Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 2. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 3. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 4. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 5. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 6. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 7. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 8. De Franse kazerne te Anjum
 9. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 10. Friese dame Baard in Indiaas museum
 11. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 12. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 13. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 14. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 15. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 16. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 17. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 18. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 19. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 20. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 21. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 22. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 23. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 24. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 25. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 26. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 27. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 28. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 29. Boek over Nes laat het verleden herleven
 30. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 31. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 32. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 33. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 34. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 35. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 36. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 37. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 38. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 39. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 40. Zomereinde in Bears
 41. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 42. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 43. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 44. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 45. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 46. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 47. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 48. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 49. Fulda vol van Bonifatius
 50. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 51. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 52. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 53. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 54. Voornamen in Noordoost Friesland
 55. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 56. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 57. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 58. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 59. 11en30 en geneagrammen
 60. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 61. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 62. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 63. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 64. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 65. Mummies en aardappels uit Friesland
 66. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 67. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 68. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 69. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 70. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 71. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 72. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 73. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 74. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 75. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 76. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 77. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 78. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 79. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 80. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 81. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 82. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 83. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 84. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 85. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 86. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 87. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 88. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 89. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 90. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 91. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 92. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 93. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 94. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 95. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 96. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 97. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 98. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 99. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 100. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 101. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 102. 11en30 met themanummer Rampen
 103. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 104. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 105. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 106. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 107. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 108. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 109. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 110. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 111. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 112. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 113. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 114. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 115. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 116. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 117. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 118. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 119. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 120. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 121. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 122. Heraldische databank CBG online
 123. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 124. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 125. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 126. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 127. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 128. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 129. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 130. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 131. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 132. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 133. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 134. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 135. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 136. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 137. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 138. Beneficiaal digitaal!
 139. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 140. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 141. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 142. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 143. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 144. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 145. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 146. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 147. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 148. Foudgumse school in opmars
 149. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 150. Boekhouding VOC nader ontsloten
 151. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 152. Sneuper 111 met focus op Ameland
 153. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 154. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 155. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 156. Historische topografie en cartografie in Friesland
 157. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 158. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 159. Friese familiedag
 160. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 161. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 162. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 163. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 164. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 165. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 166. Het beroep Rustmeester
 167. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 168. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 169. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 170. 11en30 juli 2013
 171. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 172. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 173. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 174. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 175. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 176. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 177. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 178. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 179. Familie van tien of meer generaties terug
 180. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 181. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 182. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 183. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 184. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 185. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 186. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 187. Vele Handen of een enkele hand
 188. De oudste kaart van Dokkum?
 189. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 190. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 191. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 192. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 193. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 194. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 195. ANBI-status. En dan?
 196. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 197. 11en30 april 2013
 198. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 199. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 200. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 201. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 202. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 203. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 204. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 205. Napoleons douane bureau te Dockum
 206. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 207. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 208. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 209. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 210. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 211. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 212. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 213. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 214. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 215. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 216. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 217. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 218. Samen staan we sterk, zeker op zee
 219. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 220. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 221. Historia Doccumensis boort in het verleden
 222. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 223. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 224. 11en30 over Mobiele Friezen
 225. Sneupen in de kerstvakantie
 226. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 227. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 228. Blad Genealogie van CBG december 2012
 229. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 230. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 231. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 232. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 233. Waterschapsarchieven en Tresoar
 234. Fryslan special over Friese Zeevaart
 235. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 236. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 237. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 238. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 239. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 240. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 241. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 242. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 243. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 244. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 245. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 246. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 247. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 248. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 249. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 250. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 251. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 252. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 253. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 254. Suggesties voor de Fryske Akademy
 255. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 256. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 257. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 258. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 259. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 260. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 261. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 262. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 263. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 264. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 265. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 266. Kan Google het Frysk redden?
 267. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 268. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 269. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 270. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 271. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 272. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 273. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 274. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 275. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 276. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 277. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 278. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 279. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 280. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 281. De paus en de Dokkumer kloostermop
 282. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 283. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 284. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 285. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 286. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 287. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 288. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 289. De familie Lodeizen te Dokkum
 290. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 291. Heeft u nog diskettes?
 292. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 293. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 294. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 295. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 296. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 297. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 298. Friezen in de online Militieregisters
 299. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 300. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 301. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 302. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 303. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 304. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 305. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 306. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 307. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 308. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 309. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 310. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 311. Biografie van Iman Falck
 312. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 313. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 314. Scans DTB Ee en Engwierum online
 315. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 316. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 317. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 318. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 319. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 320. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 321. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 322. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 323. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 324. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 325. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 326. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 327. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 328. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 329. Werelate en Noordoost-Friesland online
 330. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 331. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 332. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 333. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 334. Op naar de 500 leden
 335. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 336. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 337. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 338. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 339. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 340. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 341. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 342. Scheepsmodellen in Friese kerken
 343. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 344. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 345. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 346. De galg van Ezumazijl
 347. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 348. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 349. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 350. Vele handen maken licht archiefwerk
 351. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 352. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 353. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 354. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 355. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 356. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 357. Saapke Goslings en de merklap
 358. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 359. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 360. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 361. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 362. Schatzoeken in museumcollecties
 363. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 364. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 365. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 366. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 367. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 368. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 369. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 370. Dokkum digitaal
 371. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 372. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 373. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 374. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 375. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 376. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 377. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 378. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 379. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 380. VOC-database bron voor vele verhalen
 381. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 382. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 383. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 384. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 385. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 386. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 387. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 388. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 389. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 390. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 391. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 392. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 393. Zoeken in Google boeken
 394. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 395. Met de bus op de sneup door Friesland
 396. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 397. Zeepaard in Moddergat
 398. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 399. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 400. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 401. Boek historisch reddingstation Moddergat
 402. iPad app Markant Friesland musea live
 403. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 404. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 405. Geboren in 1811 in Friesland
 406. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 407. Dwaande in Noordoost Friesland
 408. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 409. Muntschatten in collectie Fries Museum
 410. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 411. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 412. Maritieme historici actief bijeen
 413. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 414. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 415. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 416. Oude kaart Noordoost Friesland
 417. Rijdende en varende historie in Dokkum
 418. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 419. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 420. Amelander historie aan zee
 421. Sonttolproject naar volgende fase
 422. Collectie Fries Museum in online database
 423. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 424. Amelander historie online
 425. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 426. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 427. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 428. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 429. Baron Van Sytzama
 430. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 431. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 432. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 433. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 434. Meine Tosk
 435. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 436. URL verkorten met Lyt.sr
 437. Meer historie op de proppen
 438. Walvisstrandingen toen en nu
 439. Film De schaduw van Bonifatius
 440. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 441. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 442. Proppen oud papier als historische bron
 443. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 444. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 445. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 446. Buurtschap De Oere te Moddergat
 447. Fiskershuske en VPRO
 448. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 449. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
QR Code Business Card