Blog

 1. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 2. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 3. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 4. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 5. Fulda vol van Bonifatius
 6. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 7. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 8. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 9. Voornamen in Noordoost Friesland
 10. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 11. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 12. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 13. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 14. 11en30 en geneagrammen
 15. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 16. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 17. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 18. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 19. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 20. Mummies en aardappels uit Friesland
 21. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 22. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 23. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 24. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 25. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 26. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 27. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 28. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 29. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 30. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 31. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 32. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 33. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 34. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 35. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 36. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 37. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 38. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 39. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 40. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 41. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 42. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 43. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 44. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 45. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 46. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 47. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 48. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 49. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 50. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 51. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 52. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 53. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 54. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 55. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 56. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 57. 11en30 met themanummer Rampen
 58. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 59. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 60. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 61. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 62. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 63. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 64. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 65. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 66. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 67. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 68. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 69. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 70. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 71. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 72. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 73. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 74. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 75. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 76. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 77. Heraldische databank CBG online
 78. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 79. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 80. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 81. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 82. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 83. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 84. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 85. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 86. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 87. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 88. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 89. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 90. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 91. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 92. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 93. Beneficiaal digitaal!
 94. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 95. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 96. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 97. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 98. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 99. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 100. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 101. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 102. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 103. Foudgumse school in opmars
 104. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 105. Boekhouding VOC nader ontsloten
 106. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 107. Sneuper 111 met focus op Ameland
 108. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 109. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 110. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 111. Historische topografie en cartografie in Friesland
 112. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 113. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 114. Friese familiedag
 115. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 116. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 117. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 118. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 119. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 120. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 121. Het beroep Rustmeester
 122. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 123. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 124. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 125. 11en30 juli 2013
 126. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 127. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 128. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 129. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 130. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 131. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 132. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 133. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 134. Familie van tien of meer generaties terug
 135. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 136. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 137. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 138. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 139. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 140. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 141. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 142. Vele Handen of een enkele hand
 143. De oudste kaart van Dokkum?
 144. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 145. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 146. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 147. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 148. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 149. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 150. ANBI-status. En dan?
 151. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 152. 11en30 april 2013
 153. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 154. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 155. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 156. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 157. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 158. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 159. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 160. Napoleons douane bureau te Dockum
 161. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 162. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 163. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 164. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 165. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 166. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 167. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 168. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 169. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 170. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 171. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 172. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 173. Samen staan we sterk, zeker op zee
 174. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 175. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 176. Historia Doccumensis boort in het verleden
 177. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 178. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 179. 11en30 over Mobiele Friezen
 180. Sneupen in de kerstvakantie
 181. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 182. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 183. Blad Genealogie van CBG december 2012
 184. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 185. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 186. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 187. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 188. Waterschapsarchieven en Tresoar
 189. Fryslan special over Friese Zeevaart
 190. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 191. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 192. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 193. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 194. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 195. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 196. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 197. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 198. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 199. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 200. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 201. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 202. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 203. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 204. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 205. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 206. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 207. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 208. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 209. Suggesties voor de Fryske Akademy
 210. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 211. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 212. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 213. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 214. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 215. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 216. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 217. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 218. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 219. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 220. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 221. Kan Google het Frysk redden?
 222. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 223. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 224. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 225. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 226. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 227. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 228. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 229. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 230. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 231. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 232. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 233. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 234. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 235. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 236. De paus en de Dokkumer kloostermop
 237. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 238. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 239. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 240. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 241. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 242. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 243. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 244. De familie Lodeizen te Dokkum
 245. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 246. Heeft u nog diskettes?
 247. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 248. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 249. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 250. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 251. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 252. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 253. Friezen in de online Militieregisters
 254. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 255. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 256. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 257. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 258. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 259. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 260. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 261. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 262. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 263. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 264. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 265. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 266. Biografie van Iman Falck
 267. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 268. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 269. Scans DTB Ee en Engwierum online
 270. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 271. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 272. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 273. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 274. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 275. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 276. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 277. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 278. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 279. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 280. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 281. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 282. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 283. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 284. Werelate en Noordoost-Friesland online
 285. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 286. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 287. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 288. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 289. Op naar de 500 leden
 290. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 291. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 292. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 293. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 294. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 295. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 296. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 297. Scheepsmodellen in Friese kerken
 298. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 299. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 300. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 301. De galg van Ezumazijl
 302. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 303. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 304. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 305. Vele handen maken licht archiefwerk
 306. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 307. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 308. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 309. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 310. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 311. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 312. Saapke Goslings en de merklap
 313. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 314. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 315. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 316. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 317. Schatzoeken in museumcollecties
 318. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 319. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 320. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 321. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 322. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 323. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 324. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 325. Dokkum digitaal
 326. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 327. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 328. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 329. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 330. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 331. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 332. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 333. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 334. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 335. VOC-database bron voor vele verhalen
 336. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 337. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 338. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 339. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 340. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 341. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 342. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 343. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 344. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 345. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 346. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 347. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 348. Zoeken in Google boeken
 349. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 350. Met de bus op de sneup door Friesland
 351. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 352. Zeepaard in Moddergat
 353. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 354. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 355. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 356. Boek historisch reddingstation Moddergat
 357. iPad app Markant Friesland musea live
 358. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 359. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 360. Geboren in 1811 in Friesland
 361. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 362. Dwaande in Noordoost Friesland
 363. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 364. Muntschatten in collectie Fries Museum
 365. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 366. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 367. Maritieme historici actief bijeen
 368. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 369. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 370. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 371. Oude kaart Noordoost Friesland
 372. Rijdende en varende historie in Dokkum
 373. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 374. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 375. Amelander historie aan zee
 376. Sonttolproject naar volgende fase
 377. Collectie Fries Museum in online database
 378. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 379. Amelander historie online
 380. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 381. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 382. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 383. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 384. Baron Van Sytzama
 385. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 386. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 387. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 388. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 389. Meine Tosk
 390. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 391. URL verkorten met Lyt.sr
 392. Meer historie op de proppen
 393. Walvisstrandingen toen en nu
 394. Film De schaduw van Bonifatius
 395. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 396. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 397. Proppen oud papier als historische bron
 398. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 399. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 400. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 401. Buurtschap De Oere te Moddergat
 402. Fiskershuske en VPRO
 403. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 404. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
QR Code Business Card