Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 2. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 3. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 4. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 5. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 6. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 7. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 8. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 9. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 10. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 11. Stemmen op 3D project Dokkum
 12. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 13. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 14. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 15. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 16. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 17. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 18. Vernieuwde website Fryske Akademy
 19. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 20. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 21. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 22. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 23. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 24. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 25. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 26. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 27. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 28. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 29. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 30. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 31. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 32. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 33. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 34. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 35. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 36. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 37. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 38. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 39. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 40. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 41. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 42. Van snik naar smak
 43. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 44. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 45. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 46. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 47. Frysk nu bijna in Google Translate
 48. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 49. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 50. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 51. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 52. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 53. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 54. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 55. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 56. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 57. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 58. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 59. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 60. Bonifatiusjaar 2016
 61. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 62. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 63. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 64. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 65. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 66. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 67. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 68. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 69. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 70. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 71. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 72. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 73. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 74. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 75. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 76. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 77. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 78. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 79. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 80. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 81. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 82. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 83. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 84. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 85. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 86. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 87. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 88. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 89. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 90. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 91. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 92. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 93. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 94. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 95. Boerenbloed zet aan tot denken
 96. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 97. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 98. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 99. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 100. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 101. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 102. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 103. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 104. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 105. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 106. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 107. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 108. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 109. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 110. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 111. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 112. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 113. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 114. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 115. Dokkum, bolwerk van het noorden
 116. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 117. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 118. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 119. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 120. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 121. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 122. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 123. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 124. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 125. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 126. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 127. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 128. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 129. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 130. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 131. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 132. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 133. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 134. Kennis delen waar het kan
 135. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 136. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 137. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 138. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 139. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 140. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 141. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 142. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 143. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 144. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 145. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 146. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 147. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 148. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 149. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 150. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 151. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 152. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 153. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 154. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 155. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 156. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 157. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 158. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 159. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 160. It Beaken van de Fryske Akademy
 161. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 162. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 163. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 164. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 165. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 166. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 167. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 168. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 169. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 170. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 171. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 172. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 173. De Franse kazerne te Anjum
 174. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 175. Friese dame Baard in Indiaas museum
 176. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 177. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 178. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 179. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 180. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 181. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 182. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 183. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 184. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 185. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 186. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 187. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 188. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 189. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 190. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 191. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 192. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 193. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 194. Boek over Nes laat het verleden herleven
 195. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 196. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 197. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 198. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 199. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 200. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 201. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 202. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 203. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 204. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 205. Zomereinde in Bears
 206. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 207. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 208. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 209. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 210. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 211. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 212. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 213. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 214. Fulda vol van Bonifatius
 215. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 216. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 217. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 218. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 219. Voornamen in Noordoost Friesland
 220. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 221. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 222. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 223. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 224. 11en30 en geneagrammen
 225. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 226. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 227. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 228. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 229. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 230. Mummies en aardappels uit Friesland
 231. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 232. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 233. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 234. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 235. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 236. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 237. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 238. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 239. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 240. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 241. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 242. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 243. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 244. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 245. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 246. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 247. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 248. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 249. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 250. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 251. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 252. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 253. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 254. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 255. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 256. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 257. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 258. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 259. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 260. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 261. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 262. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 263. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 264. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 265. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 266. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 267. 11en30 met themanummer Rampen
 268. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 269. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 270. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 271. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 272. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 273. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 274. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 275. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 276. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 277. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 278. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 279. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 280. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 281. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 282. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 283. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 284. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 285. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 286. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 287. Heraldische databank CBG online
 288. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 289. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 290. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 291. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 292. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 293. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 294. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 295. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 296. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 297. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 298. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 299. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 300. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 301. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 302. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 303. Beneficiaal digitaal!
 304. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 305. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 306. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 307. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 308. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 309. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 310. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 311. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 312. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 313. Foudgumse school in opmars
 314. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 315. Boekhouding VOC nader ontsloten
 316. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 317. Sneuper 111 met focus op Ameland
 318. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 319. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 320. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 321. Historische topografie en cartografie in Friesland
 322. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 323. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 324. Friese familiedag
 325. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 326. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 327. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 328. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 329. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 330. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 331. Het beroep Rustmeester
 332. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 333. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 334. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 335. 11en30 juli 2013
 336. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 337. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 338. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 339. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 340. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 341. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 342. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 343. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 344. Familie van tien of meer generaties terug
 345. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 346. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 347. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 348. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 349. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 350. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 351. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 352. Vele Handen of een enkele hand
 353. De oudste kaart van Dokkum?
 354. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 355. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 356. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 357. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 358. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 359. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 360. ANBI-status. En dan?
 361. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 362. 11en30 april 2013
 363. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 364. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 365. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 366. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 367. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 368. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 369. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 370. Napoleons douane bureau te Dockum
 371. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 372. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 373. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 374. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 375. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 376. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 377. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 378. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 379. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 380. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 381. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 382. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 383. Samen staan we sterk, zeker op zee
 384. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 385. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 386. Historia Doccumensis boort in het verleden
 387. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 388. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 389. 11en30 over Mobiele Friezen
 390. Sneupen in de kerstvakantie
 391. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 392. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 393. Blad Genealogie van CBG december 2012
 394. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 395. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 396. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 397. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 398. Waterschapsarchieven en Tresoar
 399. Fryslan special over Friese Zeevaart
 400. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 401. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 402. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 403. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 404. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 405. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 406. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 407. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 408. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 409. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 410. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 411. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 412. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 413. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 414. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 415. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 416. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 417. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 418. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 419. Suggesties voor de Fryske Akademy
 420. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 421. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 422. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 423. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 424. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 425. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 426. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 427. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 428. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 429. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 430. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 431. Kan Google het Frysk redden?
 432. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 433. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 434. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 435. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 436. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 437. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 438. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 439. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 440. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 441. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 442. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 443. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 444. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 445. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 446. De paus en de Dokkumer kloostermop
 447. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 448. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 449. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 450. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 451. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 452. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 453. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 454. De familie Lodeizen te Dokkum
 455. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 456. Heeft u nog diskettes?
 457. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 458. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 459. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 460. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 461. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 462. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 463. Friezen in de online Militieregisters
 464. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 465. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 466. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 467. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 468. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 469. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 470. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 471. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 472. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 473. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 474. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 475. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 476. Biografie van Iman Falck
 477. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 478. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 479. Scans DTB Ee en Engwierum online
 480. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 481. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 482. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 483. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 484. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 485. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 486. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 487. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 488. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 489. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 490. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 491. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 492. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 493. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 494. Werelate en Noordoost-Friesland online
 495. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 496. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 497. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 498. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 499. Op naar de 500 leden
 500. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 501. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 502. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 503. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 504. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 505. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 506. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 507. Scheepsmodellen in Friese kerken
 508. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 509. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 510. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 511. De galg van Ezumazijl
 512. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 513. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 514. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 515. Vele handen maken licht archiefwerk
 516. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 517. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 518. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 519. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 520. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 521. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 522. Saapke Goslings en de merklap
 523. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 524. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 525. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 526. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 527. Schatzoeken in museumcollecties
 528. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 529. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 530. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 531. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 532. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 533. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 534. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 535. Dokkum digitaal
 536. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 537. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 538. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 539. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 540. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 541. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 542. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 543. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 544. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 545. VOC-database bron voor vele verhalen
 546. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 547. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 548. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 549. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 550. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 551. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 552. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 553. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 554. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 555. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 556. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 557. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 558. Zoeken in Google boeken
 559. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 560. Met de bus op de sneup door Friesland
 561. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 562. Zeepaard in Moddergat
 563. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 564. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 565. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 566. Boek historisch reddingstation Moddergat
 567. iPad app Markant Friesland musea live
 568. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 569. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 570. Geboren in 1811 in Friesland
 571. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 572. Dwaande in Noordoost Friesland
 573. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 574. Muntschatten in collectie Fries Museum
 575. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 576. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 577. Maritieme historici actief bijeen
 578. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 579. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 580. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 581. Oude kaart Noordoost Friesland
 582. Rijdende en varende historie in Dokkum
 583. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 584. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 585. Amelander historie aan zee
 586. Sonttolproject naar volgende fase
 587. Collectie Fries Museum in online database
 588. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 589. Amelander historie online
 590. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 591. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 592. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 593. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 594. Baron Van Sytzama
 595. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 596. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 597. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 598. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 599. Meine Tosk
 600. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 601. URL verkorten met Lyt.sr
 602. Meer historie op de proppen
 603. Walvisstrandingen toen en nu
 604. Film De schaduw van Bonifatius
 605. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 606. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 607. Proppen oud papier als historische bron
 608. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 609. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 610. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 611. Buurtschap De Oere te Moddergat
 612. Fiskershuske en VPRO
 613. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 614. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
QR Code Business Card