Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 2. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 3. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 4. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 5. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 6. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 7. It Beaken van de Fryske Akademy
 8. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 9. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 10. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 11. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 12. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 13. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 14. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 15. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 16. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 17. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 18. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 19. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 20. De Franse kazerne te Anjum
 21. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 22. Friese dame Baard in Indiaas museum
 23. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 24. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 25. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 26. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 27. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 28. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 29. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 30. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 31. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 32. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 33. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 34. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 35. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 36. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 37. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 38. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 39. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 40. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 41. Boek over Nes laat het verleden herleven
 42. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 43. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 44. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 45. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 46. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 47. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 48. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 49. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 50. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 51. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 52. Zomereinde in Bears
 53. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 54. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 55. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 56. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 57. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 58. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 59. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 60. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 61. Fulda vol van Bonifatius
 62. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 63. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 64. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 65. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 66. Voornamen in Noordoost Friesland
 67. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 68. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 69. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 70. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 71. 11en30 en geneagrammen
 72. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 73. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 74. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 75. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 76. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 77. Mummies en aardappels uit Friesland
 78. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 79. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 80. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 81. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 82. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 83. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 84. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 85. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 86. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 87. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 88. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 89. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 90. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 91. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 92. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 93. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 94. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 95. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 96. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 97. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 98. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 99. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 100. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 101. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 102. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 103. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 104. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 105. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 106. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 107. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 108. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 109. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 110. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 111. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 112. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 113. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 114. 11en30 met themanummer Rampen
 115. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 116. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 117. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 118. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 119. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 120. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 121. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 122. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 123. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 124. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 125. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 126. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 127. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 128. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 129. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 130. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 131. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 132. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 133. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 134. Heraldische databank CBG online
 135. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 136. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 137. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 138. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 139. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 140. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 141. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 142. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 143. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 144. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 145. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 146. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 147. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 148. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 149. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 150. Beneficiaal digitaal!
 151. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 152. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 153. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 154. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 155. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 156. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 157. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 158. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 159. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 160. Foudgumse school in opmars
 161. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 162. Boekhouding VOC nader ontsloten
 163. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 164. Sneuper 111 met focus op Ameland
 165. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 166. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 167. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 168. Historische topografie en cartografie in Friesland
 169. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 170. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 171. Friese familiedag
 172. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 173. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 174. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 175. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 176. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 177. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 178. Het beroep Rustmeester
 179. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 180. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 181. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 182. 11en30 juli 2013
 183. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 184. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 185. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 186. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 187. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 188. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 189. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 190. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 191. Familie van tien of meer generaties terug
 192. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 193. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 194. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 195. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 196. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 197. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 198. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 199. Vele Handen of een enkele hand
 200. De oudste kaart van Dokkum?
 201. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 202. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 203. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 204. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 205. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 206. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 207. ANBI-status. En dan?
 208. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 209. 11en30 april 2013
 210. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 211. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 212. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 213. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 214. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 215. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 216. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 217. Napoleons douane bureau te Dockum
 218. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 219. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 220. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 221. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 222. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 223. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 224. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 225. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 226. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 227. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 228. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 229. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 230. Samen staan we sterk, zeker op zee
 231. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 232. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 233. Historia Doccumensis boort in het verleden
 234. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 235. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 236. 11en30 over Mobiele Friezen
 237. Sneupen in de kerstvakantie
 238. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 239. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 240. Blad Genealogie van CBG december 2012
 241. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 242. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 243. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 244. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 245. Waterschapsarchieven en Tresoar
 246. Fryslan special over Friese Zeevaart
 247. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 248. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 249. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 250. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 251. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 252. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 253. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 254. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 255. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 256. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 257. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 258. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 259. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 260. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 261. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 262. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 263. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 264. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 265. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 266. Suggesties voor de Fryske Akademy
 267. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 268. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 269. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 270. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 271. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 272. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 273. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 274. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 275. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 276. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 277. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 278. Kan Google het Frysk redden?
 279. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 280. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 281. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 282. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 283. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 284. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 285. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 286. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 287. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 288. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 289. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 290. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 291. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 292. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 293. De paus en de Dokkumer kloostermop
 294. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 295. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 296. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 297. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 298. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 299. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 300. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 301. De familie Lodeizen te Dokkum
 302. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 303. Heeft u nog diskettes?
 304. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 305. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 306. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 307. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 308. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 309. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 310. Friezen in de online Militieregisters
 311. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 312. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 313. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 314. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 315. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 316. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 317. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 318. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 319. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 320. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 321. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 322. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 323. Biografie van Iman Falck
 324. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 325. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 326. Scans DTB Ee en Engwierum online
 327. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 328. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 329. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 330. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 331. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 332. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 333. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 334. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 335. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 336. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 337. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 338. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 339. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 340. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 341. Werelate en Noordoost-Friesland online
 342. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 343. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 344. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 345. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 346. Op naar de 500 leden
 347. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 348. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 349. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 350. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 351. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 352. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 353. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 354. Scheepsmodellen in Friese kerken
 355. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 356. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 357. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 358. De galg van Ezumazijl
 359. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 360. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 361. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 362. Vele handen maken licht archiefwerk
 363. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 364. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 365. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 366. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 367. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 368. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 369. Saapke Goslings en de merklap
 370. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 371. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 372. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 373. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 374. Schatzoeken in museumcollecties
 375. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 376. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 377. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 378. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 379. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 380. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 381. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 382. Dokkum digitaal
 383. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 384. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 385. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 386. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 387. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 388. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 389. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 390. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 391. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 392. VOC-database bron voor vele verhalen
 393. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 394. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 395. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 396. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 397. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 398. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 399. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 400. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 401. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 402. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 403. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 404. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 405. Zoeken in Google boeken
 406. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 407. Met de bus op de sneup door Friesland
 408. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 409. Zeepaard in Moddergat
 410. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 411. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 412. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 413. Boek historisch reddingstation Moddergat
 414. iPad app Markant Friesland musea live
 415. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 416. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 417. Geboren in 1811 in Friesland
 418. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 419. Dwaande in Noordoost Friesland
 420. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 421. Muntschatten in collectie Fries Museum
 422. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 423. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 424. Maritieme historici actief bijeen
 425. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 426. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 427. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 428. Oude kaart Noordoost Friesland
 429. Rijdende en varende historie in Dokkum
 430. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 431. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 432. Amelander historie aan zee
 433. Sonttolproject naar volgende fase
 434. Collectie Fries Museum in online database
 435. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 436. Amelander historie online
 437. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 438. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 439. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 440. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 441. Baron Van Sytzama
 442. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 443. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 444. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 445. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 446. Meine Tosk
 447. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 448. URL verkorten met Lyt.sr
 449. Meer historie op de proppen
 450. Walvisstrandingen toen en nu
 451. Film De schaduw van Bonifatius
 452. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 453. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 454. Proppen oud papier als historische bron
 455. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 456. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 457. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 458. Buurtschap De Oere te Moddergat
 459. Fiskershuske en VPRO
 460. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 461. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
QR Code Business Card