Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 2. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 3. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 4. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 5. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 6. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 7. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 8. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 9. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 10. Van snik naar smak
 11. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 12. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 13. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 14. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 15. Frysk nu bijna in Google Translate
 16. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 17. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 18. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 19. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 20. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 21. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 22. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 23. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 24. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 25. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 26. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 27. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 28. Bonifatiusjaar 2016
 29. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 30. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 31. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 32. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 33. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 34. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 35. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 36. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 37. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 38. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 39. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 40. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 41. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 42. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 43. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 44. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 45. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 46. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 47. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 48. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 49. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 50. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 51. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 52. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 53. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 54. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 55. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 56. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 57. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 58. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 59. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 60. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 61. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 62. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 63. Boerenbloed zet aan tot denken
 64. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 65. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 66. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 67. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 68. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 69. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 70. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 71. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 72. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 73. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 74. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 75. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 76. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 77. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 78. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 79. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 80. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 81. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 82. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 83. Dokkum, bolwerk van het noorden
 84. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 85. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 86. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 87. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 88. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 89. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 90. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 91. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 92. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 93. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 94. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 95. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 96. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 97. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 98. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 99. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 100. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 101. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 102. Kennis delen waar het kan
 103. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 104. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 105. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 106. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 107. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 108. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 109. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 110. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 111. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 112. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 113. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 114. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 115. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 116. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 117. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 118. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 119. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 120. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 121. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 122. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 123. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 124. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 125. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 126. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 127. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 128. It Beaken van de Fryske Akademy
 129. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 130. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 131. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 132. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 133. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 134. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 135. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 136. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 137. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 138. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 139. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 140. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 141. De Franse kazerne te Anjum
 142. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 143. Friese dame Baard in Indiaas museum
 144. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 145. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 146. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 147. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 148. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 149. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 150. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 151. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 152. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 153. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 154. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 155. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 156. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 157. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 158. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 159. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 160. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 161. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 162. Boek over Nes laat het verleden herleven
 163. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 164. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 165. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 166. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 167. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 168. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 169. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 170. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 171. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 172. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 173. Zomereinde in Bears
 174. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 175. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 176. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 177. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 178. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 179. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 180. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 181. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 182. Fulda vol van Bonifatius
 183. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 184. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 185. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 186. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 187. Voornamen in Noordoost Friesland
 188. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 189. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 190. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 191. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 192. 11en30 en geneagrammen
 193. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 194. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 195. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 196. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 197. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 198. Mummies en aardappels uit Friesland
 199. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 200. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 201. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 202. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 203. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 204. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 205. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 206. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 207. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 208. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 209. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 210. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 211. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 212. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 213. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 214. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 215. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 216. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 217. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 218. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 219. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 220. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 221. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 222. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 223. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 224. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 225. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 226. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 227. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 228. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 229. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 230. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 231. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 232. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 233. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 234. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 235. 11en30 met themanummer Rampen
 236. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 237. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 238. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 239. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 240. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 241. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 242. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 243. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 244. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 245. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 246. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 247. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 248. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 249. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 250. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 251. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 252. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 253. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 254. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 255. Heraldische databank CBG online
 256. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 257. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 258. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 259. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 260. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 261. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 262. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 263. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 264. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 265. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 266. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 267. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 268. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 269. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 270. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 271. Beneficiaal digitaal!
 272. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 273. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 274. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 275. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 276. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 277. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 278. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 279. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 280. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 281. Foudgumse school in opmars
 282. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 283. Boekhouding VOC nader ontsloten
 284. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 285. Sneuper 111 met focus op Ameland
 286. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 287. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 288. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 289. Historische topografie en cartografie in Friesland
 290. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 291. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 292. Friese familiedag
 293. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 294. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 295. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 296. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 297. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 298. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 299. Het beroep Rustmeester
 300. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 301. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 302. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 303. 11en30 juli 2013
 304. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 305. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 306. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 307. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 308. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 309. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 310. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 311. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 312. Familie van tien of meer generaties terug
 313. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 314. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 315. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 316. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 317. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 318. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 319. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 320. Vele Handen of een enkele hand
 321. De oudste kaart van Dokkum?
 322. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 323. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 324. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 325. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 326. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 327. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 328. ANBI-status. En dan?
 329. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 330. 11en30 april 2013
 331. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 332. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 333. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 334. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 335. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 336. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 337. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 338. Napoleons douane bureau te Dockum
 339. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 340. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 341. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 342. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 343. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 344. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 345. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 346. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 347. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 348. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 349. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 350. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 351. Samen staan we sterk, zeker op zee
 352. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 353. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 354. Historia Doccumensis boort in het verleden
 355. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 356. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 357. 11en30 over Mobiele Friezen
 358. Sneupen in de kerstvakantie
 359. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 360. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 361. Blad Genealogie van CBG december 2012
 362. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 363. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 364. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 365. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 366. Waterschapsarchieven en Tresoar
 367. Fryslan special over Friese Zeevaart
 368. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 369. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 370. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 371. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 372. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 373. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 374. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 375. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 376. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 377. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 378. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 379. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 380. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 381. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 382. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 383. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 384. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 385. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 386. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 387. Suggesties voor de Fryske Akademy
 388. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 389. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 390. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 391. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 392. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 393. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 394. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 395. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 396. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 397. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 398. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 399. Kan Google het Frysk redden?
 400. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 401. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 402. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 403. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 404. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 405. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 406. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 407. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 408. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 409. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 410. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 411. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 412. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 413. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 414. De paus en de Dokkumer kloostermop
 415. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 416. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 417. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 418. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 419. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 420. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 421. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 422. De familie Lodeizen te Dokkum
 423. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 424. Heeft u nog diskettes?
 425. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 426. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 427. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 428. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 429. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 430. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 431. Friezen in de online Militieregisters
 432. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 433. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 434. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 435. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 436. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 437. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 438. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 439. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 440. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 441. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 442. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 443. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 444. Biografie van Iman Falck
 445. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 446. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 447. Scans DTB Ee en Engwierum online
 448. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 449. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 450. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 451. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 452. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 453. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 454. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 455. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 456. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 457. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 458. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 459. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 460. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 461. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 462. Werelate en Noordoost-Friesland online
 463. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 464. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 465. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 466. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 467. Op naar de 500 leden
 468. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 469. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 470. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 471. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 472. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 473. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 474. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 475. Scheepsmodellen in Friese kerken
 476. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 477. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 478. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 479. De galg van Ezumazijl
 480. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 481. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 482. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 483. Vele handen maken licht archiefwerk
 484. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 485. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 486. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 487. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 488. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 489. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 490. Saapke Goslings en de merklap
 491. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 492. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 493. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 494. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 495. Schatzoeken in museumcollecties
 496. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 497. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 498. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 499. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 500. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 501. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 502. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 503. Dokkum digitaal
 504. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 505. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 506. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 507. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 508. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 509. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 510. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 511. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 512. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 513. VOC-database bron voor vele verhalen
 514. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 515. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 516. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 517. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 518. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 519. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 520. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 521. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 522. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 523. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 524. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 525. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 526. Zoeken in Google boeken
 527. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 528. Met de bus op de sneup door Friesland
 529. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 530. Zeepaard in Moddergat
 531. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 532. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 533. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 534. Boek historisch reddingstation Moddergat
 535. iPad app Markant Friesland musea live
 536. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 537. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 538. Geboren in 1811 in Friesland
 539. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 540. Dwaande in Noordoost Friesland
 541. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 542. Muntschatten in collectie Fries Museum
 543. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 544. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 545. Maritieme historici actief bijeen
 546. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 547. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 548. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 549. Oude kaart Noordoost Friesland
 550. Rijdende en varende historie in Dokkum
 551. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 552. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 553. Amelander historie aan zee
 554. Sonttolproject naar volgende fase
 555. Collectie Fries Museum in online database
 556. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 557. Amelander historie online
 558. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 559. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 560. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 561. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 562. Baron Van Sytzama
 563. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 564. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 565. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 566. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 567. Meine Tosk
 568. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 569. URL verkorten met Lyt.sr
 570. Meer historie op de proppen
 571. Walvisstrandingen toen en nu
 572. Film De schaduw van Bonifatius
 573. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 574. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 575. Proppen oud papier als historische bron
 576. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 577. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 578. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 579. Buurtschap De Oere te Moddergat
 580. Fiskershuske en VPRO
 581. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 582. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
QR Code Business Card