Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 2. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 3. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 4. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 5. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 6. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 7. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 8. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 9. Sarcofagen in Friesland
 10. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 11. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 12. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 13. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 14. Presentatie boek Geschiedenis van de Doopsgezinden in Friesland
 15. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 16. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 17. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 18. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 19. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 20. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 21. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 22. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 23. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 24. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 25. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 26. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 27. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 28. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 29. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 30. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 31. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 32. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 33. Stemmen op 3D project Dokkum
 34. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 35. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 36. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 37. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 38. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 39. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 40. Vernieuwde website Fryske Akademy
 41. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 42. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 43. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 44. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 45. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 46. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 47. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 48. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 49. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 50. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 51. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 52. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 53. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 54. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 55. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 56. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 57. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 58. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 59. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 60. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 61. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 62. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 63. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 64. Van snik naar smak
 65. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 66. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 67. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 68. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 69. Frysk nu bijna in Google Translate
 70. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 71. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 72. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 73. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 74. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 75. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 76. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 77. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 78. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 79. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 80. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 81. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 82. Bonifatiusjaar 2016
 83. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 84. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 85. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 86. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 87. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 88. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 89. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 90. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 91. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 92. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 93. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 94. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 95. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 96. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 97. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 98. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 99. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 100. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 101. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 102. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 103. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 104. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 105. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 106. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 107. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 108. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 109. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 110. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 111. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 112. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 113. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 114. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 115. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 116. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 117. Boerenbloed zet aan tot denken
 118. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 119. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 120. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 121. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 122. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 123. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 124. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 125. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 126. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 127. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 128. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 129. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 130. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 131. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 132. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 133. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 134. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 135. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 136. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 137. Dokkum, bolwerk van het noorden
 138. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 139. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 140. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 141. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 142. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 143. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 144. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 145. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 146. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 147. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 148. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 149. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 150. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 151. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 152. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 153. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 154. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 155. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 156. Kennis delen waar het kan
 157. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 158. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 159. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 160. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 161. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 162. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 163. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 164. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 165. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 166. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 167. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 168. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 169. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 170. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 171. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 172. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 173. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 174. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 175. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 176. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 177. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 178. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 179. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 180. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 181. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 182. It Beaken van de Fryske Akademy
 183. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 184. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 185. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 186. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 187. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 188. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 189. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 190. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 191. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 192. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 193. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 194. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 195. De Franse kazerne te Anjum
 196. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 197. Friese dame Baard in Indiaas museum
 198. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 199. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 200. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 201. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 202. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 203. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 204. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 205. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 206. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 207. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 208. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 209. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 210. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 211. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 212. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 213. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 214. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 215. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 216. Boek over Nes laat het verleden herleven
 217. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 218. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 219. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 220. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 221. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 222. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 223. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 224. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 225. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 226. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 227. Zomereinde in Bears
 228. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 229. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 230. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 231. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 232. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 233. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 234. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 235. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 236. Fulda vol van Bonifatius
 237. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 238. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 239. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 240. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 241. Voornamen in Noordoost Friesland
 242. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 243. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 244. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 245. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 246. 11en30 en geneagrammen
 247. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 248. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 249. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 250. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 251. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 252. Mummies en aardappels uit Friesland
 253. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 254. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 255. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 256. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 257. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 258. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 259. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 260. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 261. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 262. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 263. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 264. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 265. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 266. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 267. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 268. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 269. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 270. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 271. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 272. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 273. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 274. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 275. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 276. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 277. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 278. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 279. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 280. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 281. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 282. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 283. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 284. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 285. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 286. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 287. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 288. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 289. 11en30 met themanummer Rampen
 290. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 291. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 292. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 293. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 294. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 295. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 296. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 297. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 298. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 299. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 300. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 301. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 302. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 303. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 304. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 305. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 306. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 307. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 308. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 309. Heraldische databank CBG online
 310. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 311. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 312. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 313. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 314. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 315. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 316. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 317. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 318. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 319. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 320. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 321. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 322. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 323. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 324. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 325. Beneficiaal digitaal!
 326. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 327. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 328. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 329. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 330. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 331. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 332. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 333. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 334. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 335. Foudgumse school in opmars
 336. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 337. Boekhouding VOC nader ontsloten
 338. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 339. Sneuper 111 met focus op Ameland
 340. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 341. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 342. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 343. Historische topografie en cartografie in Friesland
 344. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 345. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 346. Friese familiedag
 347. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 348. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 349. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 350. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 351. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 352. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 353. Het beroep Rustmeester
 354. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 355. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 356. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 357. 11en30 juli 2013
 358. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 359. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 360. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 361. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 362. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 363. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 364. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 365. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 366. Familie van tien of meer generaties terug
 367. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 368. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 369. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 370. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 371. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 372. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 373. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 374. Vele Handen of een enkele hand
 375. De oudste kaart van Dokkum?
 376. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 377. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 378. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 379. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 380. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 381. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 382. ANBI-status. En dan?
 383. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 384. 11en30 april 2013
 385. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 386. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 387. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 388. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 389. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 390. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 391. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 392. Napoleons douane bureau te Dockum
 393. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 394. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 395. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 396. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 397. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 398. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 399. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 400. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 401. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 402. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 403. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 404. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 405. Samen staan we sterk, zeker op zee
 406. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 407. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 408. Historia Doccumensis boort in het verleden
 409. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 410. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 411. 11en30 over Mobiele Friezen
 412. Sneupen in de kerstvakantie
 413. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 414. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 415. Blad Genealogie van CBG december 2012
 416. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 417. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 418. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 419. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 420. Waterschapsarchieven en Tresoar
 421. Fryslan special over Friese Zeevaart
 422. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 423. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 424. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 425. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 426. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 427. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 428. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 429. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 430. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 431. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 432. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 433. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 434. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 435. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 436. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 437. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 438. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 439. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 440. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 441. Suggesties voor de Fryske Akademy
 442. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 443. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 444. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 445. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 446. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 447. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 448. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 449. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 450. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 451. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 452. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 453. Kan Google het Frysk redden?
 454. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 455. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 456. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 457. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 458. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 459. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 460. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 461. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 462. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 463. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 464. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 465. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 466. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 467. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 468. De paus en de Dokkumer kloostermop
 469. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 470. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 471. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 472. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 473. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 474. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 475. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 476. De familie Lodeizen te Dokkum
 477. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 478. Heeft u nog diskettes?
 479. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 480. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 481. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 482. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 483. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 484. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 485. Friezen in de online Militieregisters
 486. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 487. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 488. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 489. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 490. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 491. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 492. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 493. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 494. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 495. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 496. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 497. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 498. Biografie van Iman Falck
 499. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 500. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 501. Scans DTB Ee en Engwierum online
 502. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 503. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 504. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 505. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 506. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 507. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 508. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 509. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 510. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 511. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 512. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 513. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 514. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 515. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 516. Werelate en Noordoost-Friesland online
 517. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 518. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 519. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 520. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 521. Op naar de 500 leden
 522. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 523. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 524. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 525. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 526. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 527. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 528. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 529. Scheepsmodellen in Friese kerken
 530. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 531. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 532. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 533. De galg van Ezumazijl
 534. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 535. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 536. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 537. Vele handen maken licht archiefwerk
 538. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 539. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 540. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 541. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 542. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 543. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 544. Saapke Goslings en de merklap
 545. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 546. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 547. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 548. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 549. Schatzoeken in museumcollecties
 550. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 551. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 552. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 553. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 554. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 555. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 556. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 557. Dokkum digitaal
 558. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 559. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 560. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 561. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 562. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 563. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 564. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 565. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 566. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 567. VOC-database bron voor vele verhalen
 568. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 569. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 570. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 571. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 572. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 573. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 574. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 575. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 576. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 577. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 578. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 579. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 580. Zoeken in Google boeken
 581. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 582. Met de bus op de sneup door Friesland
 583. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 584. Zeepaard in Moddergat
 585. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 586. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 587. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 588. Boek historisch reddingstation Moddergat
 589. iPad app Markant Friesland musea live
 590. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 591. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 592. Geboren in 1811 in Friesland
 593. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 594. Dwaande in Noordoost Friesland
 595. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 596. Muntschatten in collectie Fries Museum
 597. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 598. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 599. Maritieme historici actief bijeen
 600. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 601. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 602. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 603. Oude kaart Noordoost Friesland
 604. Rijdende en varende historie in Dokkum
 605. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 606. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 607. Amelander historie aan zee
 608. Sonttolproject naar volgende fase
 609. Collectie Fries Museum in online database
 610. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 611. Amelander historie online
 612. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 613. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 614. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 615. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 616. Baron Van Sytzama
 617. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 618. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 619. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 620. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 621. Meine Tosk
 622. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 623. URL verkorten met Lyt.sr
 624. Meer historie op de proppen
 625. Walvisstrandingen toen en nu
 626. Film De schaduw van Bonifatius
 627. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 628. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 629. Proppen oud papier als historische bron
 630. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 631. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 632. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 633. Buurtschap De Oere te Moddergat
 634. Fiskershuske en VPRO
 635. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 636. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
QR Code Business Card