Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 2. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 3. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 4. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 5. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 6. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 7. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 8. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 9. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 10. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 11. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 12. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 13. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 14. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 15. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 16. Sarcofagen in Friesland
 17. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 18. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 19. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 20. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 21. Presentatie boek Geschiedenis van de Doopsgezinden in Friesland
 22. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 23. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 24. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 25. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 26. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 27. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 28. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 29. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 30. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 31. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 32. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 33. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 34. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 35. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 36. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 37. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 38. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 39. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 40. Stemmen op 3D project Dokkum
 41. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 42. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 43. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 44. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 45. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 46. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 47. Vernieuwde website Fryske Akademy
 48. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 49. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 50. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 51. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 52. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 53. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 54. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 55. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 56. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 57. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 58. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 59. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 60. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 61. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 62. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 63. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 64. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 65. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 66. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 67. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 68. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 69. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 70. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 71. Van snik naar smak
 72. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 73. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 74. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 75. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 76. Frysk nu bijna in Google Translate
 77. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 78. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 79. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 80. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 81. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 82. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 83. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 84. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 85. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 86. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 87. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 88. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 89. Bonifatiusjaar 2016
 90. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 91. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 92. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 93. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 94. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 95. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 96. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 97. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 98. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 99. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 100. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 101. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 102. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 103. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 104. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 105. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 106. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 107. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 108. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 109. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 110. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 111. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 112. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 113. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 114. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 115. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 116. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 117. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 118. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 119. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 120. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 121. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 122. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 123. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 124. Boerenbloed zet aan tot denken
 125. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 126. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 127. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 128. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 129. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 130. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 131. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 132. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 133. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 134. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 135. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 136. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 137. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 138. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 139. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 140. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 141. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 142. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 143. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 144. Dokkum, bolwerk van het noorden
 145. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 146. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 147. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 148. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 149. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 150. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 151. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 152. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 153. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 154. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 155. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 156. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 157. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 158. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 159. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 160. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 161. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 162. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 163. Kennis delen waar het kan
 164. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 165. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 166. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 167. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 168. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 169. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 170. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 171. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 172. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 173. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 174. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 175. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 176. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 177. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 178. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 179. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 180. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 181. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 182. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 183. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 184. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 185. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 186. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 187. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 188. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 189. It Beaken van de Fryske Akademy
 190. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 191. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 192. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 193. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 194. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 195. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 196. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 197. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 198. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 199. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 200. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 201. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 202. De Franse kazerne te Anjum
 203. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 204. Friese dame Baard in Indiaas museum
 205. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 206. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 207. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 208. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 209. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 210. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 211. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 212. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 213. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 214. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 215. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 216. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 217. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 218. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 219. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 220. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 221. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 222. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 223. Boek over Nes laat het verleden herleven
 224. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 225. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 226. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 227. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 228. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 229. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 230. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 231. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 232. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 233. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 234. Zomereinde in Bears
 235. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 236. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 237. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 238. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 239. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 240. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 241. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 242. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 243. Fulda vol van Bonifatius
 244. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 245. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 246. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 247. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 248. Voornamen in Noordoost Friesland
 249. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 250. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 251. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 252. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 253. 11en30 en geneagrammen
 254. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 255. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 256. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 257. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 258. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 259. Mummies en aardappels uit Friesland
 260. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 261. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 262. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 263. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 264. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 265. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 266. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 267. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 268. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 269. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 270. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 271. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 272. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 273. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 274. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 275. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 276. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 277. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 278. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 279. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 280. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 281. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 282. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 283. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 284. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 285. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 286. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 287. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 288. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 289. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 290. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 291. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 292. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 293. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 294. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 295. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 296. 11en30 met themanummer Rampen
 297. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 298. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 299. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 300. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 301. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 302. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 303. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 304. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 305. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 306. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 307. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 308. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 309. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 310. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 311. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 312. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 313. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 314. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 315. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 316. Heraldische databank CBG online
 317. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 318. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 319. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 320. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 321. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 322. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 323. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 324. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 325. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 326. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 327. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 328. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 329. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 330. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 331. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 332. Beneficiaal digitaal!
 333. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 334. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 335. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 336. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 337. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 338. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 339. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 340. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 341. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 342. Foudgumse school in opmars
 343. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 344. Boekhouding VOC nader ontsloten
 345. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 346. Sneuper 111 met focus op Ameland
 347. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 348. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 349. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 350. Historische topografie en cartografie in Friesland
 351. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 352. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 353. Friese familiedag
 354. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 355. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 356. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 357. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 358. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 359. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 360. Het beroep Rustmeester
 361. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 362. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 363. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 364. 11en30 juli 2013
 365. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 366. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 367. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 368. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 369. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 370. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 371. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 372. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 373. Familie van tien of meer generaties terug
 374. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 375. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 376. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 377. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 378. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 379. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 380. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 381. Vele Handen of een enkele hand
 382. De oudste kaart van Dokkum?
 383. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 384. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 385. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 386. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 387. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 388. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 389. ANBI-status. En dan?
 390. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 391. 11en30 april 2013
 392. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 393. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 394. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 395. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 396. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 397. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 398. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 399. Napoleons douane bureau te Dockum
 400. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 401. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 402. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 403. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 404. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 405. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 406. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 407. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 408. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 409. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 410. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 411. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 412. Samen staan we sterk, zeker op zee
 413. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 414. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 415. Historia Doccumensis boort in het verleden
 416. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 417. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 418. 11en30 over Mobiele Friezen
 419. Sneupen in de kerstvakantie
 420. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 421. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 422. Blad Genealogie van CBG december 2012
 423. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 424. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 425. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 426. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 427. Waterschapsarchieven en Tresoar
 428. Fryslan special over Friese Zeevaart
 429. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 430. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 431. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 432. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 433. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 434. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 435. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 436. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 437. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 438. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 439. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 440. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 441. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 442. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 443. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 444. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 445. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 446. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 447. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 448. Suggesties voor de Fryske Akademy
 449. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 450. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 451. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 452. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 453. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 454. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 455. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 456. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 457. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 458. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 459. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 460. Kan Google het Frysk redden?
 461. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 462. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 463. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 464. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 465. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 466. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 467. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 468. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 469. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 470. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 471. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 472. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 473. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 474. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 475. De paus en de Dokkumer kloostermop
 476. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 477. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 478. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 479. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 480. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 481. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 482. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 483. De familie Lodeizen te Dokkum
 484. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 485. Heeft u nog diskettes?
 486. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 487. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 488. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 489. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 490. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 491. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 492. Friezen in de online Militieregisters
 493. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 494. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 495. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 496. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 497. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 498. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 499. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 500. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 501. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 502. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 503. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 504. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 505. Biografie van Iman Falck
 506. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 507. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 508. Scans DTB Ee en Engwierum online
 509. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 510. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 511. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 512. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 513. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 514. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 515. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 516. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 517. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 518. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 519. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 520. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 521. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 522. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 523. Werelate en Noordoost-Friesland online
 524. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 525. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 526. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 527. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 528. Op naar de 500 leden
 529. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 530. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 531. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 532. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 533. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 534. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 535. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 536. Scheepsmodellen in Friese kerken
 537. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 538. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 539. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 540. De galg van Ezumazijl
 541. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 542. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 543. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 544. Vele handen maken licht archiefwerk
 545. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 546. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 547. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 548. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 549. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 550. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 551. Saapke Goslings en de merklap
 552. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 553. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 554. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 555. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 556. Schatzoeken in museumcollecties
 557. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 558. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 559. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 560. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 561. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 562. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 563. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 564. Dokkum digitaal
 565. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 566. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 567. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 568. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 569. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 570. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 571. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 572. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 573. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 574. VOC-database bron voor vele verhalen
 575. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 576. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 577. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 578. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 579. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 580. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 581. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 582. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 583. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 584. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 585. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 586. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 587. Zoeken in Google boeken
 588. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 589. Met de bus op de sneup door Friesland
 590. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 591. Zeepaard in Moddergat
 592. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 593. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 594. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 595. Boek historisch reddingstation Moddergat
 596. iPad app Markant Friesland musea live
 597. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 598. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 599. Geboren in 1811 in Friesland
 600. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 601. Dwaande in Noordoost Friesland
 602. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 603. Muntschatten in collectie Fries Museum
 604. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 605. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 606. Maritieme historici actief bijeen
 607. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 608. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 609. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 610. Oude kaart Noordoost Friesland
 611. Rijdende en varende historie in Dokkum
 612. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 613. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 614. Amelander historie aan zee
 615. Sonttolproject naar volgende fase
 616. Collectie Fries Museum in online database
 617. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 618. Amelander historie online
 619. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 620. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 621. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 622. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 623. Baron Van Sytzama
 624. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 625. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 626. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 627. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 628. Meine Tosk
 629. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 630. URL verkorten met Lyt.sr
 631. Meer historie op de proppen
 632. Walvisstrandingen toen en nu
 633. Film De schaduw van Bonifatius
 634. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 635. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 636. Proppen oud papier als historische bron
 637. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 638. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 639. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 640. Buurtschap De Oere te Moddergat
 641. Fiskershuske en VPRO
 642. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 643. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
QR Code Business Card