Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 2. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 3. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 4. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 5. Waddencanon
 6. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 7. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 8. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 9. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 10. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 11. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 12. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 13. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 14. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 15. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 16. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 17. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 18. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 19. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 20. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 21. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 22. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 23. Sarcofagen in Friesland
 24. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 25. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 26. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 27. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 28. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 29. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 30. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 31. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 32. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 33. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 34. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 35. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 36. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 37. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 38. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 39. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 40. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 41. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 42. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 43. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 44. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 45. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 46. Stemmen op 3D project Dokkum
 47. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 48. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 49. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 50. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 51. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 52. Vernieuwde website Fryske Akademy
 53. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 54. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 55. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 56. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 57. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 58. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 59. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 60. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 61. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 62. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 63. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 64. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 65. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 66. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 67. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 68. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 69. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 70. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 71. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 72. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 73. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 74. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 75. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 76. Van snik naar smak
 77. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 78. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 79. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 80. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 81. Frysk nu bijna in Google Translate
 82. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 83. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 84. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 85. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 86. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 87. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 88. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 89. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 90. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 91. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 92. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 93. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 94. Bonifatiusjaar 2016
 95. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 96. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 97. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 98. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 99. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 100. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 101. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 102. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 103. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 104. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 105. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 106. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 107. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 108. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 109. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 110. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 111. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 112. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 113. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 114. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 115. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 116. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 117. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 118. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 119. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 120. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 121. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 122. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 123. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 124. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 125. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 126. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 127. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 128. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 129. Boerenbloed zet aan tot denken
 130. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 131. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 132. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 133. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 134. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 135. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 136. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 137. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 138. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 139. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 140. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 141. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 142. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 143. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 144. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 145. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 146. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 147. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 148. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 149. Dokkum, bolwerk van het noorden
 150. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 151. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 152. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 153. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 154. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 155. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 156. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 157. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 158. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 159. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 160. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 161. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 162. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 163. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 164. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 165. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 166. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 167. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 168. Kennis delen waar het kan
 169. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 170. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 171. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 172. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 173. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 174. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 175. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 176. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 177. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 178. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 179. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 180. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 181. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 182. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 183. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 184. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 185. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 186. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 187. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 188. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 189. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 190. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 191. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 192. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 193. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 194. It Beaken van de Fryske Akademy
 195. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 196. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 197. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 198. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 199. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 200. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 201. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 202. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 203. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 204. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 205. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 206. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 207. De Franse kazerne te Anjum
 208. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 209. Friese dame Baard in Indiaas museum
 210. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 211. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 212. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 213. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 214. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 215. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 216. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 217. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 218. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 219. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 220. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 221. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 222. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 223. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 224. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 225. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 226. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 227. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 228. Boek over Nes laat het verleden herleven
 229. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 230. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 231. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 232. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 233. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 234. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 235. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 236. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 237. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 238. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 239. Zomereinde in Bears
 240. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 241. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 242. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 243. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 244. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 245. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 246. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 247. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 248. Fulda vol van Bonifatius
 249. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 250. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 251. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 252. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 253. Voornamen in Noordoost Friesland
 254. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 255. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 256. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 257. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 258. 11en30 en geneagrammen
 259. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 260. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 261. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 262. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 263. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 264. Mummies en aardappels uit Friesland
 265. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 266. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 267. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 268. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 269. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 270. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 271. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 272. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 273. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 274. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 275. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 276. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 277. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 278. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 279. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 280. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 281. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 282. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 283. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 284. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 285. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 286. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 287. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 288. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 289. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 290. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 291. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 292. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 293. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 294. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 295. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 296. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 297. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 298. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 299. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 300. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 301. 11en30 met themanummer Rampen
 302. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 303. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 304. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 305. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 306. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 307. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 308. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 309. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 310. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 311. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 312. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 313. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 314. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 315. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 316. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 317. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 318. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 319. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 320. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 321. Heraldische databank CBG online
 322. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 323. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 324. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 325. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 326. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 327. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 328. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 329. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 330. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 331. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 332. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 333. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 334. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 335. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 336. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 337. Beneficiaal digitaal!
 338. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 339. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 340. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 341. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 342. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 343. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 344. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 345. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 346. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 347. Foudgumse school in opmars
 348. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 349. Boekhouding VOC nader ontsloten
 350. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 351. Sneuper 111 met focus op Ameland
 352. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 353. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 354. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 355. Historische topografie en cartografie in Friesland
 356. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 357. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 358. Friese familiedag
 359. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 360. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 361. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 362. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 363. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 364. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 365. Het beroep Rustmeester
 366. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 367. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 368. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 369. 11en30 juli 2013
 370. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 371. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 372. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 373. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 374. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 375. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 376. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 377. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 378. Familie van tien of meer generaties terug
 379. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 380. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 381. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 382. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 383. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 384. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 385. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 386. Vele Handen of een enkele hand
 387. De oudste kaart van Dokkum?
 388. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 389. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 390. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 391. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 392. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 393. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 394. ANBI-status. En dan?
 395. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 396. 11en30 april 2013
 397. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 398. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 399. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 400. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 401. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 402. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 403. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 404. Napoleons douane bureau te Dockum
 405. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 406. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 407. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 408. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 409. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 410. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 411. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 412. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 413. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 414. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 415. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 416. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 417. Samen staan we sterk, zeker op zee
 418. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 419. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 420. Historia Doccumensis boort in het verleden
 421. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 422. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 423. 11en30 over Mobiele Friezen
 424. Sneupen in de kerstvakantie
 425. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 426. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 427. Blad Genealogie van CBG december 2012
 428. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 429. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 430. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 431. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 432. Waterschapsarchieven en Tresoar
 433. Fryslan special over Friese Zeevaart
 434. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 435. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 436. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 437. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 438. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 439. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 440. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 441. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 442. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 443. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 444. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 445. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 446. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 447. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 448. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 449. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 450. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 451. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 452. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 453. Suggesties voor de Fryske Akademy
 454. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 455. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 456. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 457. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 458. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 459. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 460. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 461. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 462. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 463. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 464. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 465. Kan Google het Frysk redden?
 466. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 467. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 468. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 469. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 470. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 471. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 472. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 473. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 474. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 475. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 476. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 477. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 478. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 479. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 480. De paus en de Dokkumer kloostermop
 481. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 482. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 483. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 484. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 485. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 486. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 487. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 488. De familie Lodeizen te Dokkum
 489. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 490. Heeft u nog diskettes?
 491. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 492. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 493. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 494. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 495. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 496. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 497. Friezen in de online Militieregisters
 498. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 499. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 500. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 501. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 502. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 503. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 504. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 505. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 506. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 507. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 508. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 509. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 510. Biografie van Iman Falck
 511. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 512. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 513. Scans DTB Ee en Engwierum online
 514. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 515. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 516. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 517. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 518. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 519. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 520. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 521. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 522. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 523. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 524. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 525. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 526. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 527. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 528. Werelate en Noordoost-Friesland online
 529. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 530. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 531. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 532. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 533. Op naar de 500 leden
 534. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 535. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 536. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 537. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 538. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 539. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 540. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 541. Scheepsmodellen in Friese kerken
 542. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 543. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 544. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 545. De galg van Ezumazijl
 546. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 547. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 548. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 549. Vele handen maken licht archiefwerk
 550. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 551. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 552. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 553. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 554. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 555. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 556. Saapke Goslings en de merklap
 557. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 558. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 559. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 560. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 561. Schatzoeken in museumcollecties
 562. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 563. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 564. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 565. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 566. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 567. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 568. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 569. Dokkum digitaal
 570. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 571. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 572. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 573. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 574. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 575. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 576. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 577. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 578. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 579. VOC-database bron voor vele verhalen
 580. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 581. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 582. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 583. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 584. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 585. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 586. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 587. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 588. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 589. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 590. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 591. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 592. Zoeken in Google boeken
 593. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 594. Met de bus op de sneup door Friesland
 595. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 596. Zeepaard in Moddergat
 597. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 598. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 599. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 600. Boek historisch reddingstation Moddergat
 601. iPad app Markant Friesland musea live
 602. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 603. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 604. Geboren in 1811 in Friesland
 605. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 606. Dwaande in Noordoost Friesland
 607. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 608. Muntschatten in collectie Fries Museum
 609. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 610. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 611. Maritieme historici actief bijeen
 612. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 613. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 614. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 615. Oude kaart Noordoost Friesland
 616. Rijdende en varende historie in Dokkum
 617. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 618. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 619. Amelander historie aan zee
 620. Sonttolproject naar volgende fase
 621. Collectie Fries Museum in online database
 622. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 623. Amelander historie online
 624. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 625. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 626. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 627. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 628. Baron Van Sytzama
 629. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 630. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 631. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 632. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 633. Meine Tosk
 634. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 635. URL verkorten met Lyt.sr
 636. Meer historie op de proppen
 637. Walvisstrandingen toen en nu
 638. Film De schaduw van Bonifatius
 639. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 640. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 641. Proppen oud papier als historische bron
 642. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 643. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 644. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 645. Buurtschap De Oere te Moddergat
 646. Fiskershuske en VPRO
 647. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 648. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
QR Code Business Card