Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 2. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 3. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 4. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 5. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 6. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 7. Boerenbloed zet aan tot denken
 8. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 9. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 10. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 11. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 12. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 13. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 14. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 15. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 16. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 17. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 18. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 19. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 20. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 21. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 22. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 23. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 24. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 25. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 26. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 27. Dokkum, bolwerk van het noorden
 28. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 29. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 30. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 31. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 32. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 33. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 34. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 35. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 36. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 37. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 38. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 39. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 40. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 41. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 42. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 43. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 44. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 45. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 46. Kennis delen waar het kan
 47. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 48. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 49. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 50. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 51. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 52. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 53. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 54. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 55. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 56. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 57. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 58. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 59. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 60. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 61. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 62. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 63. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 64. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 65. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 66. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 67. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 68. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 69. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 70. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 71. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 72. It Beaken van de Fryske Akademy
 73. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 74. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 75. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 76. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 77. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 78. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 79. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 80. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 81. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 82. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 83. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 84. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 85. De Franse kazerne te Anjum
 86. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 87. Friese dame Baard in Indiaas museum
 88. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 89. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 90. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 91. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 92. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 93. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 94. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 95. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 96. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 97. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 98. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 99. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 100. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 101. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 102. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 103. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 104. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 105. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 106. Boek over Nes laat het verleden herleven
 107. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 108. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 109. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 110. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 111. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 112. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 113. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 114. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 115. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 116. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 117. Zomereinde in Bears
 118. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 119. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 120. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 121. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 122. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 123. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 124. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 125. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 126. Fulda vol van Bonifatius
 127. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 128. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 129. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 130. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 131. Voornamen in Noordoost Friesland
 132. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 133. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 134. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 135. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 136. 11en30 en geneagrammen
 137. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 138. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 139. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 140. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 141. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 142. Mummies en aardappels uit Friesland
 143. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 144. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 145. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 146. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 147. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 148. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 149. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 150. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 151. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 152. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 153. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 154. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 155. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 156. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 157. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 158. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 159. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 160. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 161. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 162. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 163. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 164. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 165. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 166. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 167. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 168. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 169. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 170. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 171. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 172. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 173. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 174. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 175. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 176. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 177. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 178. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 179. 11en30 met themanummer Rampen
 180. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 181. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 182. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 183. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 184. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 185. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 186. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 187. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 188. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 189. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 190. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 191. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 192. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 193. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 194. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 195. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 196. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 197. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 198. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 199. Heraldische databank CBG online
 200. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 201. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 202. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 203. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 204. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 205. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 206. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 207. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 208. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 209. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 210. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 211. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 212. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 213. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 214. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 215. Beneficiaal digitaal!
 216. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 217. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 218. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 219. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 220. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 221. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 222. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 223. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 224. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 225. Foudgumse school in opmars
 226. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 227. Boekhouding VOC nader ontsloten
 228. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 229. Sneuper 111 met focus op Ameland
 230. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 231. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 232. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 233. Historische topografie en cartografie in Friesland
 234. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 235. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 236. Friese familiedag
 237. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 238. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 239. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 240. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 241. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 242. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 243. Het beroep Rustmeester
 244. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 245. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 246. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 247. 11en30 juli 2013
 248. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 249. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 250. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 251. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 252. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 253. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 254. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 255. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 256. Familie van tien of meer generaties terug
 257. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 258. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 259. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 260. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 261. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 262. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 263. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 264. Vele Handen of een enkele hand
 265. De oudste kaart van Dokkum?
 266. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 267. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 268. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 269. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 270. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 271. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 272. ANBI-status. En dan?
 273. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 274. 11en30 april 2013
 275. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 276. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 277. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 278. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 279. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 280. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 281. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 282. Napoleons douane bureau te Dockum
 283. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 284. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 285. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 286. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 287. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 288. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 289. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 290. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 291. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 292. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 293. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 294. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 295. Samen staan we sterk, zeker op zee
 296. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 297. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 298. Historia Doccumensis boort in het verleden
 299. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 300. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 301. 11en30 over Mobiele Friezen
 302. Sneupen in de kerstvakantie
 303. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 304. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 305. Blad Genealogie van CBG december 2012
 306. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 307. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 308. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 309. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 310. Waterschapsarchieven en Tresoar
 311. Fryslan special over Friese Zeevaart
 312. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 313. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 314. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 315. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 316. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 317. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 318. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 319. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 320. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 321. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 322. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 323. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 324. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 325. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 326. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 327. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 328. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 329. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 330. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 331. Suggesties voor de Fryske Akademy
 332. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 333. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 334. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 335. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 336. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 337. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 338. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 339. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 340. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 341. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 342. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 343. Kan Google het Frysk redden?
 344. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 345. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 346. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 347. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 348. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 349. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 350. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 351. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 352. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 353. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 354. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 355. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 356. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 357. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 358. De paus en de Dokkumer kloostermop
 359. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 360. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 361. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 362. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 363. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 364. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 365. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 366. De familie Lodeizen te Dokkum
 367. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 368. Heeft u nog diskettes?
 369. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 370. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 371. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 372. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 373. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 374. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 375. Friezen in de online Militieregisters
 376. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 377. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 378. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 379. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 380. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 381. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 382. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 383. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 384. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 385. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 386. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 387. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 388. Biografie van Iman Falck
 389. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 390. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 391. Scans DTB Ee en Engwierum online
 392. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 393. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 394. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 395. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 396. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 397. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 398. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 399. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 400. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 401. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 402. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 403. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 404. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 405. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 406. Werelate en Noordoost-Friesland online
 407. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 408. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 409. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 410. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 411. Op naar de 500 leden
 412. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 413. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 414. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 415. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 416. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 417. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 418. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 419. Scheepsmodellen in Friese kerken
 420. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 421. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 422. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 423. De galg van Ezumazijl
 424. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 425. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 426. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 427. Vele handen maken licht archiefwerk
 428. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 429. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 430. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 431. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 432. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 433. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 434. Saapke Goslings en de merklap
 435. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 436. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 437. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 438. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 439. Schatzoeken in museumcollecties
 440. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 441. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 442. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 443. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 444. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 445. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 446. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 447. Dokkum digitaal
 448. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 449. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 450. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 451. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 452. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 453. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 454. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 455. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 456. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 457. VOC-database bron voor vele verhalen
 458. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 459. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 460. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 461. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 462. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 463. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 464. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 465. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 466. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 467. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 468. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 469. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 470. Zoeken in Google boeken
 471. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 472. Met de bus op de sneup door Friesland
 473. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 474. Zeepaard in Moddergat
 475. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 476. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 477. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 478. Boek historisch reddingstation Moddergat
 479. iPad app Markant Friesland musea live
 480. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 481. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 482. Geboren in 1811 in Friesland
 483. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 484. Dwaande in Noordoost Friesland
 485. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 486. Muntschatten in collectie Fries Museum
 487. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 488. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 489. Maritieme historici actief bijeen
 490. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 491. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 492. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 493. Oude kaart Noordoost Friesland
 494. Rijdende en varende historie in Dokkum
 495. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 496. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 497. Amelander historie aan zee
 498. Sonttolproject naar volgende fase
 499. Collectie Fries Museum in online database
 500. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 501. Amelander historie online
 502. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 503. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 504. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 505. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 506. Baron Van Sytzama
 507. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 508. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 509. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 510. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 511. Meine Tosk
 512. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 513. URL verkorten met Lyt.sr
 514. Meer historie op de proppen
 515. Walvisstrandingen toen en nu
 516. Film De schaduw van Bonifatius
 517. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 518. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 519. Proppen oud papier als historische bron
 520. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 521. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 522. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 523. Buurtschap De Oere te Moddergat
 524. Fiskershuske en VPRO
 525. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 526. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
QR Code Business Card