Hans, auteur op Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 2. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 3. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 4. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 5. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 6. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 7. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 8. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 9. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 10. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 11. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 12. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 13. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 14. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 15. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 16. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 17. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 18. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 19. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 20. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 21. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 22. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 23. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 24. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 25. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 26. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 27. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 28. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 29. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 30. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 31. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 32. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 33. Waddencanon
 34. Waddencanon
 35. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 36. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 37. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 38. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 39. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 40. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 41. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 42. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 43. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 44. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 45. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 46. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 47. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 48. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 49. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 50. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 51. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 52. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 53. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 54. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 55. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 56. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 57. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 58. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 59. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 60. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 61. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 62. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 63. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 64. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 65. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 66. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 67. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 68. Sarcofagen in Friesland
 69. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 70. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 71. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 72. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 73. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 74. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 75. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 76. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 77. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 78. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 79. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 80. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 81. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 82. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 83. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 84. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 85. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 86. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 87. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 88. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 89. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 90. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 91. Stemmen op 3D project Dokkum
 92. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 93. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 94. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 95. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 96. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 97. Vernieuwde website Fryske Akademy
 98. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 99. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 100. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 101. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 102. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 103. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 104. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 105. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 106. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 107. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 108. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 109. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 110. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 111. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 112. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 113. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 114. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 115. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 116. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 117. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 118. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 119. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 120. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 121. Van snik naar smak
 122. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 123. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 124. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 125. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 126. Frysk nu bijna in Google Translate
 127. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 128. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 129. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 130. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 131. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 132. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 133. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 134. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 135. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 136. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 137. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 138. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 139. Bonifatiusjaar 2016
 140. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 141. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 142. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 143. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 144. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 145. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 146. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 147. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 148. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 149. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 150. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 151. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 152. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 153. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 154. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 155. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 156. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 157. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 158. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 159. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 160. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 161. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 162. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 163. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 164. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 165. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 166. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 167. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 168. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 169. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 170. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 171. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 172. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 173. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 174. Boerenbloed zet aan tot denken
 175. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 176. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 177. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 178. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 179. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 180. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 181. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 182. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 183. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 184. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 185. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 186. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 187. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 188. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 189. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 190. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 191. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 192. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 193. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 194. Dokkum, bolwerk van het noorden
 195. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 196. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 197. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 198. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 199. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 200. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 201. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 202. Najaars-ledendag 24 oktober 2015 op Ameland
 203. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 204. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 205. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 206. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 207. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 208. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 209. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 210. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 211. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 212. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 213. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 214. Kennis delen waar het kan
 215. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 216. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 217. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 218. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 219. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 220. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 221. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 222. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 223. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 224. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 225. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 226. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 227. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 228. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 229. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 230. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 231. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 232. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 233. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 234. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 235. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 236. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 237. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 238. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 239. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 240. It Beaken van de Fryske Akademy
 241. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 242. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 243. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 244. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 245. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 246. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 247. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 248. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 249. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 250. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 251. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 252. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 253. De Franse kazerne te Anjum
 254. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 255. Friese dame Baard in Indiaas museum
 256. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 257. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 258. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 259. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 260. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 261. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 262. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 263. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 264. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 265. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 266. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 267. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 268. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 269. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 270. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 271. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 272. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 273. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 274. Boek over Nes laat het verleden herleven
 275. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 276. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 277. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 278. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 279. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 280. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 281. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 282. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 283. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 284. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 285. Zomereinde in Bears
 286. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 287. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 288. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 289. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 290. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 291. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 292. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 293. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 294. Fulda vol van Bonifatius
 295. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 296. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 297. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 298. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 299. Voornamen in Noordoost Friesland
 300. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 301. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 302. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 303. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 304. 11en30 en geneagrammen
 305. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 306. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 307. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 308. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 309. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 310. Mummies en aardappels uit Friesland
 311. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 312. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 313. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 314. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 315. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 316. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 317. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 318. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 319. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 320. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 321. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 322. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 323. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 324. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 325. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 326. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 327. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 328. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 329. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 330. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 331. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 332. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 333. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 334. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 335. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 336. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 337. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 338. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 339. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 340. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 341. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 342. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 343. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 344. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 345. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 346. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 347. 11en30 met themanummer Rampen
 348. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 349. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 350. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 351. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 352. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 353. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 354. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 355. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 356. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 357. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 358. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 359. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 360. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 361. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 362. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 363. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 364. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 365. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 366. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 367. Heraldische databank CBG online
 368. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 369. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 370. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 371. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 372. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 373. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 374. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 375. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 376. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 377. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 378. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 379. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 380. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 381. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 382. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 383. Beneficiaal digitaal!
 384. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 385. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 386. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 387. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 388. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 389. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 390. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 391. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 392. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 393. Foudgumse school in opmars
 394. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 395. Boekhouding VOC nader ontsloten
 396. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 397. Sneuper 111 met focus op Ameland
 398. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 399. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 400. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 401. Historische topografie en cartografie in Friesland
 402. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 403. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 404. Friese familiedag
 405. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 406. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 407. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 408. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 409. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 410. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 411. Het beroep Rustmeester
 412. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 413. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 414. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 415. 11en30 juli 2013
 416. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 417. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 418. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 419. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 420. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 421. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 422. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 423. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 424. Familie van tien of meer generaties terug
 425. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 426. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 427. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 428. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 429. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 430. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 431. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 432. Vele Handen of een enkele hand
 433. De oudste kaart van Dokkum?
 434. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 435. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 436. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 437. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 438. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 439. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 440. ANBI-status. En dan?
 441. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 442. 11en30 april 2013
 443. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 444. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 445. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 446. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 447. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 448. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 449. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 450. Napoleons douane bureau te Dockum
 451. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 452. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 453. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 454. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 455. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 456. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 457. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 458. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 459. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 460. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 461. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 462. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 463. Samen staan we sterk, zeker op zee
 464. Kozakken in Noordoost Friesland, 1813
 465. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 466. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 467. Historia Doccumensis boort in het verleden
 468. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 469. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 470. 11en30 over Mobiele Friezen
 471. Sneupen in de kerstvakantie
 472. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 473. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 474. Blad Genealogie van CBG december 2012
 475. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 476. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 477. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 478. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 479. Waterschapsarchieven en Tresoar
 480. Fryslan special over Friese Zeevaart
 481. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 482. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 483. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 484. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 485. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 486. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 487. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 488. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 489. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 490. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 491. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 492. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 493. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 494. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 495. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 496. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 497. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 498. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 499. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 500. Suggesties voor de Fryske Akademy
 501. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 502. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 503. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 504. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 505. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 506. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 507. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 508. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 509. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 510. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 511. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 512. Kan Google het Frysk redden?
 513. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 514. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 515. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 516. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 517. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 518. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 519. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 520. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 521. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 522. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 523. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 524. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 525. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 526. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 527. De paus en de Dokkumer kloostermop
 528. Elisabeth de Flines, Tussen Amsterdam en Dokkum
 529. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 530. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 531. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 532. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 533. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 534. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 535. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 536. De familie Lodeizen te Dokkum
 537. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 538. Heeft u nog diskettes?
 539. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 540. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 541. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 542. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 543. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 544. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 545. Friezen in de online Militieregisters
 546. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 547. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 548. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 549. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 550. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 551. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 552. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 553. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 554. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 555. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 556. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 557. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 558. Biografie van Iman Falck
 559. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 560. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 561. Zeeslag bij Gibraltar, 25 april 1607
 562. Scans DTB Ee en Engwierum online
 563. Het gemeentebestuur van Ameland loog!
 564. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 565. Brief van commandeur Hidde Dirks Kat aan zijn vrouw in 1778 vanuit Straat Davis
 566. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 567. Boek Vier Eeuwen Kingma in de Oostergo
 568. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 569. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 570. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 571. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 572. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 573. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 574. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 575. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 576. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 577. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 578. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 579. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 580. Werelate en Noordoost-Friesland online
 581. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 582. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 583. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 584. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 585. Op naar de 500 leden
 586. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 587. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 588. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 589. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 590. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 591. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 592. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 593. Scheepsmodellen in Friese kerken
 594. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 595. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 596. C.G. Schrader’s Memory Boeck van de Vrouwens
 597. Kollum c.a. 1960
 598. Elfstedentocht 1963
 599. Redding van de paarden bij Marrum, 3 november 2006
 600. Ledendag najaar 2007. Kerk en toren Rinsumageest.
 601. Het schilderij van Albert Talsma/ Tolsma uit Burdaard
 602. Oer de Seedyk, Requiem voor de vissers van Paesens-Moddergat
 603. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 604. Herdenking Ramp Paesens-Moddergat 1883
 605. De opfiering fen Fryske trou te Dokkum ter gelegenheid van de winkelweek 1923
 606. Film De Schaduw van Bonifatius
 607. Oude films NFLS, NTM en Dokkum rond 1927
 608. Nederlands Hervormde Kerk Veenwouden
 609. Hellinghus Dokkum
 610. Ledendag voorjaar 2010. Openluchtmuseum De Sukerei, Damwoude, uitleg bij Waldhuskes
 611. Blog Historische Verening Noordoost Friesland op iPad
 612. Ledendag najaar 2011. Voordrachten Hilda Bouta en Haije Talsma in kerk Ternaard
 613. Ledendag voorjaar 2009. Bezoek aan de Schierstins in Veenwouden
 614. Ledendag najaar 2008. Kerk van Ee, Rondleiding door Douwe Zwart
 615. Melkfabriek Freia Veenwouden, cultureel erfgoed
 616. Vlasmuseum Braakhok te Ee
 617. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 618. De galg van Ezumazijl
 619. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 620. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 621. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 622. Vele handen maken licht archiefwerk
 623. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 624. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 625. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 626. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 627. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 628. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 629. Saapke Goslings en de merklap
 630. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 631. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 632. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 633. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 634. Schatzoeken in museumcollecties
 635. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 636. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 637. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 638. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 639. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 640. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 641. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 642. Dokkum digitaal
 643. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 644. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 645. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 646. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 647. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 648. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 649. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 650. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 651. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 652. VOC-database bron voor vele verhalen
 653. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 654. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 655. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 656. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 657. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 658. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 659. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 660. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 661. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 662. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 663. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 664. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 665. Zoeken in Google boeken
 666. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 667. Met de bus op de sneup door Friesland
 668. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 669. Zeepaard in Moddergat
 670. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 671. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 672. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 673. Boek historisch reddingstation Moddergat
 674. iPad app Markant Friesland musea live
 675. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 676. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 677. Geboren in 1811 in Friesland
 678. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 679. Dwaande in Noordoost Friesland
 680. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 681. Muntschatten in collectie Fries Museum
 682. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 683. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 684. Maritieme historici actief bijeen
 685. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 686. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 687. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 688. Oude kaart Noordoost Friesland
 689. Rijdende en varende historie in Dokkum
 690. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 691. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 692. Amelander historie aan zee
 693. Sonttolproject naar volgende fase
 694. Collectie Fries Museum in online database
 695. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 696. Amelander historie online
 697. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 698. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 699. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 700. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 701. Baron Van Sytzama
 702. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 703. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 704. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 705. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 706. Meine Tosk
 707. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 708. URL verkorten met Lyt.sr
 709. Meer historie op de proppen
 710. Walvisstrandingen toen en nu
 711. Film De schaduw van Bonifatius
 712. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 713. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 714. Proppen oud papier als historische bron
 715. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 716. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 717. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 718. Buurtschap De Oere te Moddergat
 719. Fiskershuske en VPRO
 720. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 721. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
 722. Reinicus Siersma 1704-1757
 723. Munnekezijl dorpsfilm 1952
 724. Ledendag najaar 2006. Molen van Anjum
 725. Jan Hendrick Jarichs van der Ley (1565-1639), een onbekend genie uit Dokkum
 726. Silhouetportretten van Dokkumer notabelen
 727. Oene Ramsneus, Sijtse Jochums, Pytter Lieuwma en Ate Sjolles (in dagboek Catharina Schrader)
 728. Gedenkstenen in kelder van gemaal te Ezumazijl
 729. De voorvaderen van Pieter Stuyvesant kwamen uit Dokkum
 730. De Anjumer schoolmeester moest te pronk staan, 1526
 731. Paulus Sakes en Klaas Djurrema, zilversmeden te Dokkum
 732. Johannes Fockema
 733. Dokkumer werd het gezicht ontnomen
 734. Dominee Brunsvelt in de problemen
 735. Brief van Hotse van Sinderen in 1753 van Dokkum naar New Amsterdam (New York)