Hans, auteur op Historische Vereniging Noordoost-Friesland - Pagina 2 van 12

 1. Kwart van adel in Verbond der Edelen kwam uit Friesland
 2. Dokkumer silhouetportretten duiken op bij Tussen Kunst en Kitsch
 3. Egge Knol boekstaaft Kapen op Rottum(eroog)
 4. Ode aan Dokkumer zeeheld Hinxt op begraafplaats Huisduinen
 5. Lezing HISGIS door Hans Mol en Piet de Haan op zaterdag 4 november
 6. Leeuwarden ontvangt grootste familie-historisch festival van Nederland in 2018
 7. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Kollum
 8. Online beeldbank van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 9. Poezie-album Trijntje Vrolijk uit Sneek op Amsterdamse rommelmarkt
 10. Friese Flora Saskia van Uylenburgh steelt show in Amsterdam
 11. Ids Wiersma, kunstschilder uit Brantgum
 12. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 13. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 14. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 15. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 16. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 17. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 18. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 19. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 20. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 21. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 22. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 23. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 24. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 25. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 26. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 27. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 28. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 29. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 30. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 31. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 32. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 33. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 34. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 35. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 36. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 37. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 38. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 39. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 40. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 41. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 42. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 43. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 44. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 45. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 46. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 47. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 48. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 49. Waddencanon
 50. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 51. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 52. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 53. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 54. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 55. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 56. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 57. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 58. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 59. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 60. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 61. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 62. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 63. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 64. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 65. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 66. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 67. Sarcofagen in Friesland
 68. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 69. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 70. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 71. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 72. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 73. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 74. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 75. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 76. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 77. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 78. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 79. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 80. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 81. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 82. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 83. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 84. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 85. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 86. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 87. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 88. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 89. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 90. Stemmen op 3D project Dokkum
 91. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 92. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 93. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 94. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 95. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 96. Vernieuwde website Fryske Akademy
 97. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 98. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 99. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 100. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 101. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 102. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 103. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 104. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 105. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 106. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 107. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 108. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 109. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 110. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 111. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 112. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 113. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 114. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 115. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 116. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 117. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 118. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 119. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 120. Van snik naar smak
 121. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 122. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 123. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 124. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 125. Frysk nu bijna in Google Translate
 126. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 127. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 128. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 129. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 130. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 131. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 132. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 133. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 134. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 135. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 136. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 137. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 138. Bonifatiusjaar 2016
 139. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 140. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 141. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 142. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 143. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 144. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 145. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 146. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 147. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 148. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 149. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 150. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 151. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 152. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 153. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 154. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 155. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 156. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 157. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 158. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 159. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 160. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 161. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 162. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 163. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 164. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 165. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 166. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 167. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 168. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 169. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 170. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 171. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 172. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 173. Boerenbloed zet aan tot denken
 174. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 175. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 176. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 177. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 178. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 179. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 180. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 181. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 182. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 183. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 184. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 185. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 186. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 187. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 188. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 189. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 190. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 191. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 192. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 193. Dokkum, bolwerk van het noorden
 194. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 195. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 196. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 197. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 198. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 199. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 200. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 201. Najaars-ledendag 24 oktober 2015 op Ameland
 202. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 203. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 204. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 205. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 206. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 207. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 208. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 209. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 210. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 211. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 212. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 213. Kennis delen waar het kan
 214. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 215. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 216. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 217. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 218. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 219. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 220. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 221. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 222. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 223. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 224. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 225. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 226. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 227. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 228. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 229. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 230. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 231. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 232. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 233. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 234. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 235. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 236. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 237. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 238. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 239. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 240. It Beaken van de Fryske Akademy
 241. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 242. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 243. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 244. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 245. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 246. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 247. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 248. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 249. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 250. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 251. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 252. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 253. De Franse kazerne te Anjum
 254. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 255. Friese dame Baard in Indiaas museum
 256. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 257. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 258. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 259. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 260. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 261. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 262. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 263. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 264. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 265. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 266. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 267. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 268. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 269. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 270. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 271. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 272. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 273. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 274. Boek over Nes laat het verleden herleven
 275. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 276. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 277. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 278. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 279. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 280. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 281. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 282. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 283. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 284. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 285. Zomereinde in Bears
 286. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 287. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 288. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 289. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 290. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 291. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 292. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 293. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 294. Fulda vol van Bonifatius
 295. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 296. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 297. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 298. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 299. Voornamen in Noordoost Friesland
 300. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 301. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 302. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 303. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 304. 11en30 en geneagrammen
 305. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 306. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 307. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 308. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 309. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 310. Mummies en aardappels uit Friesland
 311. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 312. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 313. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 314. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 315. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 316. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 317. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 318. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 319. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 320. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 321. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 322. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 323. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 324. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 325. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 326. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 327. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 328. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 329. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 330. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 331. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 332. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 333. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 334. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 335. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 336. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 337. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 338. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 339. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 340. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 341. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 342. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 343. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 344. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 345. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 346. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 347. 11en30 met themanummer Rampen
 348. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 349. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 350. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 351. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 352. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 353. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 354. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 355. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 356. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 357. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 358. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 359. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 360. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 361. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 362. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 363. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 364. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 365. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 366. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 367. Heraldische databank CBG online
 368. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 369. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 370. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 371. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 372. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 373. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 374. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 375. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 376. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 377. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 378. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 379. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 380. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 381. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 382. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 383. Beneficiaal digitaal!
 384. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 385. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 386. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 387. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 388. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 389. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 390. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 391. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 392. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 393. Foudgumse school in opmars
 394. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 395. Boekhouding VOC nader ontsloten
 396. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 397. Sneuper 111 met focus op Ameland
 398. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 399. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 400. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 401. Historische topografie en cartografie in Friesland
 402. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 403. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 404. Friese familiedag
 405. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 406. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 407. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 408. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 409. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 410. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 411. Het beroep Rustmeester
 412. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 413. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 414. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 415. 11en30 juli 2013
 416. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 417. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 418. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 419. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 420. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 421. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 422. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 423. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 424. Familie van tien of meer generaties terug
 425. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 426. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 427. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 428. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 429. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 430. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 431. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 432. Vele Handen of een enkele hand
 433. De oudste kaart van Dokkum?
 434. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 435. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 436. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 437. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 438. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 439. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 440. ANBI-status. En dan?
 441. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 442. 11en30 april 2013
 443. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 444. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 445. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 446. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 447. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 448. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 449. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 450. Napoleons douane bureau te Dockum
 451. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 452. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 453. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 454. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 455. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 456. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 457. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 458. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 459. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 460. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 461. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 462. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 463. Samen staan we sterk, zeker op zee
 464. Kozakken in Noordoost Friesland, 1813
 465. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 466. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 467. Historia Doccumensis boort in het verleden
 468. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 469. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 470. 11en30 over Mobiele Friezen
 471. Sneupen in de kerstvakantie
 472. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 473. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 474. Blad Genealogie van CBG december 2012
 475. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 476. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 477. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 478. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 479. Waterschapsarchieven en Tresoar
 480. Fryslan special over Friese Zeevaart
 481. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 482. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 483. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 484. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 485. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 486. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 487. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 488. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 489. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 490. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 491. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 492. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 493. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 494. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 495. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 496. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 497. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 498. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 499. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 500. Suggesties voor de Fryske Akademy
 501. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 502. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 503. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 504. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 505. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 506. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 507. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 508. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 509. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 510. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 511. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 512. Kan Google het Frysk redden?
 513. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 514. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 515. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 516. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 517. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 518. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 519. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 520. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 521. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 522. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 523. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 524. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 525. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 526. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 527. De paus en de Dokkumer kloostermop
 528. Elisabeth de Flines, Tussen Amsterdam en Dokkum
 529. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 530. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 531. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 532. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 533. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 534. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 535. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 536. De familie Lodeizen te Dokkum
 537. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 538. Heeft u nog diskettes?
 539. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 540. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 541. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 542. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 543. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 544. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 545. Friezen in de online Militieregisters
 546. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 547. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 548. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 549. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 550. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 551. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 552. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 553. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 554. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 555. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 556. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 557. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 558. Biografie van Iman Falck
 559. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 560. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 561. Zeeslag bij Gibraltar, 25 april 1607
 562. Scans DTB Ee en Engwierum online
 563. Het gemeentebestuur van Ameland loog!
 564. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 565. Brief van commandeur Hidde Dirks Kat aan zijn vrouw in 1778 vanuit Straat Davis
 566. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 567. Boek Vier Eeuwen Kingma in de Oostergo
 568. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 569. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 570. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 571. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 572. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 573. Dokkum in wintertooi
 574. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 575. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 576. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 577. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 578. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 579. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 580. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 581. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 582. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 583. Werelate en Noordoost-Friesland online
 584. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 585. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 586. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 587. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 588. Op naar de 500 leden
 589. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 590. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 591. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 592. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 593. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 594. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 595. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 596. Scheepsmodellen in Friese kerken
 597. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 598. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 599. C.G. Schrader’s Memory Boeck van de Vrouwens
 600. Kollum c.a. 1960
 601. Elfstedentocht 1963
 602. Redding van de paarden bij Marrum, 3 november 2006
 603. Ledendag najaar 2007. Kerk en toren Rinsumageest.
 604. Het schilderij van Albert Talsma/ Tolsma uit Burdaard
 605. Oer de Seedyk, Requiem voor de vissers van Paesens-Moddergat
 606. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 607. Herdenking Ramp Paesens-Moddergat 1883
 608. De opfiering fen Fryske trou te Dokkum ter gelegenheid van de winkelweek 1923
 609. Film De Schaduw van Bonifatius
 610. Oude films NFLS, NTM en Dokkum rond 1927
 611. Nederlands Hervormde Kerk Veenwouden
 612. Hellinghus Dokkum
 613. Ledendag voorjaar 2010. Openluchtmuseum De Sukerei, Damwoude, uitleg bij Waldhuskes
 614. Blog Historische Verening Noordoost Friesland op iPad
 615. Ledendag najaar 2011. Voordrachten Hilda Bouta en Haije Talsma in kerk Ternaard
 616. Ledendag voorjaar 2009. Bezoek aan de Schierstins in Veenwouden
 617. Ledendag najaar 2008. Kerk van Ee, Rondleiding door Douwe Zwart
 618. Melkfabriek Freia Veenwouden, cultureel erfgoed
 619. Vlasmuseum Braakhok te Ee
 620. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 621. De galg van Ezumazijl
 622. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 623. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 624. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 625. Vele handen maken licht archiefwerk
 626. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 627. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 628. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 629. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 630. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 631. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 632. Saapke Goslings en de merklap
 633. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 634. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 635. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 636. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 637. Schatzoeken in museumcollecties
 638. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 639. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 640. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 641. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 642. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 643. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 644. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 645. Dokkum digitaal
 646. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 647. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 648. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 649. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 650. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 651. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 652. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 653. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 654. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 655. VOC-database bron voor vele verhalen
 656. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 657. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 658. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 659. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 660. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 661. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 662. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 663. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 664. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 665. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 666. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 667. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 668. Zoeken in Google boeken
 669. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 670. Met de bus op de sneup door Friesland
 671. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 672. Zeepaard in Moddergat
 673. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 674. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 675. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 676. Boek historisch reddingstation Moddergat
 677. iPad app Markant Friesland musea live
 678. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 679. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 680. Geboren in 1811 in Friesland
 681. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 682. Dwaande in Noordoost Friesland
 683. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 684. Muntschatten in collectie Fries Museum
 685. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 686. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 687. Maritieme historici actief bijeen
 688. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 689. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 690. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 691. Oude kaart Noordoost Friesland
 692. Rijdende en varende historie in Dokkum
 693. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 694. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 695. Amelander historie aan zee
 696. Sonttolproject naar volgende fase
 697. Collectie Fries Museum in online database
 698. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 699. Amelander historie online
 700. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 701. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 702. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 703. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 704. Baron Van Sytzama
 705. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 706. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 707. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 708. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 709. Meine Tosk
 710. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 711. URL verkorten met Lyt.sr
 712. Meer historie op de proppen
 713. Walvisstrandingen toen en nu
 714. Film De schaduw van Bonifatius
 715. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 716. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 717. Proppen oud papier als historische bron
 718. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 719. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 720. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 721. Buurtschap De Oere te Moddergat
 722. Fiskershuske en VPRO
 723. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 724. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 725. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 726. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 727. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 728. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 729. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 730. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 731. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 732. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 733. De Sneuper als social magazine op de iPad
 734. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 735. Friezen in het leger van Napoleon
 736. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 737. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 738. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 739. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 740. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 741. De Slag in de Sont, 1658
 742. Maritiem digitaal vernieuwd
 743. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 744. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 745. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 746. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 747. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 748. Registres Civiques Friesland online
 749. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 750. Ons verenigingswapen
 751. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 752. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 753. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 754. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 755. Diaconieboeken als genealogische bron
 756. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 757. Geheim van Tolsum: website en boek
 758. Sneuper 99 van december 2010
 759. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 760. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 761. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 762. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 763. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 764. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 765. Moddergat in de picture
 766. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 767. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 768. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 769. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 770. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 771. WL3 als scheepsmodel
 772. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 773. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 774. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 775. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 776. Handgeschreven boek Ids Sippes Tjaarda uit 1797
 777. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 778. Hallumer grafstenen blootgelegd
 779. Gevoel voor tijd
 780. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 781. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 782. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 783. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 784. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 785. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 786. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 787. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 788. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 789. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 790. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 791. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 792. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 793. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 794. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 795. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 796. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 797. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 798. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 799. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 800. Historische wandkaarten online
 801. Noorderbreedte inspireert tot debat
 802. Oplage Sneuper naar 480
 803. Friezen als slaven in Barbarije
 804. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 805. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 806. Friese oorlogsdagboeken online
 807. Leven van de wind
 808. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 809. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 810. Veroordeeld in Friesland
 811. Fries in India in Martena museum
 812. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 813. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 814. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 815. Archief Letterhoeke Tresoar
 816. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 817. Bitri scooters uit Dokkum
 818. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 819. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 820. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 821. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 822. Een indiaan in Anjum
 823. Familysearch met scans
 824. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 825. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 826. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 827. De murd van Piet de Haan
 828. Open Kampioenschap Paleografie online
 829. Familie-archivaris worden
 830. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 831. Waddenwandelen
 832. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 833. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 834. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 835. De zin van het delen
 836. Oerboeren in de Friese Wouden
 837. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 838. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 839. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 840. Nieuwe online maritieme bronnen
 841. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 842. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 843. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 844. Alde Fryske Tsjerken jarig
 845. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 846. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 847. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 848. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 849. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 850. Vrienden van De Sukerei
 851. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 852. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 853. Molenweekend Dongeradeel
 854. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 855. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 856. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 857. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 858. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 859. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 860. Verkoop bij brandende keerse
 861. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 862. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 863. Kerfstokjes van onze voorouders
 864. Collaterale Successie in Friesland
 865. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 866. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 867. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 868. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 869. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 870. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 871. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 872. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 873. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 874. Fryske Wikipedia
 875. De oorlog een gezicht gegeven
 876. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 877. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 878. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 879. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 880. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 881. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 882. Wüst walst woest naar winst
 883. Maak kennis met de Sneuper
 884. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 885. Sluiproutes Tresoar databases
 886. Zoekplaatjes Friesland
 887. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 888. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 889. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 890. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 891. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 892. Lidmatenboeken Dantumawoude
 893. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 894. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 895. Friezen in de VOC
 896. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 897. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 898. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 899. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 900. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 901. Lezingen in Friesland en online
 902. Dokkum in Google Streetview
 903. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 904. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 905. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 906. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 907. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 908. Schaatswedstrijden te Dokkum
 909. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 910. Guur weer door de eeuwen heen
 911. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 912. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 913. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 914. Historische boekpresentaties
 915. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 916. Dockumer Roem verhuurt historie
 917. Luisteren naar dialecten
 918. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 919. Kolonistendag druk bezocht
 920. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 921. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 922. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 923. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 924. Sonttol registers 1557-1850 online
 925. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 926. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 927. Collectie Pieter Nieuwland online
 928. Kerk van de Friezen in Rome
 929. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 930. Klokmakers te Dokkum
 931. Letterhoeke Tresoar online
 932. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 933. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 934. Aankondiging boek Munnekezijl
 935. Sneuper september luidt najaar in
 936. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 937. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 938. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 939. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 940. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 941. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 942. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 943. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 944. Terug in de tijd
 945. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 946. In het blauwe licht van God
 947. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 948. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 949. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 950. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 951. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 952. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 953. De Sneuper in vernieuwd jasje
 954. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 955. Oude brieven blijven boeien
 956. Volgens Bartjens
 957. Verborgen online pareltjes
 958. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 959. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 960. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 961. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 962. Het testament van Pieter Stuyvesant
 963. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 964. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 965. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 966. Meten en weten met Gemma Frisius
 967. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 968. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 969. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 970. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 971. Historie Klooster Claerkamp online
 972. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 973. Zoekplaatjes
 974. Hallum online en AlleFriezen.nl
 975. Een Fries en een Mohawk
 976. Fluitschip op bodem Oostzee
 977. De verdwenen boer van Sloterdijk
 978. Frederick Philipse revisited
 979. Genealogie Duitse voorouders
 980. Frederick Philipse en historische onzin
 981. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 982. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 983. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 984. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 985. Tips voor het weekend
 986. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 987. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 988. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 989. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 990. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 991. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 992. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 993. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 994. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 995. Friezen in het kielzog van Hudson
 996. Criminele rolboeken Tresoar online
 997. Friezen in West-Afrika in 1715
 998. Visboek van Adriaen Coenen
 999. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 1000. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 1001. Friezen op Ceylon
 1002. Het gaat om verhalen
 1003. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 1004. Friese goud- en zilversmeden
 1005. Oude Friese adel en aanverwante families
 1006. De sprekende kaart
 1007. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 1008. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 1009. De botten van Descartes en Camphuysen
 1010. Transcripties van oude boeken online
 1011. Fryslan in de war
 1012. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 1013. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 1014. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 1015. Boek: Zeedijken in het noorden
 1016. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 1017. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 1018. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 1019. Tresoor in de uitverkoop
 1020. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 1021. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 1022. Mooie vondst in streekarchief
 1023. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 1024. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 1025. Zonen van Adam in Nederland
 1026. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 1027. Eeuwelingen in Friesland
 1028. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 1029. Wandelen door Groningen van 1637
 1030. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 1031. Friese brieven in Amsterdam
 1032. Canon van Friesland gepresenteerd
 1033. Gevelsteen Ee nog niet terug
 1034. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 1035. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 1036. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 1037. Katholiek Dokkum online in beeld
 1038. In het blauwe licht van God
 1039. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 1040. Friezen op Spitsbergen 2
 1041. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 1042. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 1043. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 1044. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 1045. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 1046. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 1047. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 1048. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 1049. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 1050. Historisch Informatiecentrum NOF online
 1051. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 1052. Friezen op Spitsbergen
 1053. Friezen in Denemarken
 1054. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 1055. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 1056. De Friese academie
 1057. Fries boek: Achter de skêrm
 1058. Archief van het web en alerting services
 1059. Friese admiraal terug in Dokkum
 1060. De Hellinga’s en aanverwante families
 1061. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 1062. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 1063. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 1064. Duitse muts van kant
 1065. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 1066. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 1067. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 1068. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 1069. Friese Alba Amicorum
 1070. Gone fishing
 1071. Digitale archivarissen
 1072. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 1073. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 1074. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 1075. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 1076. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 1077. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 1078. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 1079. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 1080. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 1081. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 1082. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 1083. Genealogische en historische blogs
 1084. Historische architectuur
 1085. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 1086. Recht van zwanenjacht in Friesland
 1087. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 1088. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 1089. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 1090. Doopsgezinden in Friesland
 1091. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 1092. Nederlandse liederen van vroeger
 1093. Friese bronnen van voor 1600
 1094. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 1095. Musea in Noordoost Friesland
 1096. Stamt u ook af van zwervers?
 1097. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 1098. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 1099. Elisabeth de Flines in Dokkum
 1100. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 1101. Crimineel interessant
 1102. Maak een filmpje van je familieverhaal
 1103. Cursus Oud Schrift via internet
 1104. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 1105. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 1106. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 1107. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 1108. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 1109. Genealogische en historische podcasts
 1110. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 1111. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 1112. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 1113. Barack Obama familie van malle graaf ?
 1114. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 1115. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 1116. Genealogische programma’s op een rijtje
 1117. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 1118. Cartografie Noordoost Friesland
 1119. Voorouders die militair waren ?
 1120. Oude dorpsfilms en foto’s online
 1121. Oude boeken online via Google Books
 1122. Friese dagboeken
 1123. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 1124. Reinicus Siersma 1704-1757
 1125. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 1126. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 1127. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 1128. Sneupers bloggen
 1129. Munnekezijl dorpsfilm 1952
 1130. Ledendag najaar 2006. Molen van Anjum
 1131. Jan Hendrick Jarichs van der Ley (1565-1639), een onbekend genie uit Dokkum
 1132. Silhouetportretten van Dokkumer notabelen
 1133. Oene Ramsneus, Sijtse Jochums, Pytter Lieuwma en Ate Sjolles (in dagboek Catharina Schrader)
 1134. Gedenkstenen in kelder van gemaal te Ezumazijl
 1135. De voorvaderen van Pieter Stuyvesant kwamen uit Dokkum
 1136. De Anjumer schoolmeester moest te pronk staan, 1526
 1137. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 1138. Johannes Fockema
 1139. Dokkumer werd het gezicht ontnomen
 1140. Dominee Brunsvelt in de problemen
 1141. Brief van Hotse van Sinderen in 1753 van Dokkum naar New Amsterdam (New York)