Hans, auteur op Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen
 2. De Vrije Fries 2017 in kleurrijk nieuw jasje
 3. Vrijwilliger gezocht voor onderzoek Friese veehandel en veemarkten
 4. Nieuw boek: De Van Haersma’s van Groot Haersmastate
 5. De Sneuper 128, december 2017, met woningnood, Zwarte Lydia en admiraliteit
 6. Twee keer herberg Wapen van Oostdongeradeel
 7. Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum
 8. Interieur Dokkumer trekschuit duikt op in Deens schilderij
 9. Voorgeslacht van Mata Hari in kaart: Genealogysk Jierboek 2017
 10. Kwart van adel in Verbond der Edelen kwam uit Friesland
 11. Dokkumer silhouetportretten duiken op bij Tussen Kunst en Kitsch
 12. Egge Knol boekstaaft Kapen op Rottum(eroog)
 13. Ode aan Dokkumer zeeheld Hinxt op begraafplaats Huisduinen
 14. Lezing HISGIS door Hans Mol en Piet de Haan op zaterdag 4 november
 15. Leeuwarden ontvangt grootste familie-historisch festival van Nederland in 2018
 16. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Kollum
 17. Online beeldbank van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 18. Poezie-album Trijntje Vrolijk uit Sneek op Amsterdamse rommelmarkt
 19. Friese Flora Saskia van Uylenburgh steelt show in Amsterdam
 20. Ids Wiersma, kunstschilder uit Brantgum
 21. Voorintekenaktie Dokkumer Bierboek
 22. Boek over verloren gewaand Dokkumer skûtsje
 23. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 24. De Sneuper 127, september 2017, met piraten, vluchtelingen en bruidsschat
 25. Jonge redacteuren De Sneuper presenteren op Historicidagen 2017
 26. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 27. De Talsma-eendenkooi van Schiermonnikoog
 28. Kerkmuseum te Jannum met sarcofagen en zuil uit Niawier
 29. Nieuwe digitale publicaties Noordoost-Friesland
 30. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 31. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 32. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 33. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 34. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 35. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 36. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 37. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 38. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 39. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 40. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 41. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 42. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 43. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 44. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 45. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 46. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 47. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 48. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 49. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 50. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 51. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 52. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 53. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 54. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 55. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 56. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 57. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 58. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 59. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 60. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 61. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 62. Waddencanon
 63. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 64. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 65. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 66. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 67. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 68. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 69. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 70. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 71. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 72. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 73. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 74. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 75. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 76. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 77. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 78. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 79. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 80. Sarcofagen in Friesland
 81. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 82. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 83. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 84. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 85. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 86. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 87. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 88. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 89. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 90. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 91. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 92. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 93. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 94. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 95. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 96. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 97. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 98. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 99. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 100. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 101. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 102. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 103. Stemmen op 3D project Dokkum
 104. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 105. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 106. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 107. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 108. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 109. Vernieuwde website Fryske Akademy
 110. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 111. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 112. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 113. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 114. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 115. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 116. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 117. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 118. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 119. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 120. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 121. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 122. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 123. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 124. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 125. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 126. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 127. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 128. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 129. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 130. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 131. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 132. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 133. Van snik naar smak
 134. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 135. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 136. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 137. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 138. Frysk nu bijna in Google Translate
 139. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 140. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 141. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 142. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 143. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 144. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 145. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 146. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 147. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 148. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 149. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 150. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 151. Bonifatiusjaar 2016
 152. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 153. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 154. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 155. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 156. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 157. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 158. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 159. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 160. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 161. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 162. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 163. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 164. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 165. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 166. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 167. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 168. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 169. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 170. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 171. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 172. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 173. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 174. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 175. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 176. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 177. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 178. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 179. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 180. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 181. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 182. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 183. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 184. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 185. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 186. Boerenbloed zet aan tot denken
 187. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 188. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 189. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 190. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 191. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 192. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 193. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 194. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 195. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 196. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 197. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 198. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 199. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 200. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 201. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 202. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 203. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 204. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 205. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 206. Dokkum, bolwerk van het noorden
 207. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 208. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 209. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 210. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 211. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 212. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 213. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 214. Najaars-ledendag 24 oktober 2015 op Ameland
 215. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 216. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 217. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 218. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 219. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 220. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 221. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 222. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 223. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 224. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 225. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 226. Kennis delen waar het kan
 227. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 228. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 229. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 230. Ingesproken boodschap dominee Baart van Ee aan soldaten Broersma en Walda
 231. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 232. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 233. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 234. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 235. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 236. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 237. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 238. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 239. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 240. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 241. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 242. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 243. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 244. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 245. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 246. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 247. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 248. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 249. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 250. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 251. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 252. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 253. It Beaken van de Fryske Akademy
 254. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 255. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 256. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 257. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 258. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 259. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 260. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 261. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 262. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 263. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 264. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 265. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 266. De Franse kazerne te Anjum
 267. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 268. Friese dame Baard in Indiaas museum
 269. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 270. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 271. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 272. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 273. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 274. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 275. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 276. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 277. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 278. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 279. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 280. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 281. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 282. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 283. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 284. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 285. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 286. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 287. Boek over Nes laat het verleden herleven
 288. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 289. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 290. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 291. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 292. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 293. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 294. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 295. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 296. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 297. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 298. Zomereinde in Bears
 299. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 300. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 301. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 302. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 303. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 304. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 305. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 306. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 307. Fulda vol van Bonifatius
 308. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 309. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 310. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 311. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 312. Voornamen in Noordoost Friesland
 313. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 314. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 315. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 316. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 317. 11en30 en geneagrammen
 318. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 319. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 320. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 321. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 322. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 323. Mummies en aardappels uit Friesland
 324. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 325. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 326. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 327. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 328. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 329. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 330. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 331. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 332. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 333. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 334. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 335. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 336. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 337. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 338. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 339. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 340. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 341. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 342. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 343. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 344. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 345. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 346. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 347. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 348. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 349. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 350. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 351. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 352. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 353. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 354. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 355. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 356. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 357. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 358. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 359. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 360. 11en30 met themanummer Rampen
 361. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 362. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 363. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 364. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 365. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 366. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 367. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 368. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 369. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 370. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 371. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 372. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 373. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 374. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 375. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 376. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 377. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 378. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 379. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 380. Heraldische databank CBG online
 381. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 382. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 383. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 384. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 385. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 386. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 387. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 388. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 389. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 390. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 391. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 392. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 393. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 394. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 395. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 396. Beneficiaal digitaal!
 397. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 398. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 399. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 400. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 401. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 402. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 403. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 404. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 405. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 406. Foudgumse school in opmars
 407. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 408. Boekhouding VOC nader ontsloten
 409. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 410. Sneuper 111 met focus op Ameland
 411. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 412. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 413. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 414. Historische topografie en cartografie in Friesland
 415. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 416. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 417. Friese familiedag
 418. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 419. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 420. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 421. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 422. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 423. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 424. Het beroep Rustmeester
 425. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 426. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 427. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 428. 11en30 juli 2013
 429. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 430. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 431. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 432. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 433. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 434. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 435. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 436. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 437. Familie van tien of meer generaties terug
 438. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 439. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 440. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 441. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 442. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 443. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 444. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 445. Vele Handen of een enkele hand
 446. De oudste kaart van Dokkum?
 447. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 448. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 449. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 450. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 451. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 452. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 453. ANBI-status. En dan?
 454. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 455. 11en30 april 2013
 456. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 457. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 458. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 459. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 460. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 461. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 462. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 463. Napoleons douane bureau te Dockum
 464. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 465. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 466. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 467. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 468. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 469. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 470. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 471. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 472. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 473. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 474. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 475. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 476. Samen staan we sterk, zeker op zee
 477. Kozakken in Noordoost Friesland, 1813
 478. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 479. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 480. Historia Doccumensis boort in het verleden
 481. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 482. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 483. 11en30 over Mobiele Friezen
 484. Sneupen in de kerstvakantie
 485. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 486. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 487. Blad Genealogie van CBG december 2012
 488. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 489. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 490. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 491. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 492. Waterschapsarchieven en Tresoar
 493. Fryslan special over Friese Zeevaart
 494. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 495. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 496. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 497. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 498. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 499. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 500. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 501. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 502. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 503. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 504. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 505. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 506. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 507. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 508. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 509. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 510. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 511. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 512. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 513. Suggesties voor de Fryske Akademy
 514. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 515. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 516. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 517. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 518. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 519. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 520. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 521. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 522. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 523. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 524. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 525. Kan Google het Frysk redden?
 526. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 527. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 528. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 529. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 530. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 531. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 532. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 533. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 534. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 535. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 536. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 537. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 538. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 539. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 540. De paus en de Dokkumer kloostermop
 541. Elisabeth de Flines, Tussen Amsterdam en Dokkum
 542. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 543. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 544. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 545. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 546. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 547. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 548. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 549. De familie Lodeizen te Dokkum
 550. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 551. Heeft u nog diskettes?
 552. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 553. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 554. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 555. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 556. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 557. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 558. Friezen in de online Militieregisters
 559. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 560. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 561. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 562. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 563. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 564. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 565. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 566. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 567. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 568. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 569. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 570. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 571. Biografie van Iman Falck
 572. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 573. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 574. Zeeslag bij Gibraltar, 25 april 1607
 575. Scans DTB Ee en Engwierum online
 576. Het gemeentebestuur van Ameland loog!
 577. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 578. Brief van commandeur Hidde Dirks Kat aan zijn vrouw in 1778 vanuit Straat Davis
 579. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 580. Boek Vier Eeuwen Kingma in de Oostergo
 581. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 582. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 583. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 584. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 585. Jeronimus trilogie stripboeken voltooid
 586. Dokkum in wintertooi
 587. Boek ´Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee´ uitgereikt
 588. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 589. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 590. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 591. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 592. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 593. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 594. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 595. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 596. Werelate en Noordoost-Friesland online
 597. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 598. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 599. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 600. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 601. Op naar de 500 leden
 602. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 603. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 604. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 605. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 606. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 607. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 608. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 609. Scheepsmodellen in Friese kerken
 610. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 611. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 612. C.G. Schrader’s Memory Boeck van de Vrouwens
 613. Kollum c.a. 1960
 614. Elfstedentocht 1963
 615. Redding van de paarden bij Marrum, 3 november 2006
 616. Ledendag najaar 2007. Kerk en toren Rinsumageest.
 617. Het schilderij van Albert Talsma/ Tolsma uit Burdaard
 618. Oer de Seedyk, Requiem voor de vissers van Paesens-Moddergat
 619. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 620. Herdenking Ramp Paesens-Moddergat 1883
 621. De opfiering fen Fryske trou te Dokkum ter gelegenheid van de winkelweek 1923
 622. Film De Schaduw van Bonifatius
 623. Oude films NFLS, NTM en Dokkum rond 1927
 624. Nederlands Hervormde Kerk Veenwouden
 625. Hellinghus Dokkum
 626. Ledendag voorjaar 2010. Openluchtmuseum De Sukerei, Damwoude, uitleg bij Waldhuskes
 627. Blog Historische Verening Noordoost Friesland op iPad
 628. Ledendag najaar 2011. Voordrachten Hilda Bouta en Haije Talsma in kerk Ternaard
 629. Ledendag voorjaar 2009. Bezoek aan de Schierstins in Veenwouden
 630. Ledendag najaar 2008. Kerk van Ee, Rondleiding door Douwe Zwart
 631. Melkfabriek Freia Veenwouden, cultureel erfgoed
 632. Vlasmuseum Braakhok te Ee
 633. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 634. De galg van Ezumazijl
 635. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 636. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 637. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 638. Vele handen maken licht archiefwerk
 639. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 640. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 641. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 642. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 643. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 644. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 645. Saapke Goslings en de merklap
 646. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 647. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 648. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 649. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 650. Schatzoeken in museumcollecties
 651. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 652. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 653. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 654. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 655. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 656. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 657. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 658. Dokkum digitaal
 659. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 660. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 661. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 662. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 663. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 664. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 665. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 666. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 667. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 668. VOC-database bron voor vele verhalen
 669. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 670. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 671. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 672. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 673. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 674. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 675. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 676. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 677. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 678. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 679. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 680. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 681. Zoeken in Google boeken
 682. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 683. Met de bus op de sneup door Friesland
 684. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 685. Zeepaard in Moddergat
 686. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 687. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 688. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 689. Boek historisch reddingstation Moddergat
 690. iPad app Markant Friesland musea live
 691. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 692. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 693. Geboren in 1811 in Friesland
 694. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 695. Dwaande in Noordoost Friesland
 696. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 697. Muntschatten in collectie Fries Museum
 698. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 699. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 700. Maritieme historici actief bijeen
 701. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 702. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 703. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 704. Oude kaart Noordoost Friesland
 705. Rijdende en varende historie in Dokkum
 706. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 707. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 708. Amelander historie aan zee
 709. Sonttolproject naar volgende fase
 710. Collectie Fries Museum in online database
 711. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 712. Amelander historie online
 713. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 714. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 715. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 716. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 717. Baron Van Sytzama
 718. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 719. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 720. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 721. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 722. Meine Tosk
 723. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 724. URL verkorten met Lyt.sr
 725. Meer historie op de proppen
 726. Walvisstrandingen toen en nu
 727. Film De schaduw van Bonifatius
 728. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 729. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 730. Proppen oud papier als historische bron
 731. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 732. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 733. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 734. Buurtschap De Oere te Moddergat
 735. Fiskershuske en VPRO
 736. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 737. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 738. Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
 739. De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
 740. 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
 741. De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 742. Op walvisjacht naar Spitsbergen
 743. Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
 744. Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
 745. Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
 746. De Sneuper als social magazine op de iPad
 747. Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
 748. Friezen in het leger van Napoleon
 749. Symposium Watersport in Nederland goed bezocht
 750. Lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in lage landen
 751. Tijdslijn Canon Geschiedenis van Noordoost Friesland
 752. Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011
 753. Geschiedenis Online Prijs 2010 naar Anne Frank en Hasselt
 754. De Slag in de Sont, 1658
 755. Maritiem digitaal vernieuwd
 756. Fryslân over drankmisbruik en -bestrijding
 757. Mooi Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 758. Oude beelden Dokkum in Fries Filmarchief
 759. Stichting Kluften en Waarden beheert Historisch Archief Grijpskerk
 760. Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993
 761. Registres Civiques Friesland online
 762. Aankondiging boek De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
 763. Ons verenigingswapen
 764. Diaconie van Dokkum kleedde dienstmeid Caatje Jans
 765. Sneuper, wat betekent dat eigenlijk?
 766. Sneuper blog genomineerd voor Geschiedenis Online Prijs Historisch Nieuwsblad
 767. Houten ankerboei van schelpenvisser Sytze Visser uit Anjum
 768. Diaconieboeken als genealogische bron
 769. Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811
 770. Geheim van Tolsum: website en boek
 771. Sneuper 99 van december 2010
 772. Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae
 773. 11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede
 774. Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart
 775. Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes
 776. Kentekens Friese auto’s 1906-1951 met foto’s
 777. Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr
 778. Moddergat in de picture
 779. Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid
 780. Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP
 781. Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
 782. Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
 783. Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
 784. WL3 als scheepsmodel
 785. Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
 786. Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
 787. Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots
 788. Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
 789. Handgeschreven boek Ids Sippes Tjaarda uit 1797
 790. Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
 791. Hallumer grafstenen blootgelegd
 792. Gevoel voor tijd
 793. Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
 794. Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
 795. Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
 796. Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal
 797. Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
 798. Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 799. Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht
 800. Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens
 801. Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
 802. Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar
 803. Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober
 804. Dokkumer pers zit eerste rij in raadszaal
 805. Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!
 806. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
 807. Sneuper Dokkum op Twitter en iPad
 808. Lezingenmiddagen 16 en 20 oktober bij Tresoar en Fryske Akademy
 809. Genealogiedag 23 oktober in Tresoar
 810. Noordoost Friezen in Gens Nostra en 11en30
 811. Online scans Burgerlijke Stand Friesland
 812. Fries Realisme: 25 jaar Fria in Admiraliteitshuis
 813. Historische wandkaarten online
 814. Noorderbreedte inspireert tot debat
 815. Oplage Sneuper naar 480
 816. Friezen als slaven in Barbarije
 817. Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest
 818. Historisch tijdschrift Fryslân gelanceerd
 819. Friese oorlogsdagboeken online
 820. Leven van de wind
 821. Wil Schackmann op toernee in Friesland
 822. Westfries Archief maakt sneupen geweldig
 823. Veroordeeld in Friesland
 824. Fries in India in Martena museum
 825. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
 826. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
 827. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma
 828. Archief Letterhoeke Tresoar
 829. Sailing Letters Journaal III in aantocht
 830. Bitri scooters uit Dokkum
 831. Noordoost Friesland op atlas uit 1773
 832. Pelgrimsgids voor Noordoost Friesland
 833. Noordoost Friesland in Openluchtmuseum Arnhem
 834. Historische stripboeken maken geschiedenis levend
 835. Een indiaan in Anjum
 836. Familysearch met scans
 837. Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?
 838. Jaarboek CBG over Rampspoed en Tegenslag
 839. Grafsteen moeder Pieter Stuyvesant ontdekt
 840. De murd van Piet de Haan
 841. Open Kampioenschap Paleografie online
 842. Familie-archivaris worden
 843. Wetenschappelijk Woordenboek van de Friese taal
 844. Waddenwandelen
 845. Organum Frisicum bevordert orgelconcerten in Friesland
 846. Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar
 847. Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd
 848. De zin van het delen
 849. Oerboeren in de Friese Wouden
 850. Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum
 851. Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum
 852. Oude foto’s van Alberda familie te Ee
 853. Nieuwe online maritieme bronnen
 854. Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site
 855. De Krant van Toen database met oude krantenartikelen
 856. Nieuwe inventarissen archieven kerkelijke gemeenten en waterschap
 857. Alde Fryske Tsjerken jarig
 858. Museum het Admiraliteitshuis nu stichting
 859. Impressies Wurkgroep Maritime Skiednis in Dokkum
 860. Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
 861. Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
 862. De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
 863. Vrienden van De Sukerei
 864. Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
 865. Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
 866. Molenweekend Dongeradeel
 867. Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
 868. Wolf gevangen in Friesland in 1596
 869. Lezing over Dockumer Lokaaltsje zondag 16 mei
 870. Groeten uit Amerika van Kor Postma
 871. Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581
 872. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Damwoude
 873. Verkoop bij brandende keerse
 874. Rentmeestersrekeningen Noordoost Friesland
 875. Museumweekend met activiteiten Admiraliteitshuis en Fiskershuske
 876. Kerfstokjes van onze voorouders
 877. Collaterale Successie in Friesland
 878. Diaconieboeken Blija en Hogebeintum vanaf 1611
 879. NGV Friesland op bezoek in Dokkum
 880. Hendrik Eelzes gevangen in Blokhuispoort en verbannen
 881. Sneuper 96, maart 2010 gepubliceerd
 882. De bemanning van Willem Barents naar Nova Zembla
 883. Sneupen in database Ottema-Kingma Stichting
 884. Transcriptie Diaconieboeken Holwerd 1748-1874
 885. Lidmaten Westerkwartier provincie Groningen
 886. De reeks Rare Kostgangers van W.Tsj. Vleer
 887. Fryske Wikipedia
 888. De oorlog een gezicht gegeven
 889. De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend
 890. Nederlandse fotografen vanaf 1839
 891. Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaartmuseum 1803-1937
 892. Sneuper blog tweede bij juryprijs Genealogisch Goed
 893. Tot lossing van een predikant en sijn broeder bij de Tartaren gevangen
 894. Online Tresoar DTB database met info diaconieboek Holwerd
 895. Wüst walst woest naar winst
 896. Maak kennis met de Sneuper
 897. Biografisch Portaal van Nederland met veel Dokkumers
 898. Sluiproutes Tresoar databases
 899. Zoekplaatjes Friesland
 900. 108-jarige uit Noordoost Friesland oudste van Nederland
 901. Boek: Kollumerland en de Tweede Wereldoorlog
 902. Genetische Genealogie: Fries Waddenproject
 903. Niawier in 1857 beschreven door schoolmeester Knoop
 904. Admiraliteitshuis heropent met innovatieve presentatietechniek
 905. Lidmatenboeken Dantumawoude
 906. Voorjaarsvergadering zaterdag 17 april 2010
 907. Heer en Feer: Schiermonnikoger historie
 908. Friezen in de VOC
 909. Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum
 910. Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland
 911. Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917
 912. Historische Lezing Veenwouden 21 januari
 913. Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd
 914. Lezingen in Friesland en online
 915. Dokkum in Google Streetview
 916. Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland
 917. Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!
 918. Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd
 919. Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december
 920. Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium
 921. Schaatswedstrijden te Dokkum
 922. Website Nieuwland nu met diefstal en geweld
 923. Guur weer door de eeuwen heen
 924. Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant
 925. Namen van bemanningen schepen Moddergat
 926. Geschiedenis openbaar vervoer Noordoost Friesland
 927. Historische boekpresentaties
 928. De betoverde wereld van Balthasar Bekker
 929. Dockumer Roem verhuurt historie
 930. Luisteren naar dialecten
 931. Friezen in Zeeuwen Gezocht
 932. Kolonistendag druk bezocht
 933. Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
 934. Boedelinventarissen Westerkwartier online
 935. Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
 936. Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
 937. Sonttol registers 1557-1850 online
 938. Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
 939. Dominee Hebelius Potter was reislustig
 940. Collectie Pieter Nieuwland online
 941. Kerk van de Friezen in Rome
 942. Sailing Letters Journaal II in aantocht
 943. Klokmakers te Dokkum
 944. Letterhoeke Tresoar online
 945. Werkgroep Maritieme Historie Fryske Akademy in Workum
 946. Zoon Enno Doedes Star in de problemen
 947. Aankondiging boek Munnekezijl
 948. Sneuper september luidt najaar in
 949. Kaart Leiden 1649 door Johan Blaeu nu ook digitaal
 950. Elsevier Speciale Editie Japan met Titia Bergsma
 951. Impressies Open Monumentendag Dokkum
 952. Vervolg Genetische Genealogie in Nederland
 953. Gevierde Friezen in Amerika uitgereikt
 954. Ut de Smidte juli/augustus online bij Fryske Akademy
 955. Sneuper op Open Monumentendag Dokkum
 956. Johann Christian Sperling en het Kollumer Oproer
 957. Terug in de tijd
 958. Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober
 959. In het blauwe licht van God
 960. Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800
 961. Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009
 962. Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten
 963. Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem
 964. Gemma Frisius lezing en vergadering Fries Genootschap
 965. Stinzen in Middeleeuws Friesland gepresenteerd
 966. De Sneuper in vernieuwd jasje
 967. Oostfriese baron voerde oorlog in Iran/Irak
 968. Oude brieven blijven boeien
 969. Volgens Bartjens
 970. Verborgen online pareltjes
 971. Nieuwe publicaties Tresoar en Fryske Akademy
 972. Moet Fries Genootschap investeren in papier?
 973. Sneuper Witteveen in NOS journaal
 974. Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland
 975. Het testament van Pieter Stuyvesant
 976. Conrector Hilarides in museum Admiraliteitshuis
 977. Vreemde woorden in Dokkumer diaconieboeken
 978. Tijdsverschil tussen Amsterdam en Dokkum
 979. Meten en weten met Gemma Frisius
 980. Alde maaie: 12 mei verhuisdag in Friesland
 981. Atlas Blaeu van der Hem heruitgave en online
 982. Koopaktes te koop bij Vergeet-mij-nietje
 983. Verslag ledendag Sneuper te Veenwouden
 984. Historie Klooster Claerkamp online
 985. Hacquebord pleit voor Arctisch Verdrag
 986. Zoekplaatjes
 987. Hallum online en AlleFriezen.nl
 988. Een Fries en een Mohawk
 989. Fluitschip op bodem Oostzee
 990. De verdwenen boer van Sloterdijk
 991. Frederick Philipse revisited
 992. Genealogie Duitse voorouders
 993. Frederick Philipse en historische onzin
 994. Oproep vervolg boek Op de Praatstoel
 995. Hendrick de Keyser in Noordoost Friesland
 996. Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online
 997. Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel online
 998. Tips voor het weekend
 999. Kaart van Egbert Haubois uit 1643 in 3D
 1000. Wanneer voer laatste passagiersboot tussen Dokkum en Leeuwarden?
 1001. Eise Eisinga planetarium op Verre Verwanten Radio
 1002. Wandbord uit 1861 van Wealtje Kornelis Post
 1003. Database opvarenden VOC aangevuld met vele Friezen
 1004. Werkgroep Friese maritieme historie opgericht
 1005. Excursie grafcultuur Friese Wouden
 1006. Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden
 1007. Ledendag Sneuper 18 april in Veenwouden
 1008. Friezen in het kielzog van Hudson
 1009. Criminele rolboeken Tresoar online
 1010. Friezen in West-Afrika in 1715
 1011. Visboek van Adriaen Coenen
 1012. Beurtschip uit 1620 met bijzondere lading
 1013. Friezen in Amsterdams signalementenregister
 1014. Friezen op Ceylon
 1015. Het gaat om verhalen
 1016. Themajaar 2009: Darwin en Hudson
 1017. Friese goud- en zilversmeden
 1018. Oude Friese adel en aanverwante families
 1019. De sprekende kaart
 1020. Groot Placaat en charter-boek van Vriesland
 1021. Lezingen over genealogie en historie Friesland 2009
 1022. De botten van Descartes en Camphuysen
 1023. Transcripties van oude boeken online
 1024. Fryslan in de war
 1025. Rijtuigenbezitters in Noordoost Friesland
 1026. Elfstedentocht 100 jaar officieel
 1027. Wat moet Groninger Heerepoort in tuin Rijksmuseum?
 1028. Boek: Zeedijken in het noorden
 1029. Album Amicorum van Poppe van Feytsma
 1030. Vrije Fries 2008 literair verantwoord
 1031. Veepestregisters 1745 Westdongeradeel
 1032. Tresoor in de uitverkoop
 1033. Gemma Frisius: vergeten Dokkumer genie
 1034. Hongaarse evacuees in Noordoost Friesland
 1035. Mooie vondst in streekarchief
 1036. Admiraliteit Friesland hielp mee in jacht op zilvervloot
 1037. Boek over Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure
 1038. Zonen van Adam in Nederland
 1039. Kijkermaker Sieds Johannes Rienks uit Marrum
 1040. Eeuwelingen in Friesland
 1041. Friese kunstschilders in de 17e eeuw
 1042. Wandelen door Groningen van 1637
 1043. Noordoost Friesland in beeld, toen en nu
 1044. Friese brieven in Amsterdam
 1045. Canon van Friesland gepresenteerd
 1046. Gevelsteen Ee nog niet terug
 1047. Verslag ledendag Sneuper te Ee
 1048. Sneuper-ledendag 8 november te Ee
 1049. Dokkumer schippers in Sonttolregisters
 1050. Katholiek Dokkum online in beeld
 1051. In het blauwe licht van God
 1052. Register van jaarrekeningen Ferwerd 1711-1755 online
 1053. Friezen op Spitsbergen 2
 1054. Piraten bij Dokkum en Ezumazijl rond 1400
 1055. Hendrikje, kosteres van Foudgum
 1056. Nieuw boek over boer Gerben Feitsma
 1057. Boek Zeepost van Roelof van Gelder verschenen
 1058. Foto’s Nationaal Archief op Flickr.com
 1059. Elisabeth de Flines winnaar AKO-literatuurprijs 2008?
 1060. Erepenningen van vee-arts Coop Wiersma te Ee
 1061. Aanbieding boek Middenstand in Dokkum
 1062. Drukke Genealogische dag in Tresoar
 1063. Historisch Informatiecentrum NOF online
 1064. Oproep: stuur eens een index of namenlijst in
 1065. Friezen op Spitsbergen
 1066. Friezen in Denemarken
 1067. Engelsmanplaat in historisch perspectief
 1068. Genealogische najaarsbijeenkomsten
 1069. De Friese academie
 1070. Fries boek: Achter de skêrm
 1071. Archief van het web en alerting services
 1072. Friese admiraal terug in Dokkum
 1073. De Hellinga’s en aanverwante families
 1074. Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl
 1075. Foekje Dillema: vrouw of man ?
 1076. Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee
 1077. Duitse muts van kant
 1078. Digitale collectie Tresoar uitgebreid
 1079. Radio-uitzending Verre Verwanten in Admiraliteitshuis
 1080. Online gevonden steen uit 1613 blijkt juiste
 1081. Skutsjesilen: moderne strijd met historische schepen
 1082. Friese Alba Amicorum
 1083. Gone fishing
 1084. Digitale archivarissen
 1085. 873: Rodulf bij Dokkum vermoord
 1086. Digitalisering Fries katholiek religieuzenarchief
 1087. Kroniek van de Dongeradelen door Sake Banga
 1088. Jeugdherinneringen Paesens-Moddergat te boek gesteld
 1089. Oude klooster-, molen- en jaagpaden digitaal op kaart
 1090. Fotoboek Metslawier schetst veranderingen
 1091. Dr. Lambooij publiceert weer over kloosterleven
 1092. Friese Admiraliteit basis voor ontdekking Australië ?
 1093. Sybrandt Hansz Cardinael: wiskundige, astronoom en wijnroeier
 1094. Geheugen van Nederland met Sjoukje Bokma de Boer
 1095. Molens in Dongeradeel krijgen restauratiesubsidie
 1096. Genealogische en historische blogs
 1097. Historische architectuur
 1098. Overstromingen in Friesland door de eeuwen heen
 1099. Recht van zwanenjacht in Friesland
 1100. Oer de Seedyk in Moddergat groot succes
 1101. Presentatie boek malle graaf Clancarty
 1102. Opnames Verre Verwanten radio in Admiraliteitshuis
 1103. Doopsgezinden in Friesland
 1104. Gevelsteen Ee uit 1613 online teruggevonden?
 1105. Nederlandse liederen van vroeger
 1106. Friese bronnen van voor 1600
 1107. Portretten zoeken bij Iconografisch Bureau
 1108. Musea in Noordoost Friesland
 1109. Stamt u ook af van zwervers?
 1110. Tweede druk boek Op de Praatstoel !
 1111. Vrije Fries 2007 met nijsgjirriche artikelen
 1112. Elisabeth de Flines in Dokkum
 1113. Op zoek naar de oer-Dokkumer
 1114. Crimineel interessant
 1115. Maak een filmpje van je familieverhaal
 1116. Cursus Oud Schrift via internet
 1117. Reinder Tolsma op radio Omrop Fryslan
 1118. Sneuper Henk Aartsma koninklijk onderscheiden
 1119. Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan
 1120. Ledendag Historische Vereniging groot succes
 1121. Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum
 1122. Genealogische en historische podcasts
 1123. Vroedvrouw Catharina Schrader: boeiend fenomeen
 1124. Genetische genealogie extra interessant door lage dollar
 1125. Cultuurhistorische bijeenkomsten en uitstapjes in 2008
 1126. Barack Obama familie van malle graaf ?
 1127. Lieuwe van Aitzema: Meester sneuper en spion
 1128. Clancarty – Ierland – Oudwoude – Reinder H. Postma
 1129. Genealogische programma’s op een rijtje
 1130. Duivelbanners, waarzeggers en wonderdokters
 1131. Cartografie Noordoost Friesland
 1132. Voorouders die militair waren ?
 1133. Oude dorpsfilms en foto’s online
 1134. Oude boeken online via Google Books
 1135. Friese dagboeken
 1136. Sailing letters: oude brieven overzee in beeld
 1137. Reinicus Siersma 1704-1757
 1138. Kustvisserij Noordoost Friesland actief onderzocht
 1139. Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel
 1140. Cahais van Frankrijk via Friesland en Argentinie naar Groningen
 1141. Sneupers bloggen
 1142. Munnekezijl dorpsfilm 1952
 1143. Ledendag najaar 2006. Molen van Anjum
 1144. Jan Hendrick Jarichs van der Ley (1565-1639), een onbekend genie uit Dokkum
 1145. Silhouetportretten van Dokkumer notabelen
 1146. Oene Ramsneus, Sijtse Jochums, Pytter Lieuwma en Ate Sjolles (in dagboek Catharina Schrader)
 1147. Gedenkstenen in kelder van gemaal te Ezumazijl
 1148. De voorvaderen van Pieter Stuyvesant kwamen uit Dokkum
 1149. De Anjumer schoolmeester moest te pronk staan, 1526
 1150. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 1151. Johannes Fockema
 1152. Dokkumer werd het gezicht ontnomen
 1153. Dominee Brunsvelt in de problemen
 1154. Brief van Hotse van Sinderen in 1753 van Dokkum naar New Amsterdam (New York)