Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 2. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 3. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 4. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 5. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 6. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 7. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 8. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 9. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 10. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 11. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 12. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 13. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 14. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 15. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 16. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 17. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 18. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 19. Van snik naar smak
 20. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 21. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 22. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 23. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 24. Frysk nu bijna in Google Translate
 25. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 26. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 27. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 28. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 29. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 30. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 31. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 32. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 33. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 34. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 35. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 36. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 37. Bonifatiusjaar 2016
 38. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 39. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 40. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 41. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 42. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 43. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 44. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 45. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 46. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 47. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 48. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 49. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 50. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 51. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 52. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 53. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 54. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 55. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 56. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 57. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 58. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 59. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 60. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 61. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 62. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 63. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 64. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 65. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 66. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 67. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 68. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 69. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 70. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 71. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 72. Boerenbloed zet aan tot denken
 73. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 74. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 75. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 76. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 77. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 78. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 79. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 80. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 81. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 82. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 83. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 84. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 85. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 86. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 87. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 88. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 89. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 90. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 91. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 92. Dokkum, bolwerk van het noorden
 93. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 94. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 95. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 96. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 97. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 98. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 99. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 100. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 101. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 102. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 103. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 104. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 105. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 106. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 107. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 108. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 109. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 110. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 111. Kennis delen waar het kan
 112. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 113. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 114. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 115. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 116. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 117. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 118. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 119. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 120. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 121. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 122. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 123. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 124. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 125. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 126. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 127. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 128. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 129. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 130. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 131. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 132. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 133. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 134. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 135. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 136. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 137. It Beaken van de Fryske Akademy
 138. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 139. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 140. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 141. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 142. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 143. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 144. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 145. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 146. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 147. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 148. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 149. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 150. De Franse kazerne te Anjum
 151. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 152. Friese dame Baard in Indiaas museum
 153. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 154. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 155. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 156. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 157. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 158. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 159. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 160. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 161. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 162. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 163. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 164. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 165. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 166. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 167. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 168. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 169. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 170. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 171. Boek over Nes laat het verleden herleven
 172. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 173. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 174. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 175. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 176. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 177. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 178. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 179. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 180. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 181. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 182. Zomereinde in Bears
 183. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 184. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 185. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 186. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 187. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 188. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 189. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 190. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 191. Fulda vol van Bonifatius
 192. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 193. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 194. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 195. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 196. Voornamen in Noordoost Friesland
 197. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 198. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 199. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 200. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 201. 11en30 en geneagrammen
 202. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 203. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 204. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 205. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 206. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 207. Mummies en aardappels uit Friesland
 208. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 209. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 210. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 211. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 212. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 213. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 214. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 215. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 216. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 217. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 218. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 219. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 220. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 221. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 222. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 223. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 224. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 225. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 226. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 227. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 228. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 229. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 230. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 231. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 232. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 233. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 234. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 235. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 236. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 237. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 238. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 239. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 240. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 241. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 242. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 243. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 244. 11en30 met themanummer Rampen
 245. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 246. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 247. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 248. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 249. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 250. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 251. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 252. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 253. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 254. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 255. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 256. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 257. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 258. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 259. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 260. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 261. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 262. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 263. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 264. Heraldische databank CBG online
 265. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 266. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 267. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 268. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 269. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 270. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 271. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 272. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 273. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 274. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 275. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 276. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 277. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 278. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 279. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 280. Beneficiaal digitaal!
 281. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 282. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 283. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 284. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 285. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 286. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 287. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 288. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 289. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 290. Foudgumse school in opmars
 291. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 292. Boekhouding VOC nader ontsloten
 293. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 294. Sneuper 111 met focus op Ameland
 295. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 296. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 297. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 298. Historische topografie en cartografie in Friesland
 299. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 300. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 301. Friese familiedag
 302. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 303. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 304. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 305. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 306. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 307. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 308. Het beroep Rustmeester
 309. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 310. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 311. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 312. 11en30 juli 2013
 313. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 314. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 315. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 316. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 317. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 318. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 319. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 320. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 321. Familie van tien of meer generaties terug
 322. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 323. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 324. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 325. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 326. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 327. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 328. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 329. Vele Handen of een enkele hand
 330. De oudste kaart van Dokkum?
 331. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 332. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 333. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 334. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 335. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 336. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 337. ANBI-status. En dan?
 338. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 339. 11en30 april 2013
 340. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 341. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 342. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 343. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 344. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 345. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 346. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 347. Napoleons douane bureau te Dockum
 348. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 349. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 350. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 351. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 352. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 353. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 354. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 355. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 356. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 357. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 358. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 359. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 360. Samen staan we sterk, zeker op zee
 361. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 362. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 363. Historia Doccumensis boort in het verleden
 364. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 365. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 366. 11en30 over Mobiele Friezen
 367. Sneupen in de kerstvakantie
 368. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 369. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 370. Blad Genealogie van CBG december 2012
 371. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 372. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 373. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 374. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 375. Waterschapsarchieven en Tresoar
 376. Fryslan special over Friese Zeevaart
 377. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 378. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 379. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 380. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 381. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 382. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 383. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 384. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 385. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 386. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 387. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 388. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 389. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 390. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 391. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 392. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 393. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 394. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 395. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 396. Suggesties voor de Fryske Akademy
 397. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 398. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 399. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 400. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 401. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 402. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 403. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 404. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 405. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 406. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 407. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 408. Kan Google het Frysk redden?
 409. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 410. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 411. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 412. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 413. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 414. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 415. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 416. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 417. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 418. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 419. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 420. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 421. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 422. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 423. De paus en de Dokkumer kloostermop
 424. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 425. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 426. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 427. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 428. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 429. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 430. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 431. De familie Lodeizen te Dokkum
 432. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 433. Heeft u nog diskettes?
 434. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 435. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 436. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 437. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 438. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 439. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 440. Friezen in de online Militieregisters
 441. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 442. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 443. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 444. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 445. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 446. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 447. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 448. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 449. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 450. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 451. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 452. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 453. Biografie van Iman Falck
 454. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 455. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 456. Scans DTB Ee en Engwierum online
 457. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 458. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 459. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 460. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 461. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 462. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 463. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 464. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 465. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 466. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 467. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 468. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 469. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 470. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 471. Werelate en Noordoost-Friesland online
 472. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 473. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 474. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 475. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 476. Op naar de 500 leden
 477. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 478. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 479. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 480. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 481. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 482. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 483. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 484. Scheepsmodellen in Friese kerken
 485. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 486. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 487. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 488. De galg van Ezumazijl
 489. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 490. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 491. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 492. Vele handen maken licht archiefwerk
 493. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 494. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 495. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 496. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 497. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 498. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 499. Saapke Goslings en de merklap
 500. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 501. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 502. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 503. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 504. Schatzoeken in museumcollecties
 505. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 506. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 507. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 508. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 509. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 510. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 511. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 512. Dokkum digitaal
 513. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 514. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 515. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 516. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 517. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 518. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 519. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 520. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 521. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 522. VOC-database bron voor vele verhalen
 523. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 524. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 525. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 526. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 527. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 528. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 529. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 530. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 531. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 532. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 533. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 534. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 535. Zoeken in Google boeken
 536. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 537. Met de bus op de sneup door Friesland
 538. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 539. Zeepaard in Moddergat
 540. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 541. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 542. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 543. Boek historisch reddingstation Moddergat
 544. iPad app Markant Friesland musea live
 545. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 546. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 547. Geboren in 1811 in Friesland
 548. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 549. Dwaande in Noordoost Friesland
 550. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 551. Muntschatten in collectie Fries Museum
 552. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 553. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 554. Maritieme historici actief bijeen
 555. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 556. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 557. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 558. Oude kaart Noordoost Friesland
 559. Rijdende en varende historie in Dokkum
 560. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 561. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 562. Amelander historie aan zee
 563. Sonttolproject naar volgende fase
 564. Collectie Fries Museum in online database
 565. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 566. Amelander historie online
 567. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 568. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 569. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 570. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 571. Baron Van Sytzama
 572. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 573. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 574. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 575. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 576. Meine Tosk
 577. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 578. URL verkorten met Lyt.sr
 579. Meer historie op de proppen
 580. Walvisstrandingen toen en nu
 581. Film De schaduw van Bonifatius
 582. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 583. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 584. Proppen oud papier als historische bron
 585. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 586. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 587. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 588. Buurtschap De Oere te Moddergat
 589. Fiskershuske en VPRO
 590. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 591. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
QR Code Business Card