Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 2. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 3. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 4. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 5. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 6. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 7. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 8. Boek over Nes laat het verleden herleven
 9. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 10. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 11. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 12. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 13. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 14. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 15. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 16. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 17. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 18. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 19. Zomereinde in Bears
 20. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 21. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 22. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 23. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 24. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 25. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 26. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 27. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 28. Fulda vol van Bonifatius
 29. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 30. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 31. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 32. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 33. Voornamen in Noordoost Friesland
 34. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 35. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 36. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 37. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 38. 11en30 en geneagrammen
 39. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 40. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 41. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 42. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 43. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 44. Mummies en aardappels uit Friesland
 45. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 46. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 47. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 48. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 49. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 50. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 51. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 52. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 53. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 54. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 55. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 56. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 57. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 58. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 59. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 60. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 61. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 62. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 63. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 64. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 65. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 66. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 67. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 68. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 69. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 70. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 71. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 72. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 73. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 74. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 75. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 76. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 77. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 78. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 79. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 80. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 81. 11en30 met themanummer Rampen
 82. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 83. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 84. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 85. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 86. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 87. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 88. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 89. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 90. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 91. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 92. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 93. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 94. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 95. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 96. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 97. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 98. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 99. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 100. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 101. Heraldische databank CBG online
 102. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 103. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 104. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 105. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 106. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 107. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 108. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 109. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 110. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 111. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 112. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 113. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 114. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 115. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 116. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 117. Beneficiaal digitaal!
 118. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 119. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 120. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 121. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 122. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 123. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 124. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 125. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 126. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 127. Foudgumse school in opmars
 128. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 129. Boekhouding VOC nader ontsloten
 130. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 131. Sneuper 111 met focus op Ameland
 132. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 133. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 134. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 135. Historische topografie en cartografie in Friesland
 136. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 137. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 138. Friese familiedag
 139. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 140. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 141. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 142. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 143. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 144. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 145. Het beroep Rustmeester
 146. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 147. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 148. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 149. 11en30 juli 2013
 150. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 151. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 152. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 153. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 154. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 155. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 156. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 157. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 158. Familie van tien of meer generaties terug
 159. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 160. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 161. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 162. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 163. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 164. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 165. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 166. Vele Handen of een enkele hand
 167. De oudste kaart van Dokkum?
 168. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 169. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 170. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 171. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 172. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 173. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 174. ANBI-status. En dan?
 175. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 176. 11en30 april 2013
 177. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 178. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 179. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 180. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 181. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 182. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 183. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 184. Napoleons douane bureau te Dockum
 185. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 186. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 187. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 188. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 189. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 190. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 191. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 192. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 193. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 194. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 195. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 196. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 197. Samen staan we sterk, zeker op zee
 198. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 199. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 200. Historia Doccumensis boort in het verleden
 201. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 202. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 203. 11en30 over Mobiele Friezen
 204. Sneupen in de kerstvakantie
 205. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 206. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 207. Blad Genealogie van CBG december 2012
 208. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 209. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 210. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 211. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 212. Waterschapsarchieven en Tresoar
 213. Fryslan special over Friese Zeevaart
 214. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 215. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 216. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 217. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 218. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 219. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 220. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 221. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 222. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 223. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 224. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 225. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 226. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 227. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 228. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 229. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 230. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 231. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 232. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 233. Suggesties voor de Fryske Akademy
 234. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 235. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 236. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 237. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 238. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 239. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 240. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 241. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 242. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 243. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 244. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 245. Kan Google het Frysk redden?
 246. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 247. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 248. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 249. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 250. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 251. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 252. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 253. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 254. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 255. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 256. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 257. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 258. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 259. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 260. De paus en de Dokkumer kloostermop
 261. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 262. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 263. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 264. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 265. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 266. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 267. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 268. De familie Lodeizen te Dokkum
 269. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 270. Heeft u nog diskettes?
 271. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 272. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 273. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 274. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 275. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 276. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 277. Friezen in de online Militieregisters
 278. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 279. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 280. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 281. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 282. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 283. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 284. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 285. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 286. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 287. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 288. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 289. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 290. Biografie van Iman Falck
 291. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 292. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 293. Scans DTB Ee en Engwierum online
 294. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 295. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 296. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 297. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 298. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 299. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 300. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 301. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 302. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 303. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 304. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 305. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 306. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 307. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 308. Werelate en Noordoost-Friesland online
 309. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 310. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 311. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 312. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 313. Op naar de 500 leden
 314. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 315. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 316. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 317. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 318. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 319. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 320. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 321. Scheepsmodellen in Friese kerken
 322. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 323. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 324. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 325. De galg van Ezumazijl
 326. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 327. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 328. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 329. Vele handen maken licht archiefwerk
 330. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 331. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 332. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 333. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 334. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 335. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 336. Saapke Goslings en de merklap
 337. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 338. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 339. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 340. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 341. Schatzoeken in museumcollecties
 342. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 343. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 344. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 345. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 346. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 347. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 348. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 349. Dokkum digitaal
 350. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 351. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 352. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 353. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 354. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 355. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 356. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 357. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 358. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 359. VOC-database bron voor vele verhalen
 360. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 361. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 362. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 363. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 364. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 365. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 366. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 367. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 368. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 369. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 370. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 371. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 372. Zoeken in Google boeken
 373. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 374. Met de bus op de sneup door Friesland
 375. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 376. Zeepaard in Moddergat
 377. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 378. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 379. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 380. Boek historisch reddingstation Moddergat
 381. iPad app Markant Friesland musea live
 382. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 383. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 384. Geboren in 1811 in Friesland
 385. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 386. Dwaande in Noordoost Friesland
 387. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 388. Muntschatten in collectie Fries Museum
 389. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 390. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 391. Maritieme historici actief bijeen
 392. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 393. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 394. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 395. Oude kaart Noordoost Friesland
 396. Rijdende en varende historie in Dokkum
 397. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 398. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 399. Amelander historie aan zee
 400. Sonttolproject naar volgende fase
 401. Collectie Fries Museum in online database
 402. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 403. Amelander historie online
 404. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 405. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 406. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 407. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 408. Baron Van Sytzama
 409. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 410. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 411. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 412. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 413. Meine Tosk
 414. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 415. URL verkorten met Lyt.sr
 416. Meer historie op de proppen
 417. Walvisstrandingen toen en nu
 418. Film De schaduw van Bonifatius
 419. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 420. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 421. Proppen oud papier als historische bron
 422. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 423. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 424. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 425. Buurtschap De Oere te Moddergat
 426. Fiskershuske en VPRO
 427. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 428. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
QR Code Business Card