Uncategorized Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 2. Dokkum in wintertooi
 3. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 4. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 5. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 6. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 7. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 8. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 9. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 10. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 11. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 12. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 13. De Sneuper als social magazine op de iPad
 14. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 15. Friezen in het leger van Napoleon
 16. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 17. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 18. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 19. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 20. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 21. De Slag in de Sont, 1658
 22. Maritiem digitaal vernieuwd
 23. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 24. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 25. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 26. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 27. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 28. Registres Civiques Friesland online
 29. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 30. Ons verenigingswapen
 31. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 32. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 33. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 34. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 35. Diaconieboeken als genealogische bron
 36. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 37. Geheim van Tolsum: website en boek
 38. Sneuper 99 van december 2010
 39. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 40. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 41. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 42. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 43. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 44. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 45. Moddergat in de picture
 46. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 47. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 48. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 49. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 50. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 51. WL3 als scheepsmodel
 52. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 53. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 54. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 55. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 56. Handgeschreven boek Ids Sippes Tjaarda uit 1797
 57. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 58. Hallumer grafstenen blootgelegd
 59. Gevoel voor tijd
 60. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 61. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 62. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 63. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 64. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 65. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 66. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 67. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 68. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 69. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 70. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 71. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 72. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 73. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 74. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 75. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 76. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 77. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 78. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 79. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 80. Historische wandkaarten online
 81. Noorderbreedte inspireert tot debat
 82. Oplage Sneuper naar 480
 83. Friezen als slaven in Barbarije
 84. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 85. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 86. Friese oorlogsdagboeken online
 87. Leven van de wind
 88. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 89. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 90. Veroordeeld in Friesland
 91. Fries in India in Martena museum
 92. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 93. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 94. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 95. Archief Letterhoeke Tresoar
 96. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 97. Bitri scooters uit Dokkum
 98. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 99. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 100. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 101. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 102. Een indiaan in Anjum
 103. Familysearch met scans
 104. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 105. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 106. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 107. De murd van Piet de Haan
 108. Open Kampioenschap Paleografie online
 109. Familie-archivaris worden
 110. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 111. Waddenwandelen
 112. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 113. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 114. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 115. De zin van het delen
 116. Oerboeren in de Friese Wouden
 117. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 118. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 119. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 120. Nieuwe online maritieme bronnen
 121. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 122. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 123. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 124. Alde Fryske Tsjerken jarig
 125. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 126. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 127. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 128. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 129. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 130. Vrienden van De Sukerei
 131. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 132. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 133. Molenweekend Dongeradeel
 134. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 135. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 136. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 137. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 138. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 139. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 140. Verkoop bij brandende keerse
 141. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 142. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 143. Kerfstokjes van onze voorouders
 144. Collaterale Successie in Friesland
 145. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 146. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 147. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 148. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 149. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 150. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 151. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 152. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 153. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 154. Fryske Wikipedia
 155. De oorlog een gezicht gegeven
 156. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 157. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 158. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 159. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 160. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 161. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 162. Wüst walst woest naar winst
 163. Maak kennis met de Sneuper
 164. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 165. Sluiproutes Tresoar databases
 166. Zoekplaatjes Friesland
 167. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 168. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 169. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 170. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 171. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 172. Lidmatenboeken Dantumawoude
 173. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 174. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 175. Friezen in de VOC
 176. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 177. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 178. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 179. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 180. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 181. Lezingen in Friesland en online
 182. Dokkum in Google Streetview
 183. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 184. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 185. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 186. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 187. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 188. Schaatswedstrijden te Dokkum
 189. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 190. Guur weer door de eeuwen heen
 191. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 192. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 193. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 194. Historische boekpresentaties
 195. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 196. Dockumer Roem verhuurt historie
 197. Luisteren naar dialecten
 198. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 199. Kolonistendag druk bezocht
 200. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 201. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 202. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 203. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 204. Sonttol registers 1557-1850 online
 205. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 206. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 207. Collectie Pieter Nieuwland online
 208. Kerk van de Friezen in Rome
 209. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 210. Klokmakers te Dokkum
 211. Letterhoeke Tresoar online
 212. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 213. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 214. Aankondiging boek Munnekezijl
 215. Sneuper september luidt najaar in
 216. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 217. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 218. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 219. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 220. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 221. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 222. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 223. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 224. Terug in de tijd
 225. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 226. In het blauwe licht van God
 227. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 228. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 229. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 230. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 231. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 232. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 233. De Sneuper in vernieuwd jasje
 234. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 235. Oude brieven blijven boeien
 236. Volgens Bartjens
 237. Verborgen online pareltjes
 238. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 239. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 240. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 241. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 242. Het testament van Pieter Stuyvesant
 243. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 244. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 245. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 246. Meten en weten met Gemma Frisius
 247. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 248. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 249. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 250. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 251. Historie Klooster Claerkamp online
 252. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 253. Zoekplaatjes
 254. Hallum online en AlleFriezen.nl
 255. Een Fries en een Mohawk
 256. Fluitschip op bodem Oostzee
 257. De verdwenen boer van Sloterdijk
 258. Frederick Philipse revisited
 259. Genealogie Duitse voorouders
 260. Frederick Philipse en historische onzin
 261. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 262. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 263. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 264. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 265. Tips voor het weekend
 266. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 267. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 268. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 269. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 270. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 271. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 272. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 273. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 274. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 275. Friezen in het kielzog van Hudson
 276. Criminele rolboeken Tresoar online
 277. Friezen in West-Afrika in 1715
 278. Visboek van Adriaen Coenen
 279. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 280. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 281. Friezen op Ceylon
 282. Het gaat om verhalen
 283. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 284. Friese goud- en zilversmeden
 285. Oude Friese adel en aanverwante families
 286. De sprekende kaart
 287. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 288. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 289. De botten van Descartes en Camphuysen
 290. Transcripties van oude boeken online
 291. Fryslan in de war
 292. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 293. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 294. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 295. Boek: Zeedijken in het noorden
 296. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 297. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 298. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 299. Tresoor in de uitverkoop
 300. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 301. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 302. Mooie vondst in streekarchief
 303. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 304. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 305. Zonen van Adam in Nederland
 306. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 307. Eeuwelingen in Friesland
 308. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 309. Wandelen door Groningen van 1637
 310. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 311. Friese brieven in Amsterdam
 312. Canon van Friesland gepresenteerd
 313. Gevelsteen Ee nog niet terug
 314. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 315. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 316. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 317. Katholiek Dokkum online in beeld
 318. In het blauwe licht van God
 319. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 320. Friezen op Spitsbergen 2
 321. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 322. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 323. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 324. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 325. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 326. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 327. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 328. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 329. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 330. Historisch Informatiecentrum NOF online
 331. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 332. Friezen op Spitsbergen
 333. Friezen in Denemarken
 334. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 335. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 336. De Friese academie
 337. Fries boek: Achter de skêrm
 338. Archief van het web en alerting services
 339. Friese admiraal terug in Dokkum
 340. De Hellinga’s en aanverwante families
 341. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 342. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 343. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 344. Duitse muts van kant
 345. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 346. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 347. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 348. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 349. Friese Alba Amicorum
 350. Gone fishing
 351. Digitale archivarissen
 352. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 353. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 354. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 355. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 356. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 357. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 358. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 359. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 360. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 361. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 362. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 363. Genealogische en historische blogs
 364. Historische architectuur
 365. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 366. Recht van zwanenjacht in Friesland
 367. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 368. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 369. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 370. Doopsgezinden in Friesland
 371. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 372. Nederlandse liederen van vroeger
 373. Friese bronnen van voor 1600
 374. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 375. Musea in Noordoost Friesland
 376. Stamt u ook af van zwervers?
 377. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 378. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 379. Elisabeth de Flines in Dokkum
 380. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 381. Crimineel interessant
 382. Maak een filmpje van je familieverhaal
 383. Cursus Oud Schrift via internet
 384. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 385. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 386. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 387. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 388. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 389. Genealogische en historische podcasts
 390. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 391. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 392. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 393. Barack Obama familie van malle graaf ?
 394. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 395. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 396. Genealogische programma’s op een rijtje
 397. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 398. Cartografie Noordoost Friesland
 399. Voorouders die militair waren ?
 400. Oude dorpsfilms en foto’s online
 401. Oude boeken online via Google Books
 402. Friese dagboeken
 403. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 404. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 405. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 406. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 407. Sneupers bloggen