Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 2. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 3. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 4. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 5. Vernieuwde website Fryske Akademy
 6. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 7. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 8. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 9. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 10. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 11. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 12. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 13. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 14. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 15. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 16. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 17. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 18. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 19. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 20. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 21. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 22. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 23. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 24. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 25. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 26. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 27. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 28. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 29. Van snik naar smak
 30. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 31. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 32. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 33. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 34. Frysk nu bijna in Google Translate
 35. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 36. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 37. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 38. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 39. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 40. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 41. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 42. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 43. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 44. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 45. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 46. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 47. Bonifatiusjaar 2016
 48. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 49. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 50. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 51. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 52. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 53. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 54. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 55. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 56. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 57. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 58. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 59. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 60. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 61. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 62. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 63. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 64. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 65. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 66. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 67. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 68. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 69. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 70. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 71. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 72. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 73. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 74. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 75. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 76. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 77. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 78. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 79. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 80. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 81. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 82. Boerenbloed zet aan tot denken
 83. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 84. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 85. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 86. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 87. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 88. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 89. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 90. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 91. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 92. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 93. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 94. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 95. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 96. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 97. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 98. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 99. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 100. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 101. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 102. Dokkum, bolwerk van het noorden
 103. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 104. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 105. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 106. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 107. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 108. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 109. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 110. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 111. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 112. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 113. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 114. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 115. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 116. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 117. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 118. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 119. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 120. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 121. Kennis delen waar het kan
 122. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 123. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 124. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 125. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 126. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 127. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 128. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 129. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 130. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 131. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 132. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 133. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 134. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 135. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 136. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 137. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 138. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 139. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 140. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 141. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 142. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 143. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 144. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 145. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 146. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 147. It Beaken van de Fryske Akademy
 148. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 149. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 150. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 151. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 152. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 153. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 154. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 155. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 156. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 157. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 158. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 159. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 160. De Franse kazerne te Anjum
 161. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 162. Friese dame Baard in Indiaas museum
 163. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 164. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 165. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 166. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 167. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 168. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 169. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 170. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 171. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 172. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 173. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 174. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 175. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 176. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 177. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 178. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 179. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 180. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 181. Boek over Nes laat het verleden herleven
 182. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 183. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 184. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 185. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 186. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 187. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 188. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 189. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 190. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 191. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 192. Zomereinde in Bears
 193. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 194. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 195. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 196. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 197. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 198. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 199. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 200. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 201. Fulda vol van Bonifatius
 202. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 203. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 204. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 205. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 206. Voornamen in Noordoost Friesland
 207. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 208. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 209. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 210. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 211. 11en30 en geneagrammen
 212. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 213. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 214. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 215. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 216. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 217. Mummies en aardappels uit Friesland
 218. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 219. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 220. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 221. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 222. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 223. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 224. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 225. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 226. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 227. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 228. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 229. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 230. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 231. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 232. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 233. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 234. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 235. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 236. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 237. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 238. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 239. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 240. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 241. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 242. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 243. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 244. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 245. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 246. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 247. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 248. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 249. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 250. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 251. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 252. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 253. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 254. 11en30 met themanummer Rampen
 255. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 256. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 257. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 258. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 259. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 260. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 261. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 262. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 263. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 264. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 265. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 266. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 267. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 268. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 269. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 270. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 271. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 272. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 273. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 274. Heraldische databank CBG online
 275. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 276. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 277. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 278. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 279. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 280. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 281. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 282. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 283. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 284. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 285. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 286. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 287. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 288. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 289. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 290. Beneficiaal digitaal!
 291. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 292. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 293. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 294. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 295. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 296. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 297. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 298. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 299. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 300. Foudgumse school in opmars
 301. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 302. Boekhouding VOC nader ontsloten
 303. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 304. Sneuper 111 met focus op Ameland
 305. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 306. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 307. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 308. Historische topografie en cartografie in Friesland
 309. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 310. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 311. Friese familiedag
 312. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 313. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 314. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 315. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 316. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 317. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 318. Het beroep Rustmeester
 319. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 320. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 321. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 322. 11en30 juli 2013
 323. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 324. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 325. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 326. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 327. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 328. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 329. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 330. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 331. Familie van tien of meer generaties terug
 332. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 333. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 334. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 335. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 336. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 337. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 338. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 339. Vele Handen of een enkele hand
 340. De oudste kaart van Dokkum?
 341. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 342. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 343. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 344. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 345. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 346. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 347. ANBI-status. En dan?
 348. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 349. 11en30 april 2013
 350. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 351. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 352. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 353. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 354. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 355. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 356. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 357. Napoleons douane bureau te Dockum
 358. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 359. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 360. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 361. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 362. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 363. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 364. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 365. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 366. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 367. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 368. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 369. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 370. Samen staan we sterk, zeker op zee
 371. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 372. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 373. Historia Doccumensis boort in het verleden
 374. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 375. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 376. 11en30 over Mobiele Friezen
 377. Sneupen in de kerstvakantie
 378. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 379. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 380. Blad Genealogie van CBG december 2012
 381. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 382. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 383. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 384. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 385. Waterschapsarchieven en Tresoar
 386. Fryslan special over Friese Zeevaart
 387. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 388. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 389. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 390. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 391. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 392. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 393. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 394. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 395. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 396. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 397. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 398. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 399. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 400. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 401. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 402. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 403. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 404. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 405. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 406. Suggesties voor de Fryske Akademy
 407. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 408. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 409. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 410. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 411. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 412. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 413. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 414. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 415. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 416. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 417. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 418. Kan Google het Frysk redden?
 419. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 420. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 421. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 422. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 423. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 424. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 425. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 426. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 427. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 428. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 429. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 430. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 431. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 432. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 433. De paus en de Dokkumer kloostermop
 434. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 435. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 436. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 437. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 438. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 439. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 440. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 441. De familie Lodeizen te Dokkum
 442. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 443. Heeft u nog diskettes?
 444. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 445. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 446. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 447. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 448. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 449. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 450. Friezen in de online Militieregisters
 451. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 452. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 453. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 454. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 455. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 456. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 457. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 458. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 459. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 460. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 461. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 462. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 463. Biografie van Iman Falck
 464. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 465. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 466. Scans DTB Ee en Engwierum online
 467. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 468. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 469. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 470. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 471. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 472. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 473. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 474. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 475. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 476. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 477. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 478. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 479. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 480. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 481. Werelate en Noordoost-Friesland online
 482. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 483. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 484. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 485. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 486. Op naar de 500 leden
 487. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 488. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 489. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 490. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 491. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 492. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 493. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 494. Scheepsmodellen in Friese kerken
 495. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 496. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 497. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 498. De galg van Ezumazijl
 499. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 500. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 501. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 502. Vele handen maken licht archiefwerk
 503. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 504. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 505. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 506. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 507. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 508. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 509. Saapke Goslings en de merklap
 510. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 511. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 512. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 513. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 514. Schatzoeken in museumcollecties
 515. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 516. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 517. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 518. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 519. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 520. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 521. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 522. Dokkum digitaal
 523. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 524. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 525. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 526. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 527. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 528. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 529. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 530. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 531. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 532. VOC-database bron voor vele verhalen
 533. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 534. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 535. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 536. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 537. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 538. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 539. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 540. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 541. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 542. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 543. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 544. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 545. Zoeken in Google boeken
 546. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 547. Met de bus op de sneup door Friesland
 548. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 549. Zeepaard in Moddergat
 550. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 551. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 552. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 553. Boek historisch reddingstation Moddergat
 554. iPad app Markant Friesland musea live
 555. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 556. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 557. Geboren in 1811 in Friesland
 558. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 559. Dwaande in Noordoost Friesland
 560. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 561. Muntschatten in collectie Fries Museum
 562. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 563. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 564. Maritieme historici actief bijeen
 565. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 566. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 567. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 568. Oude kaart Noordoost Friesland
 569. Rijdende en varende historie in Dokkum
 570. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 571. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 572. Amelander historie aan zee
 573. Sonttolproject naar volgende fase
 574. Collectie Fries Museum in online database
 575. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 576. Amelander historie online
 577. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 578. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 579. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 580. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 581. Baron Van Sytzama
 582. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 583. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 584. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 585. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 586. Meine Tosk
 587. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 588. URL verkorten met Lyt.sr
 589. Meer historie op de proppen
 590. Walvisstrandingen toen en nu
 591. Film De schaduw van Bonifatius
 592. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 593. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 594. Proppen oud papier als historische bron
 595. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 596. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 597. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 598. Buurtschap De Oere te Moddergat
 599. Fiskershuske en VPRO
 600. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 601. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
QR Code Business Card