Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 2. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 3. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 4. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 5. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 6. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 7. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 8. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 9. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 10. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 11. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 12. Bonifatiusjaar 2016
 13. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 14. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 15. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 16. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 17. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 18. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 19. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 20. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 21. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 22. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 23. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 24. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 25. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 26. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 27. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 28. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 29. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 30. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 31. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 32. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 33. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 34. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 35. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 36. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 37. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 38. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 39. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 40. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 41. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 42. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 43. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 44. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 45. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 46. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 47. Boerenbloed zet aan tot denken
 48. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 49. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 50. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 51. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 52. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 53. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 54. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 55. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 56. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 57. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 58. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 59. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 60. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 61. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 62. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 63. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 64. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 65. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 66. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 67. Dokkum, bolwerk van het noorden
 68. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 69. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 70. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 71. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 72. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 73. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 74. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 75. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 76. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 77. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 78. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 79. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 80. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 81. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 82. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 83. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 84. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 85. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 86. Kennis delen waar het kan
 87. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 88. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 89. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 90. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 91. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 92. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 93. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 94. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 95. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 96. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 97. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 98. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 99. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 100. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 101. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 102. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 103. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 104. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 105. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 106. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 107. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 108. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 109. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 110. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 111. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 112. It Beaken van de Fryske Akademy
 113. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 114. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 115. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 116. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 117. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 118. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 119. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 120. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 121. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 122. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 123. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 124. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 125. De Franse kazerne te Anjum
 126. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 127. Friese dame Baard in Indiaas museum
 128. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 129. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 130. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 131. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 132. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 133. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 134. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 135. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 136. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 137. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 138. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 139. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 140. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 141. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 142. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 143. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 144. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 145. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 146. Boek over Nes laat het verleden herleven
 147. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 148. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 149. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 150. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 151. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 152. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 153. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 154. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 155. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 156. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 157. Zomereinde in Bears
 158. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 159. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 160. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 161. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 162. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 163. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 164. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 165. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 166. Fulda vol van Bonifatius
 167. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 168. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 169. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 170. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 171. Voornamen in Noordoost Friesland
 172. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 173. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 174. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 175. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 176. 11en30 en geneagrammen
 177. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 178. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 179. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 180. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 181. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 182. Mummies en aardappels uit Friesland
 183. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 184. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 185. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 186. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 187. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 188. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 189. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 190. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 191. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 192. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 193. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 194. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 195. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 196. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 197. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 198. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 199. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 200. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 201. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 202. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 203. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 204. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 205. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 206. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 207. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 208. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 209. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 210. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 211. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 212. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 213. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 214. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 215. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 216. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 217. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 218. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 219. 11en30 met themanummer Rampen
 220. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 221. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 222. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 223. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 224. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 225. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 226. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 227. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 228. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 229. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 230. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 231. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 232. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 233. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 234. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 235. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 236. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 237. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 238. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 239. Heraldische databank CBG online
 240. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 241. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 242. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 243. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 244. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 245. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 246. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 247. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 248. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 249. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 250. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 251. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 252. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 253. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 254. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 255. Beneficiaal digitaal!
 256. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 257. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 258. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 259. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 260. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 261. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 262. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 263. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 264. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 265. Foudgumse school in opmars
 266. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 267. Boekhouding VOC nader ontsloten
 268. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 269. Sneuper 111 met focus op Ameland
 270. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 271. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 272. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 273. Historische topografie en cartografie in Friesland
 274. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 275. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 276. Friese familiedag
 277. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 278. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 279. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 280. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 281. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 282. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 283. Het beroep Rustmeester
 284. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 285. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 286. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 287. 11en30 juli 2013
 288. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 289. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 290. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 291. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 292. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 293. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 294. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 295. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 296. Familie van tien of meer generaties terug
 297. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 298. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 299. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 300. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 301. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 302. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 303. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 304. Vele Handen of een enkele hand
 305. De oudste kaart van Dokkum?
 306. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 307. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 308. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 309. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 310. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 311. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 312. ANBI-status. En dan?
 313. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 314. 11en30 april 2013
 315. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 316. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 317. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 318. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 319. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 320. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 321. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 322. Napoleons douane bureau te Dockum
 323. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 324. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 325. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 326. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 327. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 328. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 329. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 330. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 331. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 332. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 333. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 334. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 335. Samen staan we sterk, zeker op zee
 336. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 337. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 338. Historia Doccumensis boort in het verleden
 339. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 340. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 341. 11en30 over Mobiele Friezen
 342. Sneupen in de kerstvakantie
 343. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 344. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 345. Blad Genealogie van CBG december 2012
 346. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 347. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 348. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 349. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 350. Waterschapsarchieven en Tresoar
 351. Fryslan special over Friese Zeevaart
 352. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 353. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 354. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 355. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 356. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 357. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 358. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 359. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 360. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 361. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 362. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 363. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 364. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 365. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 366. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 367. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 368. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 369. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 370. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 371. Suggesties voor de Fryske Akademy
 372. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 373. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 374. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 375. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 376. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 377. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 378. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 379. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 380. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 381. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 382. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 383. Kan Google het Frysk redden?
 384. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 385. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 386. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 387. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 388. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 389. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 390. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 391. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 392. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 393. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 394. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 395. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 396. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 397. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 398. De paus en de Dokkumer kloostermop
 399. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 400. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 401. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 402. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 403. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 404. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 405. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 406. De familie Lodeizen te Dokkum
 407. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 408. Heeft u nog diskettes?
 409. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 410. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 411. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 412. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 413. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 414. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 415. Friezen in de online Militieregisters
 416. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 417. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 418. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 419. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 420. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 421. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 422. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 423. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 424. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 425. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 426. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 427. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 428. Biografie van Iman Falck
 429. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 430. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 431. Scans DTB Ee en Engwierum online
 432. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 433. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 434. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 435. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 436. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 437. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 438. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 439. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 440. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 441. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 442. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 443. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 444. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 445. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 446. Werelate en Noordoost-Friesland online
 447. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 448. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 449. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 450. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 451. Op naar de 500 leden
 452. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 453. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 454. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 455. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 456. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 457. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 458. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 459. Scheepsmodellen in Friese kerken
 460. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 461. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 462. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 463. De galg van Ezumazijl
 464. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 465. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 466. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 467. Vele handen maken licht archiefwerk
 468. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 469. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 470. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 471. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 472. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 473. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 474. Saapke Goslings en de merklap
 475. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 476. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 477. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 478. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 479. Schatzoeken in museumcollecties
 480. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 481. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 482. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 483. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 484. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 485. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 486. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 487. Dokkum digitaal
 488. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 489. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 490. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 491. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 492. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 493. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 494. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 495. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 496. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 497. VOC-database bron voor vele verhalen
 498. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 499. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 500. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 501. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 502. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 503. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 504. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 505. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 506. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 507. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 508. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 509. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 510. Zoeken in Google boeken
 511. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 512. Met de bus op de sneup door Friesland
 513. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 514. Zeepaard in Moddergat
 515. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 516. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 517. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 518. Boek historisch reddingstation Moddergat
 519. iPad app Markant Friesland musea live
 520. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 521. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 522. Geboren in 1811 in Friesland
 523. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 524. Dwaande in Noordoost Friesland
 525. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 526. Muntschatten in collectie Fries Museum
 527. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 528. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 529. Maritieme historici actief bijeen
 530. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 531. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 532. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 533. Oude kaart Noordoost Friesland
 534. Rijdende en varende historie in Dokkum
 535. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 536. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 537. Amelander historie aan zee
 538. Sonttolproject naar volgende fase
 539. Collectie Fries Museum in online database
 540. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 541. Amelander historie online
 542. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 543. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 544. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 545. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 546. Baron Van Sytzama
 547. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 548. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 549. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 550. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 551. Meine Tosk
 552. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 553. URL verkorten met Lyt.sr
 554. Meer historie op de proppen
 555. Walvisstrandingen toen en nu
 556. Film De schaduw van Bonifatius
 557. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 558. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 559. Proppen oud papier als historische bron
 560. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 561. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 562. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 563. Buurtschap De Oere te Moddergat
 564. Fiskershuske en VPRO
 565. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 566. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
QR Code Business Card