Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 2. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 3. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 4. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 5. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 6. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 7. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 8. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 9. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 10. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 11. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 12. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 13. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 14. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 15. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 16. Boek over Nes laat het verleden herleven
 17. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 18. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 19. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 20. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 21. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 22. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 23. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 24. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 25. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 26. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 27. Zomereinde in Bears
 28. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 29. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 30. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 31. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 32. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 33. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 34. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 35. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 36. Fulda vol van Bonifatius
 37. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 38. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 39. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 40. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 41. Voornamen in Noordoost Friesland
 42. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 43. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 44. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 45. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 46. 11en30 en geneagrammen
 47. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 48. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 49. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 50. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 51. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 52. Mummies en aardappels uit Friesland
 53. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 54. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 55. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 56. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 57. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 58. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 59. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 60. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 61. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 62. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 63. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 64. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 65. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 66. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 67. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 68. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 69. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 70. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 71. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 72. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 73. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 74. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 75. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 76. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 77. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 78. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 79. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 80. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 81. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 82. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 83. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 84. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 85. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 86. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 87. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 88. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 89. 11en30 met themanummer Rampen
 90. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 91. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 92. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 93. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 94. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 95. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 96. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 97. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 98. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 99. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 100. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 101. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 102. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 103. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 104. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 105. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 106. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 107. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 108. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 109. Heraldische databank CBG online
 110. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 111. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 112. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 113. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 114. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 115. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 116. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 117. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 118. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 119. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 120. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 121. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 122. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 123. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 124. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 125. Beneficiaal digitaal!
 126. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 127. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 128. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 129. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 130. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 131. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 132. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 133. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 134. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 135. Foudgumse school in opmars
 136. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 137. Boekhouding VOC nader ontsloten
 138. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 139. Sneuper 111 met focus op Ameland
 140. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 141. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 142. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 143. Historische topografie en cartografie in Friesland
 144. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 145. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 146. Friese familiedag
 147. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 148. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 149. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 150. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 151. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 152. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 153. Het beroep Rustmeester
 154. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 155. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 156. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 157. 11en30 juli 2013
 158. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 159. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 160. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 161. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 162. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 163. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 164. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 165. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 166. Familie van tien of meer generaties terug
 167. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 168. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 169. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 170. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 171. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 172. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 173. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 174. Vele Handen of een enkele hand
 175. De oudste kaart van Dokkum?
 176. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 177. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 178. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 179. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 180. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 181. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 182. ANBI-status. En dan?
 183. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 184. 11en30 april 2013
 185. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 186. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 187. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 188. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 189. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 190. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 191. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 192. Napoleons douane bureau te Dockum
 193. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 194. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 195. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 196. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 197. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 198. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 199. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 200. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 201. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 202. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 203. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 204. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 205. Samen staan we sterk, zeker op zee
 206. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 207. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 208. Historia Doccumensis boort in het verleden
 209. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 210. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 211. 11en30 over Mobiele Friezen
 212. Sneupen in de kerstvakantie
 213. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 214. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 215. Blad Genealogie van CBG december 2012
 216. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 217. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 218. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 219. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 220. Waterschapsarchieven en Tresoar
 221. Fryslan special over Friese Zeevaart
 222. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 223. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 224. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 225. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 226. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 227. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 228. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 229. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 230. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 231. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 232. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 233. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 234. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 235. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 236. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 237. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 238. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 239. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 240. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 241. Suggesties voor de Fryske Akademy
 242. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 243. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 244. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 245. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 246. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 247. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 248. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 249. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 250. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 251. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 252. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 253. Kan Google het Frysk redden?
 254. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 255. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 256. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 257. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 258. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 259. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 260. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 261. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 262. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 263. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 264. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 265. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 266. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 267. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 268. De paus en de Dokkumer kloostermop
 269. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 270. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 271. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 272. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 273. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 274. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 275. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 276. De familie Lodeizen te Dokkum
 277. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 278. Heeft u nog diskettes?
 279. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 280. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 281. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 282. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 283. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 284. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 285. Friezen in de online Militieregisters
 286. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 287. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 288. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 289. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 290. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 291. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 292. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 293. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 294. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 295. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 296. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 297. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 298. Biografie van Iman Falck
 299. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 300. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 301. Scans DTB Ee en Engwierum online
 302. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 303. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 304. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 305. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 306. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 307. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 308. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 309. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 310. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 311. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 312. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 313. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 314. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 315. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 316. Werelate en Noordoost-Friesland online
 317. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 318. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 319. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 320. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 321. Op naar de 500 leden
 322. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 323. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 324. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 325. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 326. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 327. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 328. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 329. Scheepsmodellen in Friese kerken
 330. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 331. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 332. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 333. De galg van Ezumazijl
 334. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 335. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 336. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 337. Vele handen maken licht archiefwerk
 338. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 339. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 340. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 341. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 342. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 343. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 344. Saapke Goslings en de merklap
 345. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 346. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 347. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 348. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 349. Schatzoeken in museumcollecties
 350. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 351. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 352. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 353. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 354. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 355. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 356. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 357. Dokkum digitaal
 358. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 359. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 360. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 361. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 362. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 363. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 364. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 365. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 366. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 367. VOC-database bron voor vele verhalen
 368. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 369. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 370. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 371. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 372. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 373. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 374. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 375. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 376. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 377. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 378. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 379. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 380. Zoeken in Google boeken
 381. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 382. Met de bus op de sneup door Friesland
 383. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 384. Zeepaard in Moddergat
 385. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 386. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 387. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 388. Boek historisch reddingstation Moddergat
 389. iPad app Markant Friesland musea live
 390. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 391. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 392. Geboren in 1811 in Friesland
 393. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 394. Dwaande in Noordoost Friesland
 395. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 396. Muntschatten in collectie Fries Museum
 397. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 398. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 399. Maritieme historici actief bijeen
 400. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 401. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 402. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 403. Oude kaart Noordoost Friesland
 404. Rijdende en varende historie in Dokkum
 405. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 406. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 407. Amelander historie aan zee
 408. Sonttolproject naar volgende fase
 409. Collectie Fries Museum in online database
 410. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 411. Amelander historie online
 412. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 413. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 414. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 415. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 416. Baron Van Sytzama
 417. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 418. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 419. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 420. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 421. Meine Tosk
 422. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 423. URL verkorten met Lyt.sr
 424. Meer historie op de proppen
 425. Walvisstrandingen toen en nu
 426. Film De schaduw van Bonifatius
 427. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 428. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 429. Proppen oud papier als historische bron
 430. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 431. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 432. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 433. Buurtschap De Oere te Moddergat
 434. Fiskershuske en VPRO
 435. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 436. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
QR Code Business Card