Blog

 1. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 2. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 3. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 4. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 5. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 6. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 7. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 8. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 9. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 10. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 11. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 12. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 13. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 14. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 15. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 16. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 17. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 18. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 19. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 20. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 21. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 22. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 23. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 24. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 25. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 26. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 27. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 28. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 29. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 30. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 31. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 32. 11en30 met themanummer Rampen
 33. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 34. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 35. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 36. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 37. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 38. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 39. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 40. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 41. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 42. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 43. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 44. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 45. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 46. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 47. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 48. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 49. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 50. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 51. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 52. Heraldische databank CBG online
 53. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 54. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 55. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 56. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 57. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 58. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 59. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 60. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 61. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 62. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 63. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 64. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 65. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 66. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 67. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 68. Beneficiaal digitaal!
 69. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 70. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 71. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 72. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 73. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 74. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 75. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 76. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 77. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 78. Foudgumse school in opmars
 79. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 80. Boekhouding VOC nader ontsloten
 81. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 82. Sneuper 111 met focus op Ameland
 83. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 84. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 85. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 86. Historische topografie en cartografie in Friesland
 87. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 88. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 89. Friese familiedag
 90. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 91. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 92. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 93. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 94. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 95. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 96. Het beroep Rustmeester
 97. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 98. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 99. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 100. 11en30 juli 2013
 101. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 102. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 103. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 104. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 105. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 106. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 107. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 108. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 109. Familie van tien of meer generaties terug
 110. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 111. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 112. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 113. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 114. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 115. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 116. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 117. Vele Handen of een enkele hand
 118. De oudste kaart van Dokkum?
 119. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 120. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 121. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 122. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 123. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 124. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 125. ANBI-status. En dan?
 126. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 127. 11en30 april 2013
 128. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 129. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 130. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 131. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 132. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 133. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 134. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 135. Napoleons douane bureau te Dockum
 136. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 137. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 138. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 139. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 140. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 141. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 142. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 143. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 144. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 145. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 146. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 147. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 148. Samen staan we sterk, zeker op zee
 149. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 150. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 151. Historia Doccumensis boort in het verleden
 152. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 153. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 154. 11en30 over Mobiele Friezen
 155. Sneupen in de kerstvakantie
 156. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 157. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 158. Blad Genealogie van CBG december 2012
 159. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 160. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 161. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 162. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 163. Waterschapsarchieven en Tresoar
 164. Fryslan special over Friese Zeevaart
 165. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 166. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 167. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 168. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 169. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 170. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 171. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 172. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 173. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 174. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 175. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 176. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 177. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 178. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 179. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 180. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 181. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 182. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 183. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 184. Suggesties voor de Fryske Akademy
 185. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 186. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 187. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 188. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 189. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 190. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 191. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 192. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 193. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 194. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 195. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 196. Kan Google het Frysk redden?
 197. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 198. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 199. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 200. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 201. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 202. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 203. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 204. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 205. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 206. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 207. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 208. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 209. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 210. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 211. De paus en de Dokkumer kloostermop
 212. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 213. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 214. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 215. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 216. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 217. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 218. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 219. De familie Lodeizen te Dokkum
 220. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 221. Heeft u nog diskettes?
 222. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 223. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 224. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 225. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 226. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 227. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 228. Friezen in de online Militieregisters
 229. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 230. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 231. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 232. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 233. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 234. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 235. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 236. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 237. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 238. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 239. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 240. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 241. Biografie van Iman Falck
 242. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 243. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 244. Scans DTB Ee en Engwierum online
 245. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 246. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 247. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 248. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 249. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 250. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 251. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 252. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 253. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 254. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 255. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 256. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 257. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 258. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 259. Werelate en Noordoost-Friesland online
 260. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 261. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 262. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 263. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 264. Op naar de 500 leden
 265. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 266. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 267. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 268. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 269. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 270. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 271. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 272. Scheepsmodellen in Friese kerken
 273. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 274. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 275. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 276. De galg van Ezumazijl
 277. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 278. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 279. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 280. Vele handen maken licht archiefwerk
 281. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 282. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 283. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 284. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 285. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 286. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 287. Saapke Goslings en de merklap
 288. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 289. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 290. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 291. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 292. Schatzoeken in museumcollecties
 293. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 294. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 295. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 296. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 297. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 298. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 299. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 300. Dokkum digitaal
 301. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 302. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 303. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 304. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 305. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 306. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 307. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 308. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 309. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 310. VOC-database bron voor vele verhalen
 311. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 312. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 313. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 314. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 315. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 316. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 317. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 318. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 319. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 320. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 321. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 322. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 323. Zoeken in Google boeken
 324. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 325. Met de bus op de sneup door Friesland
 326. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 327. Zeepaard in Moddergat
 328. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 329. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 330. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 331. Boek historisch reddingstation Moddergat
 332. iPad app Markant Friesland musea live
 333. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 334. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 335. Geboren in 1811 in Friesland
 336. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 337. Dwaande in Noordoost Friesland
 338. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 339. Muntschatten in collectie Fries Museum
 340. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 341. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 342. Maritieme historici actief bijeen
 343. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 344. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 345. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 346. Oude kaart Noordoost Friesland
 347. Rijdende en varende historie in Dokkum
 348. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 349. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 350. Amelander historie aan zee
 351. Sonttolproject naar volgende fase
 352. Collectie Fries Museum in online database
 353. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 354. Amelander historie online
 355. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 356. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 357. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 358. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 359. Baron Van Sytzama
 360. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 361. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 362. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 363. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 364. Meine Tosk
 365. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 366. URL verkorten met Lyt.sr
 367. Meer historie op de proppen
 368. Walvisstrandingen toen en nu
 369. Film De schaduw van Bonifatius
 370. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 371. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 372. Proppen oud papier als historische bron
 373. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 374. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 375. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 376. Buurtschap De Oere te Moddergat
 377. Fiskershuske en VPRO
 378. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 379. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
QR Code Business Card

Switch to our mobile site