Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 2. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 3. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 4. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 5. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 6. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 7. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 8. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 9. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 10. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 11. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 12. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 13. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 14. Kennis delen waar het kan
 15. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 16. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 17. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 18. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 19. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 20. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 21. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 22. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 23. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 24. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 25. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 26. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 27. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 28. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 29. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 30. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 31. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 32. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 33. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 34. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 35. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 36. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 37. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 38. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 39. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 40. It Beaken van de Fryske Akademy
 41. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 42. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 43. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 44. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 45. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 46. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 47. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 48. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 49. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 50. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 51. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 52. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 53. De Franse kazerne te Anjum
 54. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 55. Friese dame Baard in Indiaas museum
 56. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 57. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 58. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 59. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 60. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 61. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 62. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 63. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 64. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 65. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 66. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 67. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 68. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 69. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 70. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 71. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 72. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 73. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 74. Boek over Nes laat het verleden herleven
 75. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 76. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 77. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 78. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 79. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 80. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 81. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 82. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 83. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 84. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 85. Zomereinde in Bears
 86. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 87. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 88. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 89. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 90. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 91. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 92. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 93. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 94. Fulda vol van Bonifatius
 95. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 96. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 97. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 98. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 99. Voornamen in Noordoost Friesland
 100. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 101. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 102. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 103. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 104. 11en30 en geneagrammen
 105. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 106. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 107. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 108. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 109. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 110. Mummies en aardappels uit Friesland
 111. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 112. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 113. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 114. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 115. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 116. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 117. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 118. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 119. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 120. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 121. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 122. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 123. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 124. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 125. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 126. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 127. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 128. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 129. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 130. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 131. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 132. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 133. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 134. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 135. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 136. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 137. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 138. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 139. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 140. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 141. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 142. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 143. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 144. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 145. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 146. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 147. 11en30 met themanummer Rampen
 148. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 149. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 150. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 151. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 152. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 153. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 154. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 155. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 156. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 157. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 158. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 159. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 160. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 161. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 162. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 163. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 164. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 165. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 166. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 167. Heraldische databank CBG online
 168. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 169. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 170. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 171. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 172. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 173. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 174. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 175. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 176. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 177. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 178. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 179. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 180. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 181. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 182. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 183. Beneficiaal digitaal!
 184. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 185. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 186. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 187. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 188. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 189. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 190. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 191. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 192. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 193. Foudgumse school in opmars
 194. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 195. Boekhouding VOC nader ontsloten
 196. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 197. Sneuper 111 met focus op Ameland
 198. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 199. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 200. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 201. Historische topografie en cartografie in Friesland
 202. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 203. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 204. Friese familiedag
 205. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 206. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 207. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 208. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 209. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 210. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 211. Het beroep Rustmeester
 212. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 213. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 214. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 215. 11en30 juli 2013
 216. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 217. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 218. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 219. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 220. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 221. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 222. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 223. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 224. Familie van tien of meer generaties terug
 225. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 226. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 227. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 228. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 229. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 230. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 231. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 232. Vele Handen of een enkele hand
 233. De oudste kaart van Dokkum?
 234. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 235. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 236. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 237. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 238. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 239. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 240. ANBI-status. En dan?
 241. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 242. 11en30 april 2013
 243. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 244. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 245. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 246. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 247. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 248. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 249. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 250. Napoleons douane bureau te Dockum
 251. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 252. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 253. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 254. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 255. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 256. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 257. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 258. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 259. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 260. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 261. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 262. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 263. Samen staan we sterk, zeker op zee
 264. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 265. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 266. Historia Doccumensis boort in het verleden
 267. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 268. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 269. 11en30 over Mobiele Friezen
 270. Sneupen in de kerstvakantie
 271. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 272. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 273. Blad Genealogie van CBG december 2012
 274. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 275. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 276. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 277. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 278. Waterschapsarchieven en Tresoar
 279. Fryslan special over Friese Zeevaart
 280. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 281. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 282. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 283. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 284. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 285. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 286. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 287. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 288. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 289. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 290. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 291. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 292. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 293. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 294. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 295. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 296. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 297. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 298. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 299. Suggesties voor de Fryske Akademy
 300. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 301. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 302. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 303. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 304. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 305. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 306. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 307. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 308. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 309. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 310. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 311. Kan Google het Frysk redden?
 312. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 313. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 314. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 315. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 316. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 317. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 318. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 319. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 320. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 321. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 322. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 323. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 324. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 325. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 326. De paus en de Dokkumer kloostermop
 327. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 328. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 329. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 330. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 331. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 332. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 333. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 334. De familie Lodeizen te Dokkum
 335. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 336. Heeft u nog diskettes?
 337. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 338. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 339. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 340. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 341. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 342. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 343. Friezen in de online Militieregisters
 344. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 345. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 346. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 347. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 348. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 349. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 350. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 351. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 352. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 353. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 354. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 355. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 356. Biografie van Iman Falck
 357. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 358. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 359. Scans DTB Ee en Engwierum online
 360. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 361. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 362. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 363. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 364. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 365. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 366. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 367. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 368. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 369. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 370. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 371. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 372. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 373. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 374. Werelate en Noordoost-Friesland online
 375. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 376. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 377. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 378. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 379. Op naar de 500 leden
 380. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 381. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 382. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 383. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 384. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 385. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 386. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 387. Scheepsmodellen in Friese kerken
 388. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 389. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 390. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 391. De galg van Ezumazijl
 392. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 393. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 394. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 395. Vele handen maken licht archiefwerk
 396. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 397. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 398. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 399. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 400. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 401. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 402. Saapke Goslings en de merklap
 403. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 404. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 405. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 406. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 407. Schatzoeken in museumcollecties
 408. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 409. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 410. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 411. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 412. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 413. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 414. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 415. Dokkum digitaal
 416. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 417. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 418. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 419. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 420. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 421. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 422. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 423. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 424. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 425. VOC-database bron voor vele verhalen
 426. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 427. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 428. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 429. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 430. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 431. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 432. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 433. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 434. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 435. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 436. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 437. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 438. Zoeken in Google boeken
 439. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 440. Met de bus op de sneup door Friesland
 441. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 442. Zeepaard in Moddergat
 443. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 444. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 445. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 446. Boek historisch reddingstation Moddergat
 447. iPad app Markant Friesland musea live
 448. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 449. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 450. Geboren in 1811 in Friesland
 451. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 452. Dwaande in Noordoost Friesland
 453. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 454. Muntschatten in collectie Fries Museum
 455. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 456. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 457. Maritieme historici actief bijeen
 458. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 459. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 460. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 461. Oude kaart Noordoost Friesland
 462. Rijdende en varende historie in Dokkum
 463. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 464. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 465. Amelander historie aan zee
 466. Sonttolproject naar volgende fase
 467. Collectie Fries Museum in online database
 468. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 469. Amelander historie online
 470. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 471. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 472. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 473. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 474. Baron Van Sytzama
 475. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 476. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 477. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 478. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 479. Meine Tosk
 480. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 481. URL verkorten met Lyt.sr
 482. Meer historie op de proppen
 483. Walvisstrandingen toen en nu
 484. Film De schaduw van Bonifatius
 485. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 486. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 487. Proppen oud papier als historische bron
 488. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 489. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 490. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 491. Buurtschap De Oere te Moddergat
 492. Fiskershuske en VPRO
 493. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 494. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
QR Code Business Card