Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 2. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 3. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 4. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 5. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 6. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 7. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 8. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 9. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 10. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 11. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 12. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 13. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 14. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 15. It Beaken van de Fryske Akademy
 16. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 17. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 18. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 19. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 20. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 21. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 22. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 23. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 24. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 25. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 26. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 27. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 28. De Franse kazerne te Anjum
 29. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 30. Friese dame Baard in Indiaas museum
 31. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 32. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 33. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 34. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 35. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 36. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 37. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 38. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 39. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 40. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 41. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 42. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 43. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 44. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 45. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 46. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 47. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 48. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 49. Boek over Nes laat het verleden herleven
 50. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 51. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 52. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 53. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 54. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 55. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 56. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 57. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 58. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 59. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 60. Zomereinde in Bears
 61. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 62. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 63. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 64. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 65. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 66. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 67. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 68. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 69. Fulda vol van Bonifatius
 70. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 71. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 72. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 73. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 74. Voornamen in Noordoost Friesland
 75. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 76. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 77. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 78. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 79. 11en30 en geneagrammen
 80. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 81. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 82. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 83. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 84. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 85. Mummies en aardappels uit Friesland
 86. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 87. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 88. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 89. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 90. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 91. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 92. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 93. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 94. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 95. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 96. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 97. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 98. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 99. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 100. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 101. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 102. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 103. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 104. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 105. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 106. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 107. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 108. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 109. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 110. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 111. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 112. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 113. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 114. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 115. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 116. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 117. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 118. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 119. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 120. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 121. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 122. 11en30 met themanummer Rampen
 123. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 124. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 125. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 126. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 127. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 128. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 129. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 130. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 131. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 132. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 133. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 134. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 135. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 136. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 137. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 138. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 139. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 140. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 141. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 142. Heraldische databank CBG online
 143. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 144. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 145. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 146. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 147. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 148. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 149. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 150. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 151. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 152. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 153. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 154. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 155. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 156. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 157. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 158. Beneficiaal digitaal!
 159. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 160. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 161. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 162. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 163. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 164. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 165. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 166. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 167. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 168. Foudgumse school in opmars
 169. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 170. Boekhouding VOC nader ontsloten
 171. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 172. Sneuper 111 met focus op Ameland
 173. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 174. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 175. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 176. Historische topografie en cartografie in Friesland
 177. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 178. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 179. Friese familiedag
 180. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 181. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 182. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 183. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 184. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 185. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 186. Het beroep Rustmeester
 187. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 188. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 189. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 190. 11en30 juli 2013
 191. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 192. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 193. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 194. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 195. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 196. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 197. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 198. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 199. Familie van tien of meer generaties terug
 200. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 201. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 202. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 203. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 204. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 205. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 206. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 207. Vele Handen of een enkele hand
 208. De oudste kaart van Dokkum?
 209. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 210. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 211. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 212. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 213. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 214. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 215. ANBI-status. En dan?
 216. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 217. 11en30 april 2013
 218. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 219. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 220. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 221. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 222. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 223. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 224. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 225. Napoleons douane bureau te Dockum
 226. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 227. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 228. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 229. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 230. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 231. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 232. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 233. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 234. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 235. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 236. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 237. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 238. Samen staan we sterk, zeker op zee
 239. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 240. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 241. Historia Doccumensis boort in het verleden
 242. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 243. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 244. 11en30 over Mobiele Friezen
 245. Sneupen in de kerstvakantie
 246. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 247. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 248. Blad Genealogie van CBG december 2012
 249. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 250. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 251. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 252. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 253. Waterschapsarchieven en Tresoar
 254. Fryslan special over Friese Zeevaart
 255. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 256. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 257. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 258. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 259. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 260. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 261. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 262. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 263. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 264. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 265. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 266. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 267. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 268. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 269. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 270. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 271. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 272. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 273. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 274. Suggesties voor de Fryske Akademy
 275. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 276. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 277. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 278. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 279. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 280. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 281. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 282. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 283. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 284. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 285. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 286. Kan Google het Frysk redden?
 287. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 288. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 289. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 290. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 291. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 292. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 293. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 294. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 295. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 296. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 297. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 298. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 299. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 300. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 301. De paus en de Dokkumer kloostermop
 302. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 303. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 304. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 305. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 306. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 307. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 308. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 309. De familie Lodeizen te Dokkum
 310. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 311. Heeft u nog diskettes?
 312. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 313. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 314. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 315. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 316. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 317. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 318. Friezen in de online Militieregisters
 319. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 320. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 321. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 322. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 323. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 324. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 325. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 326. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 327. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 328. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 329. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 330. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 331. Biografie van Iman Falck
 332. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 333. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 334. Scans DTB Ee en Engwierum online
 335. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 336. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 337. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 338. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 339. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 340. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 341. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 342. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 343. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 344. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 345. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 346. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 347. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 348. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 349. Werelate en Noordoost-Friesland online
 350. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 351. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 352. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 353. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 354. Op naar de 500 leden
 355. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 356. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 357. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 358. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 359. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 360. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 361. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 362. Scheepsmodellen in Friese kerken
 363. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 364. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 365. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 366. De galg van Ezumazijl
 367. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 368. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 369. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 370. Vele handen maken licht archiefwerk
 371. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 372. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 373. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 374. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 375. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 376. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 377. Saapke Goslings en de merklap
 378. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 379. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 380. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 381. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 382. Schatzoeken in museumcollecties
 383. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 384. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 385. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 386. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 387. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 388. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 389. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 390. Dokkum digitaal
 391. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 392. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 393. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 394. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 395. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 396. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 397. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 398. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 399. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 400. VOC-database bron voor vele verhalen
 401. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 402. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 403. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 404. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 405. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 406. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 407. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 408. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 409. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 410. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 411. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 412. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 413. Zoeken in Google boeken
 414. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 415. Met de bus op de sneup door Friesland
 416. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 417. Zeepaard in Moddergat
 418. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 419. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 420. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 421. Boek historisch reddingstation Moddergat
 422. iPad app Markant Friesland musea live
 423. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 424. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 425. Geboren in 1811 in Friesland
 426. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 427. Dwaande in Noordoost Friesland
 428. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 429. Muntschatten in collectie Fries Museum
 430. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 431. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 432. Maritieme historici actief bijeen
 433. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 434. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 435. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 436. Oude kaart Noordoost Friesland
 437. Rijdende en varende historie in Dokkum
 438. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 439. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 440. Amelander historie aan zee
 441. Sonttolproject naar volgende fase
 442. Collectie Fries Museum in online database
 443. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 444. Amelander historie online
 445. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 446. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 447. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 448. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 449. Baron Van Sytzama
 450. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 451. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 452. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 453. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 454. Meine Tosk
 455. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 456. URL verkorten met Lyt.sr
 457. Meer historie op de proppen
 458. Walvisstrandingen toen en nu
 459. Film De schaduw van Bonifatius
 460. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 461. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 462. Proppen oud papier als historische bron
 463. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 464. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 465. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 466. Buurtschap De Oere te Moddergat
 467. Fiskershuske en VPRO
 468. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 469. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
QR Code Business Card