Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 2. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 3. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 4. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 5. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 6. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 7. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 8. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 9. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 10. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 11. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 12. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 13. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 14. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 15. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 16. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 17. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 18. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 19. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 20. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 21. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 22. It Beaken van de Fryske Akademy
 23. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 24. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 25. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 26. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 27. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 28. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 29. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 30. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 31. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 32. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 33. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 34. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 35. De Franse kazerne te Anjum
 36. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 37. Friese dame Baard in Indiaas museum
 38. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 39. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 40. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 41. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 42. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 43. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 44. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 45. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 46. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 47. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 48. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 49. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 50. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 51. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 52. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 53. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 54. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 55. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 56. Boek over Nes laat het verleden herleven
 57. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 58. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 59. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 60. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 61. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 62. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 63. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 64. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 65. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 66. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 67. Zomereinde in Bears
 68. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 69. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 70. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 71. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 72. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 73. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 74. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 75. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 76. Fulda vol van Bonifatius
 77. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 78. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 79. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 80. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 81. Voornamen in Noordoost Friesland
 82. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 83. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 84. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 85. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 86. 11en30 en geneagrammen
 87. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 88. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 89. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 90. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 91. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 92. Mummies en aardappels uit Friesland
 93. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 94. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 95. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 96. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 97. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 98. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 99. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 100. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 101. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 102. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 103. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 104. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 105. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 106. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 107. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 108. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 109. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 110. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 111. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 112. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 113. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 114. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 115. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 116. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 117. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 118. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 119. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 120. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 121. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 122. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 123. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 124. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 125. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 126. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 127. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 128. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 129. 11en30 met themanummer Rampen
 130. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 131. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 132. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 133. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 134. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 135. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 136. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 137. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 138. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 139. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 140. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 141. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 142. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 143. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 144. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 145. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 146. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 147. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 148. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 149. Heraldische databank CBG online
 150. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 151. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 152. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 153. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 154. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 155. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 156. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 157. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 158. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 159. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 160. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 161. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 162. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 163. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 164. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 165. Beneficiaal digitaal!
 166. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 167. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 168. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 169. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 170. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 171. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 172. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 173. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 174. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 175. Foudgumse school in opmars
 176. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 177. Boekhouding VOC nader ontsloten
 178. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 179. Sneuper 111 met focus op Ameland
 180. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 181. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 182. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 183. Historische topografie en cartografie in Friesland
 184. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 185. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 186. Friese familiedag
 187. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 188. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 189. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 190. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 191. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 192. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 193. Het beroep Rustmeester
 194. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 195. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 196. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 197. 11en30 juli 2013
 198. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 199. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 200. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 201. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 202. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 203. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 204. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 205. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 206. Familie van tien of meer generaties terug
 207. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 208. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 209. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 210. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 211. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 212. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 213. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 214. Vele Handen of een enkele hand
 215. De oudste kaart van Dokkum?
 216. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 217. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 218. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 219. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 220. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 221. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 222. ANBI-status. En dan?
 223. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 224. 11en30 april 2013
 225. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 226. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 227. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 228. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 229. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 230. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 231. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 232. Napoleons douane bureau te Dockum
 233. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 234. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 235. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 236. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 237. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 238. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 239. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 240. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 241. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 242. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 243. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 244. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 245. Samen staan we sterk, zeker op zee
 246. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 247. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 248. Historia Doccumensis boort in het verleden
 249. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 250. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 251. 11en30 over Mobiele Friezen
 252. Sneupen in de kerstvakantie
 253. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 254. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 255. Blad Genealogie van CBG december 2012
 256. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 257. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 258. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 259. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 260. Waterschapsarchieven en Tresoar
 261. Fryslan special over Friese Zeevaart
 262. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 263. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 264. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 265. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 266. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 267. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 268. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 269. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 270. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 271. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 272. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 273. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 274. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 275. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 276. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 277. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 278. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 279. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 280. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 281. Suggesties voor de Fryske Akademy
 282. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 283. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 284. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 285. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 286. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 287. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 288. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 289. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 290. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 291. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 292. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 293. Kan Google het Frysk redden?
 294. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 295. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 296. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 297. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 298. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 299. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 300. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 301. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 302. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 303. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 304. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 305. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 306. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 307. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 308. De paus en de Dokkumer kloostermop
 309. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 310. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 311. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 312. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 313. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 314. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 315. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 316. De familie Lodeizen te Dokkum
 317. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 318. Heeft u nog diskettes?
 319. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 320. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 321. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 322. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 323. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 324. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 325. Friezen in de online Militieregisters
 326. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 327. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 328. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 329. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 330. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 331. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 332. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 333. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 334. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 335. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 336. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 337. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 338. Biografie van Iman Falck
 339. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 340. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 341. Scans DTB Ee en Engwierum online
 342. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 343. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 344. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 345. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 346. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 347. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 348. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 349. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 350. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 351. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 352. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 353. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 354. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 355. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 356. Werelate en Noordoost-Friesland online
 357. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 358. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 359. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 360. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 361. Op naar de 500 leden
 362. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 363. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 364. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 365. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 366. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 367. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 368. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 369. Scheepsmodellen in Friese kerken
 370. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 371. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 372. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 373. De galg van Ezumazijl
 374. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 375. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 376. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 377. Vele handen maken licht archiefwerk
 378. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 379. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 380. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 381. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 382. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 383. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 384. Saapke Goslings en de merklap
 385. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 386. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 387. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 388. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 389. Schatzoeken in museumcollecties
 390. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 391. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 392. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 393. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 394. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 395. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 396. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 397. Dokkum digitaal
 398. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 399. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 400. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 401. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 402. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 403. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 404. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 405. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 406. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 407. VOC-database bron voor vele verhalen
 408. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 409. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 410. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 411. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 412. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 413. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 414. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 415. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 416. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 417. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 418. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 419. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 420. Zoeken in Google boeken
 421. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 422. Met de bus op de sneup door Friesland
 423. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 424. Zeepaard in Moddergat
 425. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 426. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 427. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 428. Boek historisch reddingstation Moddergat
 429. iPad app Markant Friesland musea live
 430. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 431. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 432. Geboren in 1811 in Friesland
 433. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 434. Dwaande in Noordoost Friesland
 435. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 436. Muntschatten in collectie Fries Museum
 437. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 438. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 439. Maritieme historici actief bijeen
 440. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 441. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 442. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 443. Oude kaart Noordoost Friesland
 444. Rijdende en varende historie in Dokkum
 445. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 446. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 447. Amelander historie aan zee
 448. Sonttolproject naar volgende fase
 449. Collectie Fries Museum in online database
 450. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 451. Amelander historie online
 452. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 453. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 454. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 455. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 456. Baron Van Sytzama
 457. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 458. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 459. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 460. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 461. Meine Tosk
 462. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 463. URL verkorten met Lyt.sr
 464. Meer historie op de proppen
 465. Walvisstrandingen toen en nu
 466. Film De schaduw van Bonifatius
 467. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 468. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 469. Proppen oud papier als historische bron
 470. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 471. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 472. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 473. Buurtschap De Oere te Moddergat
 474. Fiskershuske en VPRO
 475. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 476. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
QR Code Business Card