Blog

 1. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 2. Boek over Nes laat het verleden herleven
 3. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 4. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 5. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 6. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 7. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 8. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 9. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 10. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 11. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 12. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 13. Zomereinde in Bears
 14. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 15. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 16. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 17. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 18. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 19. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 20. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 21. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 22. Fulda vol van Bonifatius
 23. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 24. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 25. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 26. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 27. Voornamen in Noordoost Friesland
 28. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 29. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 30. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 31. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 32. 11en30 en geneagrammen
 33. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 34. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 35. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 36. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 37. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 38. Mummies en aardappels uit Friesland
 39. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 40. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 41. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 42. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 43. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 44. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 45. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 46. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 47. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 48. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 49. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 50. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 51. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 52. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 53. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 54. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 55. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 56. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 57. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 58. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 59. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 60. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 61. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 62. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 63. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 64. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 65. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 66. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 67. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 68. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 69. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 70. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 71. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 72. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 73. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 74. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 75. 11en30 met themanummer Rampen
 76. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 77. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 78. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 79. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 80. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 81. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 82. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 83. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 84. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 85. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 86. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 87. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 88. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 89. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 90. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 91. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 92. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 93. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 94. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 95. Heraldische databank CBG online
 96. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 97. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 98. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 99. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 100. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 101. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 102. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 103. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 104. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 105. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 106. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 107. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 108. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 109. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 110. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 111. Beneficiaal digitaal!
 112. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 113. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 114. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 115. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 116. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 117. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 118. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 119. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 120. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 121. Foudgumse school in opmars
 122. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 123. Boekhouding VOC nader ontsloten
 124. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 125. Sneuper 111 met focus op Ameland
 126. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 127. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 128. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 129. Historische topografie en cartografie in Friesland
 130. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 131. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 132. Friese familiedag
 133. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 134. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 135. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 136. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 137. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 138. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 139. Het beroep Rustmeester
 140. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 141. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 142. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 143. 11en30 juli 2013
 144. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 145. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 146. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 147. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 148. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 149. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 150. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 151. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 152. Familie van tien of meer generaties terug
 153. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 154. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 155. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 156. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 157. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 158. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 159. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 160. Vele Handen of een enkele hand
 161. De oudste kaart van Dokkum?
 162. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 163. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 164. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 165. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 166. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 167. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 168. ANBI-status. En dan?
 169. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 170. 11en30 april 2013
 171. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 172. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 173. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 174. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 175. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 176. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 177. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 178. Napoleons douane bureau te Dockum
 179. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 180. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 181. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 182. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 183. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 184. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 185. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 186. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 187. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 188. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 189. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 190. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 191. Samen staan we sterk, zeker op zee
 192. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 193. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 194. Historia Doccumensis boort in het verleden
 195. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 196. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 197. 11en30 over Mobiele Friezen
 198. Sneupen in de kerstvakantie
 199. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 200. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 201. Blad Genealogie van CBG december 2012
 202. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 203. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 204. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 205. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 206. Waterschapsarchieven en Tresoar
 207. Fryslan special over Friese Zeevaart
 208. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 209. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 210. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 211. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 212. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 213. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 214. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 215. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 216. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 217. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 218. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 219. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 220. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 221. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 222. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 223. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 224. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 225. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 226. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 227. Suggesties voor de Fryske Akademy
 228. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 229. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 230. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 231. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 232. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 233. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 234. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 235. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 236. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 237. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 238. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 239. Kan Google het Frysk redden?
 240. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 241. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 242. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 243. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 244. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 245. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 246. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 247. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 248. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 249. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 250. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 251. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 252. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 253. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 254. De paus en de Dokkumer kloostermop
 255. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 256. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 257. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 258. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 259. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 260. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 261. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 262. De familie Lodeizen te Dokkum
 263. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 264. Heeft u nog diskettes?
 265. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 266. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 267. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 268. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 269. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 270. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 271. Friezen in de online Militieregisters
 272. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 273. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 274. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 275. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 276. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 277. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 278. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 279. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 280. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 281. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 282. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 283. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 284. Biografie van Iman Falck
 285. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 286. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 287. Scans DTB Ee en Engwierum online
 288. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 289. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 290. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 291. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 292. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 293. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 294. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 295. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 296. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 297. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 298. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 299. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 300. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 301. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 302. Werelate en Noordoost-Friesland online
 303. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 304. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 305. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 306. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 307. Op naar de 500 leden
 308. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 309. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 310. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 311. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 312. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 313. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 314. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 315. Scheepsmodellen in Friese kerken
 316. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 317. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 318. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 319. De galg van Ezumazijl
 320. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 321. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 322. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 323. Vele handen maken licht archiefwerk
 324. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 325. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 326. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 327. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 328. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 329. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 330. Saapke Goslings en de merklap
 331. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 332. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 333. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 334. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 335. Schatzoeken in museumcollecties
 336. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 337. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 338. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 339. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 340. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 341. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 342. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 343. Dokkum digitaal
 344. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 345. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 346. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 347. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 348. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 349. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 350. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 351. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 352. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 353. VOC-database bron voor vele verhalen
 354. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 355. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 356. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 357. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 358. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 359. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 360. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 361. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 362. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 363. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 364. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 365. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 366. Zoeken in Google boeken
 367. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 368. Met de bus op de sneup door Friesland
 369. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 370. Zeepaard in Moddergat
 371. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 372. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 373. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 374. Boek historisch reddingstation Moddergat
 375. iPad app Markant Friesland musea live
 376. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 377. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 378. Geboren in 1811 in Friesland
 379. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 380. Dwaande in Noordoost Friesland
 381. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 382. Muntschatten in collectie Fries Museum
 383. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 384. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 385. Maritieme historici actief bijeen
 386. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 387. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 388. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 389. Oude kaart Noordoost Friesland
 390. Rijdende en varende historie in Dokkum
 391. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 392. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 393. Amelander historie aan zee
 394. Sonttolproject naar volgende fase
 395. Collectie Fries Museum in online database
 396. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 397. Amelander historie online
 398. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 399. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 400. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 401. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 402. Baron Van Sytzama
 403. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 404. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 405. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 406. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 407. Meine Tosk
 408. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 409. URL verkorten met Lyt.sr
 410. Meer historie op de proppen
 411. Walvisstrandingen toen en nu
 412. Film De schaduw van Bonifatius
 413. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 414. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 415. Proppen oud papier als historische bron
 416. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 417. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 418. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 419. Buurtschap De Oere te Moddergat
 420. Fiskershuske en VPRO
 421. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 422. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
QR Code Business Card