Blog

 1. Zomereinde in Bears
 2. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 3. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 4. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 5. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 6. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 7. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 8. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 9. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 10. Fulda vol van Bonifatius
 11. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 12. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 13. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 14. Voornamen in Noordoost Friesland
 15. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 16. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 17. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 18. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 19. 11en30 en geneagrammen
 20. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 21. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 22. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 23. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 24. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 25. Mummies en aardappels uit Friesland
 26. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 27. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 28. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 29. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 30. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 31. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 32. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 33. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 34. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 35. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 36. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 37. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 38. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 39. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 40. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 41. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 42. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 43. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 44. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 45. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 46. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 47. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 48. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 49. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 50. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 51. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 52. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 53. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 54. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 55. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 56. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 57. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 58. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 59. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 60. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 61. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 62. 11en30 met themanummer Rampen
 63. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 64. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 65. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 66. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 67. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 68. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 69. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 70. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 71. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 72. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 73. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 74. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 75. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 76. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 77. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 78. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 79. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 80. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 81. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 82. Heraldische databank CBG online
 83. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 84. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 85. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 86. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 87. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 88. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 89. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 90. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 91. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 92. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 93. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 94. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 95. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 96. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 97. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 98. Beneficiaal digitaal!
 99. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 100. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 101. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 102. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 103. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 104. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 105. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 106. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 107. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 108. Foudgumse school in opmars
 109. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 110. Boekhouding VOC nader ontsloten
 111. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 112. Sneuper 111 met focus op Ameland
 113. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 114. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 115. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 116. Historische topografie en cartografie in Friesland
 117. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 118. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 119. Friese familiedag
 120. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 121. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 122. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 123. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 124. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 125. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 126. Het beroep Rustmeester
 127. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 128. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 129. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 130. 11en30 juli 2013
 131. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 132. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 133. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 134. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 135. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 136. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 137. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 138. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 139. Familie van tien of meer generaties terug
 140. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 141. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 142. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 143. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 144. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 145. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 146. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 147. Vele Handen of een enkele hand
 148. De oudste kaart van Dokkum?
 149. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 150. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 151. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 152. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 153. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 154. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 155. ANBI-status. En dan?
 156. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 157. 11en30 april 2013
 158. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 159. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 160. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 161. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 162. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 163. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 164. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 165. Napoleons douane bureau te Dockum
 166. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 167. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 168. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 169. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 170. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 171. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 172. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 173. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 174. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 175. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 176. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 177. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 178. Samen staan we sterk, zeker op zee
 179. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 180. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 181. Historia Doccumensis boort in het verleden
 182. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 183. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 184. 11en30 over Mobiele Friezen
 185. Sneupen in de kerstvakantie
 186. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 187. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 188. Blad Genealogie van CBG december 2012
 189. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 190. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 191. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 192. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 193. Waterschapsarchieven en Tresoar
 194. Fryslan special over Friese Zeevaart
 195. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 196. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 197. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 198. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 199. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 200. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 201. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 202. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 203. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 204. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 205. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 206. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 207. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 208. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 209. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 210. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 211. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 212. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 213. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 214. Suggesties voor de Fryske Akademy
 215. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 216. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 217. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 218. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 219. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 220. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 221. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 222. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 223. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 224. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 225. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 226. Kan Google het Frysk redden?
 227. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 228. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 229. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 230. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 231. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 232. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 233. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 234. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 235. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 236. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 237. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 238. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 239. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 240. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 241. De paus en de Dokkumer kloostermop
 242. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 243. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 244. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 245. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 246. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 247. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 248. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 249. De familie Lodeizen te Dokkum
 250. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 251. Heeft u nog diskettes?
 252. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 253. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 254. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 255. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 256. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 257. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 258. Friezen in de online Militieregisters
 259. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 260. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 261. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 262. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 263. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 264. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 265. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 266. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 267. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 268. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 269. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 270. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 271. Biografie van Iman Falck
 272. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 273. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 274. Scans DTB Ee en Engwierum online
 275. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 276. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 277. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 278. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 279. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 280. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 281. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 282. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 283. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 284. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 285. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 286. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 287. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 288. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 289. Werelate en Noordoost-Friesland online
 290. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 291. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 292. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 293. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 294. Op naar de 500 leden
 295. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 296. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 297. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 298. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 299. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 300. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 301. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 302. Scheepsmodellen in Friese kerken
 303. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 304. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 305. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 306. De galg van Ezumazijl
 307. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 308. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 309. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 310. Vele handen maken licht archiefwerk
 311. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 312. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 313. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 314. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 315. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 316. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 317. Saapke Goslings en de merklap
 318. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 319. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 320. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 321. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 322. Schatzoeken in museumcollecties
 323. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 324. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 325. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 326. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 327. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 328. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 329. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 330. Dokkum digitaal
 331. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 332. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 333. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 334. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 335. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 336. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 337. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 338. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 339. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 340. VOC-database bron voor vele verhalen
 341. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 342. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 343. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 344. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 345. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 346. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 347. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 348. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 349. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 350. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 351. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 352. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 353. Zoeken in Google boeken
 354. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 355. Met de bus op de sneup door Friesland
 356. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 357. Zeepaard in Moddergat
 358. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 359. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 360. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 361. Boek historisch reddingstation Moddergat
 362. iPad app Markant Friesland musea live
 363. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 364. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 365. Geboren in 1811 in Friesland
 366. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 367. Dwaande in Noordoost Friesland
 368. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 369. Muntschatten in collectie Fries Museum
 370. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 371. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 372. Maritieme historici actief bijeen
 373. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 374. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 375. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 376. Oude kaart Noordoost Friesland
 377. Rijdende en varende historie in Dokkum
 378. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 379. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 380. Amelander historie aan zee
 381. Sonttolproject naar volgende fase
 382. Collectie Fries Museum in online database
 383. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 384. Amelander historie online
 385. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 386. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 387. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 388. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 389. Baron Van Sytzama
 390. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 391. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 392. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 393. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 394. Meine Tosk
 395. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 396. URL verkorten met Lyt.sr
 397. Meer historie op de proppen
 398. Walvisstrandingen toen en nu
 399. Film De schaduw van Bonifatius
 400. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 401. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 402. Proppen oud papier als historische bron
 403. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 404. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 405. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 406. Buurtschap De Oere te Moddergat
 407. Fiskershuske en VPRO
 408. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 409. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
QR Code Business Card