Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 2. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 3. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 4. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 5. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 6. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 7. Kennis delen waar het kan
 8. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 9. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 10. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 11. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 12. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 13. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 14. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 15. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 16. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 17. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 18. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 19. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 20. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 21. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 22. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 23. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 24. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 25. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 26. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 27. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 28. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 29. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 30. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 31. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 32. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 33. It Beaken van de Fryske Akademy
 34. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 35. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 36. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 37. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 38. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 39. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 40. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 41. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 42. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 43. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 44. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 45. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 46. De Franse kazerne te Anjum
 47. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 48. Friese dame Baard in Indiaas museum
 49. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 50. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 51. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 52. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 53. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 54. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 55. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 56. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 57. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 58. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 59. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 60. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 61. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 62. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 63. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 64. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 65. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 66. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 67. Boek over Nes laat het verleden herleven
 68. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 69. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 70. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 71. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 72. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 73. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 74. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 75. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 76. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 77. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 78. Zomereinde in Bears
 79. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 80. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 81. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 82. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 83. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 84. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 85. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 86. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 87. Fulda vol van Bonifatius
 88. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 89. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 90. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 91. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 92. Voornamen in Noordoost Friesland
 93. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 94. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 95. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 96. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 97. 11en30 en geneagrammen
 98. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 99. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 100. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 101. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 102. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 103. Mummies en aardappels uit Friesland
 104. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 105. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 106. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 107. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 108. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 109. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 110. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 111. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 112. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 113. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 114. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 115. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 116. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 117. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 118. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 119. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 120. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 121. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 122. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 123. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 124. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 125. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 126. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 127. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 128. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 129. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 130. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 131. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 132. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 133. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 134. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 135. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 136. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 137. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 138. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 139. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 140. 11en30 met themanummer Rampen
 141. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 142. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 143. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 144. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 145. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 146. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 147. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 148. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 149. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 150. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 151. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 152. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 153. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 154. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 155. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 156. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 157. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 158. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 159. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 160. Heraldische databank CBG online
 161. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 162. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 163. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 164. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 165. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 166. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 167. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 168. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 169. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 170. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 171. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 172. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 173. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 174. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 175. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 176. Beneficiaal digitaal!
 177. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 178. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 179. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 180. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 181. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 182. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 183. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 184. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 185. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 186. Foudgumse school in opmars
 187. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 188. Boekhouding VOC nader ontsloten
 189. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 190. Sneuper 111 met focus op Ameland
 191. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 192. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 193. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 194. Historische topografie en cartografie in Friesland
 195. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 196. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 197. Friese familiedag
 198. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 199. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 200. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 201. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 202. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 203. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 204. Het beroep Rustmeester
 205. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 206. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 207. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 208. 11en30 juli 2013
 209. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 210. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 211. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 212. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 213. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 214. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 215. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 216. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 217. Familie van tien of meer generaties terug
 218. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 219. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 220. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 221. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 222. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 223. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 224. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 225. Vele Handen of een enkele hand
 226. De oudste kaart van Dokkum?
 227. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 228. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 229. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 230. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 231. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 232. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 233. ANBI-status. En dan?
 234. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 235. 11en30 april 2013
 236. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 237. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 238. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 239. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 240. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 241. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 242. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 243. Napoleons douane bureau te Dockum
 244. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 245. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 246. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 247. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 248. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 249. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 250. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 251. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 252. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 253. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 254. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 255. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 256. Samen staan we sterk, zeker op zee
 257. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 258. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 259. Historia Doccumensis boort in het verleden
 260. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 261. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 262. 11en30 over Mobiele Friezen
 263. Sneupen in de kerstvakantie
 264. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 265. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 266. Blad Genealogie van CBG december 2012
 267. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 268. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 269. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 270. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 271. Waterschapsarchieven en Tresoar
 272. Fryslan special over Friese Zeevaart
 273. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 274. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 275. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 276. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 277. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 278. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 279. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 280. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 281. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 282. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 283. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 284. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 285. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 286. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 287. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 288. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 289. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 290. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 291. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 292. Suggesties voor de Fryske Akademy
 293. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 294. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 295. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 296. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 297. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 298. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 299. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 300. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 301. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 302. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 303. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 304. Kan Google het Frysk redden?
 305. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 306. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 307. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 308. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 309. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 310. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 311. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 312. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 313. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 314. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 315. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 316. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 317. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 318. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 319. De paus en de Dokkumer kloostermop
 320. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 321. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 322. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 323. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 324. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 325. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 326. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 327. De familie Lodeizen te Dokkum
 328. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 329. Heeft u nog diskettes?
 330. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 331. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 332. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 333. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 334. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 335. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 336. Friezen in de online Militieregisters
 337. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 338. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 339. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 340. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 341. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 342. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 343. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 344. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 345. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 346. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 347. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 348. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 349. Biografie van Iman Falck
 350. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 351. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 352. Scans DTB Ee en Engwierum online
 353. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 354. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 355. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 356. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 357. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 358. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 359. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 360. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 361. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 362. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 363. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 364. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 365. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 366. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 367. Werelate en Noordoost-Friesland online
 368. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 369. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 370. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 371. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 372. Op naar de 500 leden
 373. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 374. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 375. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 376. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 377. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 378. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 379. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 380. Scheepsmodellen in Friese kerken
 381. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 382. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 383. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 384. De galg van Ezumazijl
 385. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 386. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 387. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 388. Vele handen maken licht archiefwerk
 389. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 390. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 391. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 392. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 393. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 394. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 395. Saapke Goslings en de merklap
 396. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 397. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 398. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 399. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 400. Schatzoeken in museumcollecties
 401. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 402. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 403. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 404. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 405. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 406. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 407. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 408. Dokkum digitaal
 409. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 410. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 411. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 412. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 413. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 414. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 415. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 416. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 417. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 418. VOC-database bron voor vele verhalen
 419. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 420. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 421. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 422. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 423. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 424. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 425. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 426. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 427. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 428. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 429. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 430. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 431. Zoeken in Google boeken
 432. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 433. Met de bus op de sneup door Friesland
 434. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 435. Zeepaard in Moddergat
 436. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 437. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 438. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 439. Boek historisch reddingstation Moddergat
 440. iPad app Markant Friesland musea live
 441. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 442. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 443. Geboren in 1811 in Friesland
 444. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 445. Dwaande in Noordoost Friesland
 446. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 447. Muntschatten in collectie Fries Museum
 448. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 449. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 450. Maritieme historici actief bijeen
 451. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 452. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 453. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 454. Oude kaart Noordoost Friesland
 455. Rijdende en varende historie in Dokkum
 456. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 457. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 458. Amelander historie aan zee
 459. Sonttolproject naar volgende fase
 460. Collectie Fries Museum in online database
 461. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 462. Amelander historie online
 463. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 464. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 465. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 466. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 467. Baron Van Sytzama
 468. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 469. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 470. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 471. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 472. Meine Tosk
 473. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 474. URL verkorten met Lyt.sr
 475. Meer historie op de proppen
 476. Walvisstrandingen toen en nu
 477. Film De schaduw van Bonifatius
 478. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 479. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 480. Proppen oud papier als historische bron
 481. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 482. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 483. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 484. Buurtschap De Oere te Moddergat
 485. Fiskershuske en VPRO
 486. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 487. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
QR Code Business Card