Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 2. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 3. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 4. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 5. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 6. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 7. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 8. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 9. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 10. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 11. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 12. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 13. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 14. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 15. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 16. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 17. Stemmen op 3D project Dokkum
 18. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 19. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 20. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 21. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 22. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 23. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 24. Vernieuwde website Fryske Akademy
 25. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 26. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 27. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 28. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 29. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 30. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 31. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 32. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 33. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 34. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 35. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 36. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 37. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 38. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 39. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 40. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 41. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 42. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 43. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 44. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 45. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 46. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 47. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 48. Van snik naar smak
 49. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 50. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 51. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 52. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 53. Frysk nu bijna in Google Translate
 54. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 55. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 56. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 57. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 58. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 59. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 60. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 61. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 62. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 63. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 64. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 65. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 66. Bonifatiusjaar 2016
 67. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 68. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 69. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 70. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 71. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 72. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 73. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 74. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 75. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 76. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 77. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 78. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 79. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 80. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 81. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 82. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 83. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 84. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 85. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 86. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 87. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 88. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 89. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 90. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 91. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 92. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 93. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 94. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 95. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 96. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 97. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 98. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 99. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 100. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 101. Boerenbloed zet aan tot denken
 102. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 103. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 104. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 105. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 106. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 107. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 108. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 109. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 110. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 111. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 112. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 113. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 114. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 115. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 116. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 117. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 118. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 119. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 120. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 121. Dokkum, bolwerk van het noorden
 122. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 123. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 124. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 125. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 126. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 127. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 128. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 129. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 130. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 131. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 132. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 133. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 134. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 135. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 136. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 137. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 138. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 139. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 140. Kennis delen waar het kan
 141. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 142. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 143. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 144. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 145. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 146. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 147. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 148. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 149. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 150. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 151. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 152. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 153. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 154. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 155. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 156. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 157. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 158. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 159. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 160. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 161. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 162. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 163. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 164. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 165. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 166. It Beaken van de Fryske Akademy
 167. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 168. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 169. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 170. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 171. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 172. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 173. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 174. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 175. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 176. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 177. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 178. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 179. De Franse kazerne te Anjum
 180. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 181. Friese dame Baard in Indiaas museum
 182. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 183. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 184. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 185. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 186. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 187. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 188. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 189. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 190. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 191. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 192. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 193. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 194. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 195. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 196. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 197. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 198. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 199. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 200. Boek over Nes laat het verleden herleven
 201. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 202. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 203. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 204. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 205. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 206. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 207. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 208. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 209. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 210. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 211. Zomereinde in Bears
 212. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 213. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 214. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 215. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 216. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 217. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 218. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 219. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 220. Fulda vol van Bonifatius
 221. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 222. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 223. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 224. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 225. Voornamen in Noordoost Friesland
 226. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 227. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 228. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 229. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 230. 11en30 en geneagrammen
 231. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 232. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 233. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 234. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 235. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 236. Mummies en aardappels uit Friesland
 237. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 238. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 239. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 240. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 241. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 242. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 243. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 244. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 245. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 246. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 247. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 248. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 249. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 250. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 251. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 252. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 253. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 254. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 255. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 256. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 257. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 258. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 259. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 260. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 261. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 262. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 263. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 264. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 265. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 266. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 267. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 268. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 269. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 270. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 271. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 272. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 273. 11en30 met themanummer Rampen
 274. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 275. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 276. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 277. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 278. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 279. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 280. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 281. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 282. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 283. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 284. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 285. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 286. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 287. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 288. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 289. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 290. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 291. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 292. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 293. Heraldische databank CBG online
 294. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 295. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 296. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 297. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 298. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 299. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 300. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 301. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 302. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 303. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 304. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 305. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 306. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 307. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 308. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 309. Beneficiaal digitaal!
 310. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 311. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 312. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 313. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 314. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 315. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 316. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 317. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 318. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 319. Foudgumse school in opmars
 320. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 321. Boekhouding VOC nader ontsloten
 322. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 323. Sneuper 111 met focus op Ameland
 324. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 325. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 326. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 327. Historische topografie en cartografie in Friesland
 328. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 329. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 330. Friese familiedag
 331. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 332. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 333. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 334. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 335. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 336. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 337. Het beroep Rustmeester
 338. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 339. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 340. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 341. 11en30 juli 2013
 342. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 343. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 344. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 345. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 346. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 347. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 348. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 349. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 350. Familie van tien of meer generaties terug
 351. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 352. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 353. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 354. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 355. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 356. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 357. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 358. Vele Handen of een enkele hand
 359. De oudste kaart van Dokkum?
 360. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 361. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 362. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 363. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 364. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 365. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 366. ANBI-status. En dan?
 367. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 368. 11en30 april 2013
 369. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 370. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 371. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 372. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 373. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 374. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 375. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 376. Napoleons douane bureau te Dockum
 377. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 378. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 379. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 380. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 381. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 382. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 383. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 384. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 385. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 386. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 387. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 388. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 389. Samen staan we sterk, zeker op zee
 390. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 391. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 392. Historia Doccumensis boort in het verleden
 393. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 394. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 395. 11en30 over Mobiele Friezen
 396. Sneupen in de kerstvakantie
 397. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 398. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 399. Blad Genealogie van CBG december 2012
 400. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 401. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 402. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 403. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 404. Waterschapsarchieven en Tresoar
 405. Fryslan special over Friese Zeevaart
 406. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 407. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 408. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 409. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 410. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 411. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 412. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 413. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 414. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 415. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 416. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 417. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 418. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 419. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 420. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 421. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 422. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 423. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 424. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 425. Suggesties voor de Fryske Akademy
 426. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 427. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 428. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 429. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 430. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 431. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 432. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 433. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 434. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 435. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 436. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 437. Kan Google het Frysk redden?
 438. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 439. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 440. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 441. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 442. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 443. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 444. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 445. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 446. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 447. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 448. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 449. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 450. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 451. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 452. De paus en de Dokkumer kloostermop
 453. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 454. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 455. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 456. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 457. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 458. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 459. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 460. De familie Lodeizen te Dokkum
 461. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 462. Heeft u nog diskettes?
 463. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 464. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 465. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 466. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 467. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 468. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 469. Friezen in de online Militieregisters
 470. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 471. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 472. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 473. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 474. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 475. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 476. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 477. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 478. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 479. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 480. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 481. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 482. Biografie van Iman Falck
 483. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 484. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 485. Scans DTB Ee en Engwierum online
 486. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 487. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 488. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 489. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 490. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 491. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 492. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 493. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 494. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 495. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 496. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 497. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 498. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 499. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 500. Werelate en Noordoost-Friesland online
 501. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 502. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 503. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 504. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 505. Op naar de 500 leden
 506. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 507. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 508. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 509. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 510. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 511. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 512. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 513. Scheepsmodellen in Friese kerken
 514. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 515. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 516. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 517. De galg van Ezumazijl
 518. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 519. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 520. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 521. Vele handen maken licht archiefwerk
 522. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 523. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 524. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 525. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 526. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 527. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 528. Saapke Goslings en de merklap
 529. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 530. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 531. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 532. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 533. Schatzoeken in museumcollecties
 534. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 535. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 536. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 537. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 538. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 539. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 540. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 541. Dokkum digitaal
 542. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 543. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 544. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 545. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 546. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 547. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 548. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 549. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 550. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 551. VOC-database bron voor vele verhalen
 552. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 553. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 554. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 555. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 556. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 557. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 558. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 559. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 560. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 561. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 562. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 563. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 564. Zoeken in Google boeken
 565. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 566. Met de bus op de sneup door Friesland
 567. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 568. Zeepaard in Moddergat
 569. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 570. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 571. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 572. Boek historisch reddingstation Moddergat
 573. iPad app Markant Friesland musea live
 574. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 575. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 576. Geboren in 1811 in Friesland
 577. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 578. Dwaande in Noordoost Friesland
 579. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 580. Muntschatten in collectie Fries Museum
 581. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 582. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 583. Maritieme historici actief bijeen
 584. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 585. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 586. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 587. Oude kaart Noordoost Friesland
 588. Rijdende en varende historie in Dokkum
 589. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 590. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 591. Amelander historie aan zee
 592. Sonttolproject naar volgende fase
 593. Collectie Fries Museum in online database
 594. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 595. Amelander historie online
 596. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 597. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 598. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 599. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 600. Baron Van Sytzama
 601. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 602. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 603. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 604. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 605. Meine Tosk
 606. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 607. URL verkorten met Lyt.sr
 608. Meer historie op de proppen
 609. Walvisstrandingen toen en nu
 610. Film De schaduw van Bonifatius
 611. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 612. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 613. Proppen oud papier als historische bron
 614. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 615. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 616. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 617. Buurtschap De Oere te Moddergat
 618. Fiskershuske en VPRO
 619. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 620. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
QR Code Business Card