Blog

 1. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 2. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 3. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 4. Zomereinde in Bears
 5. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 6. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 7. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 8. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 9. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 10. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 11. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 12. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 13. Fulda vol van Bonifatius
 14. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 15. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 16. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 17. Voornamen in Noordoost Friesland
 18. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 19. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 20. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 21. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 22. 11en30 en geneagrammen
 23. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 24. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 25. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 26. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 27. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 28. Mummies en aardappels uit Friesland
 29. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 30. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 31. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 32. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 33. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 34. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 35. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 36. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 37. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 38. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 39. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 40. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 41. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 42. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 43. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 44. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 45. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 46. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 47. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 48. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 49. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 50. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 51. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 52. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 53. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 54. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 55. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 56. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 57. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 58. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 59. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 60. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 61. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 62. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 63. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 64. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 65. 11en30 met themanummer Rampen
 66. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 67. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 68. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 69. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 70. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 71. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 72. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 73. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 74. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 75. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 76. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 77. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 78. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 79. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 80. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 81. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 82. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 83. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 84. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 85. Heraldische databank CBG online
 86. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 87. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 88. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 89. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 90. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 91. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 92. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 93. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 94. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 95. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 96. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 97. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 98. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 99. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 100. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 101. Beneficiaal digitaal!
 102. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 103. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 104. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 105. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 106. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 107. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 108. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 109. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 110. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 111. Foudgumse school in opmars
 112. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 113. Boekhouding VOC nader ontsloten
 114. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 115. Sneuper 111 met focus op Ameland
 116. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 117. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 118. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 119. Historische topografie en cartografie in Friesland
 120. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 121. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 122. Friese familiedag
 123. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 124. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 125. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 126. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 127. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 128. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 129. Het beroep Rustmeester
 130. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 131. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 132. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 133. 11en30 juli 2013
 134. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 135. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 136. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 137. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 138. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 139. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 140. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 141. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 142. Familie van tien of meer generaties terug
 143. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 144. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 145. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 146. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 147. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 148. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 149. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 150. Vele Handen of een enkele hand
 151. De oudste kaart van Dokkum?
 152. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 153. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 154. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 155. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 156. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 157. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 158. ANBI-status. En dan?
 159. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 160. 11en30 april 2013
 161. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 162. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 163. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 164. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 165. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 166. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 167. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 168. Napoleons douane bureau te Dockum
 169. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 170. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 171. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 172. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 173. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 174. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 175. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 176. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 177. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 178. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 179. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 180. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 181. Samen staan we sterk, zeker op zee
 182. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 183. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 184. Historia Doccumensis boort in het verleden
 185. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 186. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 187. 11en30 over Mobiele Friezen
 188. Sneupen in de kerstvakantie
 189. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 190. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 191. Blad Genealogie van CBG december 2012
 192. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 193. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 194. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 195. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 196. Waterschapsarchieven en Tresoar
 197. Fryslan special over Friese Zeevaart
 198. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 199. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 200. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 201. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 202. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 203. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 204. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 205. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 206. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 207. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 208. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 209. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 210. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 211. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 212. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 213. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 214. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 215. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 216. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 217. Suggesties voor de Fryske Akademy
 218. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 219. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 220. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 221. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 222. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 223. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 224. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 225. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 226. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 227. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 228. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 229. Kan Google het Frysk redden?
 230. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 231. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 232. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 233. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 234. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 235. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 236. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 237. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 238. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 239. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 240. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 241. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 242. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 243. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 244. De paus en de Dokkumer kloostermop
 245. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 246. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 247. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 248. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 249. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 250. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 251. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 252. De familie Lodeizen te Dokkum
 253. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 254. Heeft u nog diskettes?
 255. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 256. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 257. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 258. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 259. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 260. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 261. Friezen in de online Militieregisters
 262. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 263. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 264. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 265. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 266. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 267. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 268. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 269. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 270. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 271. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 272. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 273. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 274. Biografie van Iman Falck
 275. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 276. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 277. Scans DTB Ee en Engwierum online
 278. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 279. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 280. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 281. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 282. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 283. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 284. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 285. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 286. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 287. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 288. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 289. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 290. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 291. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 292. Werelate en Noordoost-Friesland online
 293. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 294. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 295. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 296. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 297. Op naar de 500 leden
 298. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 299. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 300. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 301. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 302. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 303. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 304. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 305. Scheepsmodellen in Friese kerken
 306. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 307. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 308. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 309. De galg van Ezumazijl
 310. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 311. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 312. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 313. Vele handen maken licht archiefwerk
 314. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 315. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 316. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 317. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 318. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 319. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 320. Saapke Goslings en de merklap
 321. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 322. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 323. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 324. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 325. Schatzoeken in museumcollecties
 326. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 327. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 328. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 329. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 330. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 331. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 332. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 333. Dokkum digitaal
 334. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 335. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 336. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 337. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 338. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 339. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 340. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 341. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 342. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 343. VOC-database bron voor vele verhalen
 344. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 345. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 346. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 347. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 348. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 349. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 350. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 351. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 352. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 353. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 354. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 355. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 356. Zoeken in Google boeken
 357. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 358. Met de bus op de sneup door Friesland
 359. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 360. Zeepaard in Moddergat
 361. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 362. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 363. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 364. Boek historisch reddingstation Moddergat
 365. iPad app Markant Friesland musea live
 366. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 367. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 368. Geboren in 1811 in Friesland
 369. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 370. Dwaande in Noordoost Friesland
 371. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 372. Muntschatten in collectie Fries Museum
 373. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 374. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 375. Maritieme historici actief bijeen
 376. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 377. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 378. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 379. Oude kaart Noordoost Friesland
 380. Rijdende en varende historie in Dokkum
 381. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 382. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 383. Amelander historie aan zee
 384. Sonttolproject naar volgende fase
 385. Collectie Fries Museum in online database
 386. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 387. Amelander historie online
 388. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 389. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 390. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 391. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 392. Baron Van Sytzama
 393. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 394. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 395. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 396. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 397. Meine Tosk
 398. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 399. URL verkorten met Lyt.sr
 400. Meer historie op de proppen
 401. Walvisstrandingen toen en nu
 402. Film De schaduw van Bonifatius
 403. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 404. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 405. Proppen oud papier als historische bron
 406. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 407. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 408. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 409. Buurtschap De Oere te Moddergat
 410. Fiskershuske en VPRO
 411. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 412. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
QR Code Business Card