Blog

 1. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 2. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 3. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 4. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 5. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 6. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 7. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 8. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 9. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 10. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 11. Zomereinde in Bears
 12. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 13. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 14. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 15. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 16. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 17. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 18. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 19. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 20. Fulda vol van Bonifatius
 21. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 22. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 23. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 24. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 25. Voornamen in Noordoost Friesland
 26. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 27. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 28. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 29. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 30. 11en30 en geneagrammen
 31. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 32. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 33. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 34. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 35. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 36. Mummies en aardappels uit Friesland
 37. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 38. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 39. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 40. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 41. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 42. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 43. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 44. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 45. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 46. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 47. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 48. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 49. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 50. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 51. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 52. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 53. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 54. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 55. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 56. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 57. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 58. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 59. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 60. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 61. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 62. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 63. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 64. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 65. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 66. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 67. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 68. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 69. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 70. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 71. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 72. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 73. 11en30 met themanummer Rampen
 74. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 75. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 76. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 77. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 78. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 79. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 80. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 81. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 82. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 83. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 84. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 85. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 86. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 87. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 88. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 89. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 90. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 91. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 92. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 93. Heraldische databank CBG online
 94. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 95. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 96. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 97. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 98. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 99. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 100. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 101. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 102. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 103. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 104. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 105. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 106. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 107. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 108. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 109. Beneficiaal digitaal!
 110. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 111. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 112. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 113. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 114. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 115. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 116. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 117. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 118. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 119. Foudgumse school in opmars
 120. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 121. Boekhouding VOC nader ontsloten
 122. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 123. Sneuper 111 met focus op Ameland
 124. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 125. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 126. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 127. Historische topografie en cartografie in Friesland
 128. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 129. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 130. Friese familiedag
 131. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 132. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 133. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 134. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 135. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 136. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 137. Het beroep Rustmeester
 138. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 139. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 140. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 141. 11en30 juli 2013
 142. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 143. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 144. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 145. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 146. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 147. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 148. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 149. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 150. Familie van tien of meer generaties terug
 151. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 152. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 153. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 154. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 155. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 156. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 157. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 158. Vele Handen of een enkele hand
 159. De oudste kaart van Dokkum?
 160. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 161. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 162. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 163. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 164. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 165. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 166. ANBI-status. En dan?
 167. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 168. 11en30 april 2013
 169. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 170. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 171. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 172. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 173. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 174. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 175. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 176. Napoleons douane bureau te Dockum
 177. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 178. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 179. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 180. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 181. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 182. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 183. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 184. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 185. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 186. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 187. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 188. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 189. Samen staan we sterk, zeker op zee
 190. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 191. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 192. Historia Doccumensis boort in het verleden
 193. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 194. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 195. 11en30 over Mobiele Friezen
 196. Sneupen in de kerstvakantie
 197. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 198. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 199. Blad Genealogie van CBG december 2012
 200. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 201. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 202. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 203. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 204. Waterschapsarchieven en Tresoar
 205. Fryslan special over Friese Zeevaart
 206. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 207. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 208. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 209. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 210. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 211. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 212. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 213. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 214. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 215. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 216. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 217. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 218. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 219. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 220. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 221. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 222. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 223. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 224. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 225. Suggesties voor de Fryske Akademy
 226. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 227. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 228. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 229. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 230. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 231. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 232. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 233. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 234. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 235. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 236. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 237. Kan Google het Frysk redden?
 238. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 239. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 240. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 241. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 242. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 243. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 244. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 245. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 246. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 247. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 248. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 249. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 250. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 251. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 252. De paus en de Dokkumer kloostermop
 253. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 254. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 255. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 256. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 257. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 258. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 259. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 260. De familie Lodeizen te Dokkum
 261. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 262. Heeft u nog diskettes?
 263. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 264. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 265. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 266. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 267. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 268. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 269. Friezen in de online Militieregisters
 270. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 271. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 272. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 273. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 274. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 275. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 276. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 277. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 278. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 279. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 280. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 281. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 282. Biografie van Iman Falck
 283. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 284. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 285. Scans DTB Ee en Engwierum online
 286. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 287. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 288. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 289. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 290. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 291. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 292. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 293. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 294. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 295. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 296. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 297. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 298. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 299. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 300. Werelate en Noordoost-Friesland online
 301. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 302. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 303. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 304. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 305. Op naar de 500 leden
 306. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 307. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 308. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 309. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 310. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 311. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 312. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 313. Scheepsmodellen in Friese kerken
 314. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 315. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 316. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 317. De galg van Ezumazijl
 318. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 319. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 320. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 321. Vele handen maken licht archiefwerk
 322. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 323. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 324. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 325. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 326. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 327. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 328. Saapke Goslings en de merklap
 329. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 330. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 331. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 332. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 333. Schatzoeken in museumcollecties
 334. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 335. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 336. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 337. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 338. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 339. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 340. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 341. Dokkum digitaal
 342. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 343. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 344. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 345. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 346. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 347. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 348. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 349. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 350. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 351. VOC-database bron voor vele verhalen
 352. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 353. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 354. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 355. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 356. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 357. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 358. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 359. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 360. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 361. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 362. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 363. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 364. Zoeken in Google boeken
 365. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 366. Met de bus op de sneup door Friesland
 367. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 368. Zeepaard in Moddergat
 369. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 370. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 371. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 372. Boek historisch reddingstation Moddergat
 373. iPad app Markant Friesland musea live
 374. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 375. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 376. Geboren in 1811 in Friesland
 377. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 378. Dwaande in Noordoost Friesland
 379. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 380. Muntschatten in collectie Fries Museum
 381. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 382. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 383. Maritieme historici actief bijeen
 384. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 385. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 386. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 387. Oude kaart Noordoost Friesland
 388. Rijdende en varende historie in Dokkum
 389. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 390. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 391. Amelander historie aan zee
 392. Sonttolproject naar volgende fase
 393. Collectie Fries Museum in online database
 394. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 395. Amelander historie online
 396. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 397. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 398. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 399. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 400. Baron Van Sytzama
 401. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 402. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 403. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 404. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 405. Meine Tosk
 406. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 407. URL verkorten met Lyt.sr
 408. Meer historie op de proppen
 409. Walvisstrandingen toen en nu
 410. Film De schaduw van Bonifatius
 411. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 412. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 413. Proppen oud papier als historische bron
 414. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 415. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 416. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 417. Buurtschap De Oere te Moddergat
 418. Fiskershuske en VPRO
 419. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 420. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
QR Code Business Card