Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 2. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 3. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 4. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 5. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 6. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 7. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 8. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 9. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 10. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 11. Boek over Nes laat het verleden herleven
 12. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 13. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 14. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 15. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 16. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 17. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 18. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 19. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 20. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 21. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 22. Zomereinde in Bears
 23. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 24. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 25. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 26. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 27. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 28. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 29. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 30. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 31. Fulda vol van Bonifatius
 32. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 33. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 34. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 35. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 36. Voornamen in Noordoost Friesland
 37. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 38. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 39. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 40. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 41. 11en30 en geneagrammen
 42. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 43. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 44. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 45. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 46. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 47. Mummies en aardappels uit Friesland
 48. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 49. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 50. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 51. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 52. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 53. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 54. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 55. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 56. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 57. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 58. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 59. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 60. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 61. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 62. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 63. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 64. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 65. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 66. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 67. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 68. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 69. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 70. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 71. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 72. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 73. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 74. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 75. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 76. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 77. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 78. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 79. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 80. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 81. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 82. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 83. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 84. 11en30 met themanummer Rampen
 85. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 86. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 87. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 88. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 89. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 90. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 91. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 92. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 93. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 94. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 95. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 96. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 97. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 98. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 99. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 100. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 101. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 102. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 103. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 104. Heraldische databank CBG online
 105. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 106. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 107. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 108. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 109. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 110. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 111. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 112. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 113. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 114. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 115. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 116. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 117. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 118. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 119. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 120. Beneficiaal digitaal!
 121. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 122. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 123. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 124. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 125. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 126. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 127. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 128. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 129. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 130. Foudgumse school in opmars
 131. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 132. Boekhouding VOC nader ontsloten
 133. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 134. Sneuper 111 met focus op Ameland
 135. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 136. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 137. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 138. Historische topografie en cartografie in Friesland
 139. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 140. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 141. Friese familiedag
 142. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 143. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 144. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 145. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 146. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 147. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 148. Het beroep Rustmeester
 149. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 150. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 151. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 152. 11en30 juli 2013
 153. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 154. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 155. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 156. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 157. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 158. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 159. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 160. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 161. Familie van tien of meer generaties terug
 162. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 163. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 164. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 165. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 166. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 167. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 168. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 169. Vele Handen of een enkele hand
 170. De oudste kaart van Dokkum?
 171. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 172. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 173. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 174. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 175. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 176. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 177. ANBI-status. En dan?
 178. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 179. 11en30 april 2013
 180. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 181. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 182. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 183. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 184. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 185. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 186. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 187. Napoleons douane bureau te Dockum
 188. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 189. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 190. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 191. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 192. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 193. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 194. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 195. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 196. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 197. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 198. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 199. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 200. Samen staan we sterk, zeker op zee
 201. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 202. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 203. Historia Doccumensis boort in het verleden
 204. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 205. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 206. 11en30 over Mobiele Friezen
 207. Sneupen in de kerstvakantie
 208. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 209. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 210. Blad Genealogie van CBG december 2012
 211. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 212. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 213. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 214. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 215. Waterschapsarchieven en Tresoar
 216. Fryslan special over Friese Zeevaart
 217. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 218. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 219. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 220. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 221. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 222. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 223. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 224. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 225. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 226. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 227. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 228. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 229. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 230. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 231. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 232. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 233. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 234. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 235. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 236. Suggesties voor de Fryske Akademy
 237. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 238. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 239. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 240. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 241. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 242. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 243. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 244. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 245. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 246. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 247. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 248. Kan Google het Frysk redden?
 249. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 250. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 251. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 252. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 253. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 254. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 255. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 256. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 257. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 258. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 259. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 260. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 261. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 262. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 263. De paus en de Dokkumer kloostermop
 264. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 265. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 266. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 267. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 268. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 269. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 270. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 271. De familie Lodeizen te Dokkum
 272. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 273. Heeft u nog diskettes?
 274. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 275. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 276. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 277. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 278. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 279. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 280. Friezen in de online Militieregisters
 281. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 282. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 283. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 284. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 285. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 286. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 287. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 288. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 289. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 290. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 291. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 292. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 293. Biografie van Iman Falck
 294. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 295. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 296. Scans DTB Ee en Engwierum online
 297. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 298. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 299. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 300. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 301. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 302. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 303. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 304. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 305. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 306. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 307. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 308. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 309. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 310. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 311. Werelate en Noordoost-Friesland online
 312. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 313. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 314. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 315. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 316. Op naar de 500 leden
 317. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 318. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 319. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 320. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 321. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 322. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 323. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 324. Scheepsmodellen in Friese kerken
 325. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 326. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 327. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 328. De galg van Ezumazijl
 329. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 330. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 331. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 332. Vele handen maken licht archiefwerk
 333. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 334. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 335. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 336. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 337. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 338. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 339. Saapke Goslings en de merklap
 340. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 341. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 342. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 343. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 344. Schatzoeken in museumcollecties
 345. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 346. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 347. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 348. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 349. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 350. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 351. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 352. Dokkum digitaal
 353. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 354. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 355. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 356. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 357. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 358. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 359. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 360. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 361. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 362. VOC-database bron voor vele verhalen
 363. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 364. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 365. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 366. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 367. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 368. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 369. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 370. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 371. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 372. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 373. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 374. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 375. Zoeken in Google boeken
 376. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 377. Met de bus op de sneup door Friesland
 378. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 379. Zeepaard in Moddergat
 380. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 381. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 382. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 383. Boek historisch reddingstation Moddergat
 384. iPad app Markant Friesland musea live
 385. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 386. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 387. Geboren in 1811 in Friesland
 388. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 389. Dwaande in Noordoost Friesland
 390. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 391. Muntschatten in collectie Fries Museum
 392. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 393. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 394. Maritieme historici actief bijeen
 395. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 396. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 397. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 398. Oude kaart Noordoost Friesland
 399. Rijdende en varende historie in Dokkum
 400. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 401. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 402. Amelander historie aan zee
 403. Sonttolproject naar volgende fase
 404. Collectie Fries Museum in online database
 405. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 406. Amelander historie online
 407. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 408. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 409. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 410. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 411. Baron Van Sytzama
 412. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 413. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 414. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 415. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 416. Meine Tosk
 417. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 418. URL verkorten met Lyt.sr
 419. Meer historie op de proppen
 420. Walvisstrandingen toen en nu
 421. Film De schaduw van Bonifatius
 422. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 423. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 424. Proppen oud papier als historische bron
 425. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 426. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 427. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 428. Buurtschap De Oere te Moddergat
 429. Fiskershuske en VPRO
 430. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 431. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
QR Code Business Card