Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 2. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 3. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 4. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 5. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 6. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 7. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 8. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 9. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 10. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 11. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 12. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 13. Dokkum, bolwerk van het noorden
 14. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 15. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 16. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 17. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 18. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 19. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 20. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 21. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 22. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 23. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 24. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 25. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 26. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 27. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 28. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 29. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 30. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 31. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 32. Kennis delen waar het kan
 33. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 34. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 35. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 36. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 37. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 38. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 39. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 40. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 41. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 42. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 43. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 44. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 45. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 46. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 47. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 48. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 49. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 50. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 51. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 52. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 53. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 54. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 55. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 56. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 57. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 58. It Beaken van de Fryske Akademy
 59. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 60. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 61. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 62. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 63. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 64. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 65. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 66. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 67. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 68. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 69. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 70. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 71. De Franse kazerne te Anjum
 72. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 73. Friese dame Baard in Indiaas museum
 74. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 75. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 76. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 77. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 78. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 79. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 80. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 81. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 82. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 83. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 84. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 85. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 86. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 87. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 88. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 89. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 90. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 91. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 92. Boek over Nes laat het verleden herleven
 93. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 94. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 95. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 96. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 97. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 98. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 99. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 100. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 101. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 102. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 103. Zomereinde in Bears
 104. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 105. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 106. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 107. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 108. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 109. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 110. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 111. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 112. Fulda vol van Bonifatius
 113. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 114. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 115. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 116. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 117. Voornamen in Noordoost Friesland
 118. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 119. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 120. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 121. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 122. 11en30 en geneagrammen
 123. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 124. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 125. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 126. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 127. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 128. Mummies en aardappels uit Friesland
 129. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 130. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 131. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 132. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 133. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 134. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 135. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 136. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 137. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 138. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 139. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 140. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 141. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 142. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 143. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 144. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 145. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 146. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 147. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 148. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 149. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 150. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 151. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 152. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 153. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 154. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 155. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 156. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 157. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 158. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 159. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 160. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 161. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 162. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 163. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 164. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 165. 11en30 met themanummer Rampen
 166. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 167. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 168. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 169. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 170. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 171. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 172. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 173. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 174. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 175. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 176. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 177. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 178. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 179. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 180. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 181. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 182. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 183. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 184. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 185. Heraldische databank CBG online
 186. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 187. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 188. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 189. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 190. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 191. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 192. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 193. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 194. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 195. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 196. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 197. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 198. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 199. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 200. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 201. Beneficiaal digitaal!
 202. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 203. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 204. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 205. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 206. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 207. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 208. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 209. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 210. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 211. Foudgumse school in opmars
 212. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 213. Boekhouding VOC nader ontsloten
 214. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 215. Sneuper 111 met focus op Ameland
 216. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 217. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 218. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 219. Historische topografie en cartografie in Friesland
 220. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 221. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 222. Friese familiedag
 223. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 224. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 225. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 226. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 227. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 228. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 229. Het beroep Rustmeester
 230. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 231. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 232. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 233. 11en30 juli 2013
 234. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 235. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 236. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 237. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 238. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 239. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 240. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 241. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 242. Familie van tien of meer generaties terug
 243. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 244. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 245. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 246. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 247. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 248. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 249. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 250. Vele Handen of een enkele hand
 251. De oudste kaart van Dokkum?
 252. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 253. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 254. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 255. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 256. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 257. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 258. ANBI-status. En dan?
 259. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 260. 11en30 april 2013
 261. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 262. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 263. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 264. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 265. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 266. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 267. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 268. Napoleons douane bureau te Dockum
 269. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 270. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 271. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 272. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 273. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 274. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 275. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 276. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 277. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 278. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 279. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 280. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 281. Samen staan we sterk, zeker op zee
 282. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 283. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 284. Historia Doccumensis boort in het verleden
 285. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 286. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 287. 11en30 over Mobiele Friezen
 288. Sneupen in de kerstvakantie
 289. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 290. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 291. Blad Genealogie van CBG december 2012
 292. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 293. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 294. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 295. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 296. Waterschapsarchieven en Tresoar
 297. Fryslan special over Friese Zeevaart
 298. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 299. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 300. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 301. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 302. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 303. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 304. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 305. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 306. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 307. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 308. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 309. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 310. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 311. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 312. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 313. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 314. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 315. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 316. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 317. Suggesties voor de Fryske Akademy
 318. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 319. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 320. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 321. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 322. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 323. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 324. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 325. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 326. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 327. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 328. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 329. Kan Google het Frysk redden?
 330. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 331. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 332. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 333. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 334. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 335. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 336. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 337. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 338. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 339. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 340. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 341. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 342. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 343. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 344. De paus en de Dokkumer kloostermop
 345. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 346. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 347. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 348. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 349. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 350. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 351. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 352. De familie Lodeizen te Dokkum
 353. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 354. Heeft u nog diskettes?
 355. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 356. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 357. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 358. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 359. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 360. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 361. Friezen in de online Militieregisters
 362. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 363. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 364. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 365. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 366. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 367. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 368. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 369. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 370. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 371. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 372. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 373. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 374. Biografie van Iman Falck
 375. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 376. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 377. Scans DTB Ee en Engwierum online
 378. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 379. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 380. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 381. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 382. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 383. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 384. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 385. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 386. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 387. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 388. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 389. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 390. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 391. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 392. Werelate en Noordoost-Friesland online
 393. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 394. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 395. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 396. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 397. Op naar de 500 leden
 398. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 399. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 400. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 401. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 402. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 403. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 404. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 405. Scheepsmodellen in Friese kerken
 406. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 407. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 408. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 409. De galg van Ezumazijl
 410. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 411. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 412. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 413. Vele handen maken licht archiefwerk
 414. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 415. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 416. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 417. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 418. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 419. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 420. Saapke Goslings en de merklap
 421. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 422. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 423. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 424. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 425. Schatzoeken in museumcollecties
 426. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 427. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 428. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 429. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 430. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 431. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 432. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 433. Dokkum digitaal
 434. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 435. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 436. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 437. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 438. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 439. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 440. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 441. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 442. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 443. VOC-database bron voor vele verhalen
 444. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 445. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 446. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 447. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 448. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 449. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 450. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 451. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 452. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 453. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 454. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 455. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 456. Zoeken in Google boeken
 457. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 458. Met de bus op de sneup door Friesland
 459. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 460. Zeepaard in Moddergat
 461. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 462. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 463. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 464. Boek historisch reddingstation Moddergat
 465. iPad app Markant Friesland musea live
 466. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 467. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 468. Geboren in 1811 in Friesland
 469. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 470. Dwaande in Noordoost Friesland
 471. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 472. Muntschatten in collectie Fries Museum
 473. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 474. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 475. Maritieme historici actief bijeen
 476. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 477. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 478. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 479. Oude kaart Noordoost Friesland
 480. Rijdende en varende historie in Dokkum
 481. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 482. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 483. Amelander historie aan zee
 484. Sonttolproject naar volgende fase
 485. Collectie Fries Museum in online database
 486. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 487. Amelander historie online
 488. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 489. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 490. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 491. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 492. Baron Van Sytzama
 493. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 494. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 495. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 496. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 497. Meine Tosk
 498. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 499. URL verkorten met Lyt.sr
 500. Meer historie op de proppen
 501. Walvisstrandingen toen en nu
 502. Film De schaduw van Bonifatius
 503. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 504. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 505. Proppen oud papier als historische bron
 506. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 507. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 508. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 509. Buurtschap De Oere te Moddergat
 510. Fiskershuske en VPRO
 511. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 512. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
QR Code Business Card