Blog

 1. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 2. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 3. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 4. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 5. 11en30 en geneagrammen
 6. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 7. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 8. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 9. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 10. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 11. Mummies en aardappels uit Friesland
 12. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 13. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 14. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 15. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 16. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 17. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 18. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 19. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 20. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 21. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 22. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 23. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 24. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 25. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 26. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 27. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 28. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 29. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 30. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 31. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 32. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 33. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 34. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 35. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 36. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 37. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 38. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 39. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 40. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 41. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 42. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 43. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 44. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 45. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 46. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 47. 11en30 met themanummer Rampen
 48. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 49. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 50. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 51. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 52. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 53. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 54. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 55. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 56. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 57. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 58. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 59. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 60. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 61. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 62. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 63. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 64. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 65. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 66. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 67. Heraldische databank CBG online
 68. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 69. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 70. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 71. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 72. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 73. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 74. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 75. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 76. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 77. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 78. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 79. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 80. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 81. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 82. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 83. Beneficiaal digitaal!
 84. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 85. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 86. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 87. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 88. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 89. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 90. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 91. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 92. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 93. Foudgumse school in opmars
 94. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 95. Boekhouding VOC nader ontsloten
 96. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 97. Sneuper 111 met focus op Ameland
 98. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 99. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 100. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 101. Historische topografie en cartografie in Friesland
 102. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 103. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 104. Friese familiedag
 105. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 106. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 107. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 108. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 109. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 110. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 111. Het beroep Rustmeester
 112. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 113. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 114. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 115. 11en30 juli 2013
 116. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 117. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 118. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 119. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 120. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 121. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 122. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 123. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 124. Familie van tien of meer generaties terug
 125. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 126. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 127. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 128. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 129. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 130. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 131. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 132. Vele Handen of een enkele hand
 133. De oudste kaart van Dokkum?
 134. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 135. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 136. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 137. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 138. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 139. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 140. ANBI-status. En dan?
 141. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 142. 11en30 april 2013
 143. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 144. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 145. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 146. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 147. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 148. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 149. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 150. Napoleons douane bureau te Dockum
 151. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 152. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 153. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 154. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 155. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 156. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 157. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 158. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 159. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 160. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 161. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 162. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 163. Samen staan we sterk, zeker op zee
 164. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 165. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 166. Historia Doccumensis boort in het verleden
 167. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 168. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 169. 11en30 over Mobiele Friezen
 170. Sneupen in de kerstvakantie
 171. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 172. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 173. Blad Genealogie van CBG december 2012
 174. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 175. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 176. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 177. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 178. Waterschapsarchieven en Tresoar
 179. Fryslan special over Friese Zeevaart
 180. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 181. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 182. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 183. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 184. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 185. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 186. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 187. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 188. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 189. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 190. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 191. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 192. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 193. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 194. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 195. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 196. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 197. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 198. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 199. Suggesties voor de Fryske Akademy
 200. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 201. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 202. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 203. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 204. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 205. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 206. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 207. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 208. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 209. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 210. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 211. Kan Google het Frysk redden?
 212. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 213. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 214. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 215. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 216. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 217. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 218. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 219. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 220. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 221. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 222. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 223. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 224. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 225. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 226. De paus en de Dokkumer kloostermop
 227. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 228. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 229. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 230. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 231. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 232. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 233. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 234. De familie Lodeizen te Dokkum
 235. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 236. Heeft u nog diskettes?
 237. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 238. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 239. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 240. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 241. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 242. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 243. Friezen in de online Militieregisters
 244. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 245. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 246. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 247. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 248. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 249. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 250. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 251. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 252. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 253. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 254. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 255. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 256. Biografie van Iman Falck
 257. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 258. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 259. Scans DTB Ee en Engwierum online
 260. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 261. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 262. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 263. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 264. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 265. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 266. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 267. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 268. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 269. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 270. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 271. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 272. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 273. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 274. Werelate en Noordoost-Friesland online
 275. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 276. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 277. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 278. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 279. Op naar de 500 leden
 280. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 281. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 282. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 283. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 284. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 285. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 286. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 287. Scheepsmodellen in Friese kerken
 288. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 289. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 290. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 291. De galg van Ezumazijl
 292. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 293. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 294. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 295. Vele handen maken licht archiefwerk
 296. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 297. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 298. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 299. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 300. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 301. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 302. Saapke Goslings en de merklap
 303. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 304. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 305. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 306. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 307. Schatzoeken in museumcollecties
 308. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 309. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 310. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 311. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 312. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 313. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 314. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 315. Dokkum digitaal
 316. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 317. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 318. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 319. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 320. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 321. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 322. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 323. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 324. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 325. VOC-database bron voor vele verhalen
 326. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 327. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 328. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 329. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 330. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 331. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 332. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 333. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 334. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 335. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 336. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 337. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 338. Zoeken in Google boeken
 339. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 340. Met de bus op de sneup door Friesland
 341. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 342. Zeepaard in Moddergat
 343. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 344. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 345. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 346. Boek historisch reddingstation Moddergat
 347. iPad app Markant Friesland musea live
 348. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 349. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 350. Geboren in 1811 in Friesland
 351. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 352. Dwaande in Noordoost Friesland
 353. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 354. Muntschatten in collectie Fries Museum
 355. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 356. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 357. Maritieme historici actief bijeen
 358. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 359. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 360. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 361. Oude kaart Noordoost Friesland
 362. Rijdende en varende historie in Dokkum
 363. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 364. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 365. Amelander historie aan zee
 366. Sonttolproject naar volgende fase
 367. Collectie Fries Museum in online database
 368. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 369. Amelander historie online
 370. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 371. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 372. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 373. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 374. Baron Van Sytzama
 375. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 376. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 377. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 378. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 379. Meine Tosk
 380. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 381. URL verkorten met Lyt.sr
 382. Meer historie op de proppen
 383. Walvisstrandingen toen en nu
 384. Film De schaduw van Bonifatius
 385. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 386. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 387. Proppen oud papier als historische bron
 388. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 389. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 390. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 391. Buurtschap De Oere te Moddergat
 392. Fiskershuske en VPRO
 393. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 394. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
QR Code Business Card

Switch to our mobile site