Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 2. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 3. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 4. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 5. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 6. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 7. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 8. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 9. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 10. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 11. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 12. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 13. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 14. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 15. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 16. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 17. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 18. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 19. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 20. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 21. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 22. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 23. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 24. Boerenbloed zet aan tot denken
 25. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 26. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 27. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 28. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 29. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 30. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 31. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 32. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 33. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 34. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 35. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 36. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 37. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 38. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 39. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 40. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 41. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 42. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 43. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 44. Dokkum, bolwerk van het noorden
 45. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 46. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 47. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 48. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 49. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 50. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 51. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 52. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 53. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 54. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 55. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 56. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 57. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 58. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 59. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 60. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 61. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 62. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 63. Kennis delen waar het kan
 64. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 65. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 66. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 67. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 68. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 69. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 70. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 71. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 72. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 73. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 74. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 75. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 76. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 77. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 78. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 79. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 80. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 81. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 82. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 83. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 84. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 85. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 86. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 87. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 88. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 89. It Beaken van de Fryske Akademy
 90. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 91. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 92. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 93. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 94. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 95. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 96. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 97. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 98. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 99. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 100. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 101. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 102. De Franse kazerne te Anjum
 103. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 104. Friese dame Baard in Indiaas museum
 105. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 106. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 107. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 108. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 109. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 110. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 111. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 112. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 113. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 114. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 115. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 116. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 117. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 118. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 119. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 120. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 121. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 122. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 123. Boek over Nes laat het verleden herleven
 124. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 125. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 126. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 127. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 128. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 129. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 130. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 131. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 132. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 133. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 134. Zomereinde in Bears
 135. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 136. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 137. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 138. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 139. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 140. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 141. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 142. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 143. Fulda vol van Bonifatius
 144. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 145. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 146. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 147. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 148. Voornamen in Noordoost Friesland
 149. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 150. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 151. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 152. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 153. 11en30 en geneagrammen
 154. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 155. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 156. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 157. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 158. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 159. Mummies en aardappels uit Friesland
 160. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 161. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 162. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 163. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 164. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 165. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 166. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 167. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 168. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 169. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 170. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 171. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 172. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 173. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 174. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 175. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 176. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 177. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 178. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 179. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 180. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 181. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 182. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 183. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 184. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 185. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 186. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 187. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 188. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 189. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 190. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 191. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 192. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 193. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 194. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 195. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 196. 11en30 met themanummer Rampen
 197. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 198. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 199. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 200. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 201. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 202. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 203. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 204. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 205. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 206. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 207. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 208. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 209. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 210. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 211. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 212. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 213. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 214. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 215. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 216. Heraldische databank CBG online
 217. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 218. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 219. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 220. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 221. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 222. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 223. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 224. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 225. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 226. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 227. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 228. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 229. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 230. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 231. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 232. Beneficiaal digitaal!
 233. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 234. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 235. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 236. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 237. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 238. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 239. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 240. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 241. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 242. Foudgumse school in opmars
 243. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 244. Boekhouding VOC nader ontsloten
 245. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 246. Sneuper 111 met focus op Ameland
 247. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 248. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 249. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 250. Historische topografie en cartografie in Friesland
 251. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 252. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 253. Friese familiedag
 254. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 255. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 256. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 257. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 258. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 259. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 260. Het beroep Rustmeester
 261. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 262. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 263. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 264. 11en30 juli 2013
 265. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 266. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 267. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 268. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 269. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 270. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 271. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 272. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 273. Familie van tien of meer generaties terug
 274. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 275. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 276. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 277. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 278. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 279. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 280. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 281. Vele Handen of een enkele hand
 282. De oudste kaart van Dokkum?
 283. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 284. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 285. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 286. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 287. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 288. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 289. ANBI-status. En dan?
 290. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 291. 11en30 april 2013
 292. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 293. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 294. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 295. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 296. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 297. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 298. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 299. Napoleons douane bureau te Dockum
 300. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 301. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 302. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 303. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 304. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 305. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 306. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 307. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 308. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 309. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 310. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 311. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 312. Samen staan we sterk, zeker op zee
 313. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 314. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 315. Historia Doccumensis boort in het verleden
 316. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 317. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 318. 11en30 over Mobiele Friezen
 319. Sneupen in de kerstvakantie
 320. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 321. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 322. Blad Genealogie van CBG december 2012
 323. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 324. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 325. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 326. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 327. Waterschapsarchieven en Tresoar
 328. Fryslan special over Friese Zeevaart
 329. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 330. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 331. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 332. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 333. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 334. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 335. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 336. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 337. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 338. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 339. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 340. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 341. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 342. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 343. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 344. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 345. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 346. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 347. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 348. Suggesties voor de Fryske Akademy
 349. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 350. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 351. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 352. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 353. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 354. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 355. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 356. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 357. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 358. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 359. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 360. Kan Google het Frysk redden?
 361. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 362. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 363. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 364. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 365. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 366. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 367. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 368. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 369. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 370. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 371. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 372. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 373. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 374. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 375. De paus en de Dokkumer kloostermop
 376. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 377. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 378. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 379. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 380. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 381. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 382. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 383. De familie Lodeizen te Dokkum
 384. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 385. Heeft u nog diskettes?
 386. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 387. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 388. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 389. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 390. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 391. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 392. Friezen in de online Militieregisters
 393. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 394. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 395. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 396. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 397. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 398. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 399. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 400. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 401. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 402. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 403. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 404. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 405. Biografie van Iman Falck
 406. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 407. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 408. Scans DTB Ee en Engwierum online
 409. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 410. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 411. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 412. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 413. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 414. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 415. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 416. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 417. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 418. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 419. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 420. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 421. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 422. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 423. Werelate en Noordoost-Friesland online
 424. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 425. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 426. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 427. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 428. Op naar de 500 leden
 429. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 430. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 431. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 432. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 433. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 434. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 435. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 436. Scheepsmodellen in Friese kerken
 437. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 438. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 439. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 440. De galg van Ezumazijl
 441. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 442. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 443. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 444. Vele handen maken licht archiefwerk
 445. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 446. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 447. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 448. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 449. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 450. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 451. Saapke Goslings en de merklap
 452. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 453. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 454. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 455. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 456. Schatzoeken in museumcollecties
 457. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 458. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 459. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 460. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 461. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 462. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 463. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 464. Dokkum digitaal
 465. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 466. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 467. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 468. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 469. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 470. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 471. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 472. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 473. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 474. VOC-database bron voor vele verhalen
 475. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 476. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 477. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 478. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 479. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 480. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 481. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 482. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 483. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 484. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 485. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 486. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 487. Zoeken in Google boeken
 488. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 489. Met de bus op de sneup door Friesland
 490. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 491. Zeepaard in Moddergat
 492. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 493. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 494. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 495. Boek historisch reddingstation Moddergat
 496. iPad app Markant Friesland musea live
 497. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 498. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 499. Geboren in 1811 in Friesland
 500. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 501. Dwaande in Noordoost Friesland
 502. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 503. Muntschatten in collectie Fries Museum
 504. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 505. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 506. Maritieme historici actief bijeen
 507. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 508. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 509. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 510. Oude kaart Noordoost Friesland
 511. Rijdende en varende historie in Dokkum
 512. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 513. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 514. Amelander historie aan zee
 515. Sonttolproject naar volgende fase
 516. Collectie Fries Museum in online database
 517. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 518. Amelander historie online
 519. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 520. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 521. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 522. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 523. Baron Van Sytzama
 524. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 525. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 526. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 527. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 528. Meine Tosk
 529. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 530. URL verkorten met Lyt.sr
 531. Meer historie op de proppen
 532. Walvisstrandingen toen en nu
 533. Film De schaduw van Bonifatius
 534. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 535. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 536. Proppen oud papier als historische bron
 537. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 538. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 539. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 540. Buurtschap De Oere te Moddergat
 541. Fiskershuske en VPRO
 542. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 543. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
QR Code Business Card