Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 2. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 3. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 4. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 5. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 6. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 7. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 8. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 9. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 10. Waddencanon
 11. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 12. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 13. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 14. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 15. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 16. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 17. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 18. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 19. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 20. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 21. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 22. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 23. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 24. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 25. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 26. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 27. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 28. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 29. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 30. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 31. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 32. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 33. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 34. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 35. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 36. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 37. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 38. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 39. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 40. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 41. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 42. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 43. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 44. Sarcofagen in Friesland
 45. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 46. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 47. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 48. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 49. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 50. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 51. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 52. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 53. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 54. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 55. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 56. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 57. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 58. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 59. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 60. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 61. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 62. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 63. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 64. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 65. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 66. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 67. Stemmen op 3D project Dokkum
 68. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 69. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 70. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 71. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 72. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 73. Vernieuwde website Fryske Akademy
 74. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 75. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 76. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 77. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 78. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 79. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 80. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 81. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 82. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 83. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 84. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 85. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 86. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 87. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 88. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 89. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 90. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 91. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 92. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 93. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 94. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 95. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 96. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 97. Van snik naar smak
 98. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 99. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 100. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 101. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 102. Frysk nu bijna in Google Translate
 103. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 104. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 105. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 106. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 107. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 108. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 109. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 110. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 111. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 112. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 113. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 114. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 115. Bonifatiusjaar 2016
 116. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 117. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 118. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 119. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 120. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 121. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 122. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 123. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 124. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 125. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 126. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 127. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 128. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 129. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 130. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 131. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 132. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 133. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 134. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 135. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 136. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 137. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 138. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 139. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 140. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 141. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 142. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 143. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 144. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 145. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 146. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 147. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 148. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 149. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 150. Boerenbloed zet aan tot denken
 151. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 152. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 153. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 154. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 155. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 156. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 157. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 158. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 159. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 160. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 161. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 162. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 163. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 164. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 165. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 166. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 167. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 168. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 169. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 170. Dokkum, bolwerk van het noorden
 171. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 172. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 173. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 174. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 175. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 176. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 177. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 178. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 179. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 180. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 181. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 182. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 183. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 184. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 185. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 186. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 187. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 188. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 189. Kennis delen waar het kan
 190. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 191. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 192. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 193. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 194. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 195. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 196. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 197. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 198. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 199. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 200. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 201. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 202. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 203. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 204. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 205. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 206. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 207. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 208. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 209. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 210. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 211. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 212. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 213. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 214. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 215. It Beaken van de Fryske Akademy
 216. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 217. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 218. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 219. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 220. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 221. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 222. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 223. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 224. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 225. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 226. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 227. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 228. De Franse kazerne te Anjum
 229. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 230. Friese dame Baard in Indiaas museum
 231. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 232. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 233. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 234. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 235. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 236. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 237. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 238. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 239. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 240. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 241. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 242. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 243. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 244. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 245. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 246. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 247. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 248. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 249. Boek over Nes laat het verleden herleven
 250. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 251. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 252. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 253. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 254. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 255. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 256. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 257. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 258. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 259. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 260. Zomereinde in Bears
 261. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 262. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 263. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 264. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 265. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 266. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 267. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 268. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 269. Fulda vol van Bonifatius
 270. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 271. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 272. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 273. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 274. Voornamen in Noordoost Friesland
 275. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 276. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 277. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 278. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 279. 11en30 en geneagrammen
 280. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 281. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 282. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 283. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 284. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 285. Mummies en aardappels uit Friesland
 286. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 287. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 288. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 289. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 290. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 291. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 292. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 293. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 294. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 295. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 296. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 297. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 298. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 299. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 300. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 301. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 302. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 303. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 304. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 305. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 306. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 307. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 308. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 309. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 310. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 311. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 312. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 313. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 314. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 315. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 316. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 317. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 318. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 319. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 320. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 321. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 322. 11en30 met themanummer Rampen
 323. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 324. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 325. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 326. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 327. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 328. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 329. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 330. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 331. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 332. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 333. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 334. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 335. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 336. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 337. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 338. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 339. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 340. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 341. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 342. Heraldische databank CBG online
 343. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 344. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 345. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 346. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 347. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 348. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 349. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 350. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 351. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 352. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 353. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 354. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 355. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 356. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 357. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 358. Beneficiaal digitaal!
 359. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 360. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 361. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 362. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 363. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 364. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 365. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 366. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 367. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 368. Foudgumse school in opmars
 369. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 370. Boekhouding VOC nader ontsloten
 371. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 372. Sneuper 111 met focus op Ameland
 373. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 374. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 375. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 376. Historische topografie en cartografie in Friesland
 377. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 378. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 379. Friese familiedag
 380. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 381. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 382. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 383. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 384. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 385. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 386. Het beroep Rustmeester
 387. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 388. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 389. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 390. 11en30 juli 2013
 391. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 392. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 393. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 394. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 395. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 396. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 397. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 398. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 399. Familie van tien of meer generaties terug
 400. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 401. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 402. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 403. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 404. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 405. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 406. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 407. Vele Handen of een enkele hand
 408. De oudste kaart van Dokkum?
 409. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 410. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 411. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 412. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 413. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 414. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 415. ANBI-status. En dan?
 416. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 417. 11en30 april 2013
 418. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 419. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 420. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 421. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 422. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 423. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 424. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 425. Napoleons douane bureau te Dockum
 426. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 427. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 428. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 429. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 430. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 431. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 432. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 433. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 434. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 435. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 436. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 437. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 438. Samen staan we sterk, zeker op zee
 439. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 440. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 441. Historia Doccumensis boort in het verleden
 442. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 443. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 444. 11en30 over Mobiele Friezen
 445. Sneupen in de kerstvakantie
 446. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 447. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 448. Blad Genealogie van CBG december 2012
 449. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 450. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 451. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 452. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 453. Waterschapsarchieven en Tresoar
 454. Fryslan special over Friese Zeevaart
 455. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 456. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 457. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 458. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 459. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 460. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 461. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 462. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 463. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 464. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 465. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 466. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 467. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 468. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 469. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 470. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 471. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 472. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 473. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 474. Suggesties voor de Fryske Akademy
 475. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 476. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 477. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 478. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 479. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 480. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 481. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 482. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 483. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 484. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 485. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 486. Kan Google het Frysk redden?
 487. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 488. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 489. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 490. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 491. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 492. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 493. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 494. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 495. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 496. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 497. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 498. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 499. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 500. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 501. De paus en de Dokkumer kloostermop
 502. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 503. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 504. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 505. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 506. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 507. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 508. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 509. De familie Lodeizen te Dokkum
 510. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 511. Heeft u nog diskettes?
 512. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 513. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 514. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 515. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 516. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 517. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 518. Friezen in de online Militieregisters
 519. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 520. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 521. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 522. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 523. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 524. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 525. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 526. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 527. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 528. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 529. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 530. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 531. Biografie van Iman Falck
 532. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 533. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 534. Scans DTB Ee en Engwierum online
 535. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 536. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 537. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 538. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 539. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 540. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 541. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 542. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 543. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 544. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 545. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 546. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 547. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 548. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 549. Werelate en Noordoost-Friesland online
 550. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 551. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 552. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 553. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 554. Op naar de 500 leden
 555. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 556. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 557. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 558. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 559. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 560. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 561. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 562. Scheepsmodellen in Friese kerken
 563. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 564. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 565. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 566. De galg van Ezumazijl
 567. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 568. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 569. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 570. Vele handen maken licht archiefwerk
 571. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 572. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 573. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 574. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 575. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 576. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 577. Saapke Goslings en de merklap
 578. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 579. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 580. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 581. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 582. Schatzoeken in museumcollecties
 583. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 584. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 585. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 586. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 587. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 588. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 589. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 590. Dokkum digitaal
 591. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 592. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 593. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 594. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 595. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 596. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 597. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 598. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 599. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 600. VOC-database bron voor vele verhalen
 601. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 602. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 603. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 604. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 605. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 606. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 607. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 608. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 609. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 610. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 611. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 612. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 613. Zoeken in Google boeken
 614. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 615. Met de bus op de sneup door Friesland
 616. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 617. Zeepaard in Moddergat
 618. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 619. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 620. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 621. Boek historisch reddingstation Moddergat
 622. iPad app Markant Friesland musea live
 623. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 624. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 625. Geboren in 1811 in Friesland
 626. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 627. Dwaande in Noordoost Friesland
 628. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 629. Muntschatten in collectie Fries Museum
 630. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 631. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 632. Maritieme historici actief bijeen
 633. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 634. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 635. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 636. Oude kaart Noordoost Friesland
 637. Rijdende en varende historie in Dokkum
 638. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 639. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 640. Amelander historie aan zee
 641. Sonttolproject naar volgende fase
 642. Collectie Fries Museum in online database
 643. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 644. Amelander historie online
 645. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 646. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 647. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 648. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 649. Baron Van Sytzama
 650. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 651. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 652. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 653. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 654. Meine Tosk
 655. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 656. URL verkorten met Lyt.sr
 657. Meer historie op de proppen
 658. Walvisstrandingen toen en nu
 659. Film De schaduw van Bonifatius
 660. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 661. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 662. Proppen oud papier als historische bron
 663. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 664. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 665. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 666. Buurtschap De Oere te Moddergat
 667. Fiskershuske en VPRO
 668. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 669. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online