Blog

 1. Fulda vol van Bonifatius
 2. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 3. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 4. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 5. Voornamen in Noordoost Friesland
 6. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 7. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 8. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 9. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 10. 11en30 en geneagrammen
 11. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 12. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 13. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 14. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 15. Mummies en aardappels uit Friesland
 16. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 17. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 18. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 19. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 20. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 21. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 22. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 23. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 24. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 25. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 26. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 27. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 28. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 29. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 30. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 31. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 32. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 33. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 34. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 35. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 36. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 37. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 38. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 39. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 40. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 41. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 42. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 43. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 44. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 45. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 46. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 47. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 48. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 49. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 50. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 51. 11en30 met themanummer Rampen
 52. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 53. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 54. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 55. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 56. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 57. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 58. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 59. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 60. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 61. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 62. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 63. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 64. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 65. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 66. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 67. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 68. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 69. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 70. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 71. Heraldische databank CBG online
 72. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 73. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 74. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 75. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 76. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 77. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 78. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 79. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 80. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 81. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 82. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 83. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 84. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 85. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 86. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 87. Beneficiaal digitaal!
 88. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 89. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 90. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 91. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 92. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 93. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 94. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 95. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 96. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 97. Foudgumse school in opmars
 98. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 99. Boekhouding VOC nader ontsloten
 100. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 101. Sneuper 111 met focus op Ameland
 102. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 103. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 104. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 105. Historische topografie en cartografie in Friesland
 106. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 107. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 108. Friese familiedag
 109. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 110. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 111. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 112. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 113. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 114. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 115. Het beroep Rustmeester
 116. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 117. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 118. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 119. 11en30 juli 2013
 120. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 121. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 122. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 123. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 124. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 125. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 126. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 127. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 128. Familie van tien of meer generaties terug
 129. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 130. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 131. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 132. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 133. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 134. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 135. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 136. Vele Handen of een enkele hand
 137. De oudste kaart van Dokkum?
 138. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 139. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 140. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 141. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 142. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 143. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 144. ANBI-status. En dan?
 145. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 146. 11en30 april 2013
 147. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 148. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 149. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 150. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 151. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 152. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 153. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 154. Napoleons douane bureau te Dockum
 155. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 156. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 157. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 158. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 159. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 160. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 161. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 162. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 163. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 164. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 165. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 166. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 167. Samen staan we sterk, zeker op zee
 168. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 169. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 170. Historia Doccumensis boort in het verleden
 171. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 172. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 173. 11en30 over Mobiele Friezen
 174. Sneupen in de kerstvakantie
 175. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 176. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 177. Blad Genealogie van CBG december 2012
 178. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 179. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 180. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 181. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 182. Waterschapsarchieven en Tresoar
 183. Fryslan special over Friese Zeevaart
 184. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 185. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 186. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 187. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 188. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 189. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 190. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 191. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 192. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 193. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 194. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 195. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 196. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 197. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 198. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 199. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 200. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 201. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 202. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 203. Suggesties voor de Fryske Akademy
 204. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 205. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 206. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 207. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 208. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 209. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 210. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 211. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 212. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 213. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 214. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 215. Kan Google het Frysk redden?
 216. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 217. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 218. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 219. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 220. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 221. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 222. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 223. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 224. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 225. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 226. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 227. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 228. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 229. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 230. De paus en de Dokkumer kloostermop
 231. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 232. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 233. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 234. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 235. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 236. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 237. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 238. De familie Lodeizen te Dokkum
 239. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 240. Heeft u nog diskettes?
 241. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 242. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 243. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 244. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 245. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 246. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 247. Friezen in de online Militieregisters
 248. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 249. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 250. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 251. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 252. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 253. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 254. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 255. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 256. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 257. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 258. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 259. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 260. Biografie van Iman Falck
 261. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 262. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 263. Scans DTB Ee en Engwierum online
 264. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 265. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 266. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 267. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 268. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 269. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 270. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 271. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 272. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 273. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 274. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 275. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 276. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 277. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 278. Werelate en Noordoost-Friesland online
 279. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 280. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 281. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 282. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 283. Op naar de 500 leden
 284. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 285. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 286. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 287. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 288. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 289. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 290. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 291. Scheepsmodellen in Friese kerken
 292. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 293. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 294. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 295. De galg van Ezumazijl
 296. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 297. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 298. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 299. Vele handen maken licht archiefwerk
 300. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 301. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 302. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 303. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 304. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 305. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 306. Saapke Goslings en de merklap
 307. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 308. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 309. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 310. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 311. Schatzoeken in museumcollecties
 312. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 313. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 314. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 315. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 316. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 317. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 318. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 319. Dokkum digitaal
 320. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 321. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 322. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 323. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 324. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 325. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 326. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 327. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 328. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 329. VOC-database bron voor vele verhalen
 330. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 331. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 332. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 333. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 334. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 335. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 336. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 337. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 338. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 339. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 340. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 341. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 342. Zoeken in Google boeken
 343. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 344. Met de bus op de sneup door Friesland
 345. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 346. Zeepaard in Moddergat
 347. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 348. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 349. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 350. Boek historisch reddingstation Moddergat
 351. iPad app Markant Friesland musea live
 352. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 353. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 354. Geboren in 1811 in Friesland
 355. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 356. Dwaande in Noordoost Friesland
 357. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 358. Muntschatten in collectie Fries Museum
 359. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 360. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 361. Maritieme historici actief bijeen
 362. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 363. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 364. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 365. Oude kaart Noordoost Friesland
 366. Rijdende en varende historie in Dokkum
 367. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 368. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 369. Amelander historie aan zee
 370. Sonttolproject naar volgende fase
 371. Collectie Fries Museum in online database
 372. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 373. Amelander historie online
 374. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 375. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 376. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 377. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 378. Baron Van Sytzama
 379. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 380. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 381. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 382. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 383. Meine Tosk
 384. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 385. URL verkorten met Lyt.sr
 386. Meer historie op de proppen
 387. Walvisstrandingen toen en nu
 388. Film De schaduw van Bonifatius
 389. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 390. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 391. Proppen oud papier als historische bron
 392. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 393. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 394. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 395. Buurtschap De Oere te Moddergat
 396. Fiskershuske en VPRO
 397. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 398. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
QR Code Business Card

Switch to our mobile site