Hans, auteur op Historische Vereniging Noordoost-Friesland - Pagina 2 van 12

 1. Lezing door Pieter Sijtsma: “Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel”
 2. Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen
 3. De Vrije Fries 2017 in kleurrijk nieuw jasje
 4. Vrijwilliger gezocht voor onderzoek Friese veehandel en veemarkten
 5. Nieuw boek: De Van Haersma’s van Groot Haersmastate
 6. De Sneuper 128, december 2017, met woningnood, Zwarte Lydia en admiraliteit
 7. Twee keer herberg Wapen van Oostdongeradeel
 8. Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum
 9. Interieur Dokkumer trekschuit duikt op in Deens schilderij
 10. Voorgeslacht van Mata Hari in kaart: Genealogysk Jierboek 2017
 11. Kwart van adel in Verbond der Edelen kwam uit Friesland
 12. Dokkumer silhouetportretten duiken op bij Tussen Kunst en Kitsch
 13. Egge Knol boekstaaft Kapen op Rottum(eroog)
 14. Ode aan Dokkumer zeeheld Hinxt op begraafplaats Huisduinen
 15. Lezing HISGIS door Hans Mol en Piet de Haan op zaterdag 4 november
 16. Leeuwarden ontvangt grootste familie-historisch festival van Nederland in 2018
 17. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Kollum
 18. Online beeldbank van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 19. Poezie-album Trijntje Vrolijk uit Sneek op Amsterdamse rommelmarkt
 20. Friese Flora Saskia van Uylenburgh steelt show in Amsterdam
 21. Ids Wiersma, kunstschilder uit Brantgum
 22. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 23. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 24. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 25. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 26. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 27. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 28. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 29. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 30. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 31. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 32. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 33. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 34. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 35. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 36. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 37. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 38. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 39. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 40. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 41. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 42. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 43. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 44. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 45. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 46. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 47. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 48. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 49. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 50. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 51. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 52. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 53. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 54. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 55. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 56. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 57. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 58. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 59. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 60. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 61. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 62. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 63. Waddencanon
 64. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 65. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 66. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 67. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 68. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 69. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 70. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 71. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 72. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 73. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 74. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 75. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 76. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 77. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 78. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 79. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 80. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 81. Sarcofagen in Friesland
 82. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 83. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 84. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 85. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 86. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 87. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 88. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 89. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 90. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 91. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 92. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 93. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 94. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 95. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 96. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 97. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 98. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 99. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 100. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 101. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 102. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 103. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 104. Stemmen op 3D project Dokkum
 105. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 106. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 107. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 108. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 109. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 110. Vernieuwde website Fryske Akademy
 111. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 112. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 113. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 114. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 115. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 116. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 117. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 118. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 119. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 120. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 121. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 122. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 123. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 124. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 125. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 126. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 127. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 128. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 129. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 130. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 131. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 132. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 133. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 134. Van snik naar smak
 135. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 136. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 137. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 138. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 139. Frysk nu bijna in Google Translate
 140. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 141. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 142. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 143. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 144. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 145. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 146. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 147. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 148. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 149. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 150. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 151. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 152. Bonifatiusjaar 2016
 153. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 154. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 155. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 156. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 157. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 158. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 159. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 160. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 161. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 162. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 163. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 164. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 165. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 166. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 167. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 168. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 169. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 170. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 171. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 172. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 173. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 174. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 175. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 176. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 177. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 178. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 179. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 180. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 181. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 182. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 183. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 184. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 185. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 186. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 187. Boerenbloed zet aan tot denken
 188. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 189. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 190. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 191. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 192. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 193. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 194. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 195. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 196. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 197. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 198. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 199. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 200. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 201. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 202. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 203. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 204. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 205. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 206. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 207. Dokkum, bolwerk van het noorden
 208. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 209. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 210. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 211. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 212. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 213. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 214. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 215. Najaars-ledendag 24 oktober 2015 op Ameland
 216. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 217. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 218. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 219. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 220. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 221. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 222. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 223. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 224. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 225. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 226. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 227. Kennis delen waar het kan
 228. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 229. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 230. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 231. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 232. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 233. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 234. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 235. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 236. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 237. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 238. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 239. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 240. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 241. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 242. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 243. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 244. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 245. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 246. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 247. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 248. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 249. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 250. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 251. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 252. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 253. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 254. It Beaken van de Fryske Akademy
 255. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 256. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 257. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 258. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 259. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 260. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 261. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 262. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 263. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 264. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 265. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 266. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 267. De Franse kazerne te Anjum
 268. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 269. Friese dame Baard in Indiaas museum
 270. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 271. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 272. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 273. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 274. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 275. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 276. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 277. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 278. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 279. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 280. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 281. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 282. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 283. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 284. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 285. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 286. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 287. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 288. Boek over Nes laat het verleden herleven
 289. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 290. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 291. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 292. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 293. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 294. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 295. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 296. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 297. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 298. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 299. Zomereinde in Bears
 300. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 301. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 302. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 303. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 304. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 305. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 306. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 307. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 308. Fulda vol van Bonifatius
 309. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 310. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 311. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 312. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 313. Voornamen in Noordoost Friesland
 314. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 315. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 316. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 317. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 318. 11en30 en geneagrammen
 319. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 320. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 321. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 322. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 323. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 324. Mummies en aardappels uit Friesland
 325. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 326. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 327. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 328. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 329. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 330. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 331. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 332. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 333. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 334. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 335. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 336. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 337. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 338. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 339. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 340. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 341. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 342. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 343. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 344. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 345. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 346. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 347. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 348. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 349. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 350. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 351. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 352. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 353. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 354. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 355. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 356. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 357. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 358. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 359. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 360. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 361. 11en30 met themanummer Rampen
 362. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 363. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 364. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 365. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 366. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 367. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 368. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 369. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 370. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 371. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 372. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 373. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 374. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 375. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 376. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 377. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 378. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 379. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 380. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 381. Heraldische databank CBG online
 382. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 383. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 384. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 385. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 386. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 387. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 388. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 389. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 390. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 391. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 392. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 393. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 394. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 395. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 396. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 397. Beneficiaal digitaal!
 398. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 399. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 400. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 401. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 402. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 403. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 404. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 405. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 406. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 407. Foudgumse school in opmars
 408. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 409. Boekhouding VOC nader ontsloten
 410. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 411. Sneuper 111 met focus op Ameland
 412. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 413. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 414. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 415. Historische topografie en cartografie in Friesland
 416. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 417. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 418. Friese familiedag
 419. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 420. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 421. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 422. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 423. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 424. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 425. Het beroep Rustmeester
 426. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 427. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 428. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 429. 11en30 juli 2013
 430. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 431. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 432. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 433. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 434. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 435. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 436. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 437. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 438. Familie van tien of meer generaties terug
 439. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 440. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 441. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 442. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 443. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 444. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 445. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 446. Vele Handen of een enkele hand
 447. De oudste kaart van Dokkum?
 448. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 449. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 450. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 451. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 452. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 453. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 454. ANBI-status. En dan?
 455. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 456. 11en30 april 2013
 457. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 458. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 459. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 460. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 461. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 462. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 463. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 464. Napoleons douane bureau te Dockum
 465. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 466. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 467. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 468. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 469. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 470. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 471. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 472. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 473. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 474. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 475. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 476. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 477. Samen staan we sterk, zeker op zee
 478. Kozakken in Noordoost Friesland, 1813
 479. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 480. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 481. Historia Doccumensis boort in het verleden
 482. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 483. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 484. 11en30 over Mobiele Friezen
 485. Sneupen in de kerstvakantie
 486. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 487. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 488. Blad Genealogie van CBG december 2012
 489. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 490. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 491. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 492. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 493. Waterschapsarchieven en Tresoar
 494. Fryslan special over Friese Zeevaart
 495. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 496. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 497. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 498. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 499. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 500. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 501. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 502. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 503. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 504. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 505. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 506. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 507. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 508. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 509. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 510. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 511. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 512. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 513. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 514. Suggesties voor de Fryske Akademy
 515. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 516. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 517. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 518. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 519. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 520. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 521. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 522. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 523. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 524. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 525. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 526. Kan Google het Frysk redden?
 527. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 528. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 529. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 530. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 531. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 532. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 533. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 534. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 535. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 536. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 537. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 538. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 539. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 540. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 541. De paus en de Dokkumer kloostermop
 542. Elisabeth de Flines, Tussen Amsterdam en Dokkum
 543. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 544. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 545. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 546. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 547. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 548. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 549. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 550. De familie Lodeizen te Dokkum
 551. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 552. Heeft u nog diskettes?
 553. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 554. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 555. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 556. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 557. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 558. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 559. Friezen in de online Militieregisters
 560. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 561. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 562. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 563. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 564. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 565. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 566. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 567. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 568. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 569. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 570. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 571. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 572. Biografie van Iman Falck
 573. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 574. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 575. Zeeslag bij Gibraltar, 25 april 1607
 576. Scans DTB Ee en Engwierum online
 577. Het gemeentebestuur van Ameland loog!
 578. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 579. Brief van commandeur Hidde Dirks Kat aan zijn vrouw in 1778 vanuit Straat Davis
 580. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 581. Boek Vier Eeuwen Kingma in de Oostergo
 582. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 583. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 584. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 585. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 586. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 587. Dokkum in wintertooi
 588. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 589. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 590. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 591. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 592. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 593. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 594. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 595. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 596. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 597. Werelate en Noordoost-Friesland online
 598. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 599. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 600. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 601. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 602. Op naar de 500 leden
 603. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 604. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 605. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 606. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 607. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 608. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 609. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 610. Scheepsmodellen in Friese kerken
 611. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 612. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 613. C.G. Schrader’s Memory Boeck van de Vrouwens
 614. Kollum c.a. 1960
 615. Elfstedentocht 1963
 616. Redding van de paarden bij Marrum, 3 november 2006
 617. Ledendag najaar 2007. Kerk en toren Rinsumageest.
 618. Het schilderij van Albert Talsma/ Tolsma uit Burdaard
 619. Oer de Seedyk, Requiem voor de vissers van Paesens-Moddergat
 620. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 621. Herdenking Ramp Paesens-Moddergat 1883
 622. De opfiering fen Fryske trou te Dokkum ter gelegenheid van de winkelweek 1923
 623. Film De Schaduw van Bonifatius
 624. Oude films NFLS, NTM en Dokkum rond 1927
 625. Nederlands Hervormde Kerk Veenwouden
 626. Hellinghus Dokkum
 627. Ledendag voorjaar 2010. Openluchtmuseum De Sukerei, Damwoude, uitleg bij Waldhuskes
 628. Blog Historische Verening Noordoost Friesland op iPad
 629. Ledendag najaar 2011. Voordrachten Hilda Bouta en Haije Talsma in kerk Ternaard
 630. Ledendag voorjaar 2009. Bezoek aan de Schierstins in Veenwouden
 631. Ledendag najaar 2008. Kerk van Ee, Rondleiding door Douwe Zwart
 632. Melkfabriek Freia Veenwouden, cultureel erfgoed
 633. Vlasmuseum Braakhok te Ee
 634. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 635. De galg van Ezumazijl
 636. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 637. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 638. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 639. Vele handen maken licht archiefwerk
 640. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 641. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 642. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 643. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 644. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 645. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 646. Saapke Goslings en de merklap
 647. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 648. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 649. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 650. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 651. Schatzoeken in museumcollecties
 652. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 653. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 654. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 655. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 656. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 657. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 658. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 659. Dokkum digitaal
 660. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 661. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 662. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 663. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 664. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 665. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 666. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 667. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 668. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 669. VOC-database bron voor vele verhalen
 670. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 671. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 672. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 673. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 674. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 675. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 676. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 677. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 678. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 679. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 680. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 681. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 682. Zoeken in Google boeken
 683. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 684. Met de bus op de sneup door Friesland
 685. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 686. Zeepaard in Moddergat
 687. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 688. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 689. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 690. Boek historisch reddingstation Moddergat
 691. iPad app Markant Friesland musea live
 692. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 693. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 694. Geboren in 1811 in Friesland
 695. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 696. Dwaande in Noordoost Friesland
 697. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 698. Muntschatten in collectie Fries Museum
 699. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 700. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 701. Maritieme historici actief bijeen
 702. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 703. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 704. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 705. Oude kaart Noordoost Friesland
 706. Rijdende en varende historie in Dokkum
 707. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 708. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 709. Amelander historie aan zee
 710. Sonttolproject naar volgende fase
 711. Collectie Fries Museum in online database
 712. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 713. Amelander historie online
 714. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 715. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 716. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 717. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 718. Baron Van Sytzama
 719. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 720. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 721. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 722. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 723. Meine Tosk
 724. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 725. URL verkorten met Lyt.sr
 726. Meer historie op de proppen
 727. Walvisstrandingen toen en nu
 728. Film De schaduw van Bonifatius
 729. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 730. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 731. Proppen oud papier als historische bron
 732. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 733. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 734. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 735. Buurtschap De Oere te Moddergat
 736. Fiskershuske en VPRO
 737. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 738. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 739. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 740. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 741. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 742. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 743. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 744. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 745. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 746. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 747. De Sneuper als social magazine op de iPad
 748. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 749. Friezen in het leger van Napoleon
 750. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 751. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 752. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 753. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 754. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 755. De Slag in de Sont, 1658
 756. Maritiem digitaal vernieuwd
 757. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 758. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 759. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 760. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 761. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 762. Registres Civiques Friesland online
 763. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 764. Ons verenigingswapen
 765. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 766. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 767. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 768. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 769. Diaconieboeken als genealogische bron
 770. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 771. Geheim van Tolsum: website en boek
 772. Sneuper 99 van december 2010
 773. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 774. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 775. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 776. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 777. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 778. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 779. Moddergat in de picture
 780. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 781. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 782. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 783. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 784. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 785. WL3 als scheepsmodel
 786. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 787. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 788. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 789. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 790. Handgeschreven boek Ids Sippes Tjaarda uit 1797
 791. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 792. Hallumer grafstenen blootgelegd
 793. Gevoel voor tijd
 794. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 795. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 796. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 797. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 798. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 799. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 800. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 801. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 802. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 803. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 804. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 805. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 806. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 807. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 808. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 809. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 810. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 811. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 812. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 813. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 814. Historische wandkaarten online
 815. Noorderbreedte inspireert tot debat
 816. Oplage Sneuper naar 480
 817. Friezen als slaven in Barbarije
 818. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 819. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 820. Friese oorlogsdagboeken online
 821. Leven van de wind
 822. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 823. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 824. Veroordeeld in Friesland
 825. Fries in India in Martena museum
 826. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 827. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 828. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 829. Archief Letterhoeke Tresoar
 830. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 831. Bitri scooters uit Dokkum
 832. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 833. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 834. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 835. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 836. Een indiaan in Anjum
 837. Familysearch met scans
 838. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 839. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 840. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 841. De murd van Piet de Haan
 842. Open Kampioenschap Paleografie online
 843. Familie-archivaris worden
 844. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 845. Waddenwandelen
 846. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 847. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 848. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 849. De zin van het delen
 850. Oerboeren in de Friese Wouden
 851. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 852. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 853. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 854. Nieuwe online maritieme bronnen
 855. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 856. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 857. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 858. Alde Fryske Tsjerken jarig
 859. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 860. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 861. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 862. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 863. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 864. Vrienden van De Sukerei
 865. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 866. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 867. Molenweekend Dongeradeel
 868. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 869. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 870. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 871. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 872. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 873. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 874. Verkoop bij brandende keerse
 875. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 876. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 877. Kerfstokjes van onze voorouders
 878. Collaterale Successie in Friesland
 879. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 880. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 881. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 882. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 883. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 884. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 885. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 886. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 887. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 888. Fryske Wikipedia
 889. De oorlog een gezicht gegeven
 890. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 891. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 892. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 893. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 894. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 895. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 896. Wüst walst woest naar winst
 897. Maak kennis met de Sneuper
 898. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 899. Sluiproutes Tresoar databases
 900. Zoekplaatjes Friesland
 901. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 902. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 903. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 904. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 905. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 906. Lidmatenboeken Dantumawoude
 907. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 908. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 909. Friezen in de VOC
 910. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 911. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 912. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 913. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 914. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 915. Lezingen in Friesland en online
 916. Dokkum in Google Streetview
 917. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 918. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 919. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 920. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 921. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 922. Schaatswedstrijden te Dokkum
 923. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 924. Guur weer door de eeuwen heen
 925. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 926. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 927. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 928. Historische boekpresentaties
 929. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 930. Dockumer Roem verhuurt historie
 931. Luisteren naar dialecten
 932. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 933. Kolonistendag druk bezocht
 934. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 935. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 936. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 937. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 938. Sonttol registers 1557-1850 online
 939. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 940. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 941. Collectie Pieter Nieuwland online
 942. Kerk van de Friezen in Rome
 943. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 944. Klokmakers te Dokkum
 945. Letterhoeke Tresoar online
 946. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 947. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 948. Aankondiging boek Munnekezijl
 949. Sneuper september luidt najaar in
 950. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 951. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 952. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 953. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 954. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 955. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 956. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 957. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 958. Terug in de tijd
 959. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 960. In het blauwe licht van God
 961. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 962. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 963. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 964. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 965. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 966. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 967. De Sneuper in vernieuwd jasje
 968. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 969. Oude brieven blijven boeien
 970. Volgens Bartjens
 971. Verborgen online pareltjes
 972. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 973. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 974. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 975. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 976. Het testament van Pieter Stuyvesant
 977. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 978. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 979. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 980. Meten en weten met Gemma Frisius
 981. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 982. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 983. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 984. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 985. Historie Klooster Claerkamp online
 986. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 987. Zoekplaatjes
 988. Hallum online en AlleFriezen.nl
 989. Een Fries en een Mohawk
 990. Fluitschip op bodem Oostzee
 991. De verdwenen boer van Sloterdijk
 992. Frederick Philipse revisited
 993. Genealogie Duitse voorouders
 994. Frederick Philipse en historische onzin
 995. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 996. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 997. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 998. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 999. Tips voor het weekend
 1000. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 1001. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 1002. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 1003. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 1004. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 1005. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 1006. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 1007. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 1008. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 1009. Friezen in het kielzog van Hudson
 1010. Criminele rolboeken Tresoar online
 1011. Friezen in West-Afrika in 1715
 1012. Visboek van Adriaen Coenen
 1013. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 1014. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 1015. Friezen op Ceylon
 1016. Het gaat om verhalen
 1017. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 1018. Friese goud- en zilversmeden
 1019. Oude Friese adel en aanverwante families
 1020. De sprekende kaart
 1021. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 1022. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 1023. De botten van Descartes en Camphuysen
 1024. Transcripties van oude boeken online
 1025. Fryslan in de war
 1026. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 1027. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 1028. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 1029. Boek: Zeedijken in het noorden
 1030. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 1031. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 1032. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 1033. Tresoor in de uitverkoop
 1034. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 1035. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 1036. Mooie vondst in streekarchief
 1037. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 1038. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 1039. Zonen van Adam in Nederland
 1040. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 1041. Eeuwelingen in Friesland
 1042. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 1043. Wandelen door Groningen van 1637
 1044. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 1045. Friese brieven in Amsterdam
 1046. Canon van Friesland gepresenteerd
 1047. Gevelsteen Ee nog niet terug
 1048. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 1049. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 1050. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 1051. Katholiek Dokkum online in beeld
 1052. In het blauwe licht van God
 1053. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 1054. Friezen op Spitsbergen 2
 1055. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 1056. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 1057. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 1058. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 1059. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 1060. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 1061. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 1062. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 1063. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 1064. Historisch Informatiecentrum NOF online
 1065. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 1066. Friezen op Spitsbergen
 1067. Friezen in Denemarken
 1068. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 1069. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 1070. De Friese academie
 1071. Fries boek: Achter de skêrm
 1072. Archief van het web en alerting services
 1073. Friese admiraal terug in Dokkum
 1074. De Hellinga’s en aanverwante families
 1075. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 1076. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 1077. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 1078. Duitse muts van kant
 1079. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 1080. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 1081. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 1082. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 1083. Friese Alba Amicorum
 1084. Gone fishing
 1085. Digitale archivarissen
 1086. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 1087. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 1088. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 1089. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 1090. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 1091. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 1092. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 1093. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 1094. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 1095. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 1096. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 1097. Genealogische en historische blogs
 1098. Historische architectuur
 1099. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 1100. Recht van zwanenjacht in Friesland
 1101. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 1102. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 1103. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 1104. Doopsgezinden in Friesland
 1105. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 1106. Nederlandse liederen van vroeger
 1107. Friese bronnen van voor 1600
 1108. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 1109. Musea in Noordoost Friesland
 1110. Stamt u ook af van zwervers?
 1111. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 1112. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 1113. Elisabeth de Flines in Dokkum
 1114. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 1115. Crimineel interessant
 1116. Maak een filmpje van je familieverhaal
 1117. Cursus Oud Schrift via internet
 1118. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 1119. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 1120. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 1121. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 1122. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 1123. Genealogische en historische podcasts
 1124. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 1125. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 1126. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 1127. Barack Obama familie van malle graaf ?
 1128. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 1129. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 1130. Genealogische programma’s op een rijtje
 1131. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 1132. Cartografie Noordoost Friesland
 1133. Voorouders die militair waren ?
 1134. Oude dorpsfilms en foto’s online
 1135. Oude boeken online via Google Books
 1136. Friese dagboeken
 1137. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 1138. Reinicus Siersma 1704-1757
 1139. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 1140. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 1141. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 1142. Sneupers bloggen
 1143. Munnekezijl dorpsfilm 1952
 1144. Ledendag najaar 2006. Molen van Anjum
 1145. Jan Hendrick Jarichs van der Ley (1565-1639), een onbekend genie uit Dokkum
 1146. Silhouetportretten van Dokkumer notabelen
 1147. Oene Ramsneus, Sijtse Jochums, Pytter Lieuwma en Ate Sjolles (in dagboek Catharina Schrader)
 1148. Gedenkstenen in kelder van gemaal te Ezumazijl
 1149. De voorvaderen van Pieter Stuyvesant kwamen uit Dokkum
 1150. De Anjumer schoolmeester moest te pronk staan, 1526
 1151. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 1152. Johannes Fockema
 1153. Dokkumer werd het gezicht ontnomen
 1154. Dominee Brunsvelt in de problemen
 1155. Brief van Hotse van Sinderen in 1753 van Dokkum naar New Amsterdam (New York)