Blog

 1. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 2. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 3. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 4. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 5. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 6. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 7. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 8. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 9. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 10. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 11. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 12. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 13. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 14. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 15. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 16. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 17. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 18. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 19. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 20. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 21. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 22. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 23. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 24. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 25. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 26. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 27. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 28. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 29. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 30. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 31. 11en30 met themanummer Rampen
 32. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 33. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 34. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 35. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 36. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 37. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 38. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 39. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 40. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 41. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 42. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 43. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 44. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 45. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 46. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 47. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 48. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 49. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 50. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 51. Heraldische databank CBG online
 52. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 53. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 54. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 55. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 56. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 57. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 58. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 59. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 60. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 61. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 62. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 63. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 64. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 65. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 66. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 67. Beneficiaal digitaal!
 68. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 69. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 70. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 71. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 72. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 73. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 74. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 75. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 76. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 77. Foudgumse school in opmars
 78. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 79. Boekhouding VOC nader ontsloten
 80. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 81. Sneuper 111 met focus op Ameland
 82. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 83. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 84. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 85. Historische topografie en cartografie in Friesland
 86. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 87. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 88. Friese familiedag
 89. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 90. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 91. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 92. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 93. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 94. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 95. Het beroep Rustmeester
 96. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 97. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 98. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 99. 11en30 juli 2013
 100. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 101. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 102. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 103. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 104. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 105. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 106. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 107. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 108. Familie van tien of meer generaties terug
 109. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 110. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 111. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 112. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 113. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 114. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 115. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 116. Vele Handen of een enkele hand
 117. De oudste kaart van Dokkum?
 118. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 119. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 120. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 121. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 122. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 123. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 124. ANBI-status. En dan?
 125. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 126. 11en30 april 2013
 127. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 128. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 129. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 130. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 131. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 132. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 133. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 134. Napoleons douane bureau te Dockum
 135. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 136. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 137. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 138. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 139. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 140. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 141. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 142. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 143. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 144. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 145. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 146. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 147. Samen staan we sterk, zeker op zee
 148. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 149. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 150. Historia Doccumensis boort in het verleden
 151. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 152. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 153. 11en30 over Mobiele Friezen
 154. Sneupen in de kerstvakantie
 155. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 156. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 157. Blad Genealogie van CBG december 2012
 158. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 159. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 160. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 161. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 162. Waterschapsarchieven en Tresoar
 163. Fryslan special over Friese Zeevaart
 164. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 165. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 166. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 167. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 168. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 169. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 170. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 171. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 172. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 173. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 174. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 175. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 176. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 177. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 178. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 179. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 180. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 181. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 182. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 183. Suggesties voor de Fryske Akademy
 184. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 185. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 186. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 187. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 188. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 189. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 190. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 191. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 192. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 193. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 194. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 195. Kan Google het Frysk redden?
 196. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 197. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 198. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 199. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 200. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 201. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 202. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 203. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 204. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 205. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 206. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 207. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 208. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 209. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 210. De paus en de Dokkumer kloostermop
 211. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 212. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 213. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 214. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 215. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 216. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 217. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 218. De familie Lodeizen te Dokkum
 219. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 220. Heeft u nog diskettes?
 221. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 222. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 223. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 224. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 225. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 226. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 227. Friezen in de online Militieregisters
 228. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 229. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 230. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 231. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 232. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 233. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 234. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 235. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 236. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 237. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 238. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 239. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 240. Biografie van Iman Falck
 241. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 242. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 243. Scans DTB Ee en Engwierum online
 244. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 245. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 246. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 247. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 248. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 249. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 250. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 251. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 252. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 253. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 254. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 255. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 256. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 257. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 258. Werelate en Noordoost-Friesland online
 259. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 260. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 261. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 262. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 263. Op naar de 500 leden
 264. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 265. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 266. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 267. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 268. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 269. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 270. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 271. Scheepsmodellen in Friese kerken
 272. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 273. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 274. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 275. De galg van Ezumazijl
 276. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 277. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 278. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 279. Vele handen maken licht archiefwerk
 280. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 281. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 282. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 283. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 284. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 285. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 286. Saapke Goslings en de merklap
 287. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 288. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 289. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 290. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 291. Schatzoeken in museumcollecties
 292. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 293. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 294. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 295. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 296. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 297. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 298. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 299. Dokkum digitaal
 300. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 301. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 302. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 303. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 304. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 305. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 306. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 307. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 308. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 309. VOC-database bron voor vele verhalen
 310. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 311. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 312. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 313. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 314. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 315. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 316. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 317. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 318. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 319. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 320. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 321. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 322. Zoeken in Google boeken
 323. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 324. Met de bus op de sneup door Friesland
 325. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 326. Zeepaard in Moddergat
 327. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 328. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 329. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 330. Boek historisch reddingstation Moddergat
 331. iPad app Markant Friesland musea live
 332. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 333. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 334. Geboren in 1811 in Friesland
 335. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 336. Dwaande in Noordoost Friesland
 337. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 338. Muntschatten in collectie Fries Museum
 339. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 340. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 341. Maritieme historici actief bijeen
 342. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 343. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 344. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 345. Oude kaart Noordoost Friesland
 346. Rijdende en varende historie in Dokkum
 347. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 348. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 349. Amelander historie aan zee
 350. Sonttolproject naar volgende fase
 351. Collectie Fries Museum in online database
 352. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 353. Amelander historie online
 354. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 355. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 356. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 357. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 358. Baron Van Sytzama
 359. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 360. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 361. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 362. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 363. Meine Tosk
 364. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 365. URL verkorten met Lyt.sr
 366. Meer historie op de proppen
 367. Walvisstrandingen toen en nu
 368. Film De schaduw van Bonifatius
 369. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 370. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 371. Proppen oud papier als historische bron
 372. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 373. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 374. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 375. Buurtschap De Oere te Moddergat
 376. Fiskershuske en VPRO
 377. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 378. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
QR Code Business Card

Switch to our mobile site