Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 2. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 3. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 4. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 5. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 6. Vernieuwde website Fryske Akademy
 7. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 8. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 9. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 10. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 11. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 12. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 13. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 14. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 15. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 16. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 17. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 18. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 19. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 20. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 21. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 22. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 23. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 24. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 25. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 26. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 27. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 28. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 29. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 30. Van snik naar smak
 31. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 32. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 33. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 34. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 35. Frysk nu bijna in Google Translate
 36. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 37. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 38. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 39. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 40. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 41. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 42. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 43. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 44. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 45. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 46. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 47. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 48. Bonifatiusjaar 2016
 49. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 50. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 51. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 52. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 53. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 54. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 55. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 56. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 57. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 58. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 59. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 60. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 61. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 62. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 63. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 64. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 65. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 66. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 67. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 68. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 69. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 70. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 71. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 72. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 73. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 74. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 75. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 76. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 77. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 78. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 79. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 80. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 81. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 82. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 83. Boerenbloed zet aan tot denken
 84. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 85. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 86. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 87. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 88. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 89. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 90. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 91. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 92. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 93. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 94. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 95. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 96. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 97. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 98. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 99. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 100. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 101. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 102. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 103. Dokkum, bolwerk van het noorden
 104. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 105. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 106. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 107. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 108. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 109. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 110. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 111. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 112. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 113. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 114. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 115. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 116. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 117. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 118. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 119. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 120. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 121. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 122. Kennis delen waar het kan
 123. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 124. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 125. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 126. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 127. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 128. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 129. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 130. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 131. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 132. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 133. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 134. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 135. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 136. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 137. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 138. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 139. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 140. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 141. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 142. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 143. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 144. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 145. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 146. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 147. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 148. It Beaken van de Fryske Akademy
 149. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 150. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 151. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 152. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 153. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 154. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 155. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 156. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 157. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 158. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 159. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 160. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 161. De Franse kazerne te Anjum
 162. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 163. Friese dame Baard in Indiaas museum
 164. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 165. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 166. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 167. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 168. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 169. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 170. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 171. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 172. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 173. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 174. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 175. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 176. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 177. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 178. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 179. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 180. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 181. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 182. Boek over Nes laat het verleden herleven
 183. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 184. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 185. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 186. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 187. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 188. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 189. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 190. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 191. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 192. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 193. Zomereinde in Bears
 194. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 195. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 196. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 197. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 198. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 199. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 200. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 201. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 202. Fulda vol van Bonifatius
 203. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 204. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 205. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 206. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 207. Voornamen in Noordoost Friesland
 208. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 209. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 210. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 211. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 212. 11en30 en geneagrammen
 213. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 214. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 215. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 216. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 217. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 218. Mummies en aardappels uit Friesland
 219. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 220. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 221. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 222. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 223. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 224. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 225. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 226. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 227. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 228. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 229. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 230. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 231. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 232. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 233. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 234. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 235. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 236. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 237. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 238. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 239. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 240. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 241. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 242. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 243. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 244. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 245. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 246. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 247. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 248. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 249. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 250. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 251. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 252. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 253. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 254. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 255. 11en30 met themanummer Rampen
 256. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 257. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 258. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 259. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 260. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 261. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 262. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 263. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 264. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 265. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 266. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 267. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 268. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 269. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 270. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 271. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 272. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 273. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 274. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 275. Heraldische databank CBG online
 276. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 277. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 278. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 279. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 280. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 281. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 282. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 283. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 284. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 285. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 286. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 287. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 288. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 289. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 290. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 291. Beneficiaal digitaal!
 292. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 293. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 294. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 295. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 296. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 297. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 298. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 299. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 300. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 301. Foudgumse school in opmars
 302. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 303. Boekhouding VOC nader ontsloten
 304. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 305. Sneuper 111 met focus op Ameland
 306. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 307. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 308. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 309. Historische topografie en cartografie in Friesland
 310. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 311. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 312. Friese familiedag
 313. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 314. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 315. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 316. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 317. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 318. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 319. Het beroep Rustmeester
 320. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 321. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 322. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 323. 11en30 juli 2013
 324. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 325. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 326. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 327. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 328. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 329. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 330. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 331. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 332. Familie van tien of meer generaties terug
 333. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 334. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 335. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 336. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 337. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 338. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 339. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 340. Vele Handen of een enkele hand
 341. De oudste kaart van Dokkum?
 342. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 343. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 344. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 345. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 346. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 347. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 348. ANBI-status. En dan?
 349. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 350. 11en30 april 2013
 351. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 352. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 353. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 354. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 355. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 356. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 357. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 358. Napoleons douane bureau te Dockum
 359. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 360. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 361. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 362. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 363. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 364. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 365. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 366. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 367. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 368. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 369. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 370. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 371. Samen staan we sterk, zeker op zee
 372. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 373. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 374. Historia Doccumensis boort in het verleden
 375. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 376. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 377. 11en30 over Mobiele Friezen
 378. Sneupen in de kerstvakantie
 379. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 380. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 381. Blad Genealogie van CBG december 2012
 382. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 383. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 384. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 385. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 386. Waterschapsarchieven en Tresoar
 387. Fryslan special over Friese Zeevaart
 388. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 389. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 390. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 391. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 392. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 393. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 394. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 395. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 396. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 397. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 398. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 399. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 400. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 401. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 402. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 403. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 404. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 405. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 406. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 407. Suggesties voor de Fryske Akademy
 408. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 409. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 410. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 411. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 412. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 413. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 414. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 415. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 416. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 417. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 418. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 419. Kan Google het Frysk redden?
 420. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 421. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 422. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 423. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 424. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 425. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 426. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 427. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 428. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 429. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 430. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 431. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 432. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 433. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 434. De paus en de Dokkumer kloostermop
 435. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 436. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 437. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 438. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 439. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 440. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 441. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 442. De familie Lodeizen te Dokkum
 443. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 444. Heeft u nog diskettes?
 445. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 446. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 447. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 448. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 449. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 450. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 451. Friezen in de online Militieregisters
 452. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 453. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 454. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 455. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 456. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 457. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 458. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 459. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 460. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 461. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 462. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 463. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 464. Biografie van Iman Falck
 465. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 466. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 467. Scans DTB Ee en Engwierum online
 468. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 469. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 470. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 471. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 472. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 473. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 474. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 475. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 476. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 477. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 478. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 479. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 480. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 481. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 482. Werelate en Noordoost-Friesland online
 483. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 484. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 485. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 486. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 487. Op naar de 500 leden
 488. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 489. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 490. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 491. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 492. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 493. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 494. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 495. Scheepsmodellen in Friese kerken
 496. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 497. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 498. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 499. De galg van Ezumazijl
 500. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 501. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 502. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 503. Vele handen maken licht archiefwerk
 504. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 505. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 506. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 507. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 508. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 509. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 510. Saapke Goslings en de merklap
 511. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 512. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 513. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 514. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 515. Schatzoeken in museumcollecties
 516. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 517. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 518. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 519. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 520. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 521. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 522. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 523. Dokkum digitaal
 524. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 525. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 526. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 527. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 528. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 529. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 530. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 531. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 532. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 533. VOC-database bron voor vele verhalen
 534. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 535. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 536. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 537. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 538. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 539. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 540. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 541. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 542. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 543. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 544. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 545. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 546. Zoeken in Google boeken
 547. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 548. Met de bus op de sneup door Friesland
 549. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 550. Zeepaard in Moddergat
 551. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 552. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 553. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 554. Boek historisch reddingstation Moddergat
 555. iPad app Markant Friesland musea live
 556. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 557. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 558. Geboren in 1811 in Friesland
 559. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 560. Dwaande in Noordoost Friesland
 561. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 562. Muntschatten in collectie Fries Museum
 563. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 564. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 565. Maritieme historici actief bijeen
 566. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 567. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 568. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 569. Oude kaart Noordoost Friesland
 570. Rijdende en varende historie in Dokkum
 571. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 572. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 573. Amelander historie aan zee
 574. Sonttolproject naar volgende fase
 575. Collectie Fries Museum in online database
 576. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 577. Amelander historie online
 578. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 579. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 580. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 581. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 582. Baron Van Sytzama
 583. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 584. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 585. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 586. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 587. Meine Tosk
 588. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 589. URL verkorten met Lyt.sr
 590. Meer historie op de proppen
 591. Walvisstrandingen toen en nu
 592. Film De schaduw van Bonifatius
 593. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 594. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 595. Proppen oud papier als historische bron
 596. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 597. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 598. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 599. Buurtschap De Oere te Moddergat
 600. Fiskershuske en VPRO
 601. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 602. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
QR Code Business Card