Blog

 1. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 2. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 3. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 4. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 5. 11en30 en geneagrammen
 6. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 7. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 8. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 9. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 10. Mummies en aardappels uit Friesland
 11. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 12. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 13. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 14. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 15. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 16. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 17. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 18. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 19. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 20. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 21. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 22. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 23. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 24. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 25. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 26. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 27. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 28. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 29. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 30. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 31. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 32. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 33. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 34. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 35. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 36. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 37. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 38. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 39. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 40. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 41. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 42. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 43. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 44. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 45. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 46. 11en30 met themanummer Rampen
 47. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 48. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 49. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 50. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 51. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 52. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 53. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 54. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 55. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 56. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 57. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 58. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 59. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 60. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 61. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 62. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 63. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 64. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 65. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 66. Heraldische databank CBG online
 67. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 68. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 69. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 70. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 71. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 72. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 73. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 74. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 75. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 76. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 77. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 78. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 79. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 80. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 81. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 82. Beneficiaal digitaal!
 83. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 84. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 85. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 86. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 87. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 88. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 89. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 90. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 91. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 92. Foudgumse school in opmars
 93. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 94. Boekhouding VOC nader ontsloten
 95. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 96. Sneuper 111 met focus op Ameland
 97. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 98. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 99. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 100. Historische topografie en cartografie in Friesland
 101. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 102. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 103. Friese familiedag
 104. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 105. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 106. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 107. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 108. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 109. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 110. Het beroep Rustmeester
 111. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 112. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 113. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 114. 11en30 juli 2013
 115. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 116. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 117. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 118. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 119. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 120. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 121. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 122. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 123. Familie van tien of meer generaties terug
 124. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 125. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 126. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 127. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 128. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 129. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 130. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 131. Vele Handen of een enkele hand
 132. De oudste kaart van Dokkum?
 133. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 134. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 135. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 136. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 137. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 138. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 139. ANBI-status. En dan?
 140. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 141. 11en30 april 2013
 142. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 143. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 144. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 145. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 146. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 147. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 148. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 149. Napoleons douane bureau te Dockum
 150. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 151. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 152. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 153. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 154. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 155. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 156. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 157. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 158. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 159. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 160. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 161. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 162. Samen staan we sterk, zeker op zee
 163. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 164. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 165. Historia Doccumensis boort in het verleden
 166. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 167. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 168. 11en30 over Mobiele Friezen
 169. Sneupen in de kerstvakantie
 170. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 171. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 172. Blad Genealogie van CBG december 2012
 173. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 174. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 175. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 176. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 177. Waterschapsarchieven en Tresoar
 178. Fryslan special over Friese Zeevaart
 179. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 180. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 181. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 182. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 183. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 184. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 185. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 186. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 187. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 188. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 189. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 190. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 191. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 192. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 193. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 194. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 195. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 196. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 197. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 198. Suggesties voor de Fryske Akademy
 199. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 200. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 201. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 202. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 203. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 204. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 205. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 206. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 207. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 208. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 209. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 210. Kan Google het Frysk redden?
 211. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 212. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 213. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 214. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 215. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 216. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 217. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 218. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 219. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 220. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 221. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 222. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 223. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 224. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 225. De paus en de Dokkumer kloostermop
 226. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 227. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 228. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 229. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 230. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 231. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 232. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 233. De familie Lodeizen te Dokkum
 234. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 235. Heeft u nog diskettes?
 236. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 237. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 238. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 239. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 240. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 241. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 242. Friezen in de online Militieregisters
 243. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 244. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 245. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 246. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 247. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 248. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 249. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 250. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 251. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 252. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 253. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 254. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 255. Biografie van Iman Falck
 256. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 257. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 258. Scans DTB Ee en Engwierum online
 259. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 260. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 261. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 262. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 263. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 264. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 265. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 266. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 267. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 268. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 269. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 270. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 271. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 272. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 273. Werelate en Noordoost-Friesland online
 274. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 275. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 276. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 277. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 278. Op naar de 500 leden
 279. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 280. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 281. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 282. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 283. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 284. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 285. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 286. Scheepsmodellen in Friese kerken
 287. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 288. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 289. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 290. De galg van Ezumazijl
 291. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 292. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 293. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 294. Vele handen maken licht archiefwerk
 295. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 296. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 297. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 298. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 299. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 300. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 301. Saapke Goslings en de merklap
 302. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 303. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 304. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 305. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 306. Schatzoeken in museumcollecties
 307. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 308. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 309. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 310. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 311. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 312. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 313. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 314. Dokkum digitaal
 315. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 316. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 317. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 318. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 319. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 320. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 321. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 322. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 323. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 324. VOC-database bron voor vele verhalen
 325. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 326. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 327. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 328. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 329. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 330. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 331. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 332. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 333. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 334. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 335. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 336. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 337. Zoeken in Google boeken
 338. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 339. Met de bus op de sneup door Friesland
 340. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 341. Zeepaard in Moddergat
 342. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 343. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 344. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 345. Boek historisch reddingstation Moddergat
 346. iPad app Markant Friesland musea live
 347. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 348. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 349. Geboren in 1811 in Friesland
 350. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 351. Dwaande in Noordoost Friesland
 352. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 353. Muntschatten in collectie Fries Museum
 354. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 355. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 356. Maritieme historici actief bijeen
 357. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 358. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 359. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 360. Oude kaart Noordoost Friesland
 361. Rijdende en varende historie in Dokkum
 362. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 363. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 364. Amelander historie aan zee
 365. Sonttolproject naar volgende fase
 366. Collectie Fries Museum in online database
 367. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 368. Amelander historie online
 369. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 370. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 371. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 372. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 373. Baron Van Sytzama
 374. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 375. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 376. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 377. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 378. Meine Tosk
 379. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 380. URL verkorten met Lyt.sr
 381. Meer historie op de proppen
 382. Walvisstrandingen toen en nu
 383. Film De schaduw van Bonifatius
 384. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 385. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 386. Proppen oud papier als historische bron
 387. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 388. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 389. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 390. Buurtschap De Oere te Moddergat
 391. Fiskershuske en VPRO
 392. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 393. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
QR Code Business Card

Switch to our mobile site