcus/Markus	Samuel Marcus, geb. ca. 1734/1735, gehuwd met le Sara N, ovl. voor 1811, 2e NN.
NR 923.
Matroos	Focke Odes, geb. 1690, ovl. voor 30-5-1731, gehuwd met Tet Luitjes, geb. 1690. Zij hertrouwt op 30-5-1731 met Jan Jacobs.
NR 870.
Meinsma	Klaas Theunis, gehuwd met Jeltje Jimkes.
NR 603.
Mellema	Geert Jans, geb. 1720, gehuwd 11-4-1745 te S’oog met Riemert Foppes, ged. 10-9-1724 te S’oog.
NR 870.
Mellema	Haike Tammes, geb. 1645, ovl. voor 1706, gehuwd met Geertruid Teunis Borst, geb. 1645.
NR 870.
Meyer	Remt Jacobs, geb. 1665, gehuwd met Lolle Haikes, geb. 1670.
NR 870.
Minnema	Jochum Willems, ovl. voor 8-7-1700 te Dantumawoude, le gehuwd 1-2-1665 met Jouck Minnes, ovl. ca. 1675,
2e gehuwd met Hiltje Clases.
NR 5500.
Minnema	Sjoert Freerks, geb. ca. 1740, ovl. ca. 1785, gehuwd ca. 1765 met Antje Douwes, geb. ca. 1742, ovl. Ca. 1792.
NR 515.1.
Monsma	Durk Klazes Monsma, gehuwd met Ytske Jans Hesseling. N.B. Groep 1.
NR 2010.
Monsma	Hessels Idzes, gehuwd met Trijntje Jans.
NR 2010.
Nogt	Ale Teunis, geb. 1720, gehuwd le 4-7-1745 te S’oog met Remk Ales, geb. 1720, 2e 7-1-1759 te S’oog met Reintje Feyes, geb. 1720.
NR 870.
Noordhuis	Jan Gelts, 1726-1800, gehuwd 1753 met Lijsbeth Meinderts, 1733.
NR 7500.
Onnes	Luitje Jans, geb. 1720, gehuwd 1-12-1743 te S’oog met Grietje Feyes, geb. 1720.
NR 870.
Orre	Teunis Teens, geb. 1690, ovl. 1743-1753, gehuwd met Reintje Jans, geb. 1690.
NR 870.
Paesens	Hoppens Henricus, gehuwd met Paessens Jenneke.
NRS 982 en 904.
Polet	Noë Polet, gehuwd met le 1638 te Middelburg Jeanne Tonnelier 2e 1640 te Leiden Catharine Letier.
	NRS 873 en 924.
Post	Roelof Jans, geb. 1690, gehuwd met Grietje Wiebes, geb. 1690, ovl. voor 1743.
NR 870.
Posthumus	Nanning Posthumus, geb. 1745 te Leeuwarden? ovl. 6-6-1806 te S’oog, gehuwd met Marijke Worms, geb. 1751 te Leeuwarden?
ovl. 25-12-1840 te S ‘00g.
	NR 870.
Prins	Hoite Joukes, gehuwd Ca. 1725 met Minke Annes.
NR 2000.
Reiding	Wiebe Girbes, gehuwd met Antie Reyds.
NR 1575.
Ritsema	Willem Jans, geb. 1675 te Aalsum, gehuwd 10-4-1701 te Dokkum met Hielk Gerbens, geb. 1670 te Wirdum.
NR 870.
Roorda	Sake Hendriks, geb. 17-2-1732, ovl. 1775, gehuwd Ca. 1760 met Ymkje Ruurds, geb. Ca. 1725, ovl. te Roordhuizum. NR 6000.
Rotgan	Pieter Elderts, geb. 1745, gehuwd 27-5-1770 te S’oog met Trijntje Jous, geb. 1745 te Anjum.
NR 870.
Rus	Remke Michiels, geb. 1715, gehuwd 26-5-1738	te S’oog met Geertje Itjes, geb. 1715.
NR 870.
Schaap	Cornelis Jacobs, geb. 1705, gehuwd 2-12-1731 te S’oog met Zijtske Engels, geb. 1700 te Eemland, weduwe van Ise Pieters.
	NR 870.
Schaap	Jan Jans, geb. 1710 te Leens, gehuwd le 3-2-1737 te S’oog met Angeniet Heerkes, geb. 1710 te Ulrum, ovl. voor 1764, 2e 19-10-1764 te S’oog
met Meinsje Ewes, geb. te Leens.
	NR 870.
Schippers	Siebren Jans Schippers, gehuwd met Jantje Tjerks Sieswerda. N.B. Groep 5.
	NR 2010.
Schoorstra	Nanne Minnes, geb. 1632, le gehuwd 1655 met Rijckel Gerbens, 2e gehuwd 1670 met Stientje Willems.
	NR 1712.
Schoorstra	Nanne Pieters, geb. Ca. 1615, gehuwd 1637 met Pietrick Pieters, geb. ca.1617.
	NR 1712.
Schultze	Carst Hendrik, geb. 1715 te Horn (West- Duitsland), gehuwd met Anna Maria Fedden, geb. 1715.
	NR 870.
Schultze	Freerk Willems, geb. 1770 te S’oog, ovl. voor 1828, gehuwd 23-1-1791 te S’oog met Gerhardina Schultze, geb.
22-1-1769	te Urk, ovl. 17-1-1843 te S ‘oog.
	NR 870.
Seepma	Johannes Claeses, ovl. 1733, gehuwd 1708/1709 te Ternaard met Grietje Sakes, ovl. 1754 te Ternaard.
	NR 1574.
Sikkema	Tjeerd Jietzes, geb. 20-12-1772 te Wierum, ovl. 14-7-1865 te Wierum, gehuwd 23-6-1800 te Wierum met Antie Renzes de Graaf.
	NR 2000.
Smit	Folkert Haikes, gehuwd 10-11-1776 te Hantumhuizen met Hiltje Pieters, ovl. 1780 te Hantumhuizen.
	NR 2000.
Stapert	Hans Epes Stapert, ovl. 1533, gehuwd met Tjets Sipkedr. Oegema, ovl. na 1548. NR 148.
Steegter	Harm Jans, geb. Ca. 1738 te Munsterland, ovl. 1779 te Oosternijkerk, gehuwd 7-12-1760	te Dokkum met Trijntje
Berends, ovl. 1801 te Oosternijkerk.
NR 938.
Steffens	Andries Steffens, geb. 1700, gehuwd 31-1-1722 te Anjum met Grietje Jans, geb. 1700 te Anjum.
NR 870.
Steffens	Dirck Hessels, geb. 1700, gehuwd 24-6-1724	te S’oog met Hiltje Jans, geb. 1700.
NR 870.
Swart	Jan Jacobs, geb. 1700, gehuwd 16-12-1731 te S’oog met Lutje Clasen, geb. 1700.
NR 870.
Sijtsma	Daniel Sijtzes, geb. 1743, ovl. 18-10-1814	te Nes, gehuwd met Antje Uilkes.
NR 2012.
Tadema	Sipke Pytters, ged. 13-5-1677 te Marrum, gehuwd ca. 1700 met Dieuke Hendriks, ovl. 1704 te Marrum.
NR 6000.
Talsma	Dirk Pieters, gehuwd 18-1-1733 te Hallum met Gerbrig Baukes, ovl. ca. 1765 te Hyum.
NR 6000.
Talsma	Yde Pieters Talsma, geb. 12-2-1831, ovl. 2-3-1898, gehuwd 20-6-1857 met Saakje Tietes Fennema, geb. 4-9-1836, ovl. 17-3-1898.
NR 2011.
Tamsma	Arjen Hendriks, gehuwd met Trijntje Ernstes.
NR 603.
Teensma	Jan Teensen, geb. 1700, gehuwd 21-1-1730 te S’oog met Anneke Jeppes, geb. 1700, ovl. voor 1780.
NR 870.
Toorn	Engelbert Jans, geb. 1675, ovl. voor 30-5-1731, gehuwd met Trijntje Haikes Mellema, geb. 1675, ovl. na 1753-1760.
NR 870.
Vaderloos	Jan Jouws, geb. 10-1-1776 te Wierum, ovl. okt. 1810 (verdronken), gehuwd 26-5-1805 te Wierum met Symkje Izaaks, geb. 25-3-1774 te Wierum, ovl. 13-1-1835 te Wierum.
	NR 2000.
Vaderloos		Remmeren Sjoukes, geb. 31-3-1804 te Wierum, ovi. 5-11-
		1854 te Wierum, gehuwd 14-5-1829 te Ternaard met Heiltje
		Hotzes Boom, geb. 5-4-1808 te Rottevalle, ovl. 27-5-1854
		te Wierum.
		NR 2000.
Veen, van	der	Hibbe Poppes van der Veen, geb.
		11-12-1821 te Zwaagwesteinde, ovl.
		26-5-1875 te Zwaagwesteinde, gehuwd
		21-10-1852 te Dantumadeei met Baukjje
		Djoerds Lourens, geb. 6-5-1822 te
		Zwaagwesteinde, ovl. 24-1-1895 te
		Zwaagwesteinde.
		NR 603.
Vil		Jan Cornelis, geb. 1710, gehuwd met
		Aaitje Jacobs, geb. 1710.
		NR 870.
Visser		Ale Remkes, ged. 23-4-1719 te S’oog,
		gehuwd 10-3-1748 te S’oog met Trijn
		Jannekes, ged. 11-11-1725 te S’oog.
		NR 870.
Visser		Ciaas Eltjes, geb. 1700, gehuwd
		19-9-1721 te S’oog met Tyets Teunis,
		geb. 1700.
		NR 870.
Visser		Cornelis Tjeerds, geb. 1715, gehuwd met
		le Saapjen Gerrits, geb. 1715,
		2e 1-2-1767 te S’oog met Sjoek Foppes,
		geb. 1735.
		NR 870.
Visser		Gerben Doedes Visser, ovi. 20-8-1822 te
		Nes, gehuwd ca. 1779 met Jantje Douwes.
		NR 200.
Visser		Jan Jacobs, geb. 1735, gehuwd met
		Tettje Benedictus, geb. 1735.
		NR 870.
Visser		Janneke Rijkerts, geb. 1700, gehuwd
		le 16-8-1727 te S’oog met Meins Jans
		  Wouter, geb. 1700, ovl. voor 1739,
		2e 15-2-1739 te S’oog met Corneliske
		  Coldewey, geb. 1700, weduwe van
		  Foppe Wopkes.
		NR 870.
Visser		Kornelis Sijberens, ged. 6-1-1771 te
		Wierum, ovl. 10-9-1847 te Wierum,
		gehuwd ca. 1792 met Trijntje Jitzes,
		geb. ca. 1773.
		NR 2000.
Visser	Pieter Daniels, geb. 1710, ovl. voor 1-3-1781, gehuwd 22-6-1738 te S’oog met Geertje Feyes, ged. 8-1-1719 te S ‘oog.
NR 870.
Visser	Pieter Germens, geb. 1690, ovl. 1753-1763,	gehuwd met Antje Cornelis, geb. 1690.
NR 870.
Visser	Pieter Sapes Visser, ovl. voor 1820, gehuwd met Aaltje Jacobs.
NR 2000.
Visser	Sipke Lieuwes, geb. 29-10-1782 te Wierum ovl. 13-7-1812 te Wierum, gehuwd 13-5-1804 te Wierum met Tjeerdtie Sipkes geb. 26-2-1784 te Wierum,
ovl. 21-5-1825 te Wierum.
NR 2000.
Visser	Sjoerd Johannes Visser, geb. 21-5-1782 te Paesens, ovl. 18-1-1842 te Moddergat, gehuwd 14-5-1809 te Paesens met Grietje Aukes Visser,
geb. 18-7-1786 te Nes, ovl. 1-10-1824 te Paesens.
NR 2000.
Visser	Tjarck Reinders, geb. 1700, gehuwd 26-10-1726 te S’oog met Trijntje Eltjes, geb. 1700.
NR 870.
Visser		Tjerk Jans, ged. 20-8-1769 te Wierum, ovl. 17-5-1821 te Wierum, gehuwd 12-12-1790 te Wierum met Martje Sijtses,
ged. 3-4-1768 te Nes, ovl. 15-4-1836 te Wierum
NR 2000.
Visser	Tjerk Pieters, geb. Ca. 1753, gehuwd voor 1775 met Antje Gosses, geb. Ca. 1755.
NR 2000.
Vonk	Eelke Jans, gehuwd le 29-5-1735 te Brantgum met Dettje
Jarigs, ovl. Ca. 1736 te Brantgum, 2e 12-8-1736 te Brantgum met Zaske Fetzes, ovl. 1748 te Brantgum.
NR 2000.
Vries, de	Genealogyske oantekeningen en oare stikken fan Doederus de Vries, boargemaster fan Dokkum (1867-1909).
W 89.
Westra	Douwe Jans Westra, geb. 29-9-1862 te Blija, ovl. 19-5-1946 te Friesland (Wisconsin), gehuwd 10-4-1890 te Hiaure met Jantje Douwes Minnema,
geb. 1869 te Niawier, ovl. 28-7-1942 te East-Friesland (Wisconsin).
NR 515 + 515.1.
Westra	Jochum Willems, ovl. voor 8-7-1700 te Dantumawoude, gehuwd le 1-2-1665 met Jouck Minnes, ovl. ca. 1675 te Dantumawoude, 2e met Hiltje Clases.
NR 5500.
Westra	Johannes Hendriks, geb. ca. 1760-1776, ovl. 1810, gehuwd ca. 1785-1795 met Trijntje de Roos.
NR 515.
Wiebe	Wijbe Wijbes, ged. 19-11-1719 te S’oog, gehuwd 12-3-1752 te S’oog met Trijntje Pieters, geb. 1720.
NR 870.
Wielema	Albert Lamberts, geb. 1715 te Middelstum gehuwd met Jantje Allerts, geb. 1715.
NR 870.
Wiersma	Fokke Johannes, geb. 1720, gehuwd 24-5-1744	te Morra met Tjitske Opts, geb. 1720.
NR 870.
Wiersma	Hendrik Isebrants, geb. 1710, gehuwd 18-9-1733 te S’oog met Tryntien Taakes, geb. 1710, weduwe van Douwe Ottes. NR 870.
Wiersma	Tjerk Jans, ovl. voor 1749, gehuwd 22-4-1715 te Nes met Fettje Tjerks. NR 1448.
Wilde, de	Claas Elties, geb. 1640, ovl. voor 5-4-1684, gehuwd met le Geertie Jemmes, 2e Jent Lous.
	NR 870.
Winsemius		Haeye Piers Winsemius, gehuwd met Thomula Menemia.
NR 277.
Wouter	Jan Clasen, geb. 1665, gehuwd met Griet Tjarks, geb. 1665.
NR 870.
Wouter	Meint Brongers, geb. 1700, gehuwd 29-11-1721 te S’oog met Ytje Douwes, geb. 1700.
NR 870.
Wouter	Serp Roelofs, geb. 1700, gehuwd 14-2-1722	te S’oog met Aukje Jans Wouter, geb. 1700.
NR 870.
Ypma	Pier Corn. Ypma, ged. 12-12-1680 te Holwerd, ovl. 1733 te Holwerd, gehuwd 24-2-1709 te Holwerd met Antje Bienses, ovl. 1758 te Holwerd.
NR 6000.
Zee, van der	Jan Sijbes, ovl. 1780 te Wierum, gehuwd met Dirkje Eintes, ovl. 1787 te Wierum.
NR 2000.
Zee, van der	Pieter Tjeerds, geb. 1710, gehuwd 19-12-1734	te S’oog met Trijn Jannekes, geb. 1710.
NR 870.
Zeeman	Gerrit Tjipkes, geb. 1700, gehuwd 14-1-1729	te Stoog met Aaltje Drieuwsen, geb. 1700.
NR 870.
Zeiling	Dirk Paulus, geb. 1690, ovl. voor 30-5-1731,	gehuwd met Jayke N, geb. 1690, ovl. voor 1776.
NR 870.
Zwaag, van der	Hemke Foppes, geb. ca. 1685, ovl. 25-8-1768, gehuwd 8-6-1710 te Murmer- woude met Antje Harmens, ovl. voor 1747 te Wouterswoude.
NR 1579.
Zijlstra	Huwelijken Dokkum en Oost- en Westdongeradeel.
NR 5000.
Zijlstra	Er zijn 24 verantwoordingen van de Stichting Geslaehten Zijlstra op de studiezaal te Dokkum.
NR 5000.
Zijlstra	Beert Gijsberts Zijlstra, gehuwd met Tryntje Wybes Smids.
NR 5000.
Zijlstra	Folckert Dircks, gehuwd 10-4-1676 te Ee met Saeckjen Pytters.
NR 5000.
Zijlstra	Geert Jochums, gehuwd le 13-6-1675 te Ee met Bauck Dirks, 2e 12-10-1679 te Ee met Klaaske Pytters.
	NR 5000.
Zijlstra	Hendrik Sytzes, gehuwd met Baukje Rommerts.
	NR 5000.
Zijlstra	Heyn Botes, ovl. 1706 te Engwierum,
le gehuwd met Saeckjen Taekes,
2e gehuwd met Sytske Metskes,
3e gehuwd met Tryntje Jaspers.
	NR 5000.
Zijlstra	Jacob Klazes, ovl. 1808 te Engwierum, gehuwd met Aaltje Jacobs.
	NR 5000.
Zijlstra	Jouke Willems, gehuwd 14-5-1730 te Anjum met Dettje Jans.
	NR 5000.
Zijlstra	Klaas Lubberts Zijlstra, geb. 12-11-1781 te Anjum, ovl. 23-9-1826 te Anjum, gehuwd met Lysbeth Jans, geb. 1790 te Lioessens.
	NR 5000.
Zijlstra	Oege Sijtsez., gehuwd met Saakje Wiggers.
	NR 5000.
Zijlstra	Paulus Klazes, gehuwd met Tryntje Jans.
	NR 5000.
Zijlstra	Pieter Jans, gehuwd met Maaike Dirks.
	NR 5000.
Zijlstra	Sibbe Jans, ovl. te Engwierum, gehuwd met Auktjen Johannes, ovl. te Engwierum.
	NR 5000.
Zijlstra	Simon Jans Zijlstra, geb. 30-12-1815, ovl. 10-7-1853 te Workum, gehuwd 9-5-1838 met Sietske Sjoerds Hobma, geb. 13-10-1814, ovl. 20-9-1846. NR 5000.
Zijlstra	Taeke Jans Zijlstra, gehuwd 1-2-1807 te Grijpskerk met Tytje Taekes Boitsma.
	NR 5000.
Zijlstra	Tjeerd Arends, gehuwd met Hiske Arends.
	NR 5000.
Zijlstra/Sijlstra-Uilke Jans Zijlstra, gehuwd met Trijntje Drewis Bos.
	NR 5000.
Zijlstra	Wybren Jansz., geb. Ca. 1730, gehuwd 21-5-1759 met Dirkjen Tjepkes, geb. 30-9-1731.
NR 5000.

GENS NOSTRA
1945-1994

H.	AARTSMA

Adriani	Theodoris Adriani, gehuwd met Anna Margaretha Bijmholt.
GN juli/aug. 1969, blz. 233.
Barf	Hans Arends Barff, gehuwd c.a. 1700 met Neeltje Claesens.
GN april/mel 1972, blz. 144-148.
Bekius	Francois Benjaminsz, gehuwd met Eva Jeltes dr. Starringa.
GN nov. 1972, blz. 337.
Bergsma	Willem Bergsma en Rimelia Schik. GN april/mel 1972, blz. 134.
Bierma	Foeke Idses, in 1614 te Franeker gehuwd met Ebel Ruurds.
GN jan. 1986, blz. 36-37.
Bierma	Ids Jans, ovl. Ca. 1685, gehuwd met Ynske Jacobs.
GN juli/aug. 1984, blz. 270-275.
Boer, de	Claes Wybrens, geb. Ca. 1710, gehuwd 15-4-1737 te Holwerd met Trijntje Gosses. GN april/mel 1972, blz. 156-160.
Boer, de	Douwe Tunnis, gehuwd met Neeltje Wibrans. GN april/mel 1971 blz. 137.
Bontekoe	Jan Hendrlx Bontekoe, gehuwd met le NN
2e 25-9-1671 te Dokkum met Antje Douwes,
wed, van Jeppe Sydses.
GN april/mel 1972, blz. 122-127.
GN juli/aug. 1972, blz. 212-216.
Boskma	Sije Klases, ovl. voor 1749, gehuwd met Froukje Philippus, ged. 28-5-1694 te Holwerd.
GN juli/aug. 1990, blz. 287-294.
Eichstorff, von	Christian Friedrich en Charlotte Louise de Kampherbeke.
GN mel 1960, blz. 134.
Eysinga, van	Yds Jakobs en Trijntje Taeckes. GN mei 1960, blz. 134.
Haverschmidt	Johann Haver, geb. Ca. 1712 te Stolp (Danzig), ovl. 22-1-1788 te Amsterdam, gehuwd Ca. 1777 met
Jacomina Clara Cornel., ged. 6-4-1743 te Enkhuizen, ovl. 17-2-1782 te Amsterdam.
GN nov. 1972, blz. 336.
Heinsius	Heijne Jans, geb. Ca. 1600, ovl. na 1665/66, gehuwd met Imme Sibberts. GN mrt. 1989, blz. 91-95.
Helder	Jan Jans Helder en Yfke Cornelis Heeringa.
GN mrt. 1960, blz. 70.
Heringa/Heeringa	Gosse (Gosewinus) Heres Heringa, ged. 17-10-1652 te Oudkerk, gehuwd le 3-4-1684 te Leeuwarden met Johanna Stonebrinck,
ovl. 24-2-1696 te Dokkum.
2e 17-7-1698 met Titia Versijl.
GN april/mel 1993, blz. 246-258.
Hesman	Jan Harmens, ovl. voor 1703, gehuwd 5-6-1657 te Dokkum met Antie Gerrits, ovl. Ca. 1719.
GN april/mel 1972, blz. 117-121.
Houterus	Eelke Annes, ged. 4-3-1689 te Dokkum,
gehuwd 16-7-1713 te Dokkum met Ytje Binnes.
GN juli/aug. 1951, blz. 112.
Jong, de	Gerlof Gerbrandsz., gehuwd met Engel Gerlofs.
N.B. Z.E. Johannes Kardinaal de Jong, aartsbisschop van Utrecht 1936-1955 Afbeelding Familiewapen.
GN dee. 1974, blz. 396.
GN april/mel 1971, blz. 135-137.
Lelia	Rindert Wybes, gehuwd 6-2-1729 te Hantum met Lysbert Ydes.
GN jan. 1956, blz. 7-9.
Lettinga	Bauke Dirks, geb. Ca. 1590, gehuwd met
Ludu Rienks.
GN april 1949, blz. 246-252.
GN mel 1949, blz. 262-267.
GN juni 1949, blz. 279-283.
GN juli/aug. 1949, blz. 294-297. Mellem       Karsje Tammes, geb. Ca. 1695 te
Schiermonnikoog, gehuwd met NN.
GN juni 1963, blz. 167-173.
Metz	Cornelis Pieter D. Gisbertsz., gehuwd met le Margaretha Anna Cnossens
2e Neeltje Teunis.
GN april/mel 1971, blz. 136.
Metz	Dirk Gerbrands, gehuwd met Janke Jans Hendriks.
GN april/mel 1971, blz. 137.
Metz	Dirk Ockesz, gehuwd met Syne Tjeerts. GN april/mel 1971, blz. 136.
Mosterman	Jan Piers, gehuwd met Anke Leenders. GN april/mel 1971, blz. 137.
Schregardus	Henrieus Sehregardus, geb. Ca. 1636, ovl. 6-7-1702 te Dokkum.
le Gehuwd 12-7-1663 te Kubaard met
Feikje (Lultiens) Luitinga, ovl.
25-11-1665	te Rinsumageest.
2e Gehuwd met Hhltje Wolters Wolfgangh, ged. 8-12-1644, ovl. ea. 1707 te
Dokkum.
GN april/mel 1993, blz. 293-309.
Slooten, van	Feddo Jansz, gehuwd met
Trijntje Wybes Munnikhuis.
GN nov. 1972, blz. 337.
Stender	Jan Stender, gehuwd met Fokeltje Leenderts.
GN april/mel 1972, blz. 128.
Sulderbaan	Jan Lolkes en Jeltie Botes Wynia. GN mel 1960, blz. 134.
Tadema	Gerryt Freerks, geb. Ca. 1615, gehuwd
1650/52 met Tietske GerCx Tadema, geb.
Ca. 1625 te Oostrum, ovl. 1671/74.
GN jan. 1986, blz. 37.
Tadema	Taede Taedes, geb. Ca. 1635,
le gehuwd 2-1-1659 te Hallum met Jetske Wytses,
2e gehuwd 3-5-1663 te Holwerd met
Elisabeth Huber, geb. 4-2-1643 te
Dokkum, ovl. 1699 te Franeker.
GN april/mel 1993, blz. 265-276.
Talma	Sjoerd Pybes Talma en Geertje Claases Winsma.
GN mei 1960, blz. 134.
Ypma	Pier Cornelis, ovl. 1730/34 te Holwerd, gehuwd met Antie Bienses, ovl. na 19-9-1758.
GN juli/aug. 1984, blz. 275-276.
Vreemde vogels op Terschelling: Bos, D.
N.B. In het overzlCht staan Amelandse familienamen.
GN juli/aug. 1988, 308-310.

GENEALOGISCHE VERZAMELING
Alfabetisch gerangsehikt

H.	AARTSMA

Aalsum, van	Pytter Lieuwes gehuwd te Aalsum met Aafke Gerrits
Aartsma	Folkert Dircks gehuwd 20-11-1669 te Ee met Sepk Tieerdts; 2e huwelijk 10-4-1676	te Ee met Saackjen Pijtters
Bakker	Filips Berends Bakker, ovl. voor 1877, gehuwd voor 1819 met Theda Wessels Pardevoe, ovl. na 1877
Berghuis	Eeltje Pybes, geb. 1728, gehuwd 16-5-1756 met Hiltje Egberts
Boersma	Wytze Pieters gehuwd te Nijkerk met Nienke Willems
Bokkema	Auke Jans en Japke Jacobs
Booitsma	Johannes Taekes gehuwd 2-5-1757 te Nes met Martijntje Jacobs
Boorsma	Jacob Nannings gehuwd met Froukje Lieuwes
Botma	Ype Kornelis Botma geb. 18-9-1795 te Ee, ovl. 7-1-1884 te Dokkum, gehuwd 6-6-1818 te Kollum met Aaltje Jans Helder geb. 20-2-1793 te Westergeest ovl. 9-8-1868 te Hantum
Braaksma	Douwe Willems gehuwd 1776 te Oosternijkerk met Trijntje Jans
Braaksma	Lubbert Roelofs gehuwd met Goiskje Geerts, in leven echtelieden te Lippenhuizen
Braaksma	Wilt,je Wiltjes geb. ca. 1700, gehuwd met Doetje Jacobs
Brantsma	Marten Lammerts ovl. 1791, gehuwd met Lijsbeth Jans
Dam, van	Jan Martens ged. 19-3-1724 te Dokkum, ovl. 4-1-1800 te Dokkum, gehuwd 31-1-1745 te Dokkum met Tjitske Rommerts
Dars, van der	Jippe Pieters gehuwd 29-9-1765 te Holwerd met Trijntje Franses
Douma	Albert Sjolles gehuwd 25-5-1788 te Lioessens met Akke Tjerks, geb. 1766 te Nes, ovl. 6-11-1829 te Lioessens
Douma	Harke Jans geb. 29-1-1775 te Metslawier, ovl. 1-11-1819 te Lioessens, gehuwd 28-5-1796 met Tytje Klases
Duinstra	Tije Jans Duinstra geb. 1773 te Surhuisterveen, ovl. 5-1-1846 Surhuizum, en Sytske Tjerks van Sehepen geb. 1780 te Surhuisterveen, ovl. 8-1-1848 te Gerkesklooster
Dijkstra	Ate Brants Dijkstra geb. 17-3-1803 te Engwierum, ovl. 31-1-1858 te Engwierum, gehuwd 13-5-1830 te Metslawier met Froukje Durks Voogd, geb. Ca. 1803 te Aalzum,
ovl. 6-12-1858 te Engwierum
Dijkstra	Douwe Cornelis geb. 1751 te Lioessens, gehuwd 20-5-1770 te Lioessens met Hiltje Uilkes
Dijkstra	Johannes Gerbens en Maria Aukes
Dijkstra	Sake Uilkes gehuwd 21-1-1714 met Foekjen Reitses
Ehlhart	Nicolaas Bernardus Ehlhart geb. Ca. 1798 ovl. 7-2-1881, gehuwd (I) 26-5-1823 met Hiltje Willems v.d. Velde, geb. Ca. 1804 te Ferwerd, ovl. 24-6-1828,
en (II) 16-5-1829 met Ploeg, Roelofke llendriks
geb. 1802 te Holwerd, ovl. 19-2-1873
Eizenga, van	Ids Jacobs van Eizenga geb. 26-4-1691 te Anjum, gehuwd (I) 29-7-1719 te Anjum met Tryntje Taackes, en (II) 2-9-1731 te Anjum met Riemke Reitses
Elzinga	Harmen Wattes gehuwd 3-6-1781 te Damwoude met Moerke Jans
Feddema	Freerk Feddes gehuwd 16-5-1796 met Ybeltje Tjietses
Feenstra/Veenstra	Douwe Lieuwes geb. 1777 te Kollumerzwaag ovl. 24-10-1847 te Kollumerzwaag, gehuwd 5-6-1796 te Kollumerzwaag met Gertje Jans
geb. 10-12-1775 te Kollumerzwaag, ovl. 4-3-1825 te Kollumerzwaag
Florison	Johannes Jacobus Florison geb. april 1724 te Manheim in de Paltz, ovl. 13-6-1819 te Leeuwarden, gehuwd met Rixtia Faber van Leeuwarden
Forsma	Wytse Tammes gehuwd (I) 1687 met Aeltjen Baukes en (II) 1691 met Lysbet Haantie van Ee
Goslings, uitgave H.Goslings 1995 - 61 blz incl index
Graaf, de	Steffen Jurriens geb. Ca. 1610, herbergier te Veenwouden, gehuwd ca.(I) 1640 te Veenwouden met Auck Geerts, ovl. Ca. 1654 en (II) met Antje Jans gehuwd na 1654
Groen	Klaas Botes van Nes(A) gehuwd 25-12-1711 te Nes/Wierum met Orseitje Jacobs van
Nes
Haaksma	Kiaas Taekes geb. 28-5-1758 te Anjum met Trijntje Uiikes, geb. 9-5-1738 te Anjum
Haan, de	Jan Pieters gehuwd met Renske Hessels
Hantema	Dirk Wouters en Renske Dirks
Heemstra	Klaas Jans geb. Ca. 1750, gehuwd met Doetje Kornelis
Heide, van de	Hendrik Wytzes geb. Ca. 1735, gehuwd met Lysbert Rinders
Heide	Hans Jans geb. 1730, ovi. 13-1-1817 te Miidam, gehuwd 20-1-1760 te Mildam, bel. 3-5-1761 te Nieuweschoot, Jantje Jans ovl. 1771 te Nieuweschoot
Hibma	Wybe Pyters gehuwd met (I) Rieme Gerbens cvi. na 1624 (II) Teth Otte dr. (III) N Aesge dr.
Hoek, van der	Johannes Bartels en Trijntje Eelkes
Holwerda	Hans Jacobs gehuwd 1-6-1732 te Paesens met Minke Jans, afkomstig van 0.Nijkerk
Holwerda	Rinse Wiegers gehuwd 20-5-1770 te Paesens met Aaltje Lieuwes
Idsardi	Ebe Wiliems geb. 19-12-1807, cvi. 1-7-1847, gehuwd met Ytje Tjeerds Koopmans geb. 7-5-1806, cvi. 11-1-1867
Idsardi	Ids Hesselsz. geb. Ca. 1613, cvi. 21-2-1657, gehuwd 17-7-1653 met Antje Pieters geb. Ca. 1615, cvi. 25-12-1673
Idskema	Frans Jans Idskema gehuwd 10-6-1810 te Oosternijkerk met Antje Minzes (Meinsma)
Jaarsma	Oege Corneiis en Ietske Simons
Jager, de	Jchannes Durks gehuwd 20-3-1785 met Martjen Marks
Jansm	Harmen Jans geb. Ca. 1720, ovl. voor 1811, gehuwd 8-5-1751 te Paesens met Aafke Meinderts
Jong, de	Andries Nuttes gehuwd 4-2-1730 te Nes met Lijsbeth Jans
Joustra	Klaas Eintes en Fokeltje Louwrens
Keekstra	Hessel Gerrits geb. Ca. 1640, gehuwd (I)	9-12-1660 te Hantum met Antje Metskes, (II) 16-6-1667 te Hantum met
Ynske Bouwes, (III) 25-4-1680 te Hantum met Antje Rinses
Kempenaar	Frans Sijtzes Kempenaar en Antje van Sloten
Kerkstra	Appeloon Harmens huwt dochter van Tjeerd Haima
Koopmans	Tjeerd Klazes geb. 1785 te Wierum, ovl. 17-3-1855 te Wierum, gehuwd voor 1811 met Wijtske H. Mulder geb. 1784 te Wierum, ovl. 25-10-1846 te Wierum
Kuipers		Tjeerd Hendriks gehuwd te Wierum met Dieuke Gerbens
Lang, de	Roelof Arjens gehuwd met Sijke Harmens
Leistra	Dirk Walings en Riemke Pieters
Meirink	Fokke Jacobs (Meirink) gehuwd 24-6-1770 te Engwierum met Antje Tjeerds (Obma) geb.. 24-5-1750 te Engwierum
Meter	Murk Pieters Meter en Hotske Hendriks Owma
Minnema	Minne Eekes gehuwd 29-11-1739 te Akkerwoude met Maaike Johannes
Mullender	Jan Engberts gehuwd 5-2-1719 te Dokkum met Martjen Derks
Nijhuis	Christiaan Nijhuis geb. Ca. 1759 waarschijnlijk te Dokkum, ovl. 13-12-1814 te Dokkum, gehuwd 5-12-1790 te Dokkum met
Johanna Hes geb. Ca. 1765 te Dokkum, ovl. 18-11-1838 te Dokkum
Oegema	Teunis Hilles gehuwd 21-10-1725 met Gertje Johannes
Osinga	Lammert Nammens en Metje Tjibbes
Ozinga	Tjerk Ales gehuwd met Hiske Martens
Paesens	Jan Jacobs gehuwd 1737 te Paesens met Hittje Aukes
Post	Marten Jitses ged. 16-10-1729 te Nes, ovl. Ca. 1763 te Nes, ondertrouw 5-6-1756 te Nes met Trijntje Gerlofs ged. 15-5-1735 te Paesens, ovl. waarschijnlijk voor 1811
Postmus	Wieger Jans en Jeltje Jelles
Riemersma	Sieberen Douwes gehuwd 14-5-1733 te Ee met Froukjen Pieters
Rintjema	Idze Jansz. geb. Ca. 1660, gehuwd met Sijke Johannesdr.
Ronner	Nicolaus Jochums geb. 10-7-1653 te Hamburg, gehuwd met (I) Aaltje Meijering
(II) Pietertje Jans
Ruisch	Arnoldus Ruysch en Geertruy de Quay gehuwd 5-12-1691 te Grave
Ruisch	Willem Arnoldus geb. ca. 1700, ovl. voor 1743, gehuwd voor 1732 met Geeske Ellis geb. Ca. 1700, ovl. voor 1755
Rijpersma	Menne Rypersma gehuwd 22-5-1757 met Tjamke Willems
Schoorstra	Namenlijsst
Seepma	Keimpe Johannes (Seepma) en Trijntje Jacobs de (Vries) gehuwd 18-11-1792te Ternaard
Sinnema	Mient Aelses gehuwd 1652 met Aal Tjebbes
Sjoerdstra	Sjoerd Pybes geb. 14-1-1725 te Ee, gehuwd 29-5-1757 te Ee met Japke Baukes
Slagman	Namenlijst
Smit	Folkert Haikes en Hiltje Pieters
Stienstra	Monte Joosten gehuwd met Jetsken Teiyens
Straatsma	Albert Tjeerds en Neeltje Tjissis
Sytsma	Douwe Foekes gehuwd 23-5-1756 te Anjum met Aukjen Jacobs
Sytsma	Reytse Taeckes en Trijntje Cornelis
Tilma	Jan Piers Tilma geb. 30-9-1783 te Ferwerd, ovl. 13-12-1845 te Ferwerd, en Grietje Jans de Jong geb. 24-11-1789
te Hogebeintum, ovl. 14-3-1835 te Ferwerd
Tuinstra	Bartele Eeltjes gehuwd 1-5-1723 te Anjum met Maaike Annes
Veen, v/d	Gerben Eelkes gehuwd 29-6-1777 met Janke Hetman
Veen, van der	Metske Eertzes v/d Veen geb. 1837 te Leeuwarden, ovl. 18-7-1920 te Wouterswoude, gehuwd 11-5-1867
te Rinsumageest met Foekje Ellis Ruisch
geb.24-4-1843 te Dantumawoude, ovl. 6-7-1917 te onbekend
Veen, van der	Sjoerd Andries van der Veen geb. Ca. 1743 te Surhuisterveen, ovl. 13-12-1812 te Dokkum, en
Jeltje Pieters van der Mark geb. Ca. 1745 te Rinsumageest, ovl. 25-1-1841 te Dokkurn
Veenma	Hans Feitzes geb. Ca. 1650, huwt voor 1682 te Beetsterzwaag met Griet Aukes
Veltkamp	Gerke Hendriks Veltkamp geb. 8-3-1786 te Dokkum, ovl. 28-12-1848 te Dokkum, gehuwd 3-6-1810 te Dokkum met
Antje Jochums v/d Werf geb. 3-1-1783 te Dokkum ovl. 19-7-1858 te Dokkum
Veltman	Wytze Jelles Veltman ged. 24-12-1757 te Oostermeer, ovl. 17-9-1829 te Ooster- rneer, gehuwd 14-5-1786 te Oostermeer
met Sjoukje Wigles geb. 1754 te Surhuizum, ovl. 25-11-1815 te Oostermeer
Visser	Age Jans gehuwd met Aaltje Fransen
Visser	Jan Aukes en Aaltje Jacobs
Visser	Jan Jantjes Visser en Tjetske Foppes van der Kooi
Visser	Jan Oenes gehuwd 17-1-1692 te Hantumhuizen met (I) Antje Aukes en (II) 2-11-1712	te Holwerd met Wytske Geerts
Visser	Lieuwe Jacobs en Ytske Jacobs
Visser	Taeke Andrijs gehuwd 10-3-1726 te Morra met Stijntje Melis
Weidenaar	Leonard Weydner gehuwd met Christina Dorndorffer geb. Munstereiffel
Weiland	Hendrik Auckes geb. ca. 1648, gehuwd 30-6-1678 te Joure met Richts Tjallings
Wendelaar	Evert Freerx geb. ca. 1630 te Bourtange, gehuwd april 1660 te Dokkum met Ints Bauckes van Wouterswoude
Werf, van der	Hartman van der Werf en Jeltje Klazes (van Vliet)
Werf, van de	Jacobus Adams en Pietje Douwes
Werf, van de	Jan Tjipkes gehuwd 21-11-1745 te Aalsum met Eeke Nannes
Werff, van der	Frans Martens ovl. tussen 1781/1782, en Sjoukje Fransens
Werff, van der	Hidde Symens van der Werff begraven 22-7-1798 te Dokkum, en Anna Poules Kreeft
Werff, van der	Hylke Annes van der Werff en Jantje Klaas Fellinga
Werff, van der	Jan Bats en Maaike Sakes
Werff, van der	Kornelis Willems geb. ± 1710, gehuwd
23-12-1742	te Dokkum met Beitske Freerks
Werff, van der	Walle Melis en Anske Paulus
Wieringa	Tjeerd Sytzes gehuwd met Sjeuke Martens
Wilde, de	Jelle Jacobs gehuwd met Janke Jeltes
Wybinga	Andries Jans gehuwd met Eelkje Brants
Zuidema	Timen Jans geb. ca. 1662, gehuwd ca. 1690 te Gasteren met Hebbeltje Jans
Zwaag, v/d	Haaye Jacobs v/d Zwaag geb. 25-12-1797 te Kollumerzwaag, ovl. 26-1-1865 te Twijzel, gehuwd 29-6-1822 te Kollum met Baukje Seyes Bosma geb. 1796/1797 te
Veenwouden, ovl. 17-11-1859 te Kollumerzwaag
Zweep, v/d	Jacob Watses gehuwd 21-5-1786 te Blija met Rinske Martens

ARCHIEF VAN DE VERENIGING VAN ARCHIEFONDERZOEKERS.

H.	AARTSMA

Banck	Paul Hinrich Banck, gehuwd met Margaretha Elisabeth Lorenzen. NB. Was eigenaar van Schiermonnikoog
NR. 5
Banga	Ids Dirks, ovl. 1612 te waaxens, gehuwd met Doed Minckes.
NR. 2.
Banga	Pytter Lieuwes, gehuwd 18-3-1731 met Trijntje Jans van Hantumeruitburen.
NR. 2.
Bergmans	Servaas Jans, ovl 1737 te Holwerd, gehuwd 19-5-1731 te Holwerd met Ymk Johannes.
NR. 2.
Boer, de	Johannes Paulus, gehuwd met le Dieuwke Bouwes, ovl. 1727/32 te Holwerd, 2e 7-3-1733 te Holwerd met Anck Romkes.
NR. 7.
Boer, de	Luitien Ypes, geb. 1705-1710, ovl. 1-4-1745 te Driesumersyl, gehuwd voor 1730 met Grietje Feykes, geb. 1697, ovl. 24-4-1748 te Driesumersyl.
	NR. 2.
Broersma	Hedde Ebbes Broersma, ovl. 9-8-1817, gehuwd met Jantje Douwes van der Heide
NR. 6.
Buurmans	Hillebrand Martens, gehuwd met Geiske Folkerts.
NR. 2.
Buwalda	Ulbe van Buwalda, geb. Ca. 1550, gehuwd met Bauck Stapert.
NR. 2.
Douma	Rienk Minnes, geb. 1697, ovl. 1746, gehuwd met Antje Dirks, ovl. 1750. N.B. Met Bijlagen.
NR. 4.
Duinstra	Tije Jans Duinstra, geb. 1773 te Surhuisterveen, ovl. 5-1-1846 te Surhuizum, gehuwd met Sytske Tjerks van Schepen, geb. 1780 te
Surhuisterveen, ovl. 8-1-1848 te Gerkesklooster.
NR. 10.
Elgersma	Regnerus Elgersma, ovl. 1749, gehuwd met Tierd Reitses, geb. 7-10-1688 te Holwerd. N.B. zie NR. 97.
NR. 7.
Elgersma	Wijbren Ulbes, geb. 1703, ovl. 4-4-1764, Gehuwd met Nieske Ydes, geb. 1708, ovl. 1766.
NR. 3.
Elzenga	Fetze Jacob Elzenga, geb. 20-10-1771, le gehuwd 7-3-1794 te Lioessens met Bauwkje Hendriks, 2e gehuwd 22-7-1825 te Lioessens met
Lieuwke Popke v.d. Veen, 3e gehuwd 9-7-1841 te Lioessens met Trijntje Albert de Vries.
NR. 15.
Gang, van der	Sybe Jans, gehuwd 19-11-1729 te Nes met Doetje Ruurds.
NR. 2.
Haitsma	Sierck Siercx, gehuwd met Antie Sipckesdr.
NR. 2.
Heeringa	Beperkte Namenindex.
NR. 13.
Hibma	Wybe Pytters, afk. van Raard, ovl. na 1653, gehuwd met le Rieme Gerbens,
2e Teth Ottedr, ovl. na 1657.
N.B. zie nr. 858.
NR. 7.
Hiddema	Paulus Hiddes, ovl. voor 1683 te Suameer gehuwd maart 1655 te Suameer met Tsiets Jans, geb. 1631 te de Tike.
NR. 7.
Hoeksma	Pieter Nannes, gehuwd met Trijntje Gerbens.
NR. 2.
Kerkstra	Tjeerd Appeloons Haima, gehuwd met le Sjouk Haijes, 2e 22-1-1659 te Drogeham met lint Edses. NR. 11.
Nicolai	Claas Atzes, gehuwd met Maayke Tietes, ovl. 1647-1650.
NR. 2.
Penninga	Everhardus Penninga, geb. 1709 te Neer- moer, ovl. 19-5-1779 te Garijp, gehuwd 24-7-1757 te Garijp met Grietje van Hickard, geb. 1727, ovl. 11-2-1807 te Mantgum.
	NR. 2.
Rispens	Claas Ruurds Rispens, geb. 1623, ovl. 1671, gehuwd
le 11-11-1649 te Oosterend met Bauck Wybedr. Adama, ovl. maart 1657, 2e 16-10-1664 te Deinum met Auck Tiepckedr. N.B. Zie nr. 660.
NR. 7.
Rispens	Ocke thoe Rispens, gehuwd 1402 met Jetske Bonga.
NR. 9.
Roos, de	Willem Jelles, ged. 2-10-1698 te Kollum, gehuwd 15-2-1722 te Dokkum met Gertje Pytters.
	NR. 7.
Sinia	Rinse Gerrits, geb. Ca. 1635 te Morra, ovl. 17-8-1683 te Morra, gehuwd Ca. 1662 met Lysbeth Gerrits (Heeringa), geb. te Hantumhuizen.
NR. 2.
Spriensma	Reyner Hajes, gehuwd 10-11-1700 te Aalsum met Trijntie Freerks.
NR. 1.
Stonebrink	Hendrik Sietzes, ovl. 1784 te Wytgaard, gehuwd met Antje Hilles, ged. 1-8-1721 te Warga.
NR. 7.
Turkstra	Anne Rients, gehuwd 27-5-1764 te Tzummarum met Jouwerke Wibrens, ged. 23-2-1738 te Tzummarum.
NR. 2.
Vries	Klaas Ates, ovl. 1724 te Twijzel, gehuwd met Janke Minzes.
NR. 2.
Vries, de	Jacob Popes, ovl. 1786 te Hantumhuizen, gehuwd 18-10-1778 te Hantumhuizen met Baukje Sjoerdsma, ged. 9-3-1750 te Hantumhuizen, ovl. 8-1-1824 te Holwerd.
NR. 2.
Wieringa	Sijtze Tjeerds, gehuwd met Trijntje Gerlofs.
NR. 8.
Wijma	Sytze Sakes, ovl. 1682 te Grouw, le gehuwd 25-12-1635 te Garijp met Tetje Baukes, 2e gehuwd 1659 met Geertje Ages.
NR. 7.
Wijtsma/Wietsma		Tjerk Tjommes, ged. 15-1-1730 te Ee, gehuwd 5-6-1763 te Ee met Rixt Aukes, ged. 8-3-1740, ovl. na 1796.
NR. 14.
Zijlstra	Eynte Pietters, gehuwd met Lisck Haayes.
NR. 12.
Zijlstra	Jan Uilkes, gehuwd 28-6-1772 te Sybrandahuis met Baukje Jans, afk. van Hiaure.
NR. 2.

 

 Posted by at 13:31

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.