Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 2. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 3. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 4. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 5. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 6. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 7. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 8. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 9. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 10. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 11. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 12. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 13. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 14. Van snik naar smak
 15. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 16. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 17. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 18. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 19. Frysk nu bijna in Google Translate
 20. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 21. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 22. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 23. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 24. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 25. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 26. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 27. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 28. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 29. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 30. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 31. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 32. Bonifatiusjaar 2016
 33. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 34. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 35. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 36. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 37. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 38. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 39. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 40. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 41. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 42. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 43. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 44. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 45. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 46. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 47. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 48. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 49. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 50. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 51. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 52. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 53. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 54. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 55. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 56. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 57. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 58. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 59. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 60. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 61. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 62. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 63. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 64. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 65. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 66. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 67. Boerenbloed zet aan tot denken
 68. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 69. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 70. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 71. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 72. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 73. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 74. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 75. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 76. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 77. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 78. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 79. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 80. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 81. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 82. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 83. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 84. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 85. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 86. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 87. Dokkum, bolwerk van het noorden
 88. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 89. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 90. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 91. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 92. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 93. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 94. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 95. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 96. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 97. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 98. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 99. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 100. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 101. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 102. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 103. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 104. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 105. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 106. Kennis delen waar het kan
 107. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 108. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 109. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 110. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 111. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 112. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 113. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 114. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 115. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 116. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 117. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 118. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 119. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 120. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 121. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 122. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 123. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 124. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 125. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 126. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 127. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 128. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 129. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 130. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 131. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 132. It Beaken van de Fryske Akademy
 133. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 134. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 135. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 136. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 137. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 138. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 139. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 140. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 141. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 142. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 143. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 144. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 145. De Franse kazerne te Anjum
 146. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 147. Friese dame Baard in Indiaas museum
 148. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 149. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 150. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 151. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 152. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 153. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 154. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 155. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 156. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 157. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 158. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 159. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 160. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 161. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 162. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 163. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 164. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 165. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 166. Boek over Nes laat het verleden herleven
 167. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 168. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 169. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 170. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 171. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 172. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 173. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 174. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 175. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 176. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 177. Zomereinde in Bears
 178. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 179. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 180. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 181. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 182. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 183. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 184. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 185. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 186. Fulda vol van Bonifatius
 187. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 188. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 189. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 190. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 191. Voornamen in Noordoost Friesland
 192. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 193. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 194. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 195. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 196. 11en30 en geneagrammen
 197. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 198. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 199. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 200. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 201. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 202. Mummies en aardappels uit Friesland
 203. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 204. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 205. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 206. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 207. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 208. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 209. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 210. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 211. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 212. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 213. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 214. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 215. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 216. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 217. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 218. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 219. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 220. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 221. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 222. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 223. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 224. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 225. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 226. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 227. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 228. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 229. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 230. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 231. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 232. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 233. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 234. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 235. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 236. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 237. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 238. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 239. 11en30 met themanummer Rampen
 240. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 241. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 242. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 243. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 244. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 245. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 246. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 247. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 248. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 249. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 250. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 251. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 252. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 253. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 254. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 255. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 256. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 257. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 258. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 259. Heraldische databank CBG online
 260. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 261. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 262. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 263. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 264. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 265. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 266. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 267. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 268. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 269. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 270. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 271. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 272. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 273. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 274. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 275. Beneficiaal digitaal!
 276. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 277. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 278. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 279. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 280. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 281. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 282. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 283. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 284. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 285. Foudgumse school in opmars
 286. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 287. Boekhouding VOC nader ontsloten
 288. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 289. Sneuper 111 met focus op Ameland
 290. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 291. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 292. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 293. Historische topografie en cartografie in Friesland
 294. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 295. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 296. Friese familiedag
 297. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 298. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 299. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 300. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 301. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 302. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 303. Het beroep Rustmeester
 304. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 305. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 306. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 307. 11en30 juli 2013
 308. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 309. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 310. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 311. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 312. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 313. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 314. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 315. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 316. Familie van tien of meer generaties terug
 317. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 318. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 319. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 320. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 321. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 322. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 323. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 324. Vele Handen of een enkele hand
 325. De oudste kaart van Dokkum?
 326. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 327. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 328. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 329. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 330. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 331. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 332. ANBI-status. En dan?
 333. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 334. 11en30 april 2013
 335. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 336. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 337. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 338. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 339. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 340. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 341. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 342. Napoleons douane bureau te Dockum
 343. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 344. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 345. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 346. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 347. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 348. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 349. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 350. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 351. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 352. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 353. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 354. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 355. Samen staan we sterk, zeker op zee
 356. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 357. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 358. Historia Doccumensis boort in het verleden
 359. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 360. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 361. 11en30 over Mobiele Friezen
 362. Sneupen in de kerstvakantie
 363. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 364. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 365. Blad Genealogie van CBG december 2012
 366. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 367. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 368. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 369. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 370. Waterschapsarchieven en Tresoar
 371. Fryslan special over Friese Zeevaart
 372. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 373. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 374. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 375. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 376. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 377. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 378. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 379. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 380. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 381. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 382. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 383. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 384. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 385. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 386. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 387. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 388. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 389. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 390. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 391. Suggesties voor de Fryske Akademy
 392. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 393. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 394. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 395. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 396. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 397. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 398. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 399. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 400. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 401. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 402. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 403. Kan Google het Frysk redden?
 404. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 405. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 406. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 407. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 408. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 409. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 410. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 411. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 412. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 413. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 414. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 415. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 416. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 417. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 418. De paus en de Dokkumer kloostermop
 419. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 420. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 421. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 422. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 423. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 424. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 425. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 426. De familie Lodeizen te Dokkum
 427. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 428. Heeft u nog diskettes?
 429. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 430. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 431. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 432. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 433. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 434. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 435. Friezen in de online Militieregisters
 436. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 437. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 438. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 439. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 440. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 441. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 442. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 443. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 444. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 445. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 446. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 447. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 448. Biografie van Iman Falck
 449. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 450. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 451. Scans DTB Ee en Engwierum online
 452. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 453. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 454. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 455. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 456. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 457. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 458. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 459. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 460. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 461. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 462. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 463. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 464. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 465. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 466. Werelate en Noordoost-Friesland online
 467. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 468. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 469. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 470. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 471. Op naar de 500 leden
 472. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 473. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 474. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 475. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 476. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 477. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 478. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 479. Scheepsmodellen in Friese kerken
 480. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 481. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 482. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 483. De galg van Ezumazijl
 484. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 485. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 486. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 487. Vele handen maken licht archiefwerk
 488. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 489. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 490. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 491. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 492. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 493. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 494. Saapke Goslings en de merklap
 495. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 496. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 497. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 498. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 499. Schatzoeken in museumcollecties
 500. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 501. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 502. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 503. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 504. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 505. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 506. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 507. Dokkum digitaal
 508. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 509. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 510. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 511. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 512. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 513. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 514. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 515. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 516. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 517. VOC-database bron voor vele verhalen
 518. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 519. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 520. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 521. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 522. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 523. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 524. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 525. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 526. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 527. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 528. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 529. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 530. Zoeken in Google boeken
 531. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 532. Met de bus op de sneup door Friesland
 533. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 534. Zeepaard in Moddergat
 535. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 536. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 537. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 538. Boek historisch reddingstation Moddergat
 539. iPad app Markant Friesland musea live
 540. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 541. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 542. Geboren in 1811 in Friesland
 543. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 544. Dwaande in Noordoost Friesland
 545. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 546. Muntschatten in collectie Fries Museum
 547. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 548. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 549. Maritieme historici actief bijeen
 550. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 551. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 552. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 553. Oude kaart Noordoost Friesland
 554. Rijdende en varende historie in Dokkum
 555. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 556. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 557. Amelander historie aan zee
 558. Sonttolproject naar volgende fase
 559. Collectie Fries Museum in online database
 560. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 561. Amelander historie online
 562. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 563. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 564. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 565. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 566. Baron Van Sytzama
 567. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 568. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 569. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 570. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 571. Meine Tosk
 572. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 573. URL verkorten met Lyt.sr
 574. Meer historie op de proppen
 575. Walvisstrandingen toen en nu
 576. Film De schaduw van Bonifatius
 577. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 578. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 579. Proppen oud papier als historische bron
 580. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 581. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 582. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 583. Buurtschap De Oere te Moddergat
 584. Fiskershuske en VPRO
 585. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 586. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
QR Code Business Card